LPC288/2017
ID intern unic:  373510
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 288
din  15.12.2017
cu privire la modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 464-470     art Nr : 808
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.    În textul codului, cuvîntul „uzură”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „amortizare” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepția cazurilor în care prezenta lege prevede altfel.
    2.    Articolul 5:
    la punctul 362), textul „ , traducător/interpret autorizat” se exclude;
    punctul 40) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) sistemul informatic valutar – platformă software şi/sau hardware, a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice, efectuată la aparatele de schimb valutar ale unităţilor de schimb valutar licenţiate, prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate.”
    3.    Articolul 6:
    la alineatul (9) litera g), ultimul subalineat va avea următorul cuprins:
    „Scutirile specificate la art. 33, 34 şi 35, cota redusă a T.V.A. şi scutirea de T.V.A. cu drept de deducere nu se consideră facilităţi (înlesniri) fiscale.”
    la alineatul (10), textul „şi taxele rutiere (în partea ce ţine de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova) reprezintă surse” se substituie cu cuvintele „reprezintă sursa”.
    4.    La articolul 12 punctul 1), litera a) se abrogă.
    5.    La articolul 15 litera a), la liniuțele întîia și a doua, cifrele „31140” se substituie cu cifrele „33000”.
    6.    La articolul 18 litera e), textul „alin. (6)” se substituie cu textul „alin. (7)”.
    7.    Articolul 19:
    se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) valoarea tichetelor de masă în partea în care aceasta depășește valoarea nominală deductibilă stabilită la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă;”
    la litera e), liniuţa întîia va avea următorul cuprins:
    „– în cazul în care bunurile sînt proprietate a angajatorului, cheltuielile acestuia fiind determinate în mărime de 0,0373% din baza valorică, pentru fiecare bun dat în folosinţă, pentru fiecare zi de folosinţă;”.
    8.    La articolul 20:
    litera p1) va avea următorul cuprins:
    „p1) cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive;”
    articolul se completează cu litera p2) cu următorul cuprins:
    „p2) cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art. 33 alin. (1);”
    litera r) va avea următorul cuprins:
    „r) ajutorul material obţinut de persoanele fizice din fondurile de rezervă ale Guvernului, ale autorităţilor administraţiei publice locale, din mijloacele Fondului de susţinere socială a populaţiei, precum şi din mijloacele sindicatelor, în conformitate cu regulamentele care prevăd acordarea unui astfel de ajutor. În cazul ajutorului material acordat din mijloacele sindicatelor, limita neimpozabilă constituie un salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de Guvern, per angajat anual, cu excepția ajutorului acordat în caz de deces și/sau boală a angajatului sau a rudelor și/sau afinilor de gradul I ai acestuia;”.
    9.    Articolul 24:
    la alineatul (41), textul „art. 26 şi 27, deducerea uzurii” se substituie cu textul „art. 26, 261 şi 27, deducerea amortizării”;
    la alineatul (6), cuvintele „uzura (amortizarea)” se substituie cu cuvîntul „amortizarea”, iar după textul „ art. 26,” se introduce textul „261,”;
    alineatul (151) va avea următorul cuprins:
    „(151) Se permite deducerea cheltuielilor efectuate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de alocații financiare destinate activității sindicatelor pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.”
    articolul se completează cu alineatele (191) și (23) cu următorul cuprins:
    „(191) Se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă.”
    „(23) Se permite deducerea cheltuielilor suportate de către partenerul privat pentru obiectele construite şi transmise gratuit partenerului public conform contractului de parteneriat public privat.”
    10.    La articolul 24, alineatele (41) și (6) vor avea următorul cuprins:
    „(41) Prin derogare de la prevederile prezentului articol, ale art. 261, deducerea amortizării şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, deductibile conform prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană specificată la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova şi doar în scopul activităţii de întreprinzător.”
    „(6) Nu se permite deducerea sumelor plătite la procurarea proprietăţii pe care se calculează amortizarea şi faţă de care se aplică prevederile art. 261, 28 şi 29.”
    11.    La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Proprietatea pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei.”
    12.    Articolul 26 se abrogă.
    13.     Codul se completează cu articolul 261 cu următorul cuprins:
    „Articolul 261. Deducerea amortizării mijloacelor fixe
    (1) Mărimea deducerii amortizării calculate a mijloacelor fixe se determină în conformitate cu prezentul articol şi cu art. 24.
    (2) Mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanțul contribuabilului în conformitate cu legislația şi folosită în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depășește suma de 6000 de lei.
    (3) Sînt considerate, de asemenea, mijloace fixe supuse amortizării în scopuri fiscale investițiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune. În sensul prezentului alineat, prin investiţie se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, îmbunătăţire şi altele asemenea în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în perioada fiscală conform modului stabilit la alin. (11).
    (4) Din punct de vedere fiscal, în cazul leasingului financiar, locatarul este tratat ca proprietar al mijloacelor fixe primite în leasing, iar în cazul leasingului operaţional, calitatea de proprietar o are locatorul. Calcularea şi deducerea amortizării mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing se efectuează de către locatar în cazul leasingului financiar şi de către locator în cazul leasingului operaţional.
    (5) Evidenţa mijloacelor fixe în scopuri fiscale se ține pentru fiecare obiect separat.
    (6) Amortizarea mijloacelor fixe se calculează începînd cu luna următoare celei în care mijlocul fix se pune în funcțiune prin utilizarea metodei liniare de amortizare. Mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulțirea valorii mijloacelor fixe la norma de amortizare respectivă prevăzută la alin. (7).
    (7) Norma amortizării pentru fiecare mijloc fix se determină ca raport dintre 100% şi durata de funcționare utilă a acestuia stabilită de Guvern.
    (8) Calcularea amortizării şi deducerea acesteia pentru întreţinerea autoturismului se efectuează în modul următor:
    a) în cazul în care valoarea autoturismului este de pînă la 200000 de lei, amortizarea calculată se deduce integral, în funcţie de valoarea autoturismului;
    b) în cazul în care valoarea autoturismului depăşeşte 200000 de lei, deducerea se limitează la suma calculată a amortizării, reieşind din valoarea autoturismului egală cu 200000 de lei. Prevederea nu se aplică autoturismelor utilizate în calitate de mijloace fixe în activitatea de bază care reprezintă acordare de servicii, a căror amortizare constituie parte componentă a costului vînzărilor.
    (9) În cazul înstrăinării autoturismului specificat la alin. (8) lit. b), venitul sau pierderea calculată ca diferență dintre suma mijloacelor obținute de la înstrăinarea autoturismului şi baza valorică a acestuia se recunoaște drept venit sau pierdere a perioadei fiscale în care a avut loc înstrăinarea. Baza valorică a autoturismului reprezintă valoarea acestuia micșorată cu suma amortizării calculate.
    (10) Deducerea cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii se efectuează în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.
    (11) Cheltuielile aferente reparaţiei curente şi capitale a mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor alin. (2) se permit spre deducere în limita a 15% din suma calculată a locaţiunii, arendei sau redevenţei (plăţii pentru concesiune), suportată pe parcursul perioadei fiscale, iar în cazul cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor de transport aerian internaţional – în mărime de 100% din suma calculată a ratei de leasing operaţional, suportată pe parcursul perioadei fiscale. În sensul prezentului alineat, prin mijloacele fixe ce nu corespund prevederilor alin. (2) se înţeleg mijloacele fixe care sînt utilizate în activitatea de întreprinzător a agentului economic conform contractului de arendă, locaţiune, leasing operaţional, concesiune, ale căror cheltuieli aferente, potrivit contractului nominalizat, revin arendaşului, locatarului sau concesionarului.
    (12) Nu se permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepţia cazurilor în care valoarea acestora a fost inclusă în venitul impozabil al contribuabilului.
    (13) În cazul finanţării parţiale a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere.
    (14) Prin derogare de la alin. (12) și (13), suma subvențiilor obținute ca urmare a efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influențează asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe.
    (15) În scopuri fiscale, nu se recunosc diferenţele din reevaluarea mijloacelor fixe.
    (16) Baza valorică a mijloacelor fixe se ajustează conform modului stabilit de Guvern.
    (17) Evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (18) Valoarea mijloacelor fixe nou-procurate se compune din preţul lor de procurare, precum şi din toate cheltuielile aferente procurării lor, inclusiv cheltuielile de transportare, asamblare şi asigurare, dobînzile plătite sau calculate pînă la punerea obiectului în exploatare. Valoarea mijloacelor fixe aferente proprietăţii create cu forţe proprii include toate impozitele şi taxele, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care se deduce, cheltuielile şi plata dobînzilor aferente acestor mijloace fixe pentru întreaga perioadă de pînă la punerea lor în exploatare.”
    14. La articolul 27:
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) Nu se permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepţia cazurilor în care valoarea acestora a fost inclusă în venitul impozabil al contribuabilului.”
articolul se completează cu alineatele (13) şi (14) cu următorul cuprins:
    „(13) În cazul finanţării parţiale a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere.
    (14) Prin derogare de la alin. (12) și (13), suma subvențiilor obținute urmare a efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influențează asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe.”
    15. Articolul 27 se abrogă.
    16. La articolul 271 alineatele (1) și (2), textul „art. 26 şi 27” se substituie cu textul „ art. 26, 261 şi 27”.
    17. Articolul 271 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 271. Norme speciale aplicabile rezidenţilor
                             parcurilor pentru tehnologia informaţiei
                             pentru deducerea cheltuielilor privind
                             amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 261, agenţii economici care pe parcursul anului fiscal obţin titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei nu au dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe în anul fiscal respectiv.
   (2) Pentru agenţii economici cărora, în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, le-a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în prezentul titlu se permite deducerea cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe conform art. 261. Valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe fiecare categorie de proprietate, în scop fiscal, este egală cu valoarea contabilă a acestor mijloace fixe la începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei.”
    18. La articolul 28:
    în denumire, cuvintele „proprietății nemateriale” se substituie cu cuvintele „imobilizărilor necorporale”;
    în textul articolului, cuvintele „proprietate nematerială” se substituie cu cuvintele „imobilizare necorporală”.
    19. La articolul 29 alineatul (5), după cuvintele „atribuirii terenurilor prin hotărîre de Guvern” se introduce textul „sau prin decizie a autorităţii reprezentative şi deliberative a administrației publice locale”.
    20. Articolul 31:
    la alineatul (2), după cuvintele „organizațiile de microfinanțare” se introduce  textul „și persoanele care practică activitatea de leasing financiar”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Organizaţiilor de microfinanţare și/sau persoanelor care practică activitatea de leasing financiar li se permite deducerea:
    a) provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea împrumuturilor şi neachitarea dobînzilor aferente, care se determină conform regulamentelor Comisiei Naționale a Pieţei Financiare cu privire la clasificarea împrumuturilor şi formarea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi, condiționate de nerestituirea împrumuturilor şi neachitarea dobînzilor aferente; și/sau
    b) provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi neachitarea dobînzilor de leasing în mărime de pînă la 5% din soldul mediu anual al creanţelor aferente contractelor de leasing, dacă aceste creanţe sînt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului.”
    alineatele (6) şi (7) se abrogă.
    21. Articolul 33:
    la alineatul (1), cifrele „10620” se substituie cu cifrele „11280”;
    la alineatul (2), cifrele „15840” se substituie cu cifrele „16800”.
    22. Articolul 34:
    la alineatul (1), cifrele „10620” se substituie cu cifrele „11280”;
    la alineatul (2), cifrele „15840” se substituie cu cifrele „16800”.
    23. Articolul 35:
    la alineatul (1), cifrele „2340” se substituie cu cifrele „2520”, iar cifrele „10620” – cu cifrele „11280”;
    la alineatul (2) litera b), cifrele „10620” se substituie cu cifrele „11280”.
    24. Articolul 36:
    la alineatul (2), cuvintele „prezentului articol” se substituie cu textul     „alin. (1) din prezentul articol”;
    la alineatul (5), sintagma „Fondul republican și fondurile locale de susținere socială a populației” se substituie cu sintagma „Fondul de susținere a populației”.
    25. La articolul 40 alineatul (2), cuvintele „băneşti sau” se substituie cu textul „bănești şi/sau”.
    26. Articolul 42:
    la alineatul (1):
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) zero în cazul lipsei documentelor de confirmare a activelor de capital;”
    alineatul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) valoarea activelor confirmate documentar – în alte cazuri.”
    alineatul (4) se completează cu literele c) și d) cu următorul cuprins:
    „c) redusă cu mărimea sumei retrase din capitalul social, proporţional cu cota de participaţie;
    d) majorată cu suma creșterii capitalului social, proporţional cu cota de participaţie.”
    27. Articolul 44:
    la alineatul (2) litera a), cuvintele „sub formă de proprietate materială” se substituie cu cuvintele „sub altă formă”;
    alineatul  (3) se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins:
    „d) cheltuielile aferente sumei T.V.A. care se exclude din deducere conform art. 102 alin. (6) se raportează şi se deduc respectiv în scopuri fiscale în perioada fiscală în care acestea au fost raportate la cheltuieli;
    e) venitul aferent sumei T.V.A., atribuită anterior la costuri sau la cheltuieli, care se deduce conform art. 102 alin. (7) se raportează în scopuri fiscale în perioada fiscală în care aceasta a fost dedusă.”
    28. La articolul 51, cuvintele „finanţate din bugetul public naţional” se exclud.
    29. Articolul 511 se abrogă.
    30. Articolul 541:
    la alineatul (1), textul „și întreprinzătorilor individuali” se substituie cu textul „ , întreprinzătorilor individuali, precum și agenților economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri și management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vînzări”;
    la alineatul (3) litera a), textul „600000 de lei” se substituie cu textul        „1,2 milioane de lei, cu condiţia că livrările scutite de T.V.A. depăşesc 50% din cele impozabile cu T.V.A.”;
    la alineatul (31), textul „600000 lei” se substituie cu textul  „1,2 milioane de lei”.
    31. La articolul 543, textul „3%” se substituie cu textul „4%”.
    32. La articolul 547, după textul „art. 26” se introduce textul „ , 261”.
    33. Articolul 547 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 547. Obiectul impunerii
    Obiectul impunerii este determinat conform regulilor prevăzute de prezentul titlu, cu excepţia sumei amortizării proprietăţii care este egală cu suma amortizării calculate în conformitate cu art. 261, împărţită la 12 luni şi înmulţită cu numărul de luni ale perioadei fiscale de tranziţie.”
    34. La articolul 692, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Contribuabilii persoane juridice aplică contabilitatea de angajamente în conformitate cu art. 44 alin. (3), iar contribuabilii persoane fizice – contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2).”
    35. La articolul 698, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În scopuri fiscale, contribuabilii sînt obligaţi să ţină evidenţa vînzărilor şi procurărilor conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi să utilizeze maşina de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar în modul stabilit de Guvern pentru contribuabilii care ţin evidenţa contabilă.”
    36. Articolul 801 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Impozitul determinat conform alin. (1) se achită la buget pînă la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost efectuate plăţile în contul dividendelor.”
    37. La articolul 81 alineatul (1), litera b) se abrogă.
    38. Articolul 83:
    alineatul (2):
    la litera a), cuvîntul „rezidente” se exclude;
    litera b):
    la liniuța întîia, cifrele „10620” se substituie cu cifrele „11280”;
    la liniuțele a doua, a treia și a patra, cifrele „31140” se substituie cu cifrele „33000”;
    alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) persoanele fizice nerezidente care obțin venituri conform art. 74;”
    la litera c), textul „art. 511–513” se substituie cu textul „art. 512 și 513”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se completează în modul şi forma stabilite de Ministerul Finanţelor. Cu excepția cazurilor prevăzute la  alin. (5)–(10), declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de:
    a) data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune – în cazul persoanelor juridice, formelor organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, reprezentanţelor permanente ale nerezidentului în Republica Moldova;
    b) data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune – în cazul persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii).”
la alineatul (8), după cuvintele „persoanei fizice” se introduc cuvintele „care nu desfăşoară activitate de întreprinzător”.
    39. La articolul 90 alineatul (1), după textul „Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător” se introduce textul „şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102”, iar după textul „a persoanelor menţionate la cap. 101” – textul „și 102”.
    40. Articolul 901:
    alineatul (33) va avea următorul cuprins:
    „(33) Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
    – 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive;
    – 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art. 33   alin. (1).”
    alineatul (34) se completează în final cu textul: „În cazul neînregistrării contractului de locațiune, arendă, uzufruct al proprietății imobiliare și neachitării impozitului din venitul obținut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător prin metode și surse indirecte, în conformitate cu prevederile art. 189 şi 225.”
    la alineatul (35), textul „3%” se substituie cu textul „5%”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Veniturile obținute de persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a fost reținut și achitat la buget impozitul în conformitate cu alin. (35) din prezentul articol, și veniturile specificate la art. 20 lit. y) și y2) sînt pasibile de verificare, în cadrul controalelor fiscale, în cazul în care depășesc suma de 300 de mii de lei cumulativ pe parcursul unui an fiscal.”
    41. Articolul 92:
    la alineatul (3), textul „art. 88–90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depăşeşte scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), şi art. 91” se substituie cu textul „art. 88–91”;
    alineatele (6) și (7) se abrogă.
    42. Articolul 93:
    la punctul 2), textul „ , activele nemateriale” se exclude;
    la punctul 4), textul „transmiterea drepturilor, privind folosirea oricăror mărfuri contra plată, cu plată parţială sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări contra plată, cu plată parţială sau gratuit;”  se substituie cu textul „transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri, obiecte ale proprietății industriale și obiecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe; activitate de executare cu plată sau gratuit a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări”;
