DCCIC03/2/2017
ID intern unic:  373524
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
DECIZIE Nr. 03/2
din  24.11.2017
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea
Carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 2313     Data intrarii in vigoare : 08.01.2018
    În baza Legii cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie nr. 393-XIV din 13 mai 1999, Statutului Camerei de Comerț și Industrie al Republicii Moldova şi în scopul promovării, simplificării şi facilitării obţinerii Carnetului ATA,
Biroul executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie
DECIDE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, conform anexei.
    2. Direcția expertiză, evaluare și servicii în comerțul internațional va asigura executarea Regulamentului și informarea persoanelor interesate despre procedura de obținere a Carnetelor ATA.
    3. Se abrogă Regulamentul cu privire la eliberarea Carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor aprobat prin Decizia Biroului executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie nr.  23/1  din  10.05.2010 (Monitorul Oficial nr. 72-74/290a din 14.05.2010).
    4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina dnei Natalia Calenic, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie.
    5. Prezenta Decizie intră în vigoare la 10 zile din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  CAMEREI
    DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE                                           Sergiu HAREA

    Nr. 03/2. Chişinău, 24 noiembrie 2017.

APROBAT
Prin Decizia Biroului executiv
al Camerei de Comerț și Industrie
al Republicii Moldova
Nr. 03/2 din 24.11.2017

R E G U L A M E N T
cu privire la eliberarea Carnetelor ATA
pentru
admiterea temporară a mărfurilor
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat cu scopul implementării Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990, Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară nr.253 din 05.12.2008, Hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea asociaţiei emitente şiasociaţiei garante a titlurilor de admitere temporară (Carnete ATA) nr.495 din 14.08.2009 şi reglementează procedura de completareşi emitere a Carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor.
    2. În prezentul Regulament, următoarele noţiunisemnifică:
    a) Carnet ATA – titlu de admitere temporară, folosit pentru admiterea temporară a mărfurilor, cu excepţia mijloacelor de transport;
    b) admitere temporară – regimul vamal care permite introducerea pe un teritoriu vamal, cu scutire de drepturi şi taxe de import şi fără aplicarea de prohibiţii sau restricţii la importurile cu caracter economic, a anumitor mărfuri importate cu un scop definit şi destinate reexportului, într-o perioadă determinată.
    c) asociaţie garantă – o asociaţie agreată de autorităţile vamale în vederea garantării sumelor pe teritoriul acestei ţărişi afiliată la un lanţ de garanţie;
    d) asociaţie emitentă – o asociaţie agreată de autorităţile vamale pentru emiterea de titluri de admitere temporară şi afiliată direct sau indirect la un lanţ de garanţie;
    e) asociaţie emitentă corespondentă – o asociaţie emitentă stabilită într-o altă ţară – parte contractantă a Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990, şi afiliată la acelaşilanţ de garanţie;
    f) drepturi şi taxe de import – drepturile vamale şi orice alte drepturi, taxe şiredevenţe sau impozite diverse care sunt încasate la import sau cu ocazia importului de mărfuri, cu excepţia taxelor şi impozitelor a căror valoare este limitată la costul aproximativ al serviciilor prestate;
    g) garanţie – ceea ce asigură achitarea obligaţiei vamale ce poate apărea în cazul nerespectării cerinţelor procedurii de admitere temporară cu aplicarea carnetului ATA;
    h) solicitant al Carnetului ATA – orice persoană fizică sau persoană juridică stabilită în Republica Moldova
    i) Titularul Carnetului ATA - orice persoană fizică sau persoană juridică stabilită în Republica Moldova căruia i sa eliberat un Carnet ATA.
    3. Termenul de valabilitate al Carnetului ATA nu poate fi mai marede un an din data eliberării acestuia. Autorităţile vamale ale ţării de destinaţie a mărfii pot indica un termen de admitere temporară la introducerea mărfii pe teritoriul ţării respective, care nu poate depăşi termenul de valabilitate al Carnetului ATA.
    4. Camera de Comerţşi Industrie a Republicii Moldova (în continuare – CCI) este asociaţie emitentă şiasociaţie garantă afiliată la lanţulinternaţional de garanţie gestionat de Camera Internaţională de Comerţ (World ChambersFederations).
    5. CCI emite Carnetele ATA pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu procedura stabilită de Convenţia privind admiterea temporară, semnată la Istanbul, la 26 iunie 1990, actele legislative şi normative ale Republicii Moldova, prezentul Regulament, precum şi recomandările World ChambersFederations.
