LPC247/2017
ID intern unic:  373353
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 247
din  23.11.2017
pentru completarea Legii nr. 1585/1998
cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 752
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12, alineatul (3) se completează cu literele f) și g) cu următorul cuprins:
    „f) să asigure transparența în procesul decizional în modul stabilit de Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
     g) să publice pe pagina sa web oficială, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale), informația privind numărul și data contractului încheiat cu prestatorul de servicii medicale, privind spectrul și tipul serviciilor medicale contractate, precum și cea referitoare la volumul și modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate.”
    2. La articolul 13:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prestatorul de servicii medicale este obligat să publice pe pagina sa web oficială, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale), informația privind numărul și data contractului încheiat cu asigurătorul, privind spectrul și tipul serviciilor medicale contractate, precum și cea referitoare la volumul și modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 247. Chișinău, 23 noiembrie 2017.