LPC313/2017
ID intern unic:  373657
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 313
din  22.12.2017
pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540/1998
privind plata pentru poluarea mediului
Publicat : 30.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 471-472     art Nr : 820
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54–55, art. 378), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) stimularea construcției și exploatării sistemelor de captare și neutralizare a poluanților, de colectare, reciclare și distrugere a deșeurilor, precum și implementarea de tehnologii nonpoluante, realizarea altor măsuri care ar micșora volumul emisiilor (deversărilor) de poluanți în mediu și ar diminua formarea deșeurilor de producție și a deșeurilor de ambalaje;”.
    2. Articolul 3 se completează cu trei noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „ambalaj primar – ambalaj în care se conține nemijlocit produsul și care este conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vînzare pentru utilizatorul sau consumatorul final. Nu sînt considerate ambalaje primare obiectele care sînt parte integrantă din produs, necesare pentru a conține, a menține sau a păstra produsul, dacă toate elementele sale sînt destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrana de la mezeluri). Pentru unităţile de vînzare cu o greutate (volum/masă) nu mai mare de 30 ml/mg per unitate, în calitate de ambalaj primar se consideră ambalajul secundar conceput pentru gruparea acestora;
    ambalaj primar compozit – ambalaj primar confecționat din diferite materiale, precum hîrtia, cartonul neondulat, materialul plastic și/sau polietilena și/sau aluminiul, care nu pot fi separate manual, clasificat la poziția tarifară
4819 20 000;
    ambalaj secundar – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vînzare, indiferent dacă acesta este vîndut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori dacă ambalajul respectiv serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor la punctul de vînzare; acest ambalaj poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului.”
    3. Articolul 9:
    la alineatul (2), cuvintele „se percepe” se substituie cu cuvintele „este percepută de la subiecții care admit asemenea deversări”;
    la alineatul (3), cuvintele „se percepe pentru” se substituie cu cuvintele „este percepută de la subiecții care admit”.
    4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării,
                            cauzează  poluarea mediului
    (1) Subiecţi ai taxei reglementate de prezentul articol sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație, și care:
    a) produc mărfuri indicate la alin. (2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării;
    b) importă mărfuri indicate la alin. (2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării;
    c) procură de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia mărfuri indicate la alin. (2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării.
    (2) Categoriile de mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării sînt următoarele:
    a) mărfurile indicate în anexa nr. 8;
    b) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conține produse;
    c) ambalajul primar compozit care conține produse;
    d) ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conține produse.
    (3) Obligația privind taxa pentru mărfurile indicate la alin. (2) survine la data importului mărfurilor respective, la data livrării de către producător a mărfurilor de fabricație proprie sau la data procurării mărfurilor de la persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia.
    (4) Cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării se stabilește după cum urmează:
    1) pentru mărfurile indicate la anexa nr. 8 – conform cotelor stabilite în anexa respectivă;
    2) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), care conţine produse:

pînă la 0,2 litri inclusiv sau pînă la 0,2 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
0,18 lei

peste 0,2 litri sau peste 0,2 kg greutatea produsului pînă la 0,5 litri inclusiv ori pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
0,50 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului pînă la 0,90 litri inclusiv ori pînă la 0,9 kg greutatea produslui inclusiv

una bucată
0,75 lei

peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului pînă la 1,9 litri inclusiv ori pînă la 1,9 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
0,85 lei

peste 1,9 litri sau peste 1,9 kg greutatea produsului pînă la 3,0 litri inclusiv ori pînă la 3,0 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
1,00 lei
peste 3,0 litri sau peste 3 kg greutatea produsului
una bucată
1,50 lei

      3) pentru ambalajul primar compozit care conține produse:
pînă la 0,1 litri inclusiv sau pînă la 0,1 kg greutatea produsului inclusiv
una bucată
0,30 lei
peste 0,1 litri sau peste 0,1 kg greutatea produsului pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la
0,5 kg greutatea produsului inclusiv
una bucată
0,70 lei
peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului pînă la 0,9 litri inclusiv sau pînă la

0,9 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
1,00 lei
peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului pînă la 1,8 litri inclusiv sau pînă la

1,8 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
1,25 lei
peste 1,8 litri  sau peste 1,8 kg greutatea produsului
una bucată
2,00 lei

    4) pentru ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse:
pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la 0,5 kg  greutatea produsului inclusiv
una bucată
0,15 lei
peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului pînă la 1 litru inclusiv sau pînă la

1 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
0,30 lei
peste 1 litru sau peste 1 kg greutatea produsului pînă la 2 litri inclusiv sau pînă la