    la punctul 6), după textul „de T.V.A.,” se introduce textul „fără drept de deducere,”;
    punctul 13) se abrogă;
    la punctul 16), textul „de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile” se substituie cu textul „la livrare de mărfuri, servicii”;
    punctul 18) va avea următorul cuprins:
    „18) Investiţii (cheltuieli) capitale – costuri şi cheltuieli suportate de către agentul economic în legătură cu crearea și/sau procurarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.”
    articolul se completează cu punctul 20) cu următorul cuprins:
    „20) Scutire de T.V.A. cu drept de deducere – scutire de T.V.A. cu acordarea dreptului de deducere a sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pentru procurările efectuate, conform art. 104.”
    43. La articolul 94 litera b), cuvintele „care desfăşoară activitate de întreprinzător” , în primul caz, se exclud.
    44. Articolul 95 alineatul (2):
    la litera c), textul „0,2%” se substituie cu textul „0,5%”, iar în final se completează cu textul „ , iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obținut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective”;
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) valoarea nominală a tichetelor de masă percepută de către operatori şi de către unitățile comerciale/de alimentație publică, cu excepţia valorii serviciilor prestate de către operatori unităților comerciale/de alimentaţie publică şi angajatorilor în condiţiile Legii nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă.”
    45. Articolul 96:
    la litera b), liniuţa a şaptea se completează în final cu textul „ , precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice”;
    litera c) se abrogă.
    46. La articolul 97 alineatul (5), cuvintele „activelor supuse uzurii” se substituie cu cuvintele „activelor care au fost sau sînt supuse amortizării de către furnizor”.
    47. Articolul 101:
    la alineatul (1), cuvintele „dreptul de trecere în cont” se substituie cu cuvintele „dreptul de deducere”;
    la alineatul (3), textul „şi întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate” se substituie cu textul „ , exploataţiile de producţie a laptelui şi întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate”, iar textul „cotei-standard a T.V.A., înmulțite” se substituie cu textul „diferenței     dintre cota-standard și cea redusă, înmulțită”;
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (5), cuvintele „se impozitează la cota zero” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „se scuteşte de T.V.A. cu drept de deducere”, iar textul „sumei cu care a fost depăşită T.V.A. la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar şi/sau al stingerii”     se substituie cu textul „sumei achitate cu care a fost depăşită T.V.A. la valorile materiale, serviciile procurate şi/sau la stingerea”;
    la alineatul (7), după textul „300 de euro” se introduce textul „în cazul transportului terestru sau de 430 de euro în cazul transportului aerian şi maritim”.
    48. La articolul 1011 alineatul (2), cuvintele „prin intermediul contului bancar” se exclud.
    49. Articolul 1013:
    la alineatul (1), cuvintele „achitată la buget” se substituie cu cuvintele „achitată furnizorului sau organului vamal prin intermediul contului bancar”;
    la alineatul (2), cuvintele „subiectului impozabil” se substituie, în toate cazurile, cu cuvintele „agentului economic”.
    50. Codul se completează cu articolul 1014 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1014. Restituirea T.V.A. la investiții (cheltuieli)
                               capitale  efectuate în cadrul
                               parteneriatului public-privat de interes
                               național
    (1) Partenerii în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat, aprobată de Guvern conform art. 11 lit. a) din Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, care, începînd cu 1 ianuarie 2018, efectuează investiții (cheltuieli) capitale destinate implementării parteneriatelor public-private respective au dreptul la restituirea sumei T.V.A., achitată prin cont bancar, aferentă acestor investiții (cheltuieli) capitale. Dreptul la restituirea T.V.A. stabilit de prezentul articol poate fi realizat indiferent de momentul punerii în exploatare a obiectului investițiilor (cheltuielilor) capitale. Restituirea T.V.A. se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depășește 45 de zile de la data depunerii cererii. 
    (2) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează numai subiectului care dispune de decizie de restituire a T.V.A. în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea contribuabilului, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia față de bugetul public național sau la contul bancar al subiectului respectiv.
    Se interzice restituirea T.V.A. în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a T.V.A., inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari.”
    51. Articolul 102 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 102. Deducerea sumei T.V.A. pentru
                             mărfurile, serviciile procurate
    (1) În cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A., pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Se permite deducerea sumei T.V.A. la mărfurile, serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător numai în cazul achitării T.V.A. la buget pentru mărfurile, serviciile menţionate în conformitate cu art. 115.
    (2) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere nu se deduce şi se raportează la costuri sau la cheltuieli.
    (3) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor impozabile şi scutite de T.V.A. fără drept de deducere se deduce dacă se referă la livrările impozabile.
    (4) Mărimea deducerii sumei T.V.A. se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile, precum şi celor scutite de T.V.A. fără drept de deducere. Prorata lunară se aproximează, conform regulilor matematice, pînă la un semn după virgulă şi se determină prin aplicarea următorului raport:
    a) la numărător se indică valoarea livrărilor impozabile (fără T.V.A.), cu excepţia avansurilor primite, pentru a căror efectuare se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză;
    b) la numitor se indică valoarea totală a livrărilor impozabile (fără T.V.A.) şi a livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere, cu excepţia avansurilor primite, pentru a căror efectuare se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză.
    Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus şi se aproximează, conform regulilor matematice, pînă la un semn după virgulă la completarea declaraţiei privind T.V.A. pentru ultima perioadă fiscală a anului şi se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor. Diferenţa dintre suma T.V.A. dedusă în perioadele fiscale precedente şi suma T.V.A. determinată drept urmare a aplicării proratei definitive se reflectă în declaraţia pentru ultima perioadă fiscală a anului.
    Se permite spre deducere suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere dacă mărimea raportului dintre livrările scutite de T.V.A. fără drept de deducere și totalul livrărilor impozabile (fără T.V.A) şi al livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere este mai mică decît coeficientul de 0,05.
    (5) Deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu T.V.A. în conformitate cu art. 95 alin. (2) lit. c) şi d) se efectuează similar livrărilor impozabile.
    Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu T.V.A. în conformitate cu art. 95 alin. (2) lit. a) şi b) nu se deduce şi se raportează la costuri sau la cheltuieli.
    (6) Sumele T.V.A. deduse de subiectul impozabil pe mărfurile, serviciile procurate se exclud din deducere şi se raportează la costuri sau la cheltuieli în cazul modificării regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător din impozabil în scutit de T.V.A. fără drept de deducere sau în cazul schimbării destinaţiei utilizării mărfurilor pentru efectuarea livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere în locul livrărilor impozabile.
    Din deducere se exclud sumele T.V.A. în mărimea atribuită anterior la deducere pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru mijloacele fixe şi imobilizările necorporale supuse amortizării – în mărimea sumei T.V.A. aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată.
    Sumele T.V.A. care se exclud din deducere în conformitate cu prezentul alineat se raportează la costuri sau la cheltuieli.
    Raportarea sumelor T.V.A. la costuri sau la cheltuieli în cazul modificării regimului fiscal se efectuează în perioada fiscală în care a avut loc modificarea regimului fiscal din livrare impozabilă în livrare scutită de T.V.A. fără drept de deducere.
    Raportarea sumelor T.V.A. la costuri sau la cheltuieli în cazul schimbării destinaţiei utilizării mărfurilor se efectuează la momentul utilizării mărfurilor în calitate de materie primă, materiale sau mijloc fix pentru efectuarea livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere în locul livrărilor impozabile.
    (7) Sumele T.V.A. raportate la costuri sau la cheltuieli pe mărfurile, serviciile procurate se deduc în cazul modificării regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător din scutit de T.V.A. fără drept de deducere în impozabil sau în cazul schimbării destinaţiei utilizării mărfurilor pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere.
    Se deduc sumele T.V.A. în mărimea atribuită anterior la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru mijloacele fixe şi imobilizările necorporale supuse amortizării – în mărimea sumei T.V.A. aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată.
    Deducerea sumelor T.V.A. în cazul modificării regimului fiscal se efectuează în perioada fiscală în care a avut loc modificarea regimului fiscal din livrare scutită de T.V.A. fără drept de deducere în livrare impozabilă.
    Deducerea sumelor T.V.A. în cazul schimbării destinaţiei utilizării mărfurilor se efectuează la momentul utilizării mărfurilor în calitate de materie primă, materiale sau mijloc fix pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere.
    (8) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.
    (9) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate de către subiectul impozabil în scopul organizării de activităţi distractive ce nu ţin de domeniul activităţii sale de întreprinzător nu se deduce şi se raportează la cheltuieli. Subiecţii impozabili a căror activitate de întreprinzător constă în organizarea distracţiilor şi timpului liber, iar valorile materiale, serviciile procurate sînt folosite nemijlocit pentru desfăşurarea acestei activităţi, au dreptul la deducerea sumei T.V.A. pe valorile materiale şi serviciile procurate.
    (10) Subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune:
    a) de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pentru care a fost achitată ori urmează a fi achitată T.V.A.; sau
    b) de documentul, eliberat de organul vamal, care confirmă achitarea T.V.A. la mărfurile importate;
    c) de documentul care confirmă achitarea T.V.A. pentru serviciile importate.
    (11) Dacă, după vînzarea valorilor materiale gajate de către creditorul gajist sau de către persoana desemnată de acesta, debitorul gajist nu emite factura fiscală în termen de 15 zile de la vînzare, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, în baza ordinului de plată privind achitarea valorii, inclusiv T.V.A. pentru valorile materiale gajate.
    (12) În cazul în care factura fiscală pentru serviciile a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, este primită de către cumpărător (beneficiar) pînă la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe serviciile, mărfurile menţionate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora.
    (13) În cazul în care factura fiscală pentru livrarea mărfurilor, serviciilor este primită de către cumpărător (beneficiar) subiect impozabil ulterior perioadei fiscale în care aceasta a fost emisă, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe mărfurile, serviciile utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în perioada fiscală în care factura fiscală respectivă a fost primită de către cumpărător (beneficiar). Deducerea sumei T.V.A. se efectuează prin înscrierea sumei respective în declaraţia privind T.V.A. pentru perioada fiscală în care a fost primită nemijlocit factura fiscală, fără corectarea declaraţiilor privind T.V.A. pentru perioadele fiscale anterioare.
    (14) Livrarea în privinţa căreia se permite deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe mărfurile, serviciile procurate trebuie să fie efectuată subiectului impozabil de către furnizorul care a eliberat factura fiscală (eliberată în modul stabilit de Ministerul Finanţelor sau imprimată cu aplicarea seriei şi numărului atribuit de Serviciul Fiscal de Stat subiectului care îşi exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale).
    (15) În scopul confirmării dreptului la restituirea sumei T.V.A. pe mărfurile şi serviciile procurate, subiectul impozabil, în afară de declaraţiile privind T.V.A. şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare, trebuie să dispună de documente confirmative stabilite de Guvern.
    (16) La apariţia condiţiilor stabilite la art. 1181, subiectul impozabil este în drept să deducă suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată furnizorului, pe mărfurile, serviciile procurate pe teritoriul ţării numai în cazul în care factura fiscală este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale. În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit la art. 1181 alin. (11), cumpărătorul (beneficiarul) va avea dreptul la deducerea sumei T.V.A. în condiţiile stabilite de prezentul articol, cu informarea Serviciului Fiscal de Stat, în modul şi în termenul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181.
    (17) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova se deduce doar pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană specificată la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova. Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia a mai mult de un singur autoturism folosit de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova nu se deduce şi se raportează la costuri sau la cheltuieli.
    (18) În cazul procurării de pe teritoriul ţării a valorilor materiale, serviciilor de la un furnizor inclus în lista contribuabililor obligaţi să utilizeze facturi fiscale electronice (e-factura), ­­subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, dacă dispune de factura fiscală electronică, eliberată de furnizor în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.”
    52. Articolul 103:
    alineatul (1):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere:”;
    la punctul 6), după textul „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;” se introduce textul „serviciile în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, prestate de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;”;
    punctele 21) și 29) vor avea următorul cuprins:
    „21) timbrele de acciz importate pentru marcarea mărfurilor supuse accizelor, precum şi hîrtiile speciale importate pentru marcarea mărfurilor supuse accizelor destinate exportului;”
    „29) mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.
    La mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie mijloacele fixe a căror amortizare se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.
    Mijloacele fixe care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţile componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale, cu excepţia cazului în care aceste mijloace fixe sînt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara amortizării normale. În cazul în care aceste mijloace fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, T.V.A. se calculează şi se achită de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix, pornind de la valoarea indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de mijloace fixe, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importului acestora. Persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix nu are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată pentru mijlocul fix înstrăinat, şi este obligată să prezinte declaraţia privind TVA;”
    la alineatul (2):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere:”;
    la literele a), b) și c), cuvîntul „mărfurilor” se substituie cu cuvîntul „mărfurile”;
    la alineatul (3), cuvîntul „Mărfurilor” se substituie cu cuvîntul „Mărfurile”, iar textul „nu li se aplică T.V.A.” – cu textul „se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere”;
    la alineatul (5), textul „T.V.A. nu se aplică la” se substituie cu textul „Se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere”, iar cuvîntul „pentru” se exclude;
    la alineatul (6), textul „T.V.A. nu se aplică la” se substituie cu textul „Se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere”;
    alineatul (7) se abrogă;
    la alineatul (8), textul „T.V.A. nu se aplică producţiei” se substituie cu textul „Se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere producţia”;
    la alineatul (92), textul „T.V.A. nu se aplică mărfurilor şi serviciilor” se substituie cu textul „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mărfurile şi serviciile”, iar cuvintele „precum și mărfurilor şi serviciilor” – cu cuvintele „precum și mărfurile şi serviciile”;
    la alineatul (93), textul „T.V.A. nu se aplică mărfurilor” se substituie cu textul „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mărfurile”;
    la alineatul (94), după textul „de T.V.A.” se introduc cuvintele „fără drept de deducere”;
    la alineatul (95), textul „T.V.A. nu se aplică mărfurilor” se substituie cu textul „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mărfurile”;
    alineatul (96):
    în partea introductivă, după textul „de T.V.A.” se introduc cuvintele „fără drept de deducere”;
    litera b) se abrogă;
    la alineatul (97), textul „Se scutește de T.V.A” se substituie cu textul „Se scutește de T.V.A. fără drept de deducere”;
    articolul se completează cu alineatele (98) și  (99) cu următorul cuprins:
    „(98) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mărfurile și serviciile importate de către parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat, aprobată de Guvern conform art. 11 lit. a) din Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, și destinate nemijlocit implementării proiectelor de parteneriat public-privat de interes național. Modul de aplicare a facilităților fiscale respective se stabilește de Guvern.
    (99) Se scutește de T.V.A. fără drept de deducere importul obiectelor de cult conform listei aprobate și modului stabilit de Guvern.”
    53. Denumirea capitolului 5 din titlul III va avea următorul cuprins:
„Capitolul 5
SCUTIREA DE T.V.A. CU DREPT DE DEDUCERE”.
    54. Articolul 104:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 104. Livrările scutite de T.V.A. cu drept de deducere”;
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere:”;
    litera a) se completează în final cu textul „ , combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia”;
    la literele c) și c1), textul „a cotei zero a T.V.A.” se substituie cu textul „a scutirii de T.V.A. cu drept de deducere”;
    la litera g), după sintagma „Republicii Moldova” se introduce textul „agenților economici care plasează mărfurile sub regimul vamal de perfecţionare activă,”, iar sintagma „Serviciul Vamal” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”.
    55. La articolul 107, alineatele (5) și (9) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Dacă, în cadrul executării însărcinării comitentului, comisionarul importă mărfuri, acesta achită T.V.A. la import în conformitate cu art. 101 alin. (7) şi beneficiază de dreptul la deducerea sumei T.V.A. în condițiile stabilite la art. 102 alin. (10) lit. b).”
    „(9) În cazul în care fondatorul administrării este un nerezident, administratorul fiduciar este obligat să achite T.V.A. la import de servicii în modul stabilit la art. 109 alin. (2) şi dispune de dreptul la deducerea sumei T.V.A. în condiţiile stabilite la art. 102 alin. (10) lit. c). Livrarea ulterioară a serviciului de către administratorul fiduciar beneficiarului se impozitează cu T.V.A.”
    56. La articolul 108, alineatele (1) și (7) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Data calculării obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin. (5)–(8).”
    „(7) În cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de arendă, locaţiune, uzufruct, leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru efectuarea plăţii. În cazul încasării plăţii în avans, data livrării se consideră data încasării avansului.”
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Serviciile prestate care determină plăţi succesive, precum servicii de construcţie-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, sînt considerate efectuate la data la care sînt întocmite procesele-verbale de predare-primire a lucrărilor şi alte documente similare, pe baza cărora se stabilește livrarea serviciilor, sau, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării lucrărilor de către beneficiar.”
