LPC242/2017
ID intern unic:  373347
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 242
din  23.11.2017
pentru modificarea și completarea articolului 29
din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 746
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 29 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la alineatul (5), după textul „în mărimea drepturilor de proprietate deținute.” se introduce textul: „Acţiunile al căror exerciţiu al dreptului de vot este suspendat nu se vor lua în considerare la adoptarea hotărîrilor privind chestiunile incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, precum şi nu se vor lua în calcul la stabilirea cvorumului și a rezultatelor votării, respectiv, nu vor fi cuprinse în voturile reprezentate la adunare.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Persoanele care au încălcat prevederile alin. (3) şi alin. (31) vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziţionării, acţiunile achiziţionate aferente participaţiei calificate deţinute.”
    articolul se completează cu alineatele (61)–(625) cu următorul cuprins:
    „(61) Dacă, după expirarea termenului prevăzut la alin. (6), acţiunile nu au fost înstrăinate, organul executiv al asigurătorului (reasigurătorului), prin derogare de la prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, în termen de 15 zile de la data expirării termenului acordat deținătorilor de valori mobiliare pentru vînzarea acțiunilor asigurătorului (reasigurătorului), va emite și va depune la autoritatea de supraveghere decizia privind anularea acestor acțiuni şi emiterea suplimentară de acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă.
    (62) Decizia organului executiv al asigurătorului (reasigurătorului) va conţine inclusiv informaţia privind preţul de vînzare al acţiunilor nou-emise şi modul de determinare a acestuia, termenul de expunere a acțiunilor spre vînzare şi condiţiile în care preţul inițial poate fi modificat, cu respectarea prevederilor prezentului articol.
     (63) Autoritatea de supraveghere emite decizia privind înscrierea aferentă radierii acțiunilor anulate și înregistrării acțiunilor din emisiunea suplimentară în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii la autoritatea de supraveghere a deciziei conform alin. (61), cu anexarea documentelor aferente înregistrării emisiunii de acțiuni, stabilite de actul normativ al autorității de supraveghere.
    (64) În termen de 3 zile de la data înregistrării acțiunilor nou-emise conform alin. (63), entitatea (custodele) care ţine evidenţa deținătorilor de valori mobiliare asupra cărora au devenit incidente prevederile alin. (5), în temeiul deciziei organului executiv al asigurătorului (reasigurătorului) şi deciziei autorității de supraveghere, va asigura efectuarea înscrierilor privind anularea acţiunilor din conturile deţinătorilor de valori mobiliare respective și a înscrierii privind acțiunile nou-emise în contul asigurătorului (reasigurătorului). Acțiunile nou-emise rămîn înscrise în contul asigurătorului (reasigurătorului) pînă la vînzarea și/sau anularea acestora.
    (65) În termen de cel mult 10 zile de la data efectuării înscrierilor conform alin. (64), asigurătorul (reasigurătorul) va expune spre vînzare acțiunile nou-emise și va dezvălui publicului, în modul stabilit de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, informaţia privind situația financiară a asigurătorului (reasigurătorului) pe parcursul ultimilor 3 ani, precum și o descriere a acțiunilor expuse spre vînzare.
    (66) Termenul de vînzare a acțiunilor nou-emise de către asigurător (reasigurător) nu va depăși 3 luni de la data expunerii acestora spre vînzare, cu excepția indicată la alin. (67).
    (67) Autoritatea de supraveghere poate dispune prelungirea fiecăruia dintre termenele de 3 luni prevăzute la alin. (6) și alin. (66) cu perioade a cîte cel mult 3 luni de cel mult 4 ori, în condițiile alin. (610). Prelungirea se dispune în scopul neadmiterii periclitării stabilității financiare sau în cazul în care există un interes public în a dispune prelungirea, sau a fost identificat, fără efectuarea unei evaluări prealabile de către autoritatea de supraveghere, un achizitor potențial al acțiunilor expuse spre vînzare, a cărui calitate este potrivită și adecvată și nu comportă suspiciuni întemeiate la momentul adoptării deciziei de prelungire.
    Autoritatea de supraveghere va informa asigurătorul (reasigurătorul) cu privire la prelungirea termenului prevăzut în prezentul alineat pînă la expirarea termenului precedent stabilit pentru vînzarea acțiunilor nou-emise.
