HPC269/2017
ID intern unic:  373356
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 269
din  07.12.2017
pentru modificarea și completarea punctului 4.5 din
Strategia securității naționale a Republicii Moldova,
aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 153/2011
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 755
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. – Punctul 4.5 din Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 153/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 499), se modifică și se completează după cum urmează:
    denumirea punctului va avea următorul cuprins:
    4.5. Ameliorarea situaţiei demografice, a sănătăţii populaţiei şi asigurarea securităţii farmaceutice”;
după alineatul al doilea se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Securitatea farmaceutică va fi realizată prin asigurarea din partea statului a unei protecţii durabile pentru întreaga comunitate și pentru fiecare locuitor în parte față de orice ameninţare/pericol generat ca urmare a activităţii nesatisfăcătoare/ neconforme/ilegale a sistemului farmaceutic sau a părţilor sale componente. Autorităţile publice centrale vor elabora şi vor implementa strategia şi planul strategic privind fortificarea securităţii farmaceutice în Republica Moldova, avînd drept scop prevenirea introducerii pe piaţa farmaceutică a medicamentelor falsificate, de calitate neconformă; asigurarea inofensivităţii medicamentelor prin fortificarea cercetărilor clinice şi a farmacovigilenţei; asigurarea păstrării conforme a medicamentelor în cadrul întreprinderilor farmaceutice; dezvoltarea industriei farmaceutice naţionale şi altele.”
    la alineatul al treilea, după textul „şi a deşeurilor chimice toxice,” se introduce textul „utilizarea surselor de radiații ionizante și a materialelor radioactive,”.
    Art. II. – În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, autoritățile publice centrale vor elabora și vor implementa strategia și planul strategic privind fortificarea securității farmaceutice în Republica Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 269. Chișinău, 7 decembrie 2017.