II. CONDIŢIILE APLICĂRII CARNETULUI ATA
    6. Mărfurile care cad sub incidenţaCarnetului ATA la admiterea temporară şi exportul temporar al acestora în/din Republica Moldova sînt stipulate în următoarele anexe ale Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990:
    a) Anexa B.1 – privind mărfurile destinate să fie prezentate sau utilizate la expoziţii, tîrguri, congrese sau manifestări similare;
    b) Anexa B.2 – privind echipamentul profesional;
    c) Anexa B.3 – privind containerele, paletele, ambalajele, mostrele şi alte mărfuri importate în cadrul unei operaţiuni comerciale;
    d) Anexa B.5 – privind mărfurile importate cu scop educativ, ştiinţific sau cultural;
    e) Anexa B.6 – privind efectele personale ale călătorilor şi bunurile importate în scop sportiv;
    f) Anexa B.7 – privind materialul de propagandă turistică;
    g) Anexa B.9 – privind mărfurile importate în scop umanitar;
    h) Anexa D – privind animalele;
    i) Anexa E – privind mărfurile importate cu suspendarea parţială a drepturilor şi taxelor de import.
    Anexele respective se aplică în conformitate cu rezervele formulate în Legea nr.253 din 05.12.2008 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990
    7. Mărfurile exportate temporar sub acoperirea Carnetului ATA, ca regulă, urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.
    8. Se admite reimportul mărfurilor cu modificările stării acestora sau lipsuri, datorate modului de utilizare prevăzut de Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990 sau coordonate cu autorităţile vamale.
    9. În cazul în care mărfurile exportate temporar nu sunt reintroduse pe teritoriul vamal, acestea urmează a fi perfectate în modul corespunzător sau plasate sub o altă procedură sau destinaţie vamală, conform legislației în vigoare.
III. CERINŢELE PRIVIND GARANŢIA
    10. Solicitantul Carnetului ATA este obligat să depună la CCI o garanţie care asigură achitarea drepturilor de import şi a celorlalte sume reclamate în cazul nerespectării condiţiilor de admitere temporară sau tranzitului vamal al mărfurilor introduse pe teritoriul ţărilor respective.
    11. Garanţia poate fi constituită prin:
    a) prin depunerea mijloacelor bănești în numerar sau prin virament la contul indicat de CCI, efectuat în monedă națională;
    b)printr-o scrisoare de garanţie, emisă de o bancă.
    12. În cazuri temeinic justificate CCI poate accepta garanția în forma de:
    a) scrisoare de garanţie, emisă de solicitant;
    b) contract în forma stabilită de legislație în vigoare.
    13. CCI poate accepta ca garanția să fie constituită de o altă persoană decîtsolicitantul Carnetului ATA.
    14.CCI poate refuză acceptarea tipului de garanție propus, în cazul în care această nu corespunde cerințelor prevăzute de legislație în vigoare sau nu prezintă siguranța că plata drepturilor de import și altor sume reclamate se va face în termenele prevăzute.
    15. Valoarea garanţieic u termenul de valabilitate de cel puţin 12 luni, se stabileşteconform tarifelor aprobate de Biroul executiv al CCI Pentru situaţiile care comportă riscuri de apariţie a unei obligaţii vamale aferente unui Carnet ATA, poate fi solicitată depuneragaranţiei pe un termen de peste 12 luni din data emiterii Carnetului ATA, sau a suplinirii garanţiei existente.
    16. Garanţia se restituie solicitantuluiCarnetului ATA la cerere,în termen de cel mult 15 zile, din data depunerii cererii, dacă nu există dubii rezonabile privind încheierea conformă a vămuirii sau perfectarea conformă a Carnetului ATA.
    17. Restituirea garanţiei este condiţionată de prezentarea dovezii de reimport.Drept dovadă de reimport se consideră Carnetul ATAperfectat corespnzătorcu însemnele respective ale organelor vamalesau alte probe concludente acceptate de СCI.
    18. Drept impiedimentela returnarea garanţiei pot servi lipsa însemnelor corespunzătoare ale organelor vamale în Carnet ATA, lipsa filelor neutilizate, lipsa cotoareleor, înaintarea unei pretenţii din partea organelor vamale, a unei asociaţii corespondente sau a World ChambersFederations, sau alte motive temeinice.