2 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
0,38 lei

peste 2 litri sau peste 2 kg  greutatea produsului

una bucată
0,56 lei

    (5) Baza impozabilă a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se stabilește după cum urmează:
    1) pentru mărfurile indicate în anexa nr. 8:
    a) pentru mărfurile importate – valoarea facturată a acestora;
    b) pentru mărfurile procurate de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acestora –valoarea de procurare a mărfurilor respective;
    c) pentru mărfurile de fabricație proprie – valoarea livrării mărfurilor respective, fără T.V.A.;
    2) pentru ambalajul primar compozit, precum şi pentru ambalajul primar (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29,  3923 30, 4819 20 000 și 7612) care conţine produse – cantitatea (numărul) unităților de ambalaje de fiecare categorie de volum unității de ambalaj în care este ambalat produsul, conform     alin. (4) pct. 2)–4). În lipsa indicării volumului produsului, baza impozabilă reprezintă cantitatea (numărul) unităților de ambalaje de fiecare categorie a greutății produsului ambalat conform alin. (4) pct. 2)–4).
    (6) Se scutesc de taxa stabilită de prezentul articol:
    a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de către Guvern;
    b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de către Guvern;
    c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de către Guvern;
    d) mărfurile și ambalajele destinate exportului;
    e) ambalajul aferent medicamentelor prevăzute de Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente, precum şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute de Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale;
    f) ambalajul aferent pîinii şi produselor de panificaţie, clasificat la pozițiile tarifare 1901 20 000, 1905 40, 1905 90 300, 1905 90 600 și 1905 90 900, ambalate în ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) și ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000);
    g) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al țării de către persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, cu condiția rămînerii mărfurilor respective pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale ale Republicii Moldova;
    h) mărfurile fabricate de subiecții specificați la alin. (1), care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă și/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr. 8;
    i) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare  3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) sau ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612), cu condiția că ambalajele menționate au fost procurate de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția celor care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, sau au fost anterior importate de către subiecții specificați la alin. (1) ori au fost fabricate de către subiecții specificați la alin. (1) lit. a) cu utilizarea, în calitate de materie primă și/sau materiale, a mărfurilor indicate în anexa nr. 8.”
    5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Declararea, modul și termenul de achitare a plăților
                            pentru poluarea mediului
    (1) Subiecții prezentei legi sînt obligați să calculeze de sine stătător plățile pentru poluarea mediului prevăzute la art. 6, 9 și 10, să achite la bugetul de stat plățile corespunzătoare și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condițiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal. Forma și modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.
    (2) Subiecţii prezentei legi sînt obligaţi să calculeze de sine stătător plăţile pentru poluarea mediului prevăzute la art. 11, să achite la bugetul de stat plăţile corespunzătoare şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal. Forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor.
    (3) Subiecții vizați la art. 6, 9 și 10 calculează și achită plățile corespunzătoare și prezintă darea de seamă respectivă anual, pînă la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune.
    (4) Subiecții vizați la art. 11 alin. (1) calculează și achită plățile corespunzătoare și prezintă darea de seamă respectivă lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.”
    6. Anexa nr. 8 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.8

    7. Anexa nr. 9 se abrogă.
    Art. II. – (1) Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sînt scutiți de obligația de calculare și de achitare la buget a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului:
    a) pentru produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), care nu conţine aluminiu şi/sau polietilenă şi/sau plastic;
    b) pentru produsele autohtone ambalate în ambalaj din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau  în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă;
    c) pentru ambalajul aferent medicamentelor prevăzute în Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute în Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale.
    (2) Scutirile prevăzute la alin. (1) se aplică pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
   (3) Nu se calculează majorare de întîrziere, nu se aplică amenzi și, după caz, se anulează majorarea de întîrziere și amenzile aplicate în raport cu persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, și  persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, care nu au declarat și/sau care nu au achitat pentru perioada de gestiune a anului 2017 în termenele stabilite taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pentru ambalajul și mărfurile specificate în prezenta lege în condițiile respectării alin. (5). 
    (4) În scopul executării prevederilor alin. (1) și (2), persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sînt în drept să depună dările de seamă corectate conform prevederilor alin. (1) și (2).
    (5) Prevederile alin. (3) se aplică în raport cu contribuabilii care au depus dările de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și au achitat integral sumele taxei declarate, conform prezentei legi, în termen de pînă la 25 februarie 2018 inclusiv.
    (6) Restituirea, compensarea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se efectuează în modul stabilit de Ministerul Finanțelor.
    (7) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                            Andrian CANDU

    Nr. 313. Chişinău, 22 decembrie 2017.