LPC257/2017
ID intern unic:  373711
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 257
din  22.12.2017
cu privire la completarea Codului audiovizualului
al Republicii Moldova nr. 260/2006
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 38     Data intrarii in vigoare : 10.02.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.  I. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează în final cu litera z5) cu următorul cuprins:
    „z5) securitate informațională – stare de protecție a resurselor informaționale, a persoanei, a societății și a statului, inclusiv un ansamblu de măsuri pentru asigurarea protecției persoanelor, a societății și a statului de eventuale tentative de dezinformare și/sau de informare manipulatoare din exterior și pentru neadmiterea provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova.”
    2. La articolul 7 alineatul (1), după textul „și social,” se introduce textul „securitatea informațională,”.
    3. Articolul 9 se completează cu  alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În vederea asigurării securității informaționale a statului, se permite radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii transmisia programelor de televiziune şi radio cu conținut informativ,  informativ-analitic, militar și politic care  sînt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum şi în statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.”
    4. La articolul 27, alineatul  (1) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) nu sînt respectate prevederile art. 9 alin. (21).”
    5. Articolul 38 se completează cu alineatele (61) și (121) cu următorul cuprins:
    „(61) Se sancționează cu amendă de la 40000 de lei la 70000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au încălcat prevederile art. 9 alin. (21). Pentru încălcare repetată a acestor prevederi, amenda va constitui de la 70000 de lei la 100000 de lei. Retragerea licenței de emisie pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (21) se aplică după ce au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute de prezentul alineat.”
    „(121) În vederea neadmiterii prejudicierii securității informaționale a statului, instanța de judecată va examina litigiile care reies din încălcarea prevederilor art. 9 alin. (21) în termen de pînă la 30 de zile. Apelul sau recursul va fi depus în termen de 3 zile de la pronunțarea hotărîrii și se va examina în termen de 10 zile.”
    6. La articolul 40, alineatul (1) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) monitorizează și supraveghează respectarea de către radiodifuzorii și distribuitorii de servicii a prevederilor prezentului cod privind asigurarea securității informaționale;”.
    Art. II. – (1)  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                     Andrian CANDU

    Nr. 257. Chișinău, 22 decembrie 2017.