    19. CCI garantează Serviciului Vamal al Republicii Moldova plata sumei totale a drepturilor de import şi a celorlalte sume reclamate, în cazul nerespectării condiţiilor stabilite pentru admiterea temporară, introduse pe teritoriul vamal sub acoperirea Carnetelor ATA eliberate de o asociaţie emitentă corespondentă. CCI este obligată, împreună şi solidar cu persoanele care datorează sumele menţionate mai sus, să plătească aceste sume.
IV. PROCEDURA DE ELIBERARE A CARNETULUI ATA
    20. Pentru a obţineCarnetul ATA, solicitantul sau reprezentantul său legal se va informa în prealabil privind reglementărileşi procedurilenaţionaleşiinternaţionale aplicabile, iar CCI va asigura accesul la informaţiile (inclusiv prin publicarea pe pagina web a CCI – www.chamber.md) despre:
    a) posibilitatea acordării regimului de admitere temporară în ţara de destinaţieşi procedura tranzitării mărfurilor prin ţărileterţe;
    b) eventualele restricţii la admitere temporară şi exportul temporar de mărfuri, precum şi tranzitul în ţărileterţe;
    c) lista ţărilor care admit Carnetul ATA, precum şi anexele din Convenţia privind admiterea temporară, acceptate de aceste ţări;
    d) lista asociaţiilor emitente şi garante.
    21. Temei pentru eliberarea Carnetului ATA constituie Cererea-declaraţie, completată de către solicitant sau de reprezentantul său legal în modul stabilit în Anexele nr.1şi 2 la prezentul Regulament.Semnrea Cererii-declaraţie atestă asumarea responsabilităţilor conform reglementărilor şi procedurilor aplicabile utilizării Carnetului ATA.
    22. La cererea-declaraţie se anexează următoarele documente:
    a) extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şiorganizaţiilor(în copieautentificată, prin aplicarea ştampileişi semnăturii solicitantului);
    b) actul eliberat de persoana juridică – solicitant, ce confirmă mostrele ştampilelor acestuia, ale semnăturilor conducătorului, şi ale reprezentantului său legal (în original);
    c) actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau al reprezentantului său legal (în copie autentificată, prin aplicarea ştampileişi semnăturii solicitantului);
    d) procura eliberată reprezentantului solicitantului, ce confirmă împuternicirile de a reprezenta interesele acestuia la CCI, precum şi de a semna şi a primi originalul Carnetului ATA în numele şi pe responsabilitatea deplină a solicitantului, completat conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament (în original);
    e) dovada furnizării garanţiei conform prevederilor capitolului III al prezentului Regulament (în original);
    f) actul ce constituie temei pentru exportul temporar al mărfurilor (contract, invitaţie etc.) (în copie autentificată, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);
    g) acte ce confirmă denumirea, cantitatea, valoarea de piaţă şi originea mărfii (facturi fiscale, acte de achiziţii, rapoarte de expertiză etc.), după caz;
    h) dispoziţia de plată care confirmă achitarea serviciilor prestate de CCI (în original, sau copie autentificată cu ştampila sоlicitantului), după caz.
    23. Cererea – declaraţieşi anexele respective pot fi completate de către solicitant, utilizînd formularele-model ale documentelor în format electronic publicate pe pagina web a CCI – www.chamber.md. Formularele documentelor completate în format electronic, cu anexele necesare, se transmit prin intermediul poştei electronice în adresa CCI, la adresa e-mail: ata@chamber.mdşi urmează a fi semnate şiştampilatede către solicitant în original în momentul perfectării sau eliberării Carnetului ATA
    24. Persoana responsabilă pentru recepţionarea documentelor (inclusiv a celor în format electronic) din cadrul CCI în termen de cel mult 3 zile verifică cererea-declaraţieşi documentele anexate şi comunică solicitantului decizia referitor la îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea Carnetului ATA sau refuzul motivat.
    25. În cazul în care decizia privind eliberarea Carnetului ATA este pozitivă, formularul Carnetului ATA se completează de către solicitant sau, la cererea acestuia, de către CCI, conform prevederilor capitolului V din prezentul Regulament.
    26. Cererea-declaraţie cu alte acte necesare (pct. 14 din prezetul regulament)şi Carnetele ATA pot fi depuse/completate în format electronic şiautentifcate cu semnătura electronică în cazurilîn caresitemulinformaţional al CCI permite acest lucru.
