HGC1097/2017
ID intern unic:  373662
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1097
din  19.12.2017
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 2 august 2011
Publicat : 30.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 471-472     art Nr : 1277
    În temeiul art.3 și 22 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 748), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 2 august 2011 „Cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                    Andrei Galbur
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                      Vasile Bîtca

    Nr. 1097. Chişinău, 19 decembrie  2017.

Aprobate

prin Hotărîrea Guvernului nr.1097

 din 19 decembrie 2017


MODIFICĂRILE

ce se operează Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 2 august 2011

    Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 2 august 2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art nr. 665) se modifică după cum urmează:

    1) în hotărîre:
    a) în titlu, cuvintele „altor obiecte” se exclud;
    b) punctul 1 va avea următorul cuprins:

    „1. Se aprobă Cerinţele speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale pe teritoriul Republicii Moldova (conform anexei)”;

    2) anexa va avea următorul cuprins:
 
    anexă