    (68) Preţul iniţial de expunere spre vînzare al acţiunilor asigurătorului (reasigurătorului) va fi stabilit în următoarele condiții:
    a) în cazul în care cota nu depășește 10% – conform criteriilor prevăzute la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital, cu aplicarea alin. (7) din același articol pentru criteriul stabilit la art. 23 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital;
    b) în cazul în care cota depășește 10% – conform valorii acţiunilor, rezultată dintr-o expertiză efectuată de către un evaluator independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.
    Determinarea preţului conform lit. b) se efectuează de către o persoană calificată în domeniul evaluării, înregistrată în registrul persoanelor autorizate, ţinut de către autoritatea de supraveghere în modul stabilit de aceasta.
    (69) Dacă acțiunile nou-emise nu se vînd în perioada de vînzare a acțiunilor, organul executiv este obligat să ia în considerare factorii care influențează valoarea acțiunilor și să stabilească, după caz, un nou preț al acțiunilor expuse spre vînzare în perioada de 3 luni suplimentare, dacă perioada de vînzare a acțiunilor nou-emise a fost prelungită.
    (610) Organul executiv al asigurătorului (reasigurătorului) este obligat să modifice prețul acțiunilor expuse spre vînzare în intervale cel puțin o dată la 3 luni de la data expunerii spre vînzare sau a ultimei modificări a prețului. Oscilațiile prețului se admit în limitele de pînă la 30 la sută în ceea ce priveşte prețul stabilit anterior, cu prezentarea argumentelor respective la adresa autorității de supraveghere. În cazul survenirii unor factori care influențează semnificativ prețul stabilit anterior, pentru fezabilitatea tranzacției, oscilația prețului se admite peste limita de 30 la sută cu aducerea argumentelor justificative.
    (611) Despre orice modificare a prețului urmează a fi notificată, în termen de 3 zile, autoritatea de supraveghere, cu dezvăluirea publică a informației respective în modul stabilit de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.
     (612) Mijloacele bănești obținute ca rezultat al vînzării acțiunilor nou-emise se vor transfera într-un cont bancar provizoriu, deschis de către asigurător (reasigurător) în acest scop. Asigurătorul (reasigurătorul) va consemna mijloacele bănești obținute în urma vînzării acțiunilor nou-emise în conturile ultimilor deţinători de acţiuni care au încălcat prevederile alin. (3) şi (31), în baza principiului proporționalității, după reţinerea tuturor cheltuielilor (taxe, plăți, comisioane, suma amenzilor) aferente vînzării.
    (613) În cazul procurării acţiunilor nou-emise în cote ce reprezintă participații calificate se vor respecta cerințele alin. (3).
    (614) Societățile de investiții vor informa imediat asigurătorul (reasigurătorul) despre clienții care au procurat acțiuni. Lista persoanelor care au procurat acţiuni nou-emise urmează a fi prezentată de către asigurător (reasigurător) autorității de supraveghere în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru vînzare.
    (615) Dacă, în termenul prevăzut în decizia organului executiv al asigurătorului (reasigurătorului), acţiunile nou-emise nu au fost vîndute sau au fost vîndute parţial, acțiunile care nu au fost vîndute urmează a fi anulate, iar organul executiv, prin derogare de la prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, este obligat să ia decizia de reducere a capitalului social.
     (616) În termen de 30 de zile de la data aprobării deciziei organului executiv al asigurătorului (reasigurătorului) privind reducerea capitalului social prin anularea acţiunilor, asigurătorul (reasigurătorul) va prezenta autorității de supraveghere documentele stabilite prin actul normativ pentru înscrierea modificărilor aferente reducerii capitalului social.
    (617) La anularea acțiunilor neînstrăinate, asigurătorul (reasigurătorul) va achita foștilor deţinători valoarea nominală (fixată) a acțiunilor, cu excepția cazului în care prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată sau sistemul multilateral de tranzacționare în ultimele 6 luni anterioare anulării este mai mic decît valoarea nominală (fixată), fără a lua în calcul preţul format prin manipulare pe piaţa de capital. Dacă prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată sau sistemul multilateral de tranzacționare în ultimele 6 luni anterioare anulării este mai mic decît valoarea nominală (fixată), asigurătorul (reasigurătorul) va achita foștilor deţinători valoarea conform prețului mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată sau sistemul multilateral de tranzacționare, în baza principiului proporționalității, după reţinerea tuturor cheltuielilor (taxe, plăți, comisioane, suma amenzilor) aferente anulării.
    În cazul în care activele nete ale asigurătorului (reasigurătorului) sînt mai mici decît capitalul social, anularea acţiunilor şi reducerea capitalului social al asigurătorului (reasigurătorului) se vor efectua fără achitarea unei valori foştilor deţinători.