57.    Articolele 109–111 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 109. Termenele obligaţiei fiscale în cazul
                               importurilor
    (1) Pentru mărfurile importate, termenul obligaţiei fiscale se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale sau, în cazul prevăzut la art. 124 alin. (12) din Codul vamal, data prelungirii termenului de plată, iar data achitării – data depunerii de către importator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la contul unic trezorerial, confirmată printr-un extras din contul bancar.
    (2) La serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru importul de servicii.
    (3) Marfa se consideră importată dacă importatorul respectă toate cerinţele prevăzute de legislaţia vamală la importul de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova şi dacă marfa a fost supusă drepturilor de import. În cazul în care drepturile de import pe marfa importată nu trebuie achitate, marfa se consideră importată ca şi cum ea ar fi fost supusă drepturilor de import, cu respectarea procedurilor corespunzătoare de import al mărfurilor, prevăzute în legislaţia vamală.
    (4) În cazul în care, la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, mărfurile sînt plasate sub regimul vamal suspensiv cu scutirea totală de drepturi de import sau sub regimul vamal de tranzit, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră data încheierii regimului vamal şi punerii mărfii în liberă circulaţie.
    Articolul 110. Locul livrării mărfurilor
    (1) În cazul în care mărfurile nu sînt expediate sau transportate, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea.
    (2) Pentru mărfurile expediate sau transportate de cumpărător sau de o terţă persoană, locul livrării este considerat a fi locul aflării mărfurilor la momentul la care începe expedierea sau transportul mărfurilor către cumpărător, cu excepţia livrărilor pentru export.
    (3) Pentru mărfurile expediate sau transportate de furnizor, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului).
    (4) Locul livrării energiei electrice, a celei termice şi a gazului se consideră locul primirii lor.
    Articolul 111. Locul livrării serviciilor
    (1) Locul livrării serviciilor se consideră:
    a) locul aflării bunurilor imobiliare – pentru serviciile prestate de experţi şi agenţi imobiliari, lucrările de construcţie aferente bunurilor imobiliare, serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, serviciile de acordare a drepturilor de utilizare a bunurilor imobiliare şi serviciile de pregătire şi coordonare a lucrărilor de construcţie, care includ serviciile prestate de arhitecţi şi de societăţile care asigură supravegherea pe şantier;
    b) calea pe care se efectuează transportul, luîndu-se în considerare distanţa parcursă – la prestarea serviciilor de transport;
    c) locul prestării efective a serviciilor:
    – legate de bunurile mobile tangibile;
    – prestate în domeniul culturii, artei, ştiinţei, învăţămîntului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate;
    – legate de activităţi auxiliare de transport, aşa ca încărcarea, descărcarea, manipularea şi alte activităţi similare, strămutarea, asamblarea;
    – legate de evaluarea bunurilor mobile tangibile şi de lucrările efectuate asupra acestora;
    d) locul utilizării şi posedării serviciului – la darea în chirie a bunurilor mobile tangibile;
    e) sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului următoarelor servicii:
    – servicii de transmitere a obiectelor de proprietate industrială, precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe;
    – servicii de publicitate;
    – servicii ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing (studiere a pieţei), traduceri de texte, precum şi servicii de furnizare a informaţiei, inclusiv prin centrele de intermediere a serviciilor publice de telefonie fixă şi mobilă;
    – servicii în tehnologia informaţiei, informatice, acordate prin intermediul echipamentelor de comunicaţii electronice;
    – servicii de angajare şi furnizare de personal (punere la dispoziţie de personal);
    – servicii ale agenţilor care activează în numele şi din contul altor persoane – pentru serviciile enumerate la prezenta literă;
    f) locul destinaţiei mărfurilor, expediate după prelucrare – la prelucrarea mărfurilor pe teritoriul vamal şi în afara teritoriului vamal.
    (2) Locul livrării serviciilor se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului următoarelor servicii:
    a) servicii de comunicaţii electronice;
    b) servicii de radiodifuziune şi televiziune;
    c) servicii furnizate prin mijloace radioelectronice.
    (3) Serviciile furnizate prin mijloace radioelectronice în sensul alin. (2) lit. c) cuprind:
    a) furnizare şi găzduire de site-uri pe internet, mentenanţă la distanţă a programelor şi echipamentelor;
    b) furnizare de software şi actualizarea acestora;
    c) furnizare de imagini, texte şi informaţii şi punerea la dispoziţie a unor baze de date;
    d) furnizare de muzică, filme şi jocuri, inclusiv jocuri de noroc şi pariuri din cadrul emisiunilor, sau de manifestări politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice şi de divertisment;
    e) furnizare de servicii de învăţămînt la distanţă.
    (4) Locul livrării serviciilor care nu au fost enumerate la alin. (1)–(3) se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective.”
    58. Articolul 112:
    la alineatul (1), textul „exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art. 511, și deținătorilor patentei de întreprinzător” se substituie cu textul „exceptînd instituţiile de învăţămînt publice”, iar textul „600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de T.V.A.” se substituie cu textul „1,2 milioane de lei, cu excepția livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere”;
    la alineatul (4), după cuvintele „scutite de T.V.A.”, în ambele cazuri, se introduc cuvintele „fără drept de deducere”, iar textul „600000 de lei” se substituie cu textul „1,2 milioane de lei”.
    59. La articolul 113 alineatul (3), cuvintele „trecută în cont” se substituie cu cuvîntul „dedusă”.
    60.  La articolul 116 alineatul (3), cuvintele „trecerea în cont” se substituie cu cuvîntul „deducere”.
    61. Articolul 117:
    la alineatul (1), textul „Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a).” se substituie cu textul: „Pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.”
    articolul se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Subiectul impozabil inclus în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura), aprobată de Serviciul Fiscal de Stat, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică, eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    (12) La efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică (e-factura), eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.”
alineatul (2):
    la punctele 1), 3) şi 4), după cuvîntul „facturii” se introduce textul „/facturii fiscale”;
    la punctul 7), litera d) se abrogă;
    la alineatul (3) litera a), după cuvintele „cu instrument de plată fără numerar” se introduce textul „ , cu excepţia sumelor achitate cu instrument de plată fără numerar în cadrul comerţului electronic”.
    62. La articolul 1171:
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatele (9) și (11) vor avea următorul cuprins:
    „(9) La primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării în următoarele situaţii:
    a) comercializarea de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă, factura fiscală eliberîndu-se în momentul efectuării prealabile a plăţii;
    b) abonarea la publicaţiile periodice impozabile cu T.V.A., factura fiscală eliberîndu-se la primirea plăţii în prealabil;
    c) livrarea serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil, eliberîndu-se factura fiscală în momentul, stabilit prin contract, al efectuării plăţii pentru serviciile acordate.”
    „(11) În cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor lor de consum, la expedierea mărfurilor se eliberează factura fiscală fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sînt indicaţi.
     După stabilirea valorii impozabile pe livrarea în cauză, în baza documentelor confirmative despre recepţionarea mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se vor reflecta numerele şi seriile facturilor fiscale şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza facturilor fiscale, eliberează nu mai puţin de două ori pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.”
    63. La articolul 1182, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Prevederile prezentului alineat nu se aplică contribuabililor obligați să utilizeze facturi fiscale electronice.”
    64. Articolul 119 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 119. Noțiuni
    În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noțiuni:
    1) Acciză – impozit de stat care se percepe, direct sau indirect, asupra următoarelor mărfuri de consum:
    a) alcool etilic și băuturi alcoolice;
    b) tutun prelucrat;
    c) petrolul și derivatele lui;
    d) caviar și înlocuitori de caviar;
    e) parfumuri și apă de toaletă;
    f) îmbrăcăminte din blană;
    g) mijloace de transport de la poziția tarifară 8703;
    h) alte mărfuri specificate în anexa nr. 1 la prezentul titlu.
    2) Certificat de acciză – document eliberat de Serviciul Fiscal de Stat antrepozitarului autorizat, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacții cu mărfurile supuse accizelor.
    3) Antrepozit fiscal  – totalitatea locurilor, determinate în certificatul de acciză, în care mărfurile supuse accizelor sînt produse, transformate, deținute sau expediate (transportate) de către antrepozitarul autorizat în activitatea sa, în cadrul cărora nu se calculează și nu se achită accizele.
    4) Antrepozitar autorizat  – persoană fizică sau juridică autorizată de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul activității sale, să producă, să transforme, să dețină sau să expedieze (transporte) mărfuri supuse accizelor într-un antrepozit fiscal.
    5) Expediere (transportare) – deplasare, transmitere a mărfurilor supuse accizelor din/în antrepozitul fiscal.
    6) Informație despre expediere (transportare) – înscriere făcută în registrul de evidentă a mărfurilor expediate (transportate).
    7) Tutun prelucrat – tutunul care reprezintă:
    a) țigarete cu filtru și fără filtru;
    b) trabucuri și țigări de foi;
    c) tutun pentru fumat:
    – tutun pentru fumat tăiat fin, destinat rulării în țigarete;
    – alte tipuri de tutun pentru fumat.”
    65. La articolul 120, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) antrepozitarul autorizat care produce și/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;”.
    66. Articolul 122:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 122. Cotele accizelor și momentul impunerii accizelor”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Mărfurile sînt supuse accizelor la momentul:
    a) expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal;
    b) importului acestora în Republica Moldova.”
    67. Articolul 123:
    la alineatul (1), în partea introductivă și la litera b), cuvintele „încăperea de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor antrepozitarului autorizat, altor persoane, în cazul atribuirii mărfurilor de către antrepozitarul autorizat sau de către membrii familiei acestuia, precum şi în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din antrepozitul fiscal, achitarea accizelor se efectuează în modul specificat la alin. (1).
    (3) Accizele la mărfurile importate se calculează şi se achită de către subiecții impunerii specificați la art. 120 lit. b) pînă la depunerea declarației vamale sau pînă la data prelungirii termenului de plată. În cazul în care pentru importul de mărfuri nu se percep drepturile de import, mărfurile se consideră importate ca și cum ar fi fost supuse drepturilor de import, cu respectarea reglementărilor stabilite de legislația vamală pentru regimul vamal de import.”
    la alineatul (5), cuvîntul „spirtoase” se substituie cu cuvîntul „alcoolice”, textul „ , pînă la importarea acestora” – cu cuvintele „sau pînă la importarea acestora”, iar cuvintele „încăperea de acciz” – cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    la alineatul (51), cuvintele „pînă la importarea acestora” se substituie cu cuvintele „sau pînă la importarea acestora”, iar cuvintele „încăperea de acciz” – cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    la alineatul (6):
    litera b) se completează în final cu cuvintele „și berea”;
    la litera c), cuvintele „depozit vamal” se substituie cu cuvintele „antrepozit vamal”;
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Pentru autoturismele de lux, accizele se calculează ca sumă a accizei determinate conform cotei accizei stabilite în funcție de termenul de exploatare și capacitatea cilindrică și a accizei în mărime de 2% din valoarea în vamă a autoturismului importat. Prin autoturism de lux se înțelege autoturismul a cărui valoare în vamă constituie 1,5 milioane de lei și mai mult.”
    68. Articolul 1231 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1231. Modul de calculare a accizelor la ţigarete
    (1) Țigaretele cu filtru și fără filtru (poziția tarifară 240220) fabricate în Republica Moldova și cele importate fac obiectul unei accize ad valorem calculate la prețul maxim de vînzare cu amănuntul, precum și al unei accize calculate pe unitatea de produs.
    (2) La țigaretele cu filtru și fără filtru, accizele se calculează ca sumă a accizelor determinate prin aplicarea (înmulțirea) cotei stabilite în sumă absolută la volumul în expresie naturală (1000 bucăți) la momentul expedierii din antrepozitul fiscal sau la momentul importării și a accizelor determinate prin aplicarea (înmulțirea) cotei ad valorem în procente, stabilită la prețul maxim de vînzare cu amănuntul.
    (3) Prețul maxim de vînzare cu amănuntul este prețul la care produsul a fost vîndut altor persoane pentru consum final şi care include toate impozitele şi taxele.
    (4) Prețul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de țigarete cu filtru şi fără filtru se stabilește de persoanele care produc țigarete în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă țigarete cu filtru și fără filtru şi se înregistrează în modul stabilit de Guvern.
    (5) Se interzice vînzarea de către orice persoană a țigaretelor pentru care nu au fost stabilite și declarate prețuri maxime de vînzare cu amănuntul.
    (6) Se interzice vînzarea de către orice persoană a țigaretelor la un preț ce depășește prețul maxim de vînzare cu amănuntul.”
    69. Codul se completează cu articolul 1232 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1232. Cotele stabilite pentru tutunul prelucrat
    Pentru tutunul prelucrat, cu excepția țigaretelor cu filtru și fără filtru, se aplică accizele conform cotelor stabilite în anexa nr. 1 la prezentul titlu:
    a) exprimate ca sumă pe kilogram;
    b) exprimate ca sumă pentru un anumit număr de bucăți;
    c) ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor.”
    70. Articolul 124:
    la alineatul (1), după textul „de 300 de euro” se introduce textul „pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de       430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim”;
    alineatele (2) și (3)  vor avea următorul cuprins:
    „(2) Accizele nu se achită la importul mărfurilor supuse accizelor definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern.
    (3) Se scutesc de acciză mărfurile supuse accizelor:
    a) destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limitele tratatelor la care aceasta este parte;
    b) finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget.
    Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor de asistenţă tehnică, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget se stabilesc de Guvern.”
    la alineatul (4), textul „stabilite în art. 125 alin. (4)” se substituie cu textul „justificative stabilite de Guvern”;
    la alineatul (10), textul „din alte zone economice libere,” se exclude;
    la alineatul (13), textul „ , o amendă în mărimile prevăzute la art. 261 alin. (2) şi (3)” se exclude;
    la alineatul (14), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziţia tarifară 8703;”
    articolul se completează cu alineatele (19) și (20) cu următorul cuprins:
    „(19) Se scutesc de acciză berea, vinul de la poziția tarifară 2205 și băuturile fermentate produse de persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și consumate de către aceasta și membrii familiei sale, cu condiția să nu fie comercializate.
    (20) Se scutește de acciză combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia.”
    71. Articolul 125:
    la alineatul (1), cuvintele „Subiectului impunerii” și „subiectului impunerii” se substituie cu cuvintele „Antrepozitarului autorizat”, și, respectiv, „antrepozitarului autorizat”, iar cuvintele „încăperea de acciz”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    la alineatul (2), cuvintele „încăperea de acciz”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    la alineatul (3), cuvintele „subiectul impunerii” se substituie cu cuvintele „antrepozitarul autorizat”;
    alineatele (4) și (41) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Pentru a obţine restituirea accizei achitate la mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor destinate exportului, antrepozitarul autorizat prezintă Serviciului Fiscal de Stat documente justificative stabilite de Guvern.
    (41) Pentru a obţine restituirea accizei achitate pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, destinate exportului, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize prezintă Serviciului Fiscal de Stat documente justificative stabilite de Guvern.” 
    72. Articolul 126:
    la alineatul (1), cuvintele „pasibile impunerii cu accize” se substituie cu cuvintele „supuse accizelor”, iar după cuvintele „de modelul stabilit” se introduc cuvintele „de Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (2) litera d), cuvintele „dintr-o încăpere de acciz  în alta” se substituie cu cuvintele „dintr-un antrepozit fiscal în altul”, iar cuvintele „aceste încăperi” – cu cuvintele „aceste antrepozite”;
    la alineatul (4), cuvintele „subiect al impunerii” se substituie cu cuvintele „antrepozitar autorizat”;
    la alineatul (5), cuvintele „încăperea de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    la alineatul (6), cuvintele „una şi aceeaşi încăpere de acciz” se substituie cu cuvintele „unul și același antrepozit fiscal”, iar textul „subiectul (subiecţii) impunerii” – cu textul „antrepozitarul autorizat (antrepozitarii autorizați)”;
    la alineatul (7), cuvintele „Subiectul impunerii” se substituie cu cuvintele „Antrepozitarul autorizat”.
    73. Articolul 1261:
    la alineatul (1), cuvintele „subiecţi ai impunerii cu accize” se substituie cu cuvintele „antrepozitari autorizați”;
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să iniţieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării antrepozitarului autorizat (cu excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc) în cazul în care antrepozitarul autorizat nu a prezentat în termenul stabilit declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a două luni consecutive.”
    la alineatul (2), cuvintele „subiect al impunerii cu accize” se substituie cu cuvintele „antrepozitar autorizat”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul suspendării activității antrepozitarului autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat nu se anulează. În cazul expedierii (transportării) mărfurilor supuse accizelor din antrepozitul fiscal în perioada de suspendare a activității, obligațiile și drepturile antrepozitarului autorizat se restabilesc din momentul scoaterii mărfurilor supuse accizelor din antrepozitul fiscal.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În momentul anulării înregistrării în calitate de antrepozitar autorizat în conformitate cu alin.(2), agentul economic se consideră ca subiect care a efectuat scoaterea din antrepozitul autorizat a stocurilor sale de mărfuri și trebuie să achite accizele pentru această scoatere.”
    74.  Articolul 127:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Antrepozitarul autorizat este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) pentru fiecare antrepozit fiscal. Forma registrului şi informaţia ce trebuie reflectată în acesta sînt stabilite de către Ministerul Finanţelor. Înscrierea în registru se face pînă la expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor din antrepozitul fiscal.”
    la alineatul (3), cuvintele „Subiecţii impunerii” se substituie cu cuvintele „Antrepozitarii autorizați”;
    la alineatul (31), cuvintele „subiect al impunerii cu accize” se substituie cu cuvintele „antrepozitar autorizat”.
    75. Capitolul 5 din titlul IV se abrogă.
    76. Anexa nr. 1 la titlul IV va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    77. În anexa nr. 2 la titlul IV:
    poziția „Autovehicul de epocă” va avea următorul cuprins:

8703
Autovehicul de epocă

De la 30 de ani pînă la 39 de ani inclusiv – 40000 de lei.

De la 40 de ani pînă la 49 de ani inclusiv – 30000 de lei.

De la 50 de ani – 20000 de lei


    anexa se completează în final cu poziția „Autoturism de lux” cu următorul cuprins:

8703
Autoturism de lux

Suma cotei accizei în funcție de termenul de exploatare și capacitatea cilindrică și a cotei accizei în mărime de 2% din valoarea în vamă

    78.    La articolul 129 punctul 91), textul „ , achitarea, reținerea” și textul „primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii,” se exclud.
    79.    Articolul 131:
    alineatul (5) se completează cu literele n) şi o) cu următorul cuprins:
    „n) fondatorilor și/sau acționarilor întreprinderii – informația privind lipsa sau existența restanțelor (eliberarea certificatelor privind lipsa sau existența restanțelor);
    o) biroului istoriilor de credit – informația referitoare la veniturile obținute din sursele de venit de către un contribuabil concret, în scopul evaluării contribuabilului la faza precontractuală și al monitorizării angajamentelor de plată, în baza unui acord stabilit între părți.”
     articolul se completează cu alineatul (52) cu următorul cuprins:
    „(52) Serviciul Fiscal de Stat acordă biroului istoriilor de credit acces la informaţia referitoare la veniturile obţinute din sursele de venit de către un contribuabil concret într-o anumită perioadă fiscală, în scopul monitorizării angajamentelor de plată, în baza unui acord stabilit între părți.”
    80. Articolul 1321 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1321. Principiile generale de organizare
                               a Serviciului Fiscal de Stat

    (1) Serviciul Fiscal de Stat este autoritatea administrativă care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Finanţelor, fiind o structură organizaţională separată în sistemul administrativ al acestui minister, constituită pentru prestarea serviciilor publice administrative contribuabililor, pentru supravegherea, controlul în domeniul fiscal şi constatarea infracţiunilor în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală.

    (2) Ministerul Finanţelor exercită dirijarea metodologică a Serviciului Fiscal de Stat prin acordarea asistenței metodologice în activitatea acestuia și prin exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (4).

    (3) În vederea realizării sarcinilor, Serviciul Fiscal de Stat dispune de autonomie administrativă şi decizională, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Nicio autoritate națională sau internațională nu admite ingerinţe în activitatea Serviciului Fiscal de Stat.

    (4) Ministerul Finanțelor are următoarele atribuții:

    a) aprobă structura Serviciului Fiscal de Stat;

    b) stabilește obiectivele Serviciului Fiscal de Stat și indicatorii de performanță;

    c) evaluează performanţa directorului şi a directorilor adjuncţi;

    d) aprobă bugetul Serviciului Fiscal de Stat;

    e) solicită informația relevantă privind monitorizarea administrării fiscale, inclusiv rapoarte privind impozitarea şi administrarea fiscală, rapoarte trimestriale şi anuale privind suma obligaţiilor fiscale luate în evidenţă specială;

    f) exercită alte acțiuni prevăzute de prezentul cod.

   (5) În cazul recepționării unor semnale de încălcare a legislației fiscale de către angajații Serviciului Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor informează conducerea Serviciului Fiscal de Stat despre aceasta. Conducerea Serviciului Fiscal de Stat ia măsuri față de situația semnalată, fapt despre care informează Ministerul Finanțelor și persoana (entitatea) care a înștiințat despre încălcare.

   (6) În cazul în care conducerea Serviciului Fiscal de Stat nu ia măsuri față de situația creată conform alin. (5), Ministerul Finanțelor examinează acțiunile/ inacțiunile conducerii Serviciului Fiscal de Stat prin prisma răspunderii disciplinare prevăzute în Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

   (7) Serviciul Fiscal de Stat este persoană juridică de drept public şi dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova. 

   (8) Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat fără statut de persoană juridică utilizează ştampile cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.

   (9) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să dispună de simboluri corporative – stemă, drapel, insignă de apartenenţă, embleme vizuale sau auditive cu caracter de identificare a persoanei juridice – aprobate de Guvern, în baza deciziei Comisiei Naţionale de Heraldică.

   (10) Modificarea denumirii Serviciului Fiscal de Stat nu se consideră reorganizare a acestuia.”

    1. La articolul 133:
    alineatul (1) se completează cu punctul 201) cu următorul cuprins:

    „201) efectuează controlul asupra respectării legislației fiscale în cadrul procesului de emitere, acordare, acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă;” 

    alineatul (2) se completează cu punctul 321) cu următorul cuprins:

    „321) eliberează certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control;”.

    2. La articolul 134, alineatul (1) se completează cu punctul 201) cu următorul cuprins:

    ,,201) să stabilească criterii de determinare a contribuabililor care, la efectuarea livrărilor impozabile cu T.V.A. pe teritoriul țării, sînt obligați să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală electronică și să aprobe lista acestora;”.

    3. La articolul 1361, alineatul (13) se abrogă. 

    4. La articolul 161, alineatul (6) se completează în final cu textul: „Pentru contribuabilii al căror număr de identificare de stat reprezintă codul fiscal, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat care îi administrează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii informației de la organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat privind schimbarea sediului, va transmite dosarul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află noul sediu al acestora.” 

    5. La articolul 164 alineatul (4) litera d), cuvîntul „public” se exclude, iar după cuvintele „a biroului asociat de mediatori” se introduce textul „ , a expertului judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, a traducătorului/interpretului autorizat”.

    6. Articolul 167:

    la alineatul (1), textul „lit. a) și c)” se exclude;

    la alineatul (2), după textul „(de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social)” se introduce textul ,, , precum și a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecți ai activității de întreprinzător”;

    la alineatul (3), textul „Persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau nu au obligaţii fiscale sînt în drept să deschidă conturi bancare în instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) ale Republicii Moldova potrivit reglementărilor în vigoare.” se substituie cu textul: „Persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova și nu au obligaţii fiscale sînt în drept să deschidă conturi bancare în instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) în baza documentelor confirmative privind identitatea lor sau a documentului recunoscut ca certificat de atribuire a codului fiscal/decizie de înregistrare din țara de origine. Despre deschiderea/ modificarea/închiderea conturilor bancare ale persoanelor menționate, instituția financiară (sucursala sau filiala acesteia) este obligată să informeze Serviciul Fiscal de Stat prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat și instituțiile financiare, în corespundere cu prezentul articol.”

    7. La articolul 180 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:

    ,,e) alte circumstanțe, stabilite de Ministerul Finanțelor, ce îndreptățesc contribuabilul de a beneficia de modificarea termenului de stingere a obligațiilor fiscale.”

