HGC1086/2017
ID intern unic:  373382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1086
din  14.12.2017
pentru aprobarea Regulamentului sanitar-veterinar
cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor
oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 1218
    În conformitate cu art. 29 din Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125-129, art. 396), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul prevenirii apariţiei bolilor umane provocate de consumul de carne infectată cu Trichinella, al stabilirii normelor specifice privind examenul cărnii la prezenţa de Trichinella, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar-veterinar cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne, conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 2.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale şi mediului                                         Vasile Bîtca

    Nr. 1086. Chişinău, 14 decembrie 2017.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1086
din 14 decembrie 2017

REGULAMENT
sanitar-veterinar cu privire la stabilirea normelor specifice
aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne

    Regulamentul sanitar-veterinar cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne (în continuare – Regulament) transpune prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1375 al Comisiei din 10 august 2015 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinellaîn carne(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 11 august 2015, L 212, p. 7-34).
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte norme specifice controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinellaîn carne, şi are drept scop prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor de infestaţie cu Trichinellapînă la niveluri acceptabile pentru sănătatea publică şi a animalelor.
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    Trichinella – orice nematod care aparţine speciilordin genul Trichinella;
    trichineloză– boală parazitară comună omului şi unor animale, care este provocată deun nematod din genul Trichinella, prin consumulde carne crudă sau insuficient preparată termic ce conţine larvele invazive ale acestuia,şi care se manifestă clinic prin dureri musculare, febră şi tulburări digestive;
    condiţii de adăpost controlate – tip de creştere a animalelor în care porcinele sînt menţinute în permanenţă în condiţii controlate de către operatorii din businessul alimentar în ceea ce priveşte alimentaţia, condiţiile de întreţinere şi adăpostul acestora;
    compartiment – grup de exploataţii care aplică condiţii de adăpost controlate. Toate exploataţiile care aplică condiţii de adăpost controlate în Republica Moldova pot fi considerate ca reprezentînd un compartiment;
    animal de crescătorie – orice animal care este crescut, ţinut ori îngrăşat pentru obţinerea de produse şi subproduse destinate consumului uman sau unor întrebuinţări industrialeori pentru obţinerea de material germinativ de origine animală;
    animal sălbatic– orice animal care nu este domesticit sau îmblînzit de către om;
    carcasă – corpul întreg al unui animal de măcelărie după scurgerea sîngelui, eviscerare, tăierea membrelor la nivelul carpului, tarsului, capului, cozii şi glandei mamare şi după jupuire pentru bovine, ovine, caprine şi solipede;
    marcă de sănătate – marcă ce indică faptul căla aplicarea acesteia pe carcasă au fost efectuatecontroale oficiale în conformitate cu prezentul Regulament;
    control sanitar-veterinar – activitate de prevenire, depistare şi suprimare a încălcărilor cerinţelor sanitar-veterinare de către persoanele fizice şi juridice privind prezenţa de Trichinella în carne;
    exploataţie – orice unitate, întreprindere, construcţie sau, în cazul fermelor în aer liber, orice loc amenajat ori neamenajat în care sînt crescute, ţinute sau manipulate animale;
    exploataţie oficial indemnă de Trichinella – unitate în care sînt crescute, ţinute sau manipulate animale şi pe teritoriul căreia nu s-a depistat prezenţa de Trichinella în carne în cursul ultimilor 10 ani, fiind recunoscută oficial de către autoritatea competentă ca indemnă de Trichinella;
    autoritate sanitar-veterinară competentă – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţie), subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa alimentelor şi posturile de control sanitar-veterinare ale Agenţiei organizate în cadrul posturilor vamale, în limitele competenţelor legale;
    laborator naţional de referinţă – Instituţia publică Centrul Republican de Diagnostic Veterinar.
II. PROCEDURA PRELEVĂRII, EXAMINĂRII CĂRNII ÎN
SCOPUL
DETECTĂRII PREZENŢEI DE TRICHINELLA,
INSPECŢIA
SANITAR-VETERINARĂ, PRECUM ŞI
MODALITATEA DE ELABORARE A PLANURILOR DE
 MĂSURI URGENTE ŞI DE SUPRAVEGHERE

Secţiunea 1
Prelevarea de eşantioane din carcase
    3. În momentul examinărilor post-mortema carcaselor, pentru detectarea prezenţei de Trichinellamedicul veterinar prelevă, în mod obligatoriu, eşantioane din carcasele din abatoare sau din unităţile de tratare a vînatului, după cum urmează:
    1) sînt examinate toate carcasele de scroafe de reproducţie şi vieri sau cel puţin 10% din carcasele animalelor trimise pentru sacrificare în fiecare an, din fiecare exploataţie, care este inclusă în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate;
    2) sînt examinate toate carcasele animalelor trimise spre sacrificare din exploataţiile care nu sînt incluse în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate;
    3) sînt examinate toate carcasele de cai, porci mistreţi şi alte specii de animale de crescătorie sau sălbatice sensibile la infestarea cu Trichinella.