    27. La data indicată de către persoana responsabilă din cadrul CCI, solicitantul sau reprezentantul său legal se prezintă la CCI pentru eliberarea Carnetul ATA.  
V. MODUL DE COMPLETARE A CARNETULUI ATA
    28. Carnetul ATA este compus din 2 pagini de copertă de culoare verde şi file detaşabile de culoare galben, alb, albastru.Culorile filelor variază în dependenţă de tipul operaţiunii vamale:
    - galbene – se utilizează pentru operaţiunile de export şi reimport din/în ţara exportului temporar;
    - albe – import şi reexport în/din ţara importului temporar;
    - albastre – pentru tranzit.
    Filele constau din:
    a) cotoare – de export, de reimport, de tranzit, de import, de reexport (rămîn în Carnetul ATA);
    b) volete detaşabile – de export, de reimport, de tranzit, de import, de reexport (sînt destinate autorităţilor vamale şi se detaşează din Carnet).
    29. Blancheta Carnetului ATA este tipărită în limba engleză şi în limba (română).
    30. Carnetul ATA poate fi completat în limbile engleză, franceză, română sau rusă (după caz), se autentifică de către colaboratorul responsabil al CCI, şise eliberează în termen de 5 zile lucrătoare din datainştiinţării solicitantului privind acceptarea emiterii carnetului ATA.
    31. În cazul furtului, pierderii sau deteriorării Carnetului ATA, la cererea scrisă a solicitantului, poate fi eliberat un carnet substitutiv pe un nou formular, cu acelaşi număr al carnetului eliberat anterior. Valabilitatea carnetului substitutiv expiră la aceeaşi dată cu cea a carnetului substituit. Drept dovadă al furtului, pierderii sau deteriorării Carnetului ATA pot fi aceptate înscrisurile oficiale ale organelor de constatare din ţara petrecerii incidentului (exemplu: vamă,poliţie, organe de situaţiiexcepţionale etc.).
    32. În cazul în care silicitantulconstată din situaţia de facto că operaţiunea de admitere temporară va depăşi termenul de admitere temporarăşinumai este în măsură să reexporte mărfurile în acest termen,CCI poate elibera un carnet de înlocuire, fapt care poate fi condiţionatde acordul preventiv al organelor vamle. Laacceptarea Carnetului de înlocuire, autorităţile vamale în cauză procedează la închidereaCarnetului iniţial.23. Carnetele pot fi anulate după autentificarea şi eliberarea acestora, în cazurile în care marfa nu a trecut frontiera de stat a Republicii Moldova în perioada termenului pentru care este prevăzut Carnetul ATA, Carnetul ATA a fost autentificat şi eliberat cu încălcarea procedurii sau în baza datelor necomplete şi/sau neautentice şi în alte cazuri cînd există motive întemeiate.
    33. CCI informează solicitantul privind anularea Carentului ATA prin mijloace electronice disponibile şi/sau printr-un înscris oficial. Solicitantl este obligat să restituie Carnetul ATA anulat în CCI în termen de 3zile lucrătoare dindata primirii înştiinţării.Dpă caz, în acest sens, sunt informate şiinstituţile relevante.
    34. Spaţiul neutilizat din coloanele listei generale a carnetului trebuie să fie barat în aşa fel încît să se excludă posibilitatea utilizării ulterioare a acestuia, trasînd o linie sub ultimul rînd al mărfurilor enumerate.
    35. Toate casetele şi coloanele listei generale a voletelor carnetului, care corespund cu casetele şi coloanele listei generale a copertei acestuia, se completează identic.
    36. După eliberarea Carnetului ATA, nu se admite modificarea şi completarea listei generale de pe versoul copertei carnetului şi, dacă este cazul, pe filele suplimentare anexate la aceasta. Orice alte modificări operate în Carnetul ATA urmează a fi aprobate şi autentificate de către CCI, pînă la prima prezentare aacesuia organelor vamale, sau de către autoritatea vamală.
    37. Carnetul ATA se completează în conformitate cu prevederile Convenţiei, a instrucţiunilor World ChambersFederations,a anexei nr.3 la prezentul Regulament, precum şi în corespundere cu actele normative ale Serviciului Vamal.