    8. La articolul 202, alineatul (1) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:

    ,,i) intentării procedurii de insolvabilitate.”

    9. La articolul 215 alineatul (4), cuvintele ,,pot întocmi actul de control fiscal” se substituie cu cuvintele ,,întocmesc decizia de inițiere a controlului și actul de control fiscal”.

    10. La articolul 2261 punctul 1), textul ,,art. 2267” se substituie cu textul   ,,art. 2266”.

    11. Articolul 22611:

    alineatul (2) se completează cu punctele 10)–15) cu următorul cuprins:

    ,,10) birourile istoriilor de credit – informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoriale;

    11) persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;

   12) persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice;

    13) societăţile de plată – informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

    14) societăţile emitente de monedă electronică – informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

    15) furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale nr. 36/2016 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică – informația privind activităţile sau tranzacţiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal.” 

    alineatul (5) se completează cu literele g)–j) cu următorul cuprins:

    „g) realizarea istoriilor de credit cu valoarea cumulativă a obligațiilor executate pe parcursul anului fiscal care depășește suma de 100 mii de lei;

    h) procurarea de către persoana fizică a autoturismelor a căror valoare depășește cumulativ suma de 300 mii de lei;

    i) contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei;

    j) operaţiuni menţionate la alin. (2) pct. 13), 14) şi 15) efectuate pe parcursul unui an fiscal a căror valoare cumulativă depășește suma de 100 mii de lei (sau echivalentul acesteia).”

     12. La articolul 22616, alineatul (14) se abrogă. 
     13. Articolul 229:
     la alineatul (22), textul ,,(11) și” se exclude;
     la alineatul (3), cuvintele „Ordinul privind suspendarea operațiunilor” se substituie cu cuvintele „Dispoziția privind suspendarea operațiunilor”;
     la alineatele (4) și (5), cuvintele ,,ordinul privind suspendarea operațiunilor” se substituie cu cuvintele ,,dispoziția privind suspendarea operațiunilor”;
     la alineatul (8), cuvintele „Ordinul privind suspendarea operațiunilor” se substituie cu cuvintele „Dispoziția privind suspendarea operațiunilor”.
     14. La articolul 233, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

    ,,(3) Tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale conform prezentului titlu sau la o altă răspundere juridică pentru încălcarea legislaţiei fiscale nu exonerează persoana sancţionată de obligaţia plăţii impozitului, taxei şi/sau majorării de întîrziere (penalităţii), stabilite de legislaţie. Tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală a contribuabililor specificaţi la art. 232 nu eliberează de răspundere contravenţională, penală sau de altă răspundere prevăzută de legislaţie dacă există temeiurile respective.”

    15. La articolul 234 alineatul (2) litera b), după textul ,,taxelor,” se introduc cuvintele ,,contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală,”.

    16. La articolul 253:

    alineatul (11) se abrogă;

    alineatul (41) se completează în final cu textul ,, , dar nu mai puțin de 3000 de lei”.

    17. La articolul 254:

    în denumirea articolului, după cuvîntul „numerar” se introduce textul „/aparatelor de schimb valutar”;

    la alineatele (8) şi (9), după cuvîntul „numerar” se introduce textul „/aparatului de schimb valutar”. 

    18. La articolul 256 alineatul (7), cuvintele „subiect al impunerii cu accize” se substituie cu cuvintele „antrepozitar autorizat”, iar cuvintele „destinate numai exportului” se substituie cu cuvintele „conform art. 104”.

    19. La articolul 278, alineatul (1) se completează în final cu textul ,, , sau de către autoritatea administraţiei publice locale, în baza metodei stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor”.

    20. Articolul 281:

    la alineatul (1), textul ,, , precum şi ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)” se exclude;

    la alineatul (12), textul „ , cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier),” se exclude.

    21. Articolul 2811:

    la alineatul (1), textul „ , cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ” se exclude;

    la alineatul (2), după cuvintele „Întreprinzătorii individuali” se introduce textul „ , gospodăriile ţărăneşti (de fermier)”.

    22. La articolul 282 alineatul (3), după cuvintele „întreprinzătorii individuali” se introduce textul „ , gospodăriile ţărăneşti (de fermier)”.

    23. Articolul 283:

    la alineatul (1), litera r) se abrogă;

   alineatul (2) se completează în final cu textul ,, , precum și pentru terenurile  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sînt ocupate de locuințe, pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pămînt de pe lîngă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)”.

    24. Articolul 284 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

    „(11) Autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv persoanelor fizice deţinătoare de case de locuit sau de alte încăperi de locuit (folosite ca locuinţă de bază) în locaţiune din fondul public de locuințe.”

    25. La articolul 286, textul ,, , precum şi ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)” se exclude.

    26. La articolul 2873, alineatul (2) se abrogă.

    27. La articolul 291 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

    „a) la taxa pentru amenajarea teritoriului – numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:

    – în cazul întreprinderilor individuale și gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul și membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);

    – în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activității profesionale în sectorul justiţiei;”.

    28. La articolul 292 alineatul (1), textul „lit. a) din Codul fiscal, în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), şi” se exclude. 

    29. Articolul 293:

    la alineatul (1), textul „la lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier),” se exclude;

    la alineatul (2), textul „lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la” se exclude;

    alineatul (5) va avea următorul cuprins:

    ,,(5) În cazul obiectelor impunerii stipulate la art. 291 lit. e), i), j) şi q), taxele aferente acestora se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/ notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislația în vigoare.

    În scopul verificării termenelor de valabilitate a autorizaţiilor/ notificărilor/coordonărilor, autorităţile administraţiei publice locale le asigură organelor cu funcţii de control acces la resursele informaţionale în domeniul respectiv.”

    30. La articolul 294 alineatul (2), textul „lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la” se exclude.

    31. La articolul 295, litera g1) se completează în final cu textul ,,în cadrul pieţelor create în condiţiile art. 12 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior”.

    32. Articolul 297:

    la alineatul (7), textul „lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la” se exclude;

    la alineatul (8), textul „lit. a) şi d)” se exclude;

    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:

    ,,(10) Cancelaria de Stat, prin intermediul oficiilor sale teritoriale, va supune controlului de legalitate deciziile autorităților deliberative ale administrației publice locale privind stabilirea cotelor taxelor locale, în scopul asigurării respectării prevederilor alin. (8) și (9).”

    33. Articolul 298:

    la alineatele (1) şi (2), textul „lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la” se exclude;

    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , cu excepția prevederilor    art. 297 alin. (8) și (9)”.

    34. În anexa la titlul VII:
    litera a) va avea următorul cuprins:

a) Taxă pentru amenajarea teritoriului
Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:

– în cazul întreprinderilor individuale și gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul și membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);

– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activității profesionale în sectorul justiţiei

Lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

    la litera e), coloana a 2-a va avea următorul cuprins:
    „Unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii care corespund activităţilor expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior”.
    115. În anexa nr.1 la titlul VIII:
    punctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă destinată îmbutelierii, de apă potabilă extrasă destinată îmbutelierii – 16 lei;”
    anexa se completează cu punctul 21) cu următorul cuprins:
    „21)  pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă destinată altor scopuri decît cele prevăzute la pct. 1) și 2) – 2 lei;”.
    116. La articolul 3483:
    la alineatul (2), cuvintele „sau echipa mobilă a serviciului vamal” se exclud;
    alineatul (3) se abrogă.
    117. La articolul 352, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Taxa pentru autovehiculele înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului rutier conform anexei nr. 3 la prezentul titlu.”
    118. La articolul 369 alineatul (1), textul „venitul din vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor” se substituie cu cuvintele „venitul din vînzări”.
    119. Articolul 374:
    la alineatul (1):
    subalineatul întîi se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.”
la subalineatul al doilea, textul „şi cel al informaţiei cu privire la plăţile salariale” se substituie cu textul „ ,  cel al informaţiei cu privire la plăţile salariale și cel al dării de seamă,”;
    la alineatul (2), textul „Prin derogare de la prevederile altor acte normative, rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei nu vor prezenta dările de seamă, aplicate în modul general stabilit, ce ţin de raportarea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor care intră în componenţa impozitului unic în conformitate cu prevederile art. 372 alin. (1).” se exclude.
    120. La articolul 376 alineatul (2), textul „vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor” se substituie cu cuvîntul „vînzări”.  

    Art. II. – Articolul 24 din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatele (30)–(36) cu următorul cuprins:

    ,,(30) Începînd cu perioada fiscală 2014, se permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit şi puse în funcţiune în perioadele fiscale anterioare anului 2014, a căror valoare a fost inclusă la venituri impozabile ale contribuabilului. Amortizarea acestor mijloace fixe se calculează luînd în calcul valoarea reflectată în bilanţul contribuabilului conform situaţiei de la 31 decembrie 2013.

     (31) Pentru perioada fiscală 2018, agenţii economici pot alege modul de calcul al amortizării și cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii conform art. 26 și 27 sau art. 261 din Codul fiscal.

    Alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic pînă la data de 25 aprilie, iar pentru subiecţii care s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare – pînă la data de     25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.

    (32) Baza valorică a fiecărui mijloc fix la data de 1 ianuarie a perioadei fiscale pentru care se aplică prevederile art. 261 din Codul fiscal va fi:

    a) pentru mijloacele fixe raportate la categoria I de proprietate – baza valorică determinată la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare;

    b) pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II–V de proprietate – baza valorică determinată prin calcul, avînd în vedere ponderea procentuală a valorii de bilanț a obiectului respectiv în suma totală a valorii de bilanț aferente obiectelor atribuite categoriei respective la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare, aplicată la baza valorică a categoriei la care a fost atribuit mijlocul fix respectiv.

    Baza valorică a mijloacelor fixe la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare se determină în condițiile legislației fiscale aplicabile la această dată. 

    (33) Prin derogare de la prevederile alin. (32) din prezentul articol, contribuabilii care aplică perioada fiscală diferită de anul calendaristic, în temeiul art. 121 alin. (4) din Codul fiscal, vor determina baza valorică a mijloacelor fixe în conformitate cu modul descris la alin. (32) din prezentul articol la începutul perioadei fiscale ce urmează după data de 1 ianuarie a anului pentru care se aplică prevederile art. 261 din Codul fiscal. 

    (34) Veniturile obținute pînă la 31 decembrie 2017 de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a fost reținut și achitat la buget impozitul în conformitate cu art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, și veniturile specificate la art. 20 lit. y) și y2) din Codul fiscal nu sînt pasibile de verificare în cadrul controalelor fiscale.

    (35) Achizițiile efectuate pînă la 31 decembrie 2017 de către persoanele juridice de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a fost reținut și achitat la buget impozitul în conformitate cu art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, și achizițiile specificate la art. 20 lit. y) și y2) din Codul fiscal nu sînt pasibile de verificare în cadrul controalelor fiscale.

    (36) Achizițiile efectuate de către persoanele juridice de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a fost reținut și achitat la buget impozitul în conformitate cu art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, și achizițiile specificate la art. 20 lit. y) și y2) din Codul fiscal nu sînt pasibile de verificare, în cadrul controalelor fiscale, în cazul în care nu depășesc suma de 300 de mii de lei cumulativ pe parcursul unui an fiscal pentru fiecare persoană fizică în parte.”

    Art. III. – Articolul 4 din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    alineatul (6):

    la subalineatul al doilea, cuvintele „trecerea în cont a” se substituie cu cuvîntul „deducerea”;

    la subalineatul al treilea, după textul „scutită de T.V.A.” se introduce textul „fără drept de deducere”;

    la subalineatul al patrulea, după textul „Se scutesc de T.V.A.” se introduce textul „fără drept de deducere ”;

    la subalineatul al cincilea, textul „art. 101 alin. (4), art. 103 și 104” se substituie cu textul „art. 103, 104 și art. 109 alin. (2)”;

    la alineatul (7), cuvintele „Taxă pe valoarea adăugată nu se aplică la” se substituie cu textul „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere”;

    la alineatul (101), cuvintele „se impozitează cu TVA la cota zero” se substituie cu cuvintele „se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere”, iar cuvintele „impozitate cu TVA la cota zero” – cu cuvintele „scutite de T.V.A. cu drept de deducere”;

    la alineatul (13), textul „aplicarea cotei zero a T.V.A.” se substituie cu textul „scutirea de T.V.A. cu drept de deducere”;

    la alineatul (131), cuvintele „Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la” se substituie cu textul „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere”;

    la alineatul (132), cuvintele „Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la” se substituie cu cuvintele „Se scutește de T.V.A. fără drept de deducere”;

    la alineatul (133), cuvintele „Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la” se substituie cu cuvintele „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere”;

    alineatul (134):

    la litera a), cuvintele „aplicarea taxei pe valoarea adăugată la cota zero” se substituie cu cuvintele „scutirea de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere”;

    litera b) se completează în final cu cuvintele „fără drept de deducere”;

    alineatul (135):

    la litera a), cuvintele „aplicarea taxei pe valoarea adăugată la cota zero” se substituie cu cuvintele „scutirea de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere”;

    litera b) se completează în final cu cuvintele „fără drept de deducere”;

    la alineatul (136), cuvintele „se impozitează la cota zero a taxei pe valoarea adăugată” se substituie cu textul „se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere”, iar cuvintele „cotei zero a taxei pe valoarea adăugată” – cu textul „scutirii de T.V.A. cu drept de deducere”;

    la alineatul (137), cuvintele „se impozitează la cota zero a taxei pe valoarea adăugată” se substituie cu textul „se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere”, iar cuvintele „cotei zero a taxei pe valoarea adăugată” – cu textul „a scutirii de T.V.A. cu drept de deducere”;

    alineatul (15):

    la literele a) şi b), după cuvintele „taxa pe valoarea adăugată” se introduc cuvintele „fără drept de deducere”;

    la litera c), după cuvintele „a sumei taxei pe valoarea adăugată” se introduc cuvintele „fără drept de deducere”;

    la alineatul (17), după cuvintele „taxa pe valoarea adăugată” se introduc cuvintele „fără drept de deducere”;

    alineatul (18) va avea următorul cuprins:

    „(18) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile necesare procesului propriu de producţie, importate de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor nevăzătorilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, de asemenea se scutesc organizaţiile şi întreprinderile menționate de la vărsarea la buget a sumei T.V.A.  pentru mărfurile produse şi serviciile prestate, conform listei organizaţiilor şi întreprinderilor respective, aprobată de Guvern.”

    la alineatul (202), textul „nu se aplică T.V.A. la” se substituie cu textul „se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere”;

    articolul se completează cu alineatul (208) cu următorul cuprins:

     „(208) La schimbarea formei juridice de organizare în cadrul reorganizării agentului economic în instituţie publică, statutul de contribuabil al T.V.A. nu se transmite instituţiei publice. La anularea statutului de contribuabil al T.V.A. pentru agentul economic care se reorganizează, prevederile art. 113 alin. (3) din Codul fiscal nu se aplică.”

