LPC249/2017
ID intern unic:  373669
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 249
din  01.12.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 464-470     art Nr : 792
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 13 alineatul (1) din Legea securităţii statului nr. 618/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10–11, art. 117), cu modificările şi completările ulterioare, după textul „Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova,” se introduce textul „Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,”.
    Art. II. – La articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 619/1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,    nr. 10–11, art. 115), cu modificările şi completările ulterioare, după textul „Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova,” se introduce textul „Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,”.
    Art. III. – La compartimentul IV din anexa nr. 7 la Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, poziția a șasea se completează cu textul „ , specialist superior”.
    Art. IV. – Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361–369, art. 673), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10 litera d), cuvintele „directorilor adjuncţi” se substituie cu cuvintele „directorului adjunct”.
    2. La articolul 17 alineatul (2), după cuvintele „directorul Serviciului” se introduc cuvintele „şi directorul adjunct al Serviciului”.
    3. La articolul 27 alineatul (1), cuvîntul „efectivului” se substituie cu cuvîntul „personalului”.
    4. Articolul 36:
    la alineatul (4), cuvîntul „efectivului” se substituie cu cuvîntul „personalului”;
    alineatul (5) se abrogă;
    la alineatul (7), cuvintele „nu beneficiază de dreptul la pensie” se substituie cu cuvintele „nu au vechimea în muncă ce acordă dreptul la pensie”.
    5. Articolul 46:
    la alineatul (5):
    în partea introductivă, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
    la litera a), textul „gradul I de invaliditate” se substituie cu cuvintele „dizabilitate severă”;
    la litera b), textul „gradul II de invaliditate” se substituie cu cuvintele „dizabilitate accentuată”;
    la litera c), textul „gradul III de invaliditate” se substituie cu cuvintele „dizabilitate medie”;
    la alineatul (6), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    6. Articolul 47:
    la alineatul (1), după cuvintele „dacă are” se introduc cuvintele „vechimea în muncă ce acordă”;
    la alineatul (2), după cuvintele „dacă nu are” se introduc cuvintele „vechimea în muncă ce acordă”.
    7. Legea se completează cu articolul 491 cu următorul cuprins:
    „Articolul 491. Asigurarea cu spaţiu locativ de serviciu
    Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat poate să-şi creeze fondul locativ de serviciu conform prevederilor art. 21 şi 22 din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuinţe şi în modul stabilit de Guvern.”
    8. La articolul 52 alineatul (11), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) prevenire privind necorespunderea parţială funcţiei;”.
    Art. V. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                      Andrian CANDU

    Nr. 249. Chişinău, 1 decembrie 2017.