LPC273/2017
ID intern unic:  373677
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 273
din  15.12.2017
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 464-470     art Nr : 800
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 111 cu următorul cuprins:
    „Articolul 111. Procedura de anulare, emitere și vînzare a cotelor
                             de participare deținute cu nerespectarea
                             cerințelor privind calitatea acționariatului
                             în capitalul  băncilor
    (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, organul executiv al băncii ai cărei deținători de valori mobiliare intră, după caz, sub incidența prevederilor cadrului legal aferent activității bancare, care vizează anularea acțiunilor bancare, în termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului acordat deținătorilor de valori mobiliare pentru vînzarea acțiunilor, emite și depune la Comisia Națională decizia privind anularea acestor acțiuni şi emiterea de noi acțiuni în același număr şi de aceeași clasă.
    (2) Decizia organului executiv al băncii conține inclusiv informații privind valoarea nominală (fixată) a acțiunilor nou-emise, termenul de expunere spre vînzare şi condițiile în care va fi stabilit prețul inițial de expunere spre vînzare, ținînd cont de prevederile alin. (11).
    (3) Comisia Națională emite decizia privind înscrierea aferentă radierii acțiunilor anulate cu restructurarea emisiunilor de acțiuni anterioare și decizia privind înregistrarea acțiunilor nou-emise, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii la Comisia Națională a deciziei prevăzute la alin. (1), anexînd documentele corespunzătoare. Înregistrarea emisiunii de acțiuni se face în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale.
    (4) În termen de cel mult 3 zile de la data înregistrării acțiunilor nou-emise conform alin. (3), depozitarul central/societățile de registru/societățile de investiții care țin evidența deținătorilor de valori mobiliare care au intrat sub incidența prevederilor cadrului legal aferent activității bancare, ce vizează anularea acțiunilor bancare, în baza deciziei organului executiv al băncii şi al deciziei Comisiei Naționale, asigură efectuarea înscrierilor privind anularea acțiunilor din conturile deținătorilor de valori mobiliare corespunzătoare și înscrierea privind acțiunile nou-emise în contul băncii.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 25, alin. (4) al Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, acțiunile nou-emise și înscrise în contul băncii, pînă la vînzarea acestora conform prezentului articol, sînt acțiuni fără drept de vot aflate în circulație, nu oferă dreptul de primire a dividendelor şi a unei părți din bunurile societății în cazul lichidării acesteia şi nu pot constitui un aport la capitalul social al unei societăți comerciale. Acționarii băncii nu au dreptul de preemțiune asupra acțiunilor nou-emise în condițiile prezentului articol.
    (6) În termen de cel mult 5 zile de la stabilirea prețului inițial conform alin. (11) din prezentul articol, banca expune spre vînzare acțiunile nou-emise și dezvăluie publicului, în modurile stabilite la art. 16 alin. (2) lit. a), c) și d), informația prevăzută la art. 14 alin. (1), precum și o descriere a afacerilor și a situației financiare a băncii pe parcursul ultimilor 3 ani.
    (7) Termenul de vînzare a acțiunilor nou-emise de către bancă nu depășește 3 luni de la data expunerii acestora spre vînzare, cu excepția indicată la alin. (8). Acțiunile nou-emise pot fi expuse spre vînzare doar după stabilirea prețului inițial în condițiile alin. (11).
    (8) Banca Națională a Moldovei poate dispune prelungirea termenului de 3 luni prevăzut la alin. (7) cu perioade a cîte cel mult 3 luni, de cel mult 3 ori consecutiv, în cazul în care prelungirea este necesară în vederea neadmiterii periclitării stabilității financiare sau în cazul în care există un interes public în a dispune prelungirea, sau atunci cînd a fost identificat, fără efectuarea unei evaluări prealabile de către Banca Națională a Moldovei, un achizitor potențial al acțiunilor expuse spre vînzare, al cărui caracter potrivit și adecvat nu comportă suspiciuni întemeiate în momentul adoptării deciziei de prelungire. Cererea de prelungire a termenelor de vînzare a acțiunilor nou-emise de către bancă este înaintată cu 10 zile înaintea expirării termenului precedent stabilit pentru vînzarea acțiunilor nou-emise.
    (9) Banca Națională a Moldovei informează banca și notifică Comisia Națională cu privire la prelungirea termenului prevăzut la alin. (8) pînă la expirarea termenului precedent stabilit pentru vînzarea acțiunilor nou-emise.
    (10) Vînzarea acțiunilor nou-emise are loc pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare la prețul inițial stabilit în condițiile alin. (11), care poate fi modificat ulterior în condițiile alin. (13). Acțiunile nou-emise sînt expuse spre vînzare doar ca pachet unic, format din numărul total al acestora, și urmează a fi achiziționate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acționează concertat.