    Art. IV. – Articolul 4 din Legea nr. 1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    alineatele (4), (41) și (43) se abrogă;

    la alineatul (6), cuvintele „încăperea sa de accize” și „încăperea de accize” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;

    la alineatul (61), cuvintele „încăperea de accize” se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;

    la alineatul (7), cuvintele „țigările cu filtru de import” se substituie cu cuvintele „țigările cu filtru și fără filtru importate”;

    alineatul (71):

    la subalineatul întîi, după cuvintele „ţigaretelor cu filtru”, în ambele cazuri, se introduc cuvintele „și fără filtru”, iar textul „(pe pachetul de ţigarete cu filtru)” se substituie cu textul „(pe pachetul de ţigarete cu filtru sau fără filtru)”;

    la subalineatul al doilea, textul „(un pachet de ţigarete cu filtru)” se substituie cu textul „(un pachet de ţigarete cu filtru sau fără filtru)”;

    la subalineatul al patrulea, după cuvintele „a ţigaretelor cu filtru” se introduc cuvintele „și fără filtru”, iar textul „(pachet de ţigarete cu filtru)” se substituie cu textul „(pachet de ţigarete cu filtru sau fără filtru)”.

    Art. V. – La punctul 1 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, după cuvintele ,,precum şi pe alte bunuri imobiliare,” se introduce textul ,,cu excepția celor prevăzute la punctele 11 şi 2,”.

    Art. VI. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 1:

    la punctul 22), după cuvîntul „magazinelor” se introduce textul „ , barurilor și restaurantelor”;

    la punctul 32), după cuvintele „într-un magazin” se introduce textul „ , bar și restaurant”.

    2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    „(2) Organele vamale sînt organe de drept care constituie un sistem unic al Serviciului Vamal, format din aparatul central al Serviciului Vamal, birouri vamale şi posturi vamale.”

    3. Codul se completează cu articolul 91 cu următorul cuprins:

    „Articolul 91. Principiile generale de organizare a Serviciului Vamal

    (1) Serviciul Vamal este autoritatea administrativă care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Finanţelor, fiind o structură organizaţională separată în sistemul administrativ al acestui minister, constituită pentru prestarea serviciilor publice administrative plătitorilor vamali, pentru exercitarea și perfecționarea controlului vamal, inclusiv asupra legalităţii introducerii/scoaterii mărfurilor în/din teritoriul vamal, efectuarea formalităților vamale, crearea condiţiilor pentru accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală.

    (2) Ministerul Finanţelor exercită dirijarea metodologică a Serviciului Vamal prin acordarea asistenței metodologice în activitatea acestuia și prin exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (4).

    (3) În vederea realizării sarcinilor, Serviciul Vamal dispune de autonomie administrativă și decizională, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. Nicio autoritate națională sau internațională nu va admite ingerințe în activitatea Serviciului Vamal.

    (4) Ministerul Finanţelor are următoarele atribuții:

    a) aprobă structura Serviciului Vamal;

    b) stabilește obiectivele Serviciului Vamal și indicatorii de performanță;

    c) evaluează performanţa directorului şi a directorilor adjuncţi;

    d) aprobă bugetul Serviciului Vamal;

    e) solicită informația relevantă privind monitorizarea administrării vamale, inclusiv rapoarte privind drepturile de import încasate şi administrarea vamală, rapoarte trimestriale şi anuale privind mărfurile introduse/scoase în/din teritoriul vamal;

    f) exercită alte acțiuni prevăzute de prezentul cod.

   (5) În cazul recepționării unor semnale de încălcare a legislației vamale de către angajații Serviciului Vamal, Ministerul Finanțelor informează conducerea Serviciului Vamal despre aceasta. Conducerea Serviciului Vamal ia măsuri faţă de situația semnalată, fapt despre care informează Ministerul Finanțelor și persoana (entitatea) care a semnalat încălcarea.

    (6) În cazul în care conducerea Serviciului Vamal nu ia măsuri față de situația creată conform alin. (5), Ministerul Finanțelor examinează acțiunile/inacțiunile conducerii Serviciului Vamal prin prisma răspunderii disciplinare prevăzute în Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.”

    4. Articolul 20:

    la alineatul (4), textul „introducerea şi/sau” se exclude;

    la alineatul (41), litera b) va avea următorul cuprins:

    „b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, în temeiul prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziţia tarifară 8703;”

    la alineatul (9), după textul „deșeurilor,” se introduce textul „cu excepția deșeurilor obținute sau generate în urma activității rezidenților pe teritoriul zonelor libere,”.

    5. La articolul 50, alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

    „c) a mărfurilor autohtone necesare pentru operațiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal prevăzute la art. 56 și destinate introducerii pe teritoriul țării.”

    6. Articolul 54 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

    „(6) Autorizaţia de antrepozitare se suspendă în cazul nerespectării de către antrepozitar a obligaţiilor faţă de organul vamal stipulate la art. 53 alin. (1) lit. a) sau se retrage în cazul nerespectării de către antrepozitar a obligaţiilor faţă de organul vamal stipulate la art. 53 alin. (1) lit. b) și c).”

    7. La articolul 56 alineatul (1) litera b), după textul „marcare,” se introduce textul „inclusiv cu timbre de acciz,”.

    8. Articolul 69 se completează cu alineatul (23) cu următorul cuprins:

    ,,(23) Prin derogare de la prevederile alin. (21), Serviciul Vamal prelungește termenul de aflare sub regim vamal de admitere temporară a mărfurilor și mijloacelor de transport din posesia misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organizațiilor internaționale pe perioada solicitată de către acestea.”

    9. La articolul 73, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

    „(4) Titularii autorizațiilor de admitere temporară care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova pînă la 1 ianuarie 2014 mărfuri ce fac obiectul unui contract de leasing financiar:

    a) au dreptul de a le plasa sub regim vamal de import, cu achitarea drepturilor de import şi aplicarea măsurilor de politică economică; sau

    b) au obligaţia de a le scoate de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului autorizației de admitere temporară.”

    10. În denumirea secțiunii a 14-a, după cuvîntul „Magazinul” se introduce textul „ , barul și restaurantul”.

    11. Articolul 93:

    la alineatul (1), după cuvintele „în aeroporturile” se introduc cuvintele „și porturile”, iar după cuvintele „la bordul aeronavelor” – cuvintele „și navelor”;

    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

    „(11) Barul și restaurantul duty-free la bordul navei constau în comercializarea produselor alimentare gata cu consumare în local, vînzarea băuturilor cu consumare în local, cu sau fără program distractiv.”

    la alineatul (2), după cuvintele „în magazinul” se introduce textul „ , barul și restaurantul”;

    la alineatul (3), după cuvintele „În magazinele” se introduce textul  „ , barurile și restaurantele”, iar după cuvintele „actelor de identitate și al biletelor de călătorie,” – textul „precum și persoanelor care se află în străinătate – în cazul navelor,”.

    12. La articolul 94:

    în denumirea articolului, după cuvintele „în magazinul” se introduce textul   „ , barul și restaurantul”;

    la alineatul (1), după cuvintele „În magazinul” și „în magazinul”, în ambele cazuri, se introduce textul „ , barul și restaurantul”;

    la alineatul (3), după cuvintele „la magazinele” se introduce textul                „ , barurile și restaurantele”;

    la alineatul (4), după cuvintele „în magazinele” se introduce textul                „ , barurile și restaurantele”.

    13. Articolul 95:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:

    „Articolul 95.  Licenţierea activităţii magazinului, barului

                            și restaurantului duty-free”; 

    la alineatul (1), după cuvîntul „Magazinul” se introduce textul „ , barul și restaurantul”, iar cuvintele „poate fi înființat” se substituie cu cuvintele „pot fi înființate”;

    alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    „(2) Licențierea activității magazinelor, barurilor și restaurantelor duty-free se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și ale prezentului cod.”

    14. Articolul 951:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:

    „Articolul 951. Condiţiile de licenţiere a magazinului,

                        barului și restaurantului duty-free”;

    articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:

    „(12) Barurile și restaurantele duty-free se înființează doar pentru activitate la bordul navei.”

    alineatul (3):

    la litera d), după cuvîntul „magazinul” se introduce textul „ , barul și restaurantul”;

    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

    „f) copia contractului cu privire la deținerea spațiului necesar pentru bar, restaurant.”

    alineatul (31) se completează în final cu textul „ , precum și pentru activitatea barurilor și restaurantelor duty-free la bordul navelor, pentru comercializarea produselor alimentare gata cu consumare în local, vînzarea băuturilor cu consumare în local, cu sau fără program distractiv”;

    la alineatul (4), în partea introductivă, după cuvintele „În magazinele” se introduce textul „ , barurile și restaurantele”;

    la alineatul (6), în partea introductivă, după cuvintele „în magazinele” se introduce textul „ , barurile și restaurantele”;

    la alineatul (9), după cuvîntul „magazinele” se introduce textul „ , barurile și restaurantele”, iar după cuvintele „facturi”, „Facturile” și „facturile”, în toate cazurile, se introduce cuvîntul „fiscale”.

    15. La articolul 96, după cuvîntul „magazinului” se introduce textul  „ , barului și restaurantului”.

    16. La articolul 128 alineatul (3), după textul „(fără acordul plătitorului vamal)” se introduce textul „și/sau la cererea plătitorului vamal”.

    17. La articolul 130 alineatul (1), în partea introductivă, cuvintele „Persoanele juridice şi persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică” se substituie cu cuvintele ,,Plătitorii vamali”.

    18. Articolul 175:

    la alineatul (1), textul „ , cu excepţia celor menţionate la alin. (4),” se exclude;

    alineatul (4) va avea următorul cuprins:

    „(4) Mărfurile atribuite poziţiilor tarifare 2207, 240210000, 240220, 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110–271019290, 271019310–271019480, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000, 290219000, ex. 290220000, 290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000, 290514, 290516, ex. 290519000, 2909, 381400900, 381700500, 381700800 se declară sub regim vamal de import la organul vamal amplasat la punctul de trecere a frontierei de stat sau la organul vamal determinat de Serviciul Vamal, cu condiția aplicării sigiliilor de către colaboratorii vamali de la punctul de trecere a frontierei de stat.”

    19. La articolul 1841 alineatul (1) litera b), cuvintele „persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport” se substituie cu cuvintele „persoanele fizice nerezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport”.

    20. La articolul 1842 alineatul (1):

    litera a) se abrogă;

    litera b) va avea următorul cuprins:

    „b) procedura declaraţiei simplificate – permite ca mărfurile şi mijloacele de transport să fie plasate sub un regim vamal la prezentarea declaraţiei simplificate, cu prezentarea ulterioară a unei declaraţii suplimentare. Declaraţia simplificată poate fi prezentată în forma unei declarații care nu conține toate datele necesare sau a unui document comercial ori administrativ însoţit de cererea privind plasarea mărfurilor sub regimul vamal în cauză;”.

    21. Articolul 1843:

    alineatul (1) va avea următorul cuprins:

    „(1) Procedura declarației simplificate se aplică agenților economici care corespund condițiilor prevăzute la art. 1953 alin. (1) pct. 3) și pct. 4) lit. f), h) și i), în baza autorizaţiei emise de către Serviciul Vamal în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data acceptării cererii şi documentelor anexate, în modul stabilit de Guvern.”

     articolul se completează cu alineatele (11) și (12)cu următorul cuprins:

    ,,(11) Procedura de vămuire la domiciliu se aplică agenților economici care corespund condițiilor prevăzute la art. 1953 alin. (1) pct. 3)–5), în baza autorizaţiei emise de către Serviciul Vamal în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data acceptării cererii şi documentelor anexate, în modul stabilit de Guvern.

    (12)În cazul în care există o cauză penală intentată, remisă pentru examinare în instanță, care ar afecta îndeplinirea de către solicitant a condiției prevăzute la    art. 1953 alin. (1) pct. 3), termenul de examinare a cererii pentru acordarea autorizației de utilizare a procedurilor simplificate se suspendă pînă la data la care hotărîrea judecătorească rămîne definitivă.”

    la alineatul (3), cifra ,,7” se substituie cu cifrele ,,10”.

    22. La articolul 185 alineatul (1) litera f), după cuvîntul „magazinelor” se introduce textul „ , barurilor și restaurantelor”.

    23. La articolul 1921 alineatul (4), cuvintele ,,de Guvern” se substituie cu cuvintele ,,de Serviciul Vamal”.

    24. Articolul 1952:

    la alineatul (1), textul „Titularul unei autorizații AEO” se substituie cu textul „AEO, în funcție de tipul autorizației acordate,”;

    alineatul (6) se abrogă;

    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

    ,,(7) Organele vamale acordă simplificări şi facilităţi care decurg din statutul de AEO persoanelor stabilite în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, care îndeplinesc condițiile și respectă obligațiile definite în legislația relevantă a țărilor respective, în măsura în care aceste condiții și obligații sînt recunoscute de Republica Moldova ca fiind echivalente celor impuse AEO stabiliți pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Această acordare de simplificări şi facilităţi se bazează pe principiul reciprocității, cu excepția unei decizii contrare a Republicii Moldova, și se stabileşte printr-un acord internațional.”

    25. Articolul 1953:

    la alineatul (1), punctele 3) şi 4) vor avea următorul cuprins:

    „3) lipsa încălcărilor repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale, inclusiv lipsa infracţiunilor economice legate de activitatea solicitantului pe perioada ultimilor trei ani anteriori depunerii cererii, constatate în temeiul hotărîrii definitive a instanței de judecată. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, în decursul ultimilor trei ani anteriori depunerii cererii, solicitantul, persoana împuternicită să îl reprezinte sau care exercită controlul asupra gestiunii acestuia, angajatul responsabil de domeniul vamal al solicitantului nu au comis încălcări repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale şi nu au fost condamnați, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni economice. Încălcare repetată este comiterea aceleiași încălcări în decursul a 12 luni consecutive de la data punerii în executare a deciziei privind sancționarea persoanei pentru o asemenea încălcare.

Ca excepţie, Serviciul Vamal poate decide altfel dacă determină, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale, precum şi nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a solicitantului.

