LPC274/2017
ID intern unic:  373679
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 274
din  15.12.2017
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 464-470     art Nr : 802
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 11 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatele (7) și (8) cu următorul cuprins:
    „(7) În cazul tranzacției de vînzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de bănci, efectuate pe piața reglementată conform alin. (6) sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare, părțile sînt în drept să efectueze tranzacția:
    a) în baza contractului de vînzare-cumpărare încheiat direct între vînzător şi cumpărător la prețul liber convenit între ei şi în condițiile contractuale stabilite de aceștia conform legii; sau
    b) în condițiile regulilor pieței reglementate sau ale sistemelor multilaterale de tranzacționare.
   (8) Comisia Națională a Pieței Financiare și operatorul de piață care administrează piața reglementată sau sistemul multilateral de tranzacționare nu sînt în drept să stabilească restricții sau cerințe suplimentare celor prevăzute de lege în privința tranzacțiilor cu valori mobiliare ale băncilor efectuate conform alin. (7) lit. a).”
    Art. II. – Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea  proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1), litera e2) se completează în final cu textul „ , precum și a acțiunilor băncilor de importanță sistemică”.
    2. Capitolul IV se completează cu articolul 541  cu următorul cuprins:
    „Articolul 541. Cumpărarea și deetatizarea acțiunilor
                             emise de băncile de importanță
                             sistemică
    (1) Guvernul cumpără acțiuni ale băncilor de  importanță sistemică  în scopul expunerii la vînzare a acestora. În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, necesitatea implicării statului în vînzarea acțiunilor băncilor de importanță sistemică este determinată de autoritatea națională macroprudențială la expirarea a 3 luni de la expunerea acțiunilor la vînzare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare.
    (2) Prevederile prezentului articol se aplică doar în cazul acțiunilor noi ale băncilor de importanță sistemică, emise prin decizia organului executiv al băncii ca urmare a anulării acțiunilor neînstrăinate ale foștilor deținători asupra cărora au devenit incidente prevederile legislației aferente activității bancare care vizează anularea acțiunilor în cazul achiziționării acestora fără aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei sau în cazul retragerii aprobării prealabile deținătorilor de deținere calificată din motivul nerespectării cerințelor privind calitatea acționariatului.
    (3) Cumpărarea acțiunilor conform alin. (1) se efectuează în temeiul unei hotărîri de Guvern, al antecontractului și al aprobării prealabile pentru dobîndirea sau majorarea deținerii în capitalul social al băncii acordată de Banca Națională a Moldovei achizitorului potențial al acestor acțiuni.
    (4) Antecontractul prevăzut la alin. (3) se negociază și se încheie între Guvern și un achizitor potențial al acțiunilor emise de banca de importanță sistemică. Negocierile între părțile antecontractului se inițiază la propunerea autorității naționale macroprudențiale.
    (5) Antecontractul prevăzut la alin. (3) va conține cel puțin următoarele prevederi:
    a) prețul de cumpărare a acțiunilor de către achizitorul potențial, care nu poate fi mai mic decît prețul la care acestea au fost cumpărate de Guvern plus costurile suportate la cumpărarea-vînzarea acestor acțiuni;
    b) perioada în care achizitorul potențial va cumpăra acțiunile, care nu poate depăși perioada menționată la alin. (7);
    c) obligația achizitorului potențial de a participa la licitațiile desfășurate în condițiile alin. (9) și de a propune, în cadrul acestora, cumpărarea acțiunilor la un preț egal cu cel puțin prețul prevăzut la lit. a);
    d) obligațiile statului contra evicțiunii și viciilor bunului vîndut, care nu vor depăși valoarea achiziției, exprimată în euro la data efectuării acesteia, majorată cu pînă la 3% anual în funcție de data revendicării, pe un termen de cel mult 5 ani de la data încheierii contractului, cu deducerea oricăror dividende sau alte forme de distribuții obținute de către cumpărător în perioada de deținere a dreptului de proprietate;
    e) expunea acțiunilor la vînzare,  ca pachet unic, de către Guvern conform alin. (9);
    f) alte condiții agreate între părți.
   (6) La cumpărarea și deetatizarea acțiunilor băncilor de importanță sistemică conform prezentului articol,  se prezumă că, în virtutea legii, Guvernul și autoritățile împuternicite de către acesta, Ministerul Finanțelor și Agenția Proprietății Publice, îndeplinesc criteriile ce țin de calitatea achizitorului potențial prevăzute de cadrul legal aferent activității bancare și dețin aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei pentru dobîndirea unei dețineri în capitalul social al băncilor.
    (7) Perioada totală de deținere de către Guvern a dreptului de proprietate asupra acțiunilor cumpărate potrivit prezentului articol nu trebuie să depășească   90 de zile din data cumpărării acțiunilor. În această perioadă, Guvernul este obligat să  asigure o guvernare corporativă sănătoasă a băncilor de importanță sistemică în al căror capital deține acțiuni, respectînd cadrul legal aferent activității băncilor și ținînd cont de cele mai bune practici internaționale în domeniul guvernării corporative, inclusiv prin comportamentul organului de conducere al respectivelor bănci care presupune administrarea acestora în mod profesionist şi pe baze comerciale.
