LPC295/2017
ID intern unic:  373745
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 295
din  21.12.2017
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 58     Data intrarii in vigoare : 12.01.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Întreprinderea are dreptul să practice anumite genuri de activitate, determinate de legislaţie, numai după ce a obţinut autorizarea pentru genul respectiv de activitate conform Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător sau, în cazul activităţii din domeniul financiar (bancar şi nebancar), conform legilor speciale care îl reglementează.
    Caracterul autorizat al activităţii de întreprinzător desfăşurate de întreprindere se atestă prin deţinerea actului permisiv corespunzător.
    Lista actelor permisive, autorităţile emitente şi procedura de eliberare a lor sînt stabilite de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător sau, în cazul activităţii din domeniul financiar (bancar şi nebancar), de legile speciale care îl reglementează.”
    la punctul 6, textul „Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor,” se substituie cu textul „autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor,”;
    la punctul 7, textul „Inspecția financiară” se substituie cu textul „autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor”;
    la punctul 8, textul „Inspecția financiară” se substituie cu textul „autoritatea administrativă de inspectare financiară”.
    2. Articolul 12:
    se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:
    „41. Contestarea controlului de stat al activității de antreprenoriat, precum și a rezultatelor acestuia, inclusiv a prescripţiilor dispuse în urma controlului, se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, cu excepția controalelor efectuate de Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal. Contestarea actelor emise în cadrul controlului efectuat de Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, precum şi a acțiunilor sau inacţiunilor funcționarilor Serviciului Fiscal de Stat și ai Serviciului Vamal în cadrul procedurilor de control se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi, respectiv, ale Codului vamal al Republicii Moldova.”
    la punctul 5, textul „Inspecţia financiară efectuează controlul economico-financiar” se substituie cu textul „organele de expertiză judiciară efectuează expertiza economico-financiară”.
    Art. II. – La articolul 38 alineatul (21) din Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156 BIS), cu modificările și completările ulterioare, textul „Inspecţia financiară efectuează inspectarea financiară” se substituie cu textul „organele de expertiză judiciară efectuează expertiza economico-financiară”.
    Art. III. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 133, alineatul (2) se completează cu punctul 141) cu următorul cuprins:
    „141) efectuează controlul asupra calculării corecte și a virării în termen a contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora;”.
    2. La articolul 167 alinetul (1), după textul „art. 162 alin. (1)” se introduce textul „lit. a) şi c)”.
    3. Articolul 216 se completează cu alineatele (11)−(13) cu următorul cuprins:
    „(11) Serviciul Fiscal de Stat are obligația să-și planifice controalele anuale în coordonare cu Serviciul Vamal, precum și să facă cu acesta schimb de informații în acest sens. În cazul identificării unor coincidențe în partea ce se referă la persoana supusă controlului, este obligatorie efectuarea controalelor comune.
    (12) Înregistrarea deciziei de inițiere a controlului fiscal, a delegaţiei de control, a actului de control fiscal şi a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală în Registrul de stat al controalelor se efectuează on-line, prin interconexiunea dintre sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și Registrul de stat al controalelor.
    (13) Decizia de inițiere a controlului fiscal se echivalează cu delegația de control prevăzută de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, iar actul de control fiscal se echivalează cu procesul-verbal de control prevăzut de aceeași lege.”
    4. Codul se completează cu articolul 2741 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2741. Examinarea contestațiilor în cadrul
                               Consiliului de soluționare a disputelor
    (1) Orice persoană supusă controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin acţiunile sau inacţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau ale funcționarilor fiscali în cadrul acestor proceduri, este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a unei contestații în formă scrisă.
    (2) Contestația se examinează:
    a) în cadrul Consiliului de soluționare a disputelor (în continuare – Consiliu)  – în cazul în care persoana supusă controlului a consemnat în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor potrivit alin. (5) și contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligație fiscală în sumă de peste 500000 de lei – pentru persoane juridice și peste 250000 de lei – pentru persoane fizice; sau
    b) potrivit procedurii stabilite la art. 267–274 din prezentul cod – în alte cazuri decît cele menționate la lit. a).
    (3) Consiliul se constituie în cadrul Serviciului Fiscal de Stat din:
    a) șefii direcțiilor cu atribuții de elaborare sau implementare a metodologiilor de control fiscal, precum și ai subdiviziunii juridice, desemnați de directorul Serviciului Fiscal de Stat;
    b) cel puţin 3 reprezentanţi ai asociațiilor din mediul de afaceri cu relevanță pentru domeniul fiscal. Reprezentant al asociaţiilor din mediul de afaceri, în sensul prezentei legi, este asociaţia aleasă în mod transparent şi public, conform procedurii stabilite de Guvern.