    Se va lua în considerare:

    a) examinarea neregulilor pe bază cumulativă;

    b) frecvenţa încălcărilor, pentru a stabili dacă există probleme sistematice;

    c) dacă solicitantul a informat din proprie iniţiativă organul vamal despre greşelile sau neregulile descoperite;

    d) dacă solicitantul a luat măsuri de remediere pentru a preveni sau minimiza eventuale nereguli sau greşeli;

    4) dispunerea de un sistem de gestiune a evidenţelor comerciale şi de transport, care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale. Condiţia este considerată respectată dacă sînt îndeplinite următoarele cerințe:

    a) solicitantul utilizează un sistem informatic contabil care este compatibil cu reglementările contabile generale şi care permite controale vamale prin audit și menține un istoric al datelor ce permite realizarea auditului de la momentul în care datele sînt înscrise în dosar;

    b) evidențele ținute de solicitant în scopuri vamale sînt integrate în sistemul informatic contabil al acestuia sau permit verificări încrucișate ale informațiilor cu sistemul informatic contabil;

    c) solicitantul permite accesul fizic al organului vamal la sistemele sale informatice contabile şi, dacă este cazul, la evidențele sale comerciale și de transport;

    d) solicitantul permite accesul electronic al organului vamal la sistemele sale informatice contabile și, dacă este cazul, la evidențele sale comerciale și de transport dacă sistemele sau evidențele respective sînt ținute în format electronic;

    e) solicitantul dispune de un sistem logistic care identifică mărfurile ca mărfuri străine sau autohtone și indică, acolo unde este cazul, localizarea acestora;

    f) solicitantul dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului şi dimensiunii activităţii şi care este potrivită pentru gestionarea fluxului de mărfuri, de asemenea dispune de sisteme de control intern care permit prevenirea, detectarea și corectarea greșelilor, precum și prevenirea și identificarea tranzacţiilor ilegale;

    g) solicitantul dispune, dacă este cazul, de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licenţelor şi autorizațiilor acordate în conformitate cu măsurile de politică comercială;

    h) solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de arhivare a documentelor şi informaţiilor, care asigură protecţia împotriva pierderii datelor;

    i) solicitantul se asigură că angajații vizați au primit instrucțiuni să informeze organele vamale ori de cîte ori sînt descoperite dificultăți în îndeplinirea cerințelor și instituie proceduri pentru informarea organelor vamale cu privire la astfel de dificultăți;

    j) solicitantul dispune de măsuri adecvate de securitate în scopul protejării sistemului informatic al solicitantului împotriva intruziunilor neautorizate și în scopul securizării documentelor acestuia;

    k) solicitantul dispune, dacă este cazul, de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licențelor și/sau a autorizațiilor de import și de export legate de prohibiții și restricții, inclusiv de măsuri care vizează diferențierea mărfurilor ce fac obiectul unor prohibiții sau restricții de alte mărfuri, precum și de măsuri vizînd asigurarea respectării prohibițiilor și restricțiilor respective.

    Dacă solicitantul depune o cerere doar pentru o autorizație AEO menționată la art. 1951 alin. (3) lit. b), nu se aplică cerința prevăzută la lit. e) din prezentul punct;”

articolul se completează cu alineatele (23) şi (24) cu următorul cuprins:

    „(23) Serviciul Vamal prelungește termenul pentru examinarea cererii privind acordarea statutului de AEO dacă solicitantul cere o prelungire cu scopul de a efectua ajustări pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1). Ajustările respective și termenul suplimentar necesar efectuării acestora sînt comunicate Serviciului Vamal, care ia o hotărîre referitoare la prelungire.

    (24) În cazul în care există o cauză penală intentată, remisă pentru examinare în instanță, care ar afecta îndeplinirea de către solicitant a condiției prevăzute la alin. (1) pct. 3), termenul de examinare a cererii pentru acordarea statutului de AEO se suspendă pînă la data la care hotărîrea judecătorească rămîne definitivă.”

    26. La articolul 2154 alineatul (1) punctul 2), cuvîntul „originare” se substituie cu cuvintele „de origine preferențială”, iar textul „5 exporturi în 3 luni calendaristice consecutive” se substituie cu textul „5 exporturi la fiecare 3 luni calendaristice consecutive, pe parcursul celor 12 luni anterioare prezentării cererii”.

    27. Articolul 232:

    la alineatul (1) literele b1) și c), cuvintele ,,şi care au fost validate automat cu acordarea liberului de vamă” se exclud;

    la alineatul (2), cuvintele „și care au fost validate automat cu acordarea liberului de vamă” se exclud.

    28. La articolul 302 alineatul (1), cuvintele ,,după un model stabilit de Serviciul Vamal” se substituie cu cuvintele ,,după un model stabilit de Guvern”.

    29. La articolul 3021 alineatul (1), cuvintele ,,potrivit modelului stabilit de Serviciul Vamal” se substituie cu cuvintele ,,potrivit modelului stabilit de Guvern”.

    Art. VII. – Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 172 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

    ,,La cererea în scris a declarantului, amînarea determinării definitive a valorii în vamă se dispune:”.

    2. Articolul 28:

    litera h) va avea următorul cuprins:

    ,,h) mărfurile de uz sau consum personal, importate de către persoanele fizice, a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro pentru mărfurile introduse de călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim, taxa vamală se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acesteia;”

    articolul se completează cu litera l1) cu următorul cuprins: 

    „l1) combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia;” 

    litera q2) va avea următorul cuprins: 

    „q2) mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.

La mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie mijloacele fixe a căror amortizare se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.

    Mijloacele fixe care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţile componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective, cu excepţia cazului în care aceste mijloace fixe sînt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara amortizării normale. În cazul în care aceste mijloace fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, taxa vamală se calculează şi se achită de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix, pornind de la valoarea în vamă a acestor mijloace fixe la momentul depunerii declaraţiei vamale;”

    la litera z), liniuța a doua va avea următorul cuprins:

    „ – pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziţia tarifară 8703;”

    articolul se completează cu litera (z3) cu următorul cuprins:

    „(z3) importul obiectelor de cult conform listei aprobate și modului stabilit de Guvern.”

    3. Anexa nr. 2:

    la poziția 3 coloana 3, cuvintele „valoarea în vamă a mărfii” se substituie cu textul „valoarea contractuală a mărfii, luîndu-se în considerare cheltuielile legate de transportul pînă la frontieră”;

    în nota la anexă:

    la punctul 11, litera b) va avea următorul cuprins:

    „b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziţia tarifară 8703;”

    nota se completează cu punctul 12 cu următorul cuprins:

    „12. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe la importul obiectelor de cult conform listei aprobate și modului stabilit de Guvern.”

    Art. VIII. – Legea drumurilor nr. 509/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 280, art. 878), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. La articolul 9:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:

    „(5) Autorizarea amplasării obiectivului în zona drumului național, local de interes raional și/sau în zonele de protecție ale acestora se efectuează conform regulamentului prevăzut în anexa nr. 4.”

    articolul se completează cu alineatul (51 ) cu următorul cuprins:

    „(51) Autorizarea amplasării obiectivului în zona străzilor, drumurilor comunale și/sau în zonele de protecție ale acestora se efectuează conform regulamentelor privind amplasarea obiectivelor, aprobate de autoritatea publică locală care administrează străzile și drumurile respective.”

    2. Anexa nr. 4 se completează cu compartimentul IV1 cu următorul cuprins:

„IV1. CERINŢE SPECIFICE PRIVIND AMPLASAREA

OBIECTIVELOR DE PUBLICITATE EXTERIOARĂ 

    182. Obiective de publicitate exterioară – standuri, panouri, ecrane, tablouri, display-uri, panele, suporturi suspendate, care nu conţin informaţie referitoare la condiţiile de circulaţie.

    183. Obiectivele de publicitate exterioară se recomandă a fi amplasate pe sectoarele de drum caracterizate prin landşaft liniştit, precum şi în zona exterioară a curbelor în plan.

    184. Platforma obiectivului de publicitate exterioară trebuie să se afle la acelaşi nivel cu suprafaţa terenului pe care este amplasat.

    185. Se interzice amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară:

    a) la o distanţă mai mică de 6 m de la marginea părţii carosabile, precum şi în zona nodurilor rutiere, în benzile de separare, pe poduri, pe pasaje, pe estacade, pe viaducte, pe parapete rutiere, prin metoda vopsirii, încleierii pe suprafeţele părţilor componente ale drumurilor şi utilajului rutier, clădirilor şi construcţiilor, dacă aceasta nu este prevăzut în contractele cu proprietarii lor;

    b) în afara localităţilor, la o distanţă mai mică de 150 m de la indicatoarele rutiere şi de pînă la 300 m de la alte obiective de publicitate;

    c) pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente rutiere din afara localităţilor, la o distanţă de pînă la 250 m de ambele părţi ale sectoarelor respective;

    d) pe sectoarele de drum cu declivităţi longitudinale de peste 6%;

    e) în zona interioară a curbelor în plan;

    f) mai aproape de 50 m de trecerile de pietoni;

    g) mai aproape de 100 m de poduri, pasaje, estacade, viaducte situate pe drumurile publice;

    h) în zona de protecţie a comunicaţiilor inginereşti;

    i) mai aproape de 300 m de intersecţiile la nivel cu calea ferată;

    j) pe trotuare şi piste de pietoni.”      

     Art. IX. – La articolul 16 alineatul (2) din Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 555), cu modificările şi completările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:

    „b) administratorul drumului, în cazul amplasării publicității în zonele drumurilor publice;”.

    Art. X. – La articolul 10 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se abrogă.

    Art. XI. – La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126BIS), cu modificările şi completările ulterioare, litera h) se modifică după cum urmează: 

    la liniuța a doua, textul „0,5 la sută din primele brute anuale subscrise” se substituie cu textul „2 la sută din primele brute anuale subscrise, stabilindu-se diferențiat în funcție de clasa și tipul de asigurare”; 

    la liniuță a treia, cifrele „0,5” se substituie cu cifra „1”.

    Art. XII.Articolul 5 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    alineatul (31) se abrogă;

    alineatul (32) va avea următorul cuprins:

    „(32) Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei sînt obligaţi să prezinte darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, conform modului stabilit de către Ministerul Finanțelor.”

    Art. XIII. – Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65–67, art. 460), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. Denumirea legii va avea următorul cuprins:
    ,,Legea Fondului de susținere a populației”.
    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

    ,,Art. 1. – Fondul de susținere a populației este creat pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale, finanțarea serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale în condițiile stabilite de Guvern, precum și pentru finanțarea cantinelor de ajutor social.”

    3. Articolele 2 și 3 se abrogă.
    4. Denumirea capitolului II va avea următorul cuprins:
,,Capitolul II 

MIJLOACELE FONDULUI DE SUSȚINERE A

POPULAȚIEI ȘI ADMINISTRAREA FONDULUI”.

    5. Articolul 4:
    alineatul (1):

     în partea introductivă, cuvintele „Mijloacele Fondului republican şi ale fondurilor locale” se substituie cu cuvintele „Fondul de susținere a populației”; 

    la litera c), sintagma ,,Ministerul Dezvoltării Informaționale” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;

    la litera d), textul „la punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate și la casele de schimb valutar” se substituie cu textul „la casele de schimb valutar și la băncile licențiate care desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar”;

    literele e) și f) se abrogă;
    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

    ,,(2) Agenţii economici care achită plăţile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi instituţia ce încasează plăţile suplimentare menţionate la alin. (1) lit. c) sînt obligaţi să transfere lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, sumele acumulate la contul Agenției Naționale Asistență Socială.

    (3) Instituţiile ce încasează plăţile suplimentare menţionate la alin. (1) lit. d) sînt obligate să transfere lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare, sumele acumulate la conturile trezoreriale ale bugetelor locale de nivelul al doilea, în funcție de amplasarea localității, conform modului de achitare a plăților prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.”

    la alineatul (4), textul „în al căror cadru funcționează puncte de schimb valutar” se substituie cu textul „care desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar,”.

    6. Articolele 5 și 6 vor avea următorul cuprins:

    ,,Art. 5. – Mijloacele Fondului de susținere a populației se utilizează pentru finanțarea:

    1) programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale, și anume:

    a) ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan şi familiile (soţii nerecăsătoriți inapţi de muncă, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii inapţi de muncă) participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă din Afganistan – pînă la 15 februarie;

    b) ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi familiile (soţii nerecăsătoriți inapţi de muncă, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii inapţi de muncă) participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova – pînă la 2 martie;

    c) ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special şi familiile (soţii nerecăsătoriți inapţi de muncă, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii inapţi de muncă) participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi – pînă la 26 aprilie;

    d) ajutor material anual în cuantum de 10000 de lei pentru participanții la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)–e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani și în cuantum de 5000 mii de lei – pentru persoanele asimilate participanților la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)–c) și e) din legea menționată, precum și pentru persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial – pînă la 9 mai;

    e)ajutor material anual pentru soţii supraviețuitori nerecăsătoriți inapți de muncă ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate – pînă la 9 mai;

    f) ajutor material anual pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice din ani 1917–1990 – pînă la 6 iulie;

    g) compensarea parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova;

    2) pachetului minim de servicii sociale conform condițiilor stabilite de Guvern;

    3) cantinelor de ajutor social.

    Art. 6. – Rapoartele cu privire la utilizarea mijloacelor Fondului de susținere a populației se prezintă, trimestrial, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Biroului Național de Statistică, iar rapoartele cu privire la utilizarea mijloacelor pentru cantinele de ajutor social și serviciile incluse în pachetul minim de servicii sociale – și autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prezintă rapoartele respective, în termenele stabilite, Ministerului Finanțelor.”

    7. Legea se completează cu articolul 61 cu următorul cuprins:

    ,,Art. 61. – Agenția Națională Asistență Socială va transfera mijloacele financiare pentru:

    a) finanțarea programelor cu destinație specială specificate la art. 5 alin. (1) – beneficiarilor, prin intermediul instituțiilor financiare;

    b) finanțarea pachetului minim de servicii sociale, precum și a cantinelor de ajutor social – autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea.”

    8. Capitolul III se abrogă. 

    9. La articolul 14, textul „va aproba un regulament privind distribuirea ajutorului material” se exclude. 

    Art. XIV. – Articolul 7 din Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109,   art. 834), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatele (34) și (43) cu următorul cuprins:

    „(34) Deșeurile generate în procesul de producție și procesele conexe, inclusiv deșeuri electrice, electronice, baterii și acumulatori, uleiuri uzate sau ambalaje de orice tip, sînt asimilate cu cele de origine din Republica Moldova. Scoaterea acestor deșeuri de pe teritoriul zonelor libere pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova în scopul distrugerii, prelucrării/reciclării sau valorificării la întreprinderile specializate nu se va considera import, ci livrare impozabilă cu eliberarea facturii fiscale fără depunerea declarației vamale.”

    „(43) Mărfurile, mijloacele fixe și obiectele de mică valoare uzate care, anterior, au fost plasate în zona liberă vor fi plasate în libera circulație pe baza valorii reziduale sau celei stabilite în baza expertizei efectuate de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sau de alte entități licențiate.”