    4. Toate eşantioanele prelevate din fiecare carcasă se supun unei examinări privind detectarea prezenţei de Trichinella, într-un laborator, cu aplicarea uneia dintre metodele de detectare a prezenţei de Trichinella menţionate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    5.Pînă la obținerea rezultatelor examinării privind detectarea prezenţei de Trichinella şi cu condiţia ca operatorii din businessul alimentar să garanteze o trasabilitate deplină, carcasele de porci domestici şi de cai pot fi tranşate în maximum şase părţi într-un abator sau într-o unitate de tranşare aflată în aceeaşi incintă.
    6. Prin derogare de la pct. 3 şi în urma aprobării de către Agenţie, aceste carcase pot fi tranşate într-o secţie de tranşare aparţinînd abatorului sau separat de acesta din urmă, cu condiţia ca:
    1) procedura să fie supravegheată de unmedic veterinar oficial;
    2) o carcasă sau părţi ale acesteia să aibă ca destinaţie numai o unitate de tranşare;
    3) unitatea de tranşare să fie situată pe teritoriul Republicii Moldova;
    4) în cazul unui rezultat pozitiv, toate părţile să fie declarate improprii consumului uman.
    7. Prin derogare de la pct. 3subpct. 1) şi 2),sînt scutite de examinarea privind detectarea prezenţei de Trichinella:
    1) carnea de porcine domestice care a fost supusă, sub supravegherea unuimedic veterinar oficial, unui tratament de congelare, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    2) carcasele şi carnea de purcei domestici mai mici de cinci săptămîni, care nu au fost încă înţărcaţi;
    3) carcasele şi carnea de porcine domestice care provin dintr-o exploataţie sau un compartiment inclus în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate, în conformitate cu prevederile pct. 34-37, în cazul în care:
    a) în ultimii trei ani nu s-au detectat cazuri de infestare cu Trichinella la porcii domestici crescuţi în exploataţiile incluse în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate, iar în acest timp au fost efectuate prelevări de pe carcase în mod constant în conformitate cu pct. 3;
    b) datele istorice privind testarea neîntreruptă a populaţiei de porcine sacrificate indică cu o certitudine de cel puţin 95% că în cadrul populaţiei respective cazurile de Trichinella nu depăşesc un caz detectat de trichineloză la un milion de cazuri cercetate.
Secţiunea a 2-a
Formarea personalului, metode de detectare şi examinarea
privind detectarea prezenţei de Trichinella în carcase, precum
şi aplicarea mărcii de sănătate acestora
    8.Carcasele menţionate la pct. 3 sau părţi ale acestora nu pot părăsi localul înainte de a fi cunoscut şi de a se fi dovedit negativ rezultatul examinării privind detectarea prezenţei de Trichinella, cu excepţia celor care sînt menţionate la pct. 6.
    De asemenea, celelalte părţi ale animalului destinat consumului uman sau animal, care conţin ţesut muscular striat, nu pot părăsi localul înainte de a fi cunoscut şi de a se fi dovedit negativ rezultatul examinării privind detectarea prezenţei de Trichinella.
    9. Deșeurile animale şi subprodusele de origine animală care nu sînt destinate consumului uman şi care nu conţin muşchi striaţi pot părăsi localul înainte de a fi cunoscut rezultatul examinării privind detectarea prezenţei de Trichinella.
    Cu toate acestea,medicul veterinar oficial poate impune să se efectueze o examinare privind detectarea prezenţei de Trichinella sau un tratament prealabil al subproduselor de origine animală înainte de a accepta părăsirea localului de către acestea.
    10. În cazul în care în abator există o procedură, aprobată oficial de Agenţie, care garantează cu certitudine faptul că nicio parte din carcasele examinate nu părăseşte localul înainte să se confirme că rezultatele examenului care are ca scop detectarea prezenţei de Trichinella sînt negative, se poate aplica marca de sănătate ce atestă sănătatea animalelor sau inofensivitatea produselor provenite din acestea.
    Agenţia se asigură că toţi membrii personalului care intervin în examinarea eşantioanelor privind detectarea prezenţei de Trichinella deţin un certificat prin care se atestă că au fost instruiţi şi au participat:
    1) la un program de control al calităţii testelor utilizate pentru detectarea prezenţei de Trichinella;
    2) la o evaluare periodică a procedurilor testului, de înregistrare şi de analiză realizate în laborator.