    (4) Activitatea Consiliului este condusă şi asigurată de către directorul Serviciului Fiscal de Stat. Directorul Serviciului Fiscal de Stat este în drept să delege această funcție altei persoane din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
    (5) Membrii Consiliului, precum şi ceilalţi participanți la ședințele Consiliului au obligaţia să păstreze secretul comercial, fiscal, bancar, să respecte regimul altor informaţii cu accesibilitate limitată şi să nu divulge informaţiile şi faptele care le-au devenit cunoscute în procedura de examinare a petiţiilor sau a contestaţiilor în cadrul Consiliului. Persoanele desemnate în calitate de membri ai Consiliului, inclusiv persoanele desemnate pentru reprezentarea, la ședința Consiliului, a asociației din mediul de afaceri, membră a Consiliului, semnează o declarație de nedivulgare a informațiilor şi a faptelor care le-au devenit cunoscute în procedura de examinare a contestațiilor, fiind preîntîmpinate despre survenirea răspunderii juridice conform legislației pentru divulgarea acestora. Persoanele indicate la prezentul alineat care nu au semnat sau refuză semnarea declarației de nedivulgare nu se admit pentru participare la ședințele Consiliului.
    (6) La depunerea contestației, în textul acesteia, se consemnează acordul sau dezacordul cu privire la divulgarea datelor care constituie secret comercial sau a altor date cu accesibilitate limitată din documentaţia supusă controlului şi/sau din actele administrative emise în cadrul procedurii de control.
    (7) Ședințele Consiliului se desfășoară indiferent de absența la acestea a unor membri sau a persoanei care a depus contestaţia.
    (8) Contestația se depune  în termen de pînă la 30 de zile de la data primirii actului administrativ contestat. În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, el poate fi restabilit de către Serviciul Fiscal de Stat, la cererea persoanei vizate în actul administrativ sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea.
    (9) În cazul examinării contestaţiei în cadrul Consiliului, prevederile art. 270 alin. (2) şi art. 272 alin. (2) se aplică corespunzător.
    (10) Decizia cu privire la contestația examinată de Consiliu conform art. 271 se semnează de către persoana din cadrul Serviciului Fiscal de Stat care asigură conducerea Consiliului, în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data depunerii contestației. Conducerea Serviciului Fiscal de Stat poate să prelungească termenul de 30 de zile cu încă cel mult 30 de zile, cu informarea în termen de 3 zile a reclamantului şi cu prezentarea motivelor care au stat la baza prelungirii termenului de examinare a contestaţiei.
    (11) Persoana care nu este de acord cu decizia cu privire la contestație  este în drept să se adreseze în instanța de contencios administrativ.”
    Art. IV. – La articolul 14 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Prestatorii de servicii medicale răspund pentru serviciile medicale prestate contrar prevederilor legislației și clauzelor contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, pentru refuzul de a acorda asistență medicală persoanelor asigurate, pentru gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală contrar prevederilor clauzelor contractuale, precum și pentru împiedicarea monitorizării de către asigurător a executării contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale).”
    Art. V. – Articolul 49 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la litera a), textul „ , precum şi de către persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din prezenta lege” se exclude;
    articolul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) oferă îndrumare în aplicarea dispoziţiilor legale de către persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din prezenta lege;”
literele f) și k1) se abrogă.
    Art. VI. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 163 alineatul (3), litera e) se abrogă.
    2. La articolul 198, textul „poate fi efectuat în orice moment,” se substituie cu textul „se efectuează”.
    3. Articolul 2021 se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Serviciul Vamal are obligația să-și coordoneze planul controalelor ulterioare prin audit postvămuire cu Serviciul Fiscal de Stat, precum și să facă cu acesta schimb de informații respective. În cazul identificării unor coincidențe în partea ce se referă la persoana supusă auditului, este obligatorie efectuarea controalelor comune.”
    4. Codul se completează cu articolul 2941 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2941. Examinarea contestațiilor în cadrul
                               Consiliului de soluționare a disputelor
    (1) Orice persoană supusă controlului de către organul vamal, care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale sau ale colaboratorilor vamali în cadrul acestor proceduri,  este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la Serviciul Vamal a unei contestații în formă scrisă.