    Art. XV.Legea nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 82), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 2:

    la noțiunea „furnizor”, cuvîntul „străin” se exclude;

    la noțiunea „cumpărător cu ridicata”, cuvintele „care este consumatorul final al produselor petroliere” se substituie cu cuvintele „care cumpără produse petroliere în scopul consumului sau al revînzării”.

    2. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

    „Articolul 24. Comercializarea produselor petroliere

    Participanţii la piaţa produselor petroliere sînt în drept să achiziţioneze pe teritoriul ţării produse petroliere spre a le vinde.”

    3. La articolul 25, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „și cumpărătorii cu ridicata”.

    Art. XVI. – Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. La articolul 2 litera i), sintagma „Uniunii Poștale Internaționale” se substituie cu sintagma „Uniunii Poștale Universale”.

    2. La articolul 4 alineatul (4) litera b), textul „de 300 euro” se substituie cu textul „de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim”.

    3. Articolul 5 alineatul (1):

    la litera b), textul „de 300 euro” se substituie cu textul „de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim”;

    la litera d), textul „suma de 300 euro” se substituie cu textul „suma de       300 de euro pentru trimiterile poștale transportate prin intermediul transportului terestru sau de 430 de euro pentru trimiterile poștale transportate prin intermediul transportului aerian sau maritim”, iar după textul „neimpozabilă de 300 de euro” se introduce textul „sau de 430 de euro”.

    4. La articolul 10 alineatul (3) litera b), cuvintele „persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport” se substituie cu cuvintele „persoanele fizice nerezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport”.

    5. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    ,,(2) Mărfurile sînt calificate ca mărfuri destinate uzului personal dacă ele sînt introduse (scoase) în bagajele personale ale persoanelor care călătoresc în exclusivitate pentru a fi utilizate de către persoana respectivă și/sau de către membrii familiei acesteia (pentru consum final).”

    Art. XVII.– Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 12, cuvintele „concomitent cu plata salariilor și altor recompense” se substituie cu cuvintele „pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune în care au fost efectuate plățile”.

    2. La articolul 17, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

    ,,(4) Termenul de prescripţie extinctivă pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a penalităţilor aferente acestora şi pentru anularea sumelor plătite în plus înregistrate este de 3 ani.”

    3. La articolul 20, cuvintele „odată cu plata salariilor și altor recompense” se substituie cu cuvintele „pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune în care au fost efectuate plățile”.

    Art. XVIII. – La articolul 8 alineatul (2) din Legea nr. 81/2003 privind cantinele de ajutor social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67–69, art. 283), cu modificările ulterioare, cuvintele „fondurilor locale de susținere socială a populației” se substituie cu sintagma „Fondului de susținere a populației”.

    Art. XIX. – La articolul 14 alineatul (2) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Fondului republican de susţinere socială a populaţiei” se substituie cu sintagma „Fondului de susținere a populației”.

    Art. XX. – La articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 703), cu modificările și completările ulterioare, punctul 2) se completează după cum urmează:

    la litera a), după cuvintele „orașelor-reședință de raion” se introduce textul „(municipiilor-reședință de raion)”;

    punctul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

    „c) pentru bugetele municipiilor-reședință de raion – 35% din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective;”.

    Art. XXI. – Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. Articolul 18:
    alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

    „d) declaraţia pe propria răspundere că persoana juridică nu are creditori.”

    alineatul (4) va avea următorul cuprins:

    „(4) După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă mai mică de 3 ani, persoana juridică se consideră că şi-a reluat activitatea.”

    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:

    „(41) După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă de   3 ani, persoana juridică se consideră că și-a încetat activitatea dacă, în cel puțin      7 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de suspendare a activităţii, nu a depus cerere de reluare a activității.”

    2. Legea se completează cu articolul 261 cu următorul cuprins:

    „Articolul 261. Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice 

                             și a întreprinzătorului individual a căror activitate

                             a fost suspendată

    (1) Dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual care şi-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activităţii, cerere de reluare a activității în modul prevăzut la art. 18 alin. (41), Agenția Servicii Publice iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual. 

    (2) Radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate Agenției Servicii Publice prin sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”.

    (3) În caz de respectare a condiţiilor stabilite la alin. (1) și (2), Agenția Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual şi îl radiază din Registrul de stat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după expirarea termenului de suspendare a activității.

    (4) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de radiere din Registrul de stat, Agenția Servicii Publice va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la radierea din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual a cărui activitate a fost suspendată. Avizul va conţine date despre persoana juridică sau întreprinzătorul individual radiat, și anume: denumirea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat, precum și date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate şi adresa la care acestea pot fi depuse.

    (5) Creanţele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin. (4).

    (6) Din momentul suspendării activităţii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, administratorul acesteia/acestuia nu mai poate desfășura activitate, în caz contrar fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. Această prevedere se aplică din ziua suspendării activităţii pînă la data radierii din Registrul de stat.

    (7) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a creanţelor de către persoanele interesate, dacă au fost înaintate creanţe, Agenția Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei din ziua radierii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, iar persoana juridică sau întreprinzătorul individual se consideră că şi-a reluat activitatea. Agenția Servicii Publice publică pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali restabiliți.”

    Art. XXII. –Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258–261, art. 489), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1.     La articolul 2:

    noțiunea,,produse din tutun pentru fumat” va avea următorul cuprins:

     produse din tutun pentru fumat – produse din tutun, precum și produse care constau total sau parțial din alte substanțe decît tutunul și care îndeplinesc criteriile stabilite pentru țigarete şi tutunul pentru fumat;”

    după noțiunea „sponsorizare a produselor din tutun” se introduce noțiunea „trabucuri sau ţigări de foi” cu următorul cuprins:

    „trabucuri sau ţigări de foi:

    a) rulourile de tutun cu un înveliş exterior din tutun natural;

    b) rulourile de tutun cu umplutură mixtă mărunţită şi cu înveliş exterior de culoarea obişnuită a unui trabuc, din tutun reconstituit, care acoperă în întregime produsul, inclusiv, după caz, filtrul, cu excepţia vîrfului în cazul trabucurilor cu vîrf, dacă masa unitară, fără a include filtrul sau muştiucul, nu este mai mică de  2,3 g şi nu este mai mare de 10 g, iar circumferinţa nu este mai mică de 34 mm pe cel puţin o treime din lungimea produsului;”

    după noțiunea „tutun de rulat” se introduce noțiunea tutun pentru fumat” cu următorul cuprins:
    „tutun pentru fumat:

    a) tutunul tăiat sau fărîmiţat într-un alt mod, răsucit sau presat în bucăţi, care poate fi fumat fără prelucrare industrială ulterioară;

    b) deşeuri de tutun;”

    după noțiunea „tutun pentru uz oral” se introduce noțiunea „tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete” cu următorul cuprins:

    „tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete:

    a) tutunul pentru fumat în care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lăţime de tăiere mai mică 1,5 mm;

    b) tutunul pentru fumat în care mai mult de 25% din greutatea particulelor de tutun au o lăţime de tăiere de 1,5 mm sau mai mult și care este vîndut sau destinat vînzării pentru rularea în ţigarete;”

    la noțiunea ,,ţigarete”,după textul ,,ţigările de foi,” se introduce cuvîntul ,,precum”, iar în final se completează cu cuvintele ,,sau se înfășoară în hîrtie de țigarete”.

    2. La articolul 19 alineatul (1), litera d) se abrogă.

    3. La articolul 26 alineatul (1) litera c), după cuvîntul „intrarea” se introduce cuvîntul „deschisă”, iar cuvintele „care se deschid” se substituie cu cuvîntul „deschise”.

    4. Articolul 32:
    la alineatul (4), litera a) se abrogă;
    la alineatul (7), litera e) se abrogă.

    Art. XXIII.–Articolul 42 din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423–429, art. 859), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    la alineatul (1), în partea introductivă, textul „ , biroul de schimb valutar al băncii licenţiate” se exclude;

    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

    „(11) Pentru desfăşurarea activităţii sale, biroul de schimb valutar al băncii licenţiate urmează să dispună de cel puţin:

    a) îndrumarul valutelor străine;

    b) aparat pentru verificarea autenticităţii bancnotelor (pentru fiecare ghişeu);

    c) formularele documentelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.”

    Art. XXIV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. La articolul 911 alineatul (17), după cuvîntul „intrarea” se introduce cuvîntul „deschisă”, iar cuvintele „care se deschid” se substituie cu cuvîntul „deschise”.

    2. La articolul 423 alineatul (1), textul „2873,” se exclude.

    Art. XXV. – La compartimentul I din anexa nr. l la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. l70–175, art. 494), cu modificările şi completările ulterioare, după poziția 9 se introduc pozițiile 91 și 92 cu următorul cuprins:
91
 

Licență pentru activitatea magazinelor duty-free în port

 
Serviciul Vamal
92

Licenţă pentru activitatea magazinelor, barurilor și restaurantelor duty-free la bordul navei

 
Serviciul Vamal
    Art. XXVI. –  La articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 283/2011cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76–80, art. 245), cu modificările și completările ulterioare, litera v) va avea următorul conținut:
    „v) să oprească şi să efectueze controlul termenului de aflare pe teritoriul vamal a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, să îl reţină şi să îl aducă către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră, fapta fiind consemnată într-un proces-verbal. Cheltuielile de aducere a mijlocului de transport auto către biroul vamal sau către organul vamal de frontieră, în mărimea stabilită de Guvern, sînt suportate de către persoana fizică care a încălcat termenul de aflare a mijlocului de transport auto pe teritoriul vamal.”
    Art. XXVII. – Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 46, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Agenția Națională Transport Auto asigură controlul transportului rutier de mărfuri și persoane efectuat de către operatorii de transport rutier străini pe teritoriul Republicii Moldova (ca ţară de tranzit sau de destinaţie), care poate fi realizat numai în baza autorizaţiilor internaţionale unitare bilaterale sau multilaterale de transport rutier de mărfuri sau persoane dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd obligativitatea acestora.”
    2. Articolul 151:
    la alineatul (1), textul „şi, în punctele de trecere a frontierei de stat la intrarea în țară, de către angajații Serviciului Vamal” se exclude;
    la alineatul (3), textul „sau angajatul Serviciului Vamal” și textul „/angajatului respectiv” se exclud;
    la alineatul (4), textul „sau angajatul Serviciului Vamal” se exclude;
    la alineatul (5), textul „/angajatul Serviciului Vamal” se exclude.
    Art. XXVIII. – Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 45:
    la alineatul (4), cifrele „52” se substituie cu cifrele „35”;
    la alineatul (5), cifrele „36” se substituie cu cifrele „20”;
    la alineatul (6), cifrele „52” se substituie cu cifrele „35”.
    2. La articolul 49 alineatul (4), cifrele „37” se substituie cu cifrele „30”.
    3. Articolul 51:
    la alineatul (6), cifrele „40” se substituie cu cifrele „30”;
    la alineatul (7), cifrele „36” se substituie cu cifrele „20”, iar cifrele „22” – cu cifrele „16”;
    la alineatul (8), cifrele „52” se substituie cu cifrele „35”.
    4. La articolul 52 alineatul (7) litera b), cifrele „37” se substituie cu cifrele „30”.
    5. La articolul 53 alineatul (6) litera b), cifrele „37” se substituie cu cifrele „30”.
    6. La articolul 56 alineatul (7), cifrele „52” se substituie cu cifrele „35”.
    Art. XXIX. – La articolul 18 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 140–149, art. 289), alineatul (2) se abrogă.
    Art. XXX. – La articolul 16 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2016,   nr. 157–162, art. 318), alineatul (2) va avea următorul cuprins:
     „(2) Salariaţii rezidenţilor parcului obţin statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza informației actualizate și prezentate în darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform legislaţiei în vigoare.”
    Art. XXXI. – Articolul 63 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459–471, art. 916), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2)–(4) cu următorul cuprins:
    „(2) Plasarea deșeurilor în scop de distrugere, prelucrare/reciclare sau valorificare de pe teritoriul zonelor libere pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova nu se va considera import, ci livrare impozabilă cu eliberarea facturii fiscale fără depunerea declarației vamale.
    (3) Deșeurile generate de către rezidenții zonelor economice libere în urma activității sale, scoase de pe teritoriul zonelor libere și plasate pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova în scop de distrugere, prelucrare/reciclare sau valorificare la întreprinderile specializate, se asimilează cu deșeurile obținute pe teritoriul Republicii Moldova, fiindu-le aplicată legislația națională în domeniul mediului.
    (4) Mărfurile, mijloacele fixe și obiectele de mică valoare uzate vor fi plasate în libera circulație pe baza valorii reziduale sau celei stabilite în baza expertizei efectuate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sau de alte entități licențiate.”
    Art. XXXII. – La articolul II alineatul (1) din Legea nr. 239/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 25–30, art. 59), textul „1 februarie 2018” se substituie cu textul „1 iulie 2019”, iar în final se completează cu textul: „În termen de pînă la 1 ianuarie 2019, Comisia Națională a Pieței Financiare va elabora actele normative în vederea aplicării normelor de la art. 40 alin. (5) din Legea nr. 414/2006.”
    Art. XXXIII. – Prin derogare de la prevederile articolului 6 alineatul (2) litera a) și ale articolului 10 alineatul (2) litera e) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, pe perioada anului 2018, în cazul survenirii evenimentului asigurat (maladie sau afecţiune) pînă la data prezentării dării de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, unitățile urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, prin canale electronice de raportare, sau Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pe suport de hîrtie, informația privind inițierea raporturilor de muncă conform listei de evidență nominală a persoanelor asigurate angajate.
    Art. XXXIV. – (1) Prin derogare de la prevederile articolului 7 alineatul (11) din Codul fiscal și ale articolului 6 alineatul (21) din Codul vamal, prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2018, cu excepţia articolului I punctele 10, 12, 15, 17, 33 și punctul 61 referitor la articolul 117 alineatul (12), care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2019. Prevederile articolului 24 alineatul (151) din Codul fiscal ce intră în vigoare la 1 ianuarie 2018 se vor aplica pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017. Prevederile articolului 92 alineatul (3) din Codul fiscal ce intră în vigoare la 1 ianuarie 2018 se vor aplica pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2018.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) Pînă la aducerea actelor legislative și normative în concordanță cu prezenta lege, sintagma „cota zero a T.V.A.” se va înțelege drept scutire de T.V.A. cu drept de deducere, iar sintagma „scutire de T.V.A.” – scutire de T.V.A. fără drept de deducere.  
    (4) La efectuarea inventarierii stocului țigaretelor fără filtru, conform art. 1251 din Codul fiscal, importate pînă la 1 ianuarie 2018, subiecții impunerii aplică cota ad valorem  la prețul minim de vînzare cu amănuntul stabilit la data importului acestor țigarete.
    (5) Dispoziţiile referitoare la magazinele duty-free cuprinse la articolele   93–974 din Codul vamal se abrogă la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 288. Chişinău, 15 decembrie 2017.