    (8) În perioada prevăzută la alin. (7)  nu pot fi adoptate decizii privind achitarea de către bancă a dividendelor și decizii privind modificarea componenței organului de conducere a acesteia din motivul schimbării componenței acționarilor băncii ca rezultat al deținerii de către stat a unei dețineri în capitalul social al băncii.
    (9) Guvernul expune la vînzare, ca pachet unic, acțiunile deținute potrivit alin. (1) pe piața reglementată prin intermediul licitației cu strigare. Condițiile de vînzare a acțiunilor vor fi aceleași pentru orice achizitor potențial care deține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei și vor corespunde prevederilor antecontractului prevăzute la alin. (5), aprobat prin hotărîre de Guvern. Contractul de vînzare-cumpărare a acțiunilor se încheie între cumpărătorul acțiunilor și Guvern.
    (10) Prețul inițial de vînzare a acțiunilor cumpărate conform alin. (1) se stabilește de  Guvern, dar nu va fi mai mic decît prețul la care acestea au fost cumpărate plus costurile suportate la cumpărarea-vînzarea acestor acțiuni.
    (11) La efectuarea tranzacțiilor cu acțiuni conform prezentului articol:
    a) prevăzute la alin. (1), nu se aplică taxe și plăți percepute de autoritățile publice, conform legislației privind piața de capital;
    b) nu se aplică prevederile  art. 10–54, 55–68 din prezenta lege, prevederile Legii concurenței  nr. 183/2012, precum și ale Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat;
    c) în cazul vînzării acțiunilor prin licitație, cererea pentru desfășurarea licitației conform alin. (1) și (9) se depune în adresa pieței reglementate cu cel puțin 7 zile, dar nu mai mult de 60 de zile, pînă la data desfășurării licitației.
    (12) Dacă acțiunile nu vor fi vîndute în termenul prevăzut la  alin. (7), prin derogare de la prevederile art. 78 din Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, organul executiv al băncii care a emis acțiunile etatizate cumpără acțiunile nevîndute de către Guvern în limita profitului net al emitentului, cu respectarea cerințelor față de capital stabilite în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei. Preţul de cumpărare a acțiunilor va fi prețul la care acestea au fost cumpărate de către Guvern plus costurile suportate la cumpărarea-vînzarea acestor acțiuni, cu aplicarea unei rate de dobîndă egală cu rata la valorile mobiliare de stat pentru perioada de deținere a acțiunilor de către Guvern.”
    Art. III. – Articolul 67 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 519), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Plăţile legate de cumpărarea de către stat, în conformitate cu art. 541 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, a acţiunilor emise de băncile de importanţă sistemică prin decizia organului executiv al băncii ca urmare a anulării acțiunilor neînstrăinate ale foștilor deținători asupra cărora au devenit incidente prevederile legislației aferente activității bancare se efectuează indiferent de faptul dacă sînt sau nu prevăzute mijloace pentru acest scop în legea bugetului de stat pentru anul în curs.”
    Art. IV. – La articolul 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434–439, art. 727), alineatul (3) se completează în final cu textul: „Nulitatea sau altă cauză de nevalabilitate a deciziei organului executiv al băncii privind anularea acțiunilor care nu au fost înstrăinate în termenul prevăzut la alin. (2) şi privind emiterea de noi acțiuni în același număr şi de aceeași clasă sau a deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare de înregistrare a emiterii de noi acțiuni prevăzute la art. 111 din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital nu atrage invaliditatea şi nu afectează în alt mod emiterea de acţiuni astfel efectuată. Dreptul persoanelor vătămate de a cere emitentului deciziei repararea prejudiciului cauzat de decizia organului executiv al băncii și de decizia Comisiei Naționale a Pieței Financiare rămîne neafectat.”
    Art. V. – Termenul de lichidare a băncilor al căror  proces de lichidare silită nu a fost încheiat în termenele prevăzute la art. IV din Legea nr. 182/2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative poate fi prelungit de către Banca Națională a Moldovei cu una sau mai multe perioade de un an în baza demersului argumentat al lichidatorului băncii, dar care nu poate depăși 2 ani.
    Art. VI. – (1) Actele normative subordonate legii se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    (2) Completările introduse la articolul 52 alineatul (3) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, conform art. IV din prezenta lege, se aplică şi în privința deciziei organului executiv al băncii și a deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare adoptate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, dacă nu au fost contestate în instanţa de judecată competentă pînă la data intrării in vigoare a prezentei legi.
    (3) Pînă la operaționalizarea autorității naționale macroprudențiale, atribuțiile conferite acesteia prin prezenta lege sînt exercitate de  Comitetul Național de Stabilitate Financiară.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                 Andrian CANDU

    Nr. 274. Chişinău, 15 decembrie 2017.