    11. Metodele de detectare prezentate în capitolele I şi II din anexa nr. 1 la prezentul Regulament sînt utilizate pentru examinarea eşantioanelor menţionate la pct. 3, în cazul în care acestea oferă motiv de suspiciune privind o infestare cu Trichinella.
    Toate eşantioanele pozitive sînt trimise la laboratorul naţional de referinţă, Instituția publică Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, pentru a fi identificate speciile de Trichinellaîn cauză.
Secţiunea a 3-a
Planul de măsuri urgente
    12. Agenţia stabileşte un plan de intervenţie privind toate măsurile care urmează să fie luate atunci cînd examinarea eşantioanelor menţionate la pct. 3 dovedesc prezenţa de Trichinella.
    13. Acest plan aprofundează următoarele probleme:
    1) trasabilitatea carcaselor infectate şi a părților acestora care conţin ţesut muscular;
    2) măsurile privind tratarea carcaselor infectate şi a părţilor acestora;
    3) căutarea sursei de infestare şi a oricărei infestări din mediul sălbatic;
    4) toate măsurile care urmează să fie luate la nivelul comerţului cu amănuntul sau al consumatorului;
    5) măsurile care urmează să fie luate atunci cînd carcasele infectate nu pot fi identificate la abator;
    6) identificarea speciilor de Trichinella în cauză.
Secţiunea a 4-a
Inspecţia sanitar-veterinară şi Lista exploataţiilor care aplică
condiţii de adăpost controlate
    14. Agenţia, la declarația în scris a operatorului din businessul alimentar (anexa nr. 4 la prezentul Regulament), include în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate o exploataţie sau un compartiment în cazul în care toate cerinţele prevăzute la pct. 34 sînt respectate.
    15. Operatorii din businessul alimentar, care sînt responsabili de exploataţiile incluse în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate, informează de îndată Agenţia despre neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute la pct. 34-37 sau despre orice altă schimbare care ar putea afecta statutul exploataţiilor cu privire la Trichinella.
    16. Agenţia efectuează supravegherea porcilor domestici, a cailor şi a altor specii de animale sensibile la speciile din genul Trichinella, provenite din exploataţii recunoscute oficial indemne de Trichinella sau din regiuni în care riscul prezenţei de Trichinella la porcii domestici este recunoscut ca fiind neglijabil, în vederea verificării dacă aceste animale sînt efectiv indemne de Trichinella, precizînd frecvenţa testelor, numărul animalelor care urmează să fie supuse testelor şi examinărilor privind detectarea prezenţei paraziţilor Trichinella.
    17. Agenţia efectuează inspectarea sanitar-veterinară periodică a exploataţiilor recunoscute ca indemne de Trichinella conform Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor.
    18. Frecvenţa inspecţiilor sanitar-veterinare efectuate de către Agenţie este direct proporţională riscului prezent în exploataţie, ţinînd seama de istoricul şi prevalenţa bolii, de constatările precedente, de zona geografică, de sensibilitatea faunei şi a florei sălbatice locale, de practicile în materie de creştere, de supravegherea veterinară şi de dovezile crescătorilor privind respectarea prevederilor prezentului Regulament.
    19. Agenţia va controla ca toate porcinele domestice care provin din exploataţii indemne de Trichinellasă fie examinate în conformitate cu pct. 3.
Secţiunea a 5-a
Programul de supraveghere
    20. Agenţia pune în aplicare un program de supraveghere a populaţiei de porcine domestice dintr-o exploataţie sau dintr-un compartiment inclus în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate,pentru a verifica dacă Trichinella este într-adevăr absentă în cadrul populaţiei respective.
    21. Programul de supraveghere precizează frecvenţa testelor, numărul animalelor care urmează să fie supuse testelor şi programul de prelevare de eşantioane. În acest scop, eşantioanele de carne sînt prelevate şi supuse examinărilor privind detectarea prezenței paraziţilor Trichinella în conformitate cu capitolul I sau II din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    Programul de supraveghere poate prevedea, cu titlu suplimentar, recurgerea la metode serologice de îndată ce laboratorul naţional de referinţă validează un astfel de test.
Secţiunea a 6-a
Exploataţiile care aplică condiţii de adăpost controlate
    22.În cazul în care rezultatele inspecţiei sanitar-veterinare, efectuate în conformitate cu pct. 17, arată că cerinţele menţionate la pct. 34-37 nu mai sînt îndeplinite, iar rezultatele serologice obţinute de laboratorul naţional de referinţă, ca urmare a prelevării de eşantioane de la porcii sacrificaţi, demonstrează că exploataţia sau categoria de exploataţii nu este indemnă de Trichinella, Agenţia o exclude din Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate.