    Anularea acţiunilor şi reducerea capitalului social al asigurătorului (reasigurătorului) se vor efectua numai după obţinerea permisiunii autorității de supraveghere pentru distribuirea capitalului și a avizului pentru acționarii care vor deține ca urmare participații calificate. Înregistrarea reducerii capitalului social va avea loc în conformitate cu actele normative ale autorității de supraveghere.
    (618) Prin derogare de la alin. (5), în cazul în care se constată că drepturile suspendate periclitează guvernarea corporativă a asigurătorului (reasigurătorului), înaintarea candidaţilor şi alegerea organelor de conducere, inclusiv cvorumul pentru desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor şi majoritatea necesară pentru adoptarea deciziilor, autoritatea de supraveghere, în urma evaluării efectuate conform alin. (619), poate prelua sau poate delega gestiunea acţiunilor suspendate și a acțiunilor nou-emise unei societăţi de investiţii selectate în urma unui concurs organizat în mod transparent de autoritatea de supraveghere.
    (619) La aplicarea prevederilor de gestiune a acțiunilor suspendate, autoritatea de supraveghere va efectua evaluarea ponderii asigurătorului (reasigurătorului) pe piața asigurărilor după valoarea activelor sale, după valoarea obligațiilor asumate conform contractelor de asigurare, precum și evaluarea impactului pe care l-ar putea avea asupra pieţei asigurărilor, asupra altor asigurători (reasigurători). Rezultatele evaluării și potenţialele efecte negative care pot fi generate vor sta la baza deciziei autorității de supraveghere de a prelua sau de a delega gestiunea acțiunilor suspendate și a acțiunilor nou-emise unei societăţi de investiţii.
    (620) În cazul prevăzut la alin. (618), autoritatea de supraveghere sau societatea de investiţii delegată va exercita toate drepturile aferente acţiunilor deţinute de persoanele care nu respectă cerințele privind calitatea acționariatului asigurătorului (reasigurătorului) și acțiunilor nou-emise conform alin. (61).
    (621) Cuantumul lunar al remunerației din contul asigurătorului (reasigurătorului) pentru societatea de investiţii delegată sau autoritatea de supraveghere se stabilește de autoritatea de supraveghere în limita a 5 salarii medii în sectorul asigurări, în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.
    (622) Mandatul societăţii de investiţii delegate sau al autorităţii de supraveghere gestionare se extinde asupra întregii perioade stabilite pentru vînzarea acţiunilor deţinute de persoanele care nu respectă cerințele privind calitatea acționariatului asigurătorului (reasigurătorului) și a acțiunilor nou-emise conform alin. (61).
    (623) În condițiile alin. (618), prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (3) lit. d) și alin. (4) lit. b) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, funcțiile membrilor consiliului asigurătorului (reasigurătorului) și ai comisiei de cenzori pot fi exercitate de către angajații sau membrii consiliului de administrație al autorității de supraveghere. Desemnarea membrilor consiliului asigurătorului (reasigurătorului) și ai comisiei de cenzori este efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, ale prezentei legi și face obiectul aprobării autorității de supraveghere.
    (624) În cazul delegării unei societăți de investiții a gestiunii acțiunilor conform alin. (618) din prezentul articol, pînă la vînzarea acţiunilor asupra cărora au devenit incidente prevederile alin. (5) din prezentul articol și a acțiunilor nou-emise conform alin. (61) din prezentul articol, fără avizul prealabil al autorității de supraveghere, adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe hotărîrile prevăzute la art. 50 alin. (3) lit. c)–e), lit. h) și alin. (4) lit. a)–c) din Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acțiuni, iar consiliul societății este în drept să decidă chestiunile prevăzute la art. 65 alin. (2) lit. a), lit. d)–e), lit. i1)–j) din Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.
    (625) Pentru aprobarea altor hotărîri decît a celor prevăzute la alin. (624) se va solicita avizul prealabil al autorității de supraveghere.”
    articolul se completează cu alineatul (91) cu următorul cuprins:
    „(91) Persoanele pentru care s-au dispus măsurile prevăzute la alin. (5)–(6) nu mai pot deţine, direct sau indirect, noi acţiuni în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului), respectiv în capitalul social al altor asigurători (reasigurători).”
    Art. II. – Dispozițiile prezentei legi sînt aplicabile și situațiilor juridice în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 242. Chișinău, 23 noiembrie 2017.