    (2) Contestația se examinează:
    a) în cadrul Consiliului de soluționare a disputelor (în continuare – Consiliu) – în cazul în care persoana supusă controlului a consemnat în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor potrivit alin. (6) și contestă actele administrative prin care s-a stabilit o obligație vamală în sumă de peste 500000 de lei – pentru persoane juridice și peste 250000 de lei – pentru persoane fizice; sau
    b) potrivit procedurii stabilite la art. 285–294 din prezentul cod – în alte cazuri decît cele menționate la lit. a).
    (3) Consiliul se constituie în cadrul Serviciului Vamal din:
    a) șeful subdiviziunii juridice, șefii direcțiilor Serviciului Vamal sau persoanele care îi substituie, desemnați de directorul general al Serviciului Vamal;
    b) cel puţin 3 reprezentanţi ai asociațiilor din mediul de afaceri cu relevanță pentru domeniul vamal. Reprezentant al asociaţiilor din mediul de afaceri, în sensul prezentei legi, este asociaţia aleasă în mod transparent şi public, conform procedurii stabilite de Guvern.
    (4) Activitatea Consiliului este condusă şi asigurată de către directorul general al Serviciului Vamal. Directorul general al Serviciului Vamal este în drept să delege această funcție altei persoane din cadrul Serviciului Vamal.
    (5) Membrii Consiliului, precum şi ceilalţi participanți la ședințele Consiliului au obligaţia să păstreze secretul comercial, fiscal, bancar, să respecte regimul altor informaţii cu accesibilitate limitată şi să nu divulge informaţiile şi faptele care le-au devenit cunoscute în procedura de examinare a petiţiilor sau contestaţiilor în cadrul Consiliului. Persoanele desemnate în calitate de membri ai Consiliului, inclusiv persoanele desemnate pentru reprezentarea, la ședința Consiliului, a asociației din mediul de afaceri, membră a Consiliului, semnează o declarație de nedivulgare a informațiilor şi a faptelor care le-au devenit cunoscute în procedura de examinare a contestațiilor, fiind preîntîmpinate despre survenirea răspunderii juridice conform legislației pentru divulgarea acestora. Persoanele indicate la prezentul alineat care nu au semnat sau refuză semnarea declarației de nedivulgare nu se admit pentru participare la ședințele Consiliului.
    (6) La depunerea contestației, în textul acesteia, se consemnează acordul sau dezacordul cu privire la divulgarea datelor care constituie secret comercial sau a altor date cu accesibilitate limitată din documentaţia supusă controlului şi/sau din actele administrative emise în cadrul procedurii de control.
    (7) Ședințele Consiliului se desfășoară indiferent de absența la acestea a unor membri sau a persoanei care a depus contestația.
    (8) Prin derogare de la prevederile art. 289, în cazul actelor administrative indicate la alin. (2) lit. a), contestaţia se depune în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ contestat. Dacă, din motive întemeiate, contestaţia nu a fost depusă în termen, Serviciul Vamal este în drept să o repună în termen, la demersul reclamantului, la care se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea depunerii contestaţiei în termen.
    (9) În cazul examinării contestaţiei în cadrul Consiliului, prevederile art. 293 se aplică corespunzător.
    (10) Decizia cu privire la contestația examinată de Consiliu se semnează de către persoana din cadrul Serviciului Vamal care asigură conducerea Consiliului, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii prealabile de contestare. Serviciul Vamal este în drept să prelungească termenul indicat cu cel mult 30 de zile calendaristice, cu informarea în termen de 3 zile a reclamantului şi cu prezentarea motivelor care au stat la baza prelungirii termenului.
    (11) Persoana care nu este de acord cu decizia cu privire la contestaţie este în drept să se adreseze în instanța de contencios administrativ.”
    Art. VII. – Articolul 17 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Evidenţa şi controlul corectitudinii calculării şi a virării în termen în fondurile obligatorii de asistență medicală a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cotă procentuală la salariu şi la alte recompense, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală incluse în componența impozitului unic prevăzut de Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, precum şi încasarea penalităţilor şi aplicarea sancţiunilor financiare se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Evidenţa corectitudinii virării în termen la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă şi aplicarea penalităților și sancţiunilor contravenţionale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova se efectuează de către agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.”
    Art. VIII. – Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 30. Controlul acordării prestațiilor
                            de asigurări sociale
    Controlul asupra corectitudinii stabilirii, a calculării și a plății prestațiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și g) îl exercită Inspectoratul de Stat al Muncii.”
    2. La articolul 33, textul „Casa Naţională de Asigurări Sociale, a cărei decizie poate fi atacată” se substituie cu textul „Casa Națională de Asigurări Sociale sau Inspectoratul de Stat al Muncii, ale căror decizii pot fi atacate”.