    23. În cazul în care porcinele domestice provenind dintr-o exploataţie inclusă în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlateprezintă rezultate pozitive la testul de detectare a prezenţei de Trichinella, Agenţia ia următoarele măsuri de urgență:
    1) exclude exploataţia din Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate;
    2)examinează toţi porcii domestici din exploataţia respectivă la momentul sacrificării;
    3) urmăreşte şi testează toate animalele reproducătoare care au ajuns în exploataţie şi, pe cît posibil, toate animalele care au părăsit exploataţia cu cel puţin şase luni înaintea obţinerii rezultatului pozitiv şi, în acest sens, eşantioanele de carne sînt prelevate şi supuse examinării privind depistarea prezenţei de paraziţi Trichinella, efectuată cu ajutorul metodelor de depistare prezentate la capitolele I şi II din anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    4) investighează răspîndirea infestării cu paraziți cauzată de distribuirea de carne provenind de la porci domestici sacrificaţi înaintea obţinerii rezultatului pozitiv;
    5) deschide o anchetă epizootică pentru a descoperi cauza infestării;
    6) măreşte frecvenţa testelor efectuate în conformitate cu prevederile pct. 16 şi extinde domeniul de aplicare a prezentului Regulament;
    7) atunci cînd o carcasă infectată nu poate fi identificată la abator,stabileşte următoarele măsuri obligatorii:
    a) prelevează eşantioane de carne de dimensiuni mai mari în vederea testării carcaselor suspecte de Trichinella;
    b) declară carcasele improprii consumului uman;
    c) elimină carcasele sau părţile de carcase suspecte şi cele pentru care rezultatele testelor serologice obţinute de laboratorul naţional de referinţă sînt pozitive.
    24. Dacă, în urma inspecţiei, se constată că nu sînt îndeplinite prevederile pct. 15 sau că s-au înregistrat rezultate pozitive la testele efectuate într-o exploataţie dintr-un compartiment, exploataţia respectivă trebuie eliminată din compartiment pînăcînd se restabileşte conformitatea.
    25. Exploataţiile sau categoria de exploataţii sînt incluse din nou în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate de către Agenţie în cazul în care:
    1) sînt îndeplinite toate condiţiile prevăzute în pct. 34-37;
    2) rezultatele serologice de laborator obţinute de laboratorul de referinţă, ca urmare a prelevării de eşantioane de la porcii sacrificaţi, demonstrează că exploataţia sau categoria de exploataţii este indemnă de Trichinella.
III. CERINŢE SANITARE LA IMPORT
    26.Carnea din speciile de animale care pot fi purtătoare de Trichinella poate fi importată în Republica Moldova numai dacă în ţara exportatoare, în care au fost sacrificate animalele înainte de export, a fost supusă unei examinări privind detectarea prezenţei de Trichinella, în conformitate cu condiţii echivalente cu cele prevăzute la pct. 3-6 sau la pct. 7.
    27. Examinarea privind detectarea prezenţei de Trichinella în carne se efectuează pe întreaga carcasă sau, după caz, pe fiecare semicarcasăori pe fiecare sfert, parte sau bucată de carcasă.
    28. În certificatul sanitar-veterinar, stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 48 din 27 ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la acestea”, la perfectarea importului din ţara exportatoare a animalelor vii din specia porcine domestice, autoritatea competentă din ţara exportatoare include informaţii referitoare la exploataţia de origine care aplică condiţii de adăpost controlate, echivalente cu cele prevăzute în pct. 34-37.
    29. În certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte transporturile de carne, la perfectarea importului din ţara exportatoare, autoritatea competentă din ţara exportatoare include atestarea de sănătate publică de examinare care vizează detectarea prezenţei de Trichinella, efectuată în ţara de origine a cărnii, în conformitate cu pct. 26-27.
    30. În certificatul sanitar-veterinarcare însoţeşte transporturile de preparate din carne, la perfectarea importului din ţara exportatoare, autoritatea competentă din ţara exportatoare include atestarea de sănătate publică de examinare care vizează detectarea prezenţei de Trichinella, efectuatăîn ţara de origine a cărnii, în conformitate cu pct. 26-27.
    31. În certificatul sanitar-veterinar, care însoţeşte transporturile de anumite produse din carne şi stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate importurilor, la perfectarea importului din ţara exportatoare, autoritatea competentă din ţara exportatoare include atestarea de sănătate publică de examinare care vizează detectarea prezenţei de Trichinella, efectuată în ţara de origine a cărnii, în conformitate cu pct. 26-27.
