LPC251/2017
ID intern unic:  373584
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 251
din  01.12.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 8
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 316 alineatul (2) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările şi completările ulterioare, textul „privării de dreptul de a deţine armă şi de portarmă” se substituie cu textul „privării de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei”.
    Art. II. – Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 222–227, art. 721), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    noţiunea „armă albă” se completează în final cu textul: „Această noţiune include doar cuţitele a căror grosime a lamei depăşeşte 2,6 mm sau a căror lungime a lamei depăşeşte 95 mm;”
    după noțiunea „marcaj” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „modificare ilicită a construcţiei armelor – schimbarea sau transformarea, fără autorizaţia corespunzătore sau cu încălcarea procedurii stabilite, a pieselor sau componentelor esenţiale ale armei (ţeava, închizătorul, mecanismul de dare a focului), care creează posibilitatea utilizării armei în alte scopuri decît cele prevăzute de producător, cum ar fi: retezarea ţevilor la armele lungi pînă la o lungime mai mică de 500 mm; adaptarea armelor pentru  montarea dispozitivelor pentru reducerea zgomotului provocat de tragerea unui foc de armă; modificarea mecanismului de dare a focului pentru a permite efectuarea unor trageri în serii; modificarea construcţiei armelor cu pat pliant, astfel încît să fie posibilă efectuarea tragerilor atunci cînd patul este strîns; înlocuirea sau modificarea percutorului, ghearei extractoare şi a peretelui frontal al închizătorului; înlocuirea ţevii sau modificarea canalului ţevii;”
    noțiunea „armă albă cu lamă” se exclude;
    după noțiunea „permis de armă” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „permis de armă provizoriu – document, emis în condiţiile legii de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi/sau, după caz, de a purta şi folosi temporar arme letale sau arme neletale ale căror tip, model, calibru şi număr de serie sînt înscrise în acest document;”.
    2. Articolul 5:
    la alineatul (1), litera f) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), se permite comercializarea, procurarea, înstrăinarea, deţinerea şi folosirea armelor confecţionate prin modificarea armelor militare automate, care se aflau legal în circuitul civil pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.”
    alineatul (5) se completează în final cu textul „ , cu excepţia armurierilor licenţiaţi în domeniul comercializării armelor şi muniţiilor”;
    la alineatul (7), litera c) se abrogă.
    3. Articolul 7:
    la alineatul (1) litera b), după textul „cu excepţia personalului atestat” se introduce textul „sau în rezervă”, iar în final se completează cu textul „ , precum şi din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, al Procuraturii şi al Departamentului Instituţiilor Penitenciare”;
    alineatul (2):
    la litera d), după textul „au pierdut sau li s-au sustras,” se introduce textul „în ultimii 5 ani,”;
    la litera e), textul „intenţie,” se substituie cu cuvîntul „intenție”, iar în final se completează cu textul „ , dar şi pentru purtarea, păstrarea, procurarea, producerea, fabricarea, transportarea sau comercializarea ilegală a acestora”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Persoanelor care deţin în posesie arme letale şi neletale supuse autorizării şi se află în una din situaţiile prevăzute la alin. (2) li se retrage și se anulează permisul de armă, inclusiv cel provizoriu, și, după caz, permisul de procurare a armelor.” 
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Cererea de eliberare a permisului de procurare şi, după caz, a permisului de armă pentru armele cu ţeavă ghintuită şi lisă, precum şi cererea de eliberare a atestatului de colecţionar se depun la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, iar pentru armele cu ţeavă lisă – pot fi depuse şi la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii.”
    4. Articolul 10 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) În cazul returnării armelor şi a muniţiilor armurierului licenţiat în domeniul comercializării acestora, în baza Legii nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor, permisul de procurare a armelor sau, după caz, permisul de armă se anulează de către organul emitent, iar un nou permis de procurare a armelor din aceeaşi categorie se eliberează în baza dovezii privind returnarea armei şi a muniţiei aferente, precum şi în baza materialelor care au servit drept temei pentru eliberarea permisului precedent de procurare a armelor.”
    5. Articolul 11 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Persoanele fizice şi juridice care deţin arme letale cu ţeavă ghintuită sînt obligate, o dată la 10 ani, să prezinte la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne fiecare armă cu trei cartuşe aferente pentru efectuarea tragerii experimentale, cu includerea tuburilor de cartuşe şi a gloanţelor trase în colecţia de tuburi de cartuşe şi gloanţe a Ministerului Afacerilor Interne. Efectuarea tragerii experimentale se atestă prin proces-verbal, în cazul persoanelor juridice, şi prin certificat, în cazul persoanelor fizice.”
    6. La articolul 13 alineatul (3), textul „18 cartuşe” se substituie cu textul „2 încărcătoare cu cartuşe pentru pistoale sau 2 dispozitive cu cartuşe de încărcare rapidă pentru revolver, unul dintre aceste dispozitive reprezentînd tamburul revolverului”.
    7. La articolul 17 alineatul (4), textul „în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1), (2) şi (4)” se  substituie cu textul „în tiruri de tragere autorizate în condiţiile prezentei legi sau în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4)”.
    8. La articolul 18:
    alineatul (3) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) a refuzat, s-a împotrivit sau s-a eschivat de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical, în cazul în care poartă asupra sa arme letale şi/sau neletale supuse autorizării sau declarării.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) În cazul în care titularului i-a fost limitat dreptul de proprietate prin interdicţia de posesie a armelor pe un termen de 5 ani, după expirarea acestui termen, pentru restabilirea în dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor, titularul este obligat să absolve repetat un curs de instruire teoretică şi practică de mînuire a armei de foc, organizat în modul stabilit.”
    9. Articolul 20:
    la alineatul (1), textul „în vederea înscrierii lor de către Serviciul Vamal în paşaport la ieşirea de pe teritoriul ţării” se substituie cu textul „în vederea perfectării formalităţilor vamale la ieşirea de pe teritoriul ţării”;
    la alineatul (2),  textul „toate armele înscrise în paşaport pe care le deţineau la ieşire din ţară” se substituie cu textul „toate armele şi actele perfectate de către organul vamal pe care le deţineau la ieşire din ţară”, textul „armele înscrise în paşaport” – cu textul „armele scoase temporar de pe teritoriul Republicii Moldova”, iar textul „de a aplica mențiunea respectivă în pașaport și” se exclude;
    la alineatul (3), textul „armele înscrise în paşaport” se substituie cu textul „armele scoase temporar de pe teritoriul Republicii Moldova”;
    la alineatul (4) litera a), textul „care urmează să fie înscrise în paşaport” se substituie cu textul „cu care intenţionează să călătorească în străinătate”.
    10.  La articolul 22 alineatul (1), textul „cazierul judiciar şi dovada faptului că întruneşte condiţiile stabilite la art. 7 alin. (1) lit. d)” se substituie cu textul „certificatul medical (concluzia narcologică şi psihiatrică), din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii”.
    11. Articolul 24 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Armele prevăzute la art. 22 alin. (1), precum şi muniţiile aferente se păstrează la domiciliul posesorului într-un seif sau dulap metalic, fixat de podea sau de perete, astfel încît să fie exclus accesul persoanelor neautorizate.”
    12. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.
    13. La articolul 29 alineatul (3), textul „dacă armele şi muniţiile sînt înscrise în paşaport” se substituie cu textul „dacă prezintă actele eliberate de către organul competent din ţara de plecare şi, după caz, actele vamale cu privire la introducerea temporară pe teritoriul Republicii Moldova”.
    14. La articolul 41 alineatul (1) litera b), textul „dreptul de a deţine armă şi de portarmă” se substituie cu textul „dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei”.
    15. La articolul 43 alineatul (4), textul „ , care sînt dotate cu arme” se exclude.
    16. La articolul 48 alineatul (2) litera c), textul „au fost înscrise” se substituie cu textul „armele au fost înscrise”.
    17. Articolul 55:
    la alineatul (2), cuvintele „Ministerul Afacerilor Interne” se substituie cu cuvintele „autoritatea de licențiere”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
     „(4) Posesorii armelor lungi cu ţeavă lisă au dreptul să încarce (reîncarce) cartuşe aferente, fără licenţe sau autorizaţii, numai pentru uz personal.”
    18. Articolul 56:
    la alineatul (1) literele c) şi d), cuvîntul „calificare” se substituie cu cuvîntul „instruire”;
    la alineatul (2) litera b), textul „are studii” se substituie cu textul „a urmat cursuri de calificare”;
    la alineatul (3):
    litera d) se abrogă;
    la litera f), textul ,,şi sînt autorizaţi de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii” se exclude;
    alineatul (7) se abrogă;
    la alineatul (8) litera b), textul „cursurilor de calificare” se substituie cu textul „cursului de instruire sau, după caz, a cursului de calificare, studiile în domeniul armelor și munițiilor, pentru activitățile specificate la alin. (1)”.
    19. Articolul 57 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) În caz de retragere a licenţei, titularul acesteia are dreptul să comercializeze sau să înstrăineze armele şi muniţiile sale armurierilor licenţiaţi în domeniul comercializării armelor.”
    20. Articolul 59:
    la alineatul (1) litera b), textul „în vederea efectuării de tragere experimentală şi a înregistrării proiectilului şi a tubului-martor (transexperimental)” se substituie cu textul „pentru efectuarea tragerii experimentale şi a înregistrării proiectilelor şi a tuburilor de cartuşe (trase experimental)”;
    la alineatul (4), textul „6 luni” se substituie cu textul „12 luni”;
    la alineatul (5), după cuvîntul „aferente” se introduce textul „din categoria A,”.
    21. La articolul 62 litera b), textul „2500 de cartuşe” se substituie cu textul „25000 de cartuşe”, iar textul „sau o copie” se substituie cu textul „şi o copie”.
    22. La articolul 65 alineatul (2), textul „6 luni” se substituie cu textul „12 luni”.
    23. La articolul 70 alineatul (2), după textul „alin. (1)” se introduce textul „şi (6) se păstrează la organul de poliţie competent pînă la adoptarea unei decizii definitive, iar armele prevăzute la alin. (3), (4) şi (5)”.
    24. În anexa nr. 1:
    la categoria A, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) Cartușele cu glonț: cu miez din materiale dure; cu semiînveliş dum-dum; cu efect trasor, perforant, incendiar; al cărui diametru este mai mic decît calibrul ţevii; cu spaţiul gol în interior, precum şi cartuşele cu alice pentru arme scurte şi pentru arme cu gaze, poziția tarifară NM RM 9306 90 100;”
    la categoria B literele c) şi k), cuvîntul „anulară” se substituie cu textul „circulară (marginală)”;
    la categoria C litera a), textul „7,5 J” se substituie cu textul „0,5 J”;
    la categoria D literele a) şi d), textul „7,5 J” se substituie cu textul „0,5 J”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 251. Chişinău, 1 decembrie 2017.