    Art. IX. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 36 alineatul (1), textul „capitolul XIII al” se substituie cu textul „capitolele XII și XIII ale”.
    2. La articolul 57 alineatul (1), textul „achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,” se exclude.
    3. Articolul 152 se abrogă.
    4. La articolul 197:
     alineatele (1)–(3) vor avea următorul cuprins: 
    „(1) Efectuarea transportului rutier de persoane, contra cost, cu vehicule rutiere construite şi echipate cu mai puţin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, fără a fi înregistrat în condiţiile Codului transporturilor rutiere
se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale cu sau fără 4 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice și cu amendă de la 500 la 600 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Efectuarea transportului rutier de persoane, contra cost, cu vehicule rutiere construite şi echipate cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, fără a fi înregistrat în condiţiile Codului transporturilor rutiere
se sancţionează cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale cu sau fără 6 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice și cu amendă de la 650 la 800 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Efectuarea transportului rutier de mărfuri, contra cost, fără a fi înregistrat în condițiile Codului transporturilor rutiere
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale cu sau fără 4 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice și cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (5) în sancțiune, textul „cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni” se exclude;
    la alineatul (6):
    în dispoziție, textul „fără a deţine copia conformă a licenţei de transport rutier pentru vehiculul rutier cu care este efectuat transportul” se substituie cu textul „fără a deţine extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier”;
    în sancțiune, textul „cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni” se exclude;
    la alineatul (7), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Efectuarea transportului rutier de persoane și/sau mărfuri, contra cost, în lipsa, la bordul vehiculului rutier, a actelor permisive sau a documentelor de transport specifice tipului de transport rutier efectuat atunci cînd deținerea lor la bord este prevăzută de legislația în vigoare sau necompletarea lor”;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate la alte ore de pornire sau pe alt itinerar decît cele prevăzute în graficul de circulaţie, conform actului permisiv, cu excepţia efectuării curselor suplimentare în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) şi (5) din Codul transporturilor rutiere,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale cu sau fără 2 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:  
    „(9) Împiedicarea în orice formă a funcţionarului organului de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier, aflat în exerciţiul funcţiunii, de a-și exercita activitatea legitimă de control în trafic (neadmiterea controlului fizic al mijlocului de transport, neprezentarea documentelor, neexecutarea prescripţiilor şi a altor cerinţe legitime),
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale cu sau fără 2 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice.”
    la alineatul (10), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Împiedicarea în orice formă a funcţionarului organului de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier, aflat în exerciţiul funcţiunii, de a-și exercita activitatea legitimă de control la sediu (neadmiterea controlului, neprezentarea documentelor, neexecutarea prescripţiilor şi a altor cerinţe legitime),”;
    la alineatul (12):
    în dispoziție, textul „licențierii sau” se substituie cu textul „înregistrării sau”, iar textul „fără a deține licența/autorizația respectivă” se substituie cu textul „fără a fi înregistrate corespunzător sau fără a deţine autorizaţia respectivă”;
    în sancțiune, textul „cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni” se exclude;
    la alineatul (13):
    în dispoziție, textul „licențierii/” se exclude;
    în sancțiune, textul „cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni” se exclude;
    alineatul (14) se abrogă;
    la alineatul (15):
    în dispoziție, textul „ , pentru care nu se deține copia conformă a licenței de transport rutier valabilă” se substituie cu cuvintele „neautorizat pentru transportul rutier”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale cu sau fără 4 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice și cu amendă de la 500 la 600 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    alineatul (17) va avea următorul cuprins:
    „(17) Efectuarea transportului rutier în regim de taxi cu încălcarea prevederilor art. 84 alin. (2), (3) și (31) din Codul transporturilor rutiere
    se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale cu sau fără 4 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice și cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (22):
    în dispoziție, textul „ce nu corespunde cerințelor tehnice în vigoare ce țin” se substituie cu textul „cu o deficiență gravă ce ţine de”;
    în sancțiune, textul „cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni” se exclude;
    în sacțiunea alineatului (23), textul „cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni” se exclude;
    alineatul (24) se abrogă;
    la alineatul (26), după cuvîntul „regim” se introduce cuvîntul „neautorizat”.
    5. Articolul 207 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 207. Admiterea exploatării vehiculelor, a locomotivelor şi a
                             vagoanelor, a navelor cu încălcarea regulilor de exploatare
    (1) Admiterea exploatării vehiculelor reutilate fără autorizația de