LPC213/2017
ID intern unic:  373655
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 213
din  21.12.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 30.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 471-472     art Nr : 818     Data intrarii in vigoare : 30.12.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 3 se completează în final cu următorul compartiment:
Autorități publice locale

Pretor al sectorului municipiului Chişinău

7700

Vicepretor al sectorului municipiului Chişinău

 6900
    2. La anexa nr. 12, după textul „Avocatul Poporului,” se introduc cuvintele „primar general al municipiului Chişinău”.
    Art. II. – La articolul 9 alineatul (1) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările şi completările ulterioare,  litera i) se abrogă.
    Art. III. –  Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), după cuvintele „Avocatul Poporului” se introduce textul „ , primarul general al municipiului Chişinău”;
    2. Articolul 8 se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Numirea personalului în cabinetul primarului general al municipiului Chişinău se face prin actul administrativ al primarului general al municipiului Chişinău.” 
    Art. IV. – În anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Primar General al municipiului Chişinău, primar, viceprimar” va avea următorul cuprins:
    „Primar general al municipiului Chișinău, primar, viceprimar, pretor și vicepretor”.
    Art. V. – La capitolul III secţiunea I punctul 1 din anexa la Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu modificările şi completările ulterioare, se exclude următoarea poziție:
B37

Pretor/vicepretor al sectorului

– îndeplinește atribuțiile prevăzute în Legea privind administrația publică locală

– conform prevederilor Legii privind administrația publică locală

    Art. VI. – La compartimentul „Aparatele preturilor municipiului Chişinău” din anexa nr. 3 la Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se exclud următoarele poziţii: 
B37
Pretor al sectorului
19
B37
Vicepretor al sectorului
16
    Art. VII.  –  Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 213. Chişinău, 21 decembrie 2017.