LPC254/2017
ID intern unic:  373591
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 254
din  01.12.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 14
    Parlamentul adoptă prezintă lege organică.
    Art. I. – Articolul 20 din Codul electoral nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277–287, art. 585), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Materialele privind demiterea se înaintează Curţii de Apel Chişinău de către organele care au desemnat persoanele respective în componenţa Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către membrii comisiei.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) În termen de 3 zile de la pronunţare, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chișinău poate fi depus recurs. Recursul se examinează în termen de 3 zile de la primirea dosarului respectiv.”
    la alineatul (5), sintagma „Curţii Supreme de Justiţie” se substituie cu sintagma „instanței de judecată”.
    Art. II. – La articolul 35 alineatul (4) din  Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, textul „şi prin completele specializate pentru asigurări sociale ale curţilor de apel” se substituie cu textul „şi prin intermediul judecătoriilor”.
    Art. III. – La articolul 41 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 9 decembrie 2005), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Curtea Supremă de Justiţie” se substituie cu cuvîntul „judecătorie”.
    Art. IV. – La articolul 11 alineatul (2) din Legea sindicatelor nr. 1129/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 919), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Curţii Supreme de Justiţie” se substituie cu cuvîntul „judecătoriei”.
    Art. V. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 355, cuvintele „curtea de apel de drept comun” se substituie cu cuvîntul „judecătoria”.
    2. La articolul 429 alineatul (1), cuvintele „în procedura de insolvabilitate” se exclud.
    Art. VI. – La articolul 92 din Legea nr. 371/2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 42), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „la Curtea de Apel Chişinău” se exclud.
    Art. VII. – Legea nr. 294/2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (4), sintagma „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvîntul „judecătorie”.
    2. Articolul 21:
    la alineatul (3), textul „hotărîre a Curţii de Apel Chişinău” se substituie cu textul „hotărîrea definitivă a judecătoriei”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Hotărîrea judecătoriei, în termen de 10 zile, poate fi atacată cu apel. Apelul este examinat în termen de 15 zile.”
    la alineatul (7), sintagma „Curţii de Apel Chişinău” se substituie cu cuvîntul „judecătoriei”.
    3. La articolul 22:
    la alineatul (1) litera c), sintagma „Curţii de Apel Chişinău” se substituie cu cuvîntul „judecătoriei”;
    la alineatul (2), sintagma „Curţii de Apel Chişinău”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul „judecătoriei”;
    la alineatul (3), sintagma „Curţii de Apel Chişinău” se substituie cu cuvîntul „judecătoriei”;
    la alineatul (4), sintagma „Curţii de Apel Chişinău” se substituie cu cuvîntul „judecătoriei”.
    Art. VIII. – La articolul 34 alineatul (6) din Legea Curţii de Conturi nr. 261/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 864), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Curtea Supremă de Justiţie” se substituie cu cuvîntul „judecătorie”.
    Art. IX. – Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117–119, art. 455), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 59 alineatul (4), textul „în instanţa judecătorească conform prevederilor Codului de procedură civilă” se substituie cu textul „la judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.
    2. La articolul 94 alineatul (2), sintagma „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvîntul „Judecătoriile”.
    Art. X. – La articolul 78 din Legea concurenţei nr. 183/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 667), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Deciziile prin care Plenul Consiliului Concurenţei a aplicat o amendă sau o penalitate cu titlu cominatoriu pot fi contestate la judecătorie.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 254. Chişinău, 1 decembrie 2017.