    32. Agenţia permite utilizarea metodei trichineloscopice doar pentru carnea destinată comerţului intern.
    33. Toată carnea trebuie examinată prin metodele digestiei artificiale.
IV. CONDIȚII PENTRU INCLUDEREA ÎN LISTA
EXPLOATAŢIILOR CARE APLICĂ CONDIŢII DE
ADĂPOST CONTROLATE

    34.Pentru includerea unei exploatații sau a unui compartiment înLista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate, operatorii din businessul alimentar sînt obligaţi să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să ia toate măsurile de precauţie practice privind construcţia şi întreţinerea clădirilor care sînt necesare pentru a împiedica rozătoarele, orice alte mamifer şi păsările carnivore să aibă acces la clădirile în care sînt crescute animale;
    2) să aplice un program de control al dăunătorilor, în special al rozătoarelor, pentru a preveni orice infestare a porcilor;
    3) să păstreze documentaţia privind implementarea programului de control al dăunătorilor;
    4) să se asigure că toate furajele provin de la o unitate care produce furaje în conformitate cu principiile prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri”;
    5) să depoziteze furajele destinate speciilor sensibile la Trichinella în silozuri închise sau în alte containere inaccesibile rozătoarelor;
    6) să se asigure că animalele moarte sînt colectate, identificate, transportate şi incinerate fără întîrziere sub supraveghere sanitar-veterinară;
    7) în cazul prezenţei unui depozit de deşeuri în apropierea exploataţiei, să informeze Agenţia cu privire la aceasta. Agenţia evaluează riscurile legate de această prezenţă şi decide dacă exploataţia trebuie inclusă în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate;
    8) să se sigure că animalele domestice din specia porcină sînt identificate, astfel încît să asigure trasabilitatea fiecărui animal pînă la exploataţie;
    9) să se asigure că toate animalele domestice din specia porcină sînt introduse în exploataţie doar dacă acestea sînt originare şi provin din exploataţii incluse în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate;
    10) să se asigure că animalele domestice din specia porcină nu au acces la instalaţii exterioare, cu excepţia cazului în care operatorii din businessul alimentar pot demonstra printr-o analiză a riscului, că perioada de timp, instalaţiile şi circumstanţele accesului la instalaţiile exterioare nu prezintă niciun risc de a introduce Trichinella în exploataţie;
    11) să se asigure că niciuna dintre porcinele pentru reproducţie şi producţie nu a fost descărcată într-un centru de colectare după plecarea din exploataţia de origine, cu excepţia cazului în care centrul de colectare respectă cerinţele prezentului punctşi toate animalele domestice din specia porcină grupate pentru transport în centrul de colectare sînt originare şi provin din exploataţiisau din compartimente incluse în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate.
    35.Exploatanţii din sectorul alimentar responsabili de exploataţiile incluse în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate depun o declarație la Agenție, pe propria răspundere, că respectă condiţiile prevăzute în pct. 34.
Exploatanţii din sectorul alimentar responsabili de exploataţiile incluse în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlatesînt obligaţi să informeze Agenţia în cazul în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute în pct. 34 sau în cazul în care are loc orice altă schimbare ce ar putea afecta statutul exploataţiei.
    36. Agenţia include o exploataţie, o categorie de exploataţii sau un compartiment în Lista exploataţiilor care aplică condiţii de adăpost controlate numai după verificarea respectării cerinţelor prevăzute în pct. 34.
V. RAPORTAREA SITUAŢIEI PRIVIND TRICHINELLA
    37. Numărul de cazuri (importate şi autohtone) de Trichinella la om, inclusiv datele epidemiologice, se raportează Agenţiei.
    38. Numărul de teste şi rezultatele testelor care vizează detectarea prezenţei de Trichinella la porcii domestici, porcii mistreţi, cai, vînat şi orice alte animale susceptibile sînt prezentate în conformitate cu pct. 26-29 dinHotărîrea Guvernului nr. 264 din 12 aprilie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici”.
    Datele privind porcinele domestice trebuie să ofere informaţii specifice referitoare cel puţin la:
    1) teste efectuate pe animale crescute în condiţii de adăpost controlate;
    2) teste pe scroafe de reproducţie, vieri şi porci pentru îngrăşat.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1086
din14 decembrie 2017

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1.Hotărîrea Guvernului nr. 987 din 26 august 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţaTrichinellei în carne”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 167-168, art. 996).
    2. Punctul 16 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prinHotărîrea Guvernului nr. 513 din 2 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 541).
    3. Punctul 35 din anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 89).