    38. După autentificarea Carnetului ATA, colaboratorul CCI, împuternicit cu autentificarea şi eliberarea carnetului, va multiplica coperta şi lista generală a carnetuluişi va completa Caseta I a copiei cu aplicarea semnăturii şi a ştampilei CCIcu menţionarea setului de foi aferente Carnetului ATA. Solicitantul sau reprezentantul său legal va completa Caseta J a copiei carnetului, cu aplicarea semnăturii persoanei responsabile, fapt ce va confirma eliberarea de către CCI a originalului carnetului autentificat şi preluarea acestuia de către solicitant.
    39. În cazul în care solicitantul solicită eliberarea Carnetului ATA pentru un număr determinat de exporturişi de importuri (călătorii)atunci filele carnetului ATA pot fi copertate. În cazul călătoriilor multiple carnetul ATA va putea fi completat cu file suplimentare corespunzător intenţiei de utilizare.
VI. EVIDENŢA CARNETELOR ATA
    40. EvidenţaCarnetelor ATA autentificate şi eliberate se efectuează de către CCI, într-un registru pe suport de hârtie sau în format electronic, daca permite sistemul informaţional al CCI. Conform evidenţei electronice, persoana responsabilă de la CCI va tipări darea de seamă privind carnetele eliberate pentru pentru perioade solicitate.
    41. Copiile de pe Carnteul ATA conform (pct. 38 din prezentul Regulament) şi actele care au servit temei pentru eliberareaacestuia(pct. 13 şi 14 din prezentul regulament) urmează a fi numerotate şipăstrate sub formă de set în arhiva CCI nu mai puţin de 3 ani de la data emiterii acestuia.
VII. OBLIGAŢIILE TITULARULUI CARNETULUI ATA
    42. Mărfurile indicate în Carnetul ATA trebuie să fie reexportate din ţarăpînă la expirarea termenului de admitere temporară acordat de către autorităţile vamale ale ţării de import temporar. Termenul de reexport al mărfurilor importate temporar nu trebuie să depăşească termenul de valabilitate al Carnetului ATA.
    43. Titularul carnetului este obligat să respecte reglementările privind utilizarea carnetului ATA şi să execute cerinţeleautorităţilor vamale ale ţării de export temporar, tranzit şi admitere temporarăsau eventuala plasare în alte destinaţii vamale sau a altor operaţiuni de vămuire. Acesta este responsabil să prezinte mărfurile şi actele necesare, inclusiv carnetul, autorităţilor vamale pentru a fi luate la evidenţăşi pentru efectuarea notificărilor respective cu scopul de a nu fi supus plăţii drepturilor şi taxelor de import.
    44. Titularul carnetului ATA, va urmări permanent, în interesul său, CCI sau a unei asociaţii emitente corespondentă corectitudinea completării de către autorităţile vamale a Carnetului ATA, (şi, dacă este necesar, solicită acest lucru) la fiecare punct de control vamal. Тitularul este obligat să verifice însemnele obligatorii ale organelor vamale pe voletele şicotoarele Carnetului ATA şi să completeze casetele respective de pe volete la solicitarea organelor vamale.
    45. Titularul carnetului poartă răspundere faţă de asociaţia garantă (CCI) pentru orice neregularităţi, omisiuni, acţiuni sau inacţiuni care pot atrage consecinţe nefavorabile pentru CCI în calitate de garant.
    46. Atunci cînd mărfurile însoţite de Carnetul ATA nu au fost reimportate din cauza că au fost distruse, pierdute, furate etc., titulatulva achita drepturile de import şiorcie alte sume solicitate de autorităţile vamale precum şi cele necesare pentrucompensarea cheltuielilor CCI.
    47. În cazurile cînd carnetul a fost distrus, pierdut sau furat, titularul acestuia anunţă imediat organele de poliţie locale şiautorităţile vamale pentru a i se elibera confirmarea respectivă.
    48. Carnetul ATA urmează a fi restituit CCI îtr-un termen rezonabil după ultima operaţiune dereiportdar nu mai tîrziu de 15 zile de la expirarea termenului de valabilitate al acestuiapentru a fi verificat şi închis.
    49. Solicitantul este obligat să informeze CCI despre orice evenimente şi nereguli petrecute în procesul de utilizare a Carnetului ATA, cum ar fi pierdere, furt, distrugere sau cazuri fortuite sau reţinere de către organele oficiale care împiedică returnarea Carnetului ATA,în termaen de 5 zile din data în care a aflat sau trebuia să afele despre incident.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3