    (11) Preţul inițial de expunere spre vînzare al acțiunilor nou-emise este stabilit în termen de cel mult 3 luni de la data expirării termenului acordat deținătorilor de valori mobiliare pentru vînzarea acțiunilor, în următoarele condiții:
    a) în cazul în care cota nu depășește 10% – pornindu-se de la valoarea acțiunilor rezultată din aplicarea unuia dintre criteriile prevăzute la art. 23 alin. (2), cu aplicarea alin. (7) pentru criteriul stabilit la art. 23 alin. (2) lit. a);
    b) în cazul în care cota depășește 10%, pentru băncile cu o valoare a activelor ce nu depășește 5 miliarde de lei – pornindu-se de la valoarea acțiunilor rezultată dintr-o evaluare efectuată de către o companie de evaluare independentă;
    c) în cazul în care cota depășește 10%, pentru băncile cu o valoare a activelor ce depășește 5 miliarde de lei – pornindu-se de la valoarea acțiunilor rezultată dintr-o evaluare efectuată de către o entitate cu renume și cu o experiență recunoscută pe plan internațional în domeniul evaluării valorilor mobiliare ale entităților de interes public și care nu este în conflict de interese cu emitentul, care poate fi o bancă, o societate de audit sau o companie de evaluare. Evaluarea va fi efectuată cu condiția notificării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la evaluatorul selectat.
    (12) Evaluarea prețului de expunere spre vînzare al acțiunilor nou-emise în condițiile stabilite la alin. (11) se va efectua cu o periodicitate de un an.
    (13) Pe parcursul perioadelor de vînzare a acțiunilor nou-emise indicate la alin. (7), (8) și (15), pentru fezabilitatea tranzacției, organul executiv al băncii poate să modifice prețul stabilit anterior, aducînd argumente justificative în cazul survenirii unor factori ce influențează semnificativ prețul acțiunilor prin actualizarea evaluării acestuia în condițiile alin. (11).
    (14) Orice modificare a prețului este notificată în prealabil Băncii Naționale a Moldovei și dezvăluită publicului cel puțin în modurile stabilite la art. 16 alin. (2) lit. a), c) și d).
    (15) Dacă, în termenul stabilit la alin. (7) sau în termenul de prelungire prevăzut la alin. (8), acțiunile nou-emise nu au fost vîndute ca pachet unic, organul executiv al băncii înstrăinează acțiunile nou-emise în pachete fracționate sau prin alte modalități, în conformitate cu regulile pieței reglementate sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare.
    (16) Prețul acțiunilor nou-emise și expuse spre vînzare conform alin. (15) se stabilește în condițiile alin. (11) dacă a expirat termenul de 1 an de la stabilirea prețului inițial de expunere spre vînzare al acțiunilor nou-emise, iar dacă termenul de 1 an nu a expirat, prețul de vînzare rămîne la nivelul celui stabilit anterior sau se stabilește de către organul executiv al băncii, la decizia acestuia, prin diminuarea cu prima aferentă pachetului unic, care poate oscila în limita de pînă la 15 la sută față de prețul stabilit anterior.
    (17) La orice etapă de vînzare, acțiunile nou-emise pot fi procurate doar de persoanele care au obținut aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei. Societățile de investiții acceptă ordinele clienților doar după prezentarea acestei aprobări prealabile.
    (18) Mijloacele bănești obținute în rezultatul vînzării acțiunilor nou-emise se transferă într-un cont bancar provizoriu deschis de către bancă în acest scop. Banca consemnează mijloacele bănești obținute în urma vînzării acțiunilor nou-emise în conturile foștilor deținători, aplicînd principiul proporționalității, după reținerea sumelor aferente amenzilor aplicate foștilor deținători, în cazul în care acestea au fost aplicate și nu au fost plătite și a cheltuielilor aferente vînzării, inclusiv taxe, plăți, comisioane. Dispozițiile prezentului alineat se aplică fără a prejudicia aplicabilitatea prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului.
    (19) Societățile de investiții informează imediat banca despre clienții care au procurat acțiuni. Banca prezintă Băncii Naționale a Moldovei lista persoanelor care au procurat acțiunile nou-emise în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru vînzare.”
    Art. II. – Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434–439, art. 727), se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 45 alineatul (1), litera b) se completează în final cu textul „din prezentul articol sau ale alin. (2) din art. 52”.
    2. La articolul 52:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dacă, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (6), acțiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art. 111 din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.”
    articolul se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Banca Națională a Moldovei poate dispune prelungirea termenului de     3 luni prevăzut la art. 45 alin. (4), art. 46 alin. (4) și la alin. (2) din prezentul articol cu perioade a cîte cel mult 3 luni, de cel mult 3 ori consecutiv, în cazul în care prelungirea este necesară în vederea neadmiterii periclitării stabilității financiare sau în cazul în care există un interes public în a dispune prelungirea, sau atunci cînd a fost identificat, fără efectuarea unei evaluări prealabile de către Banca Națională a Moldovei, un achizitor potențial al acțiunilor expuse spre vînzare, al cărui caracter potrivit și adecvat nu comportă suspiciuni întemeiate la momentul adoptării deciziei de prelungire. 
    (7) Banca Națională a Moldovei informează banca și deținătorii de dețineri calificate vizați cu privire la prelungirea termenului conform alin. (6) pînă la expirarea termenului precedent stabilit pentru vînzarea acțiunilor.”
    Art. III. – Dispozițiile prezentei legi sînt aplicabile și situațiilor juridice în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei legi. Pentru băncile ale căror acțiuni au intrat sub incidența prevederilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995, la intrarea în vigoare a prezentei legi, perioada de expunere spre vînzare ca pachet unic a acțiunilor nou-emise în condițiile art. 156 alin. (3) din legea menționată se prelungește, prețul de vînzare al acțiunilor fiind cel determinat la data expunerii spre vînzare a acestora.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                   Andrian CANDU

    Nr. 273. Chişinău, 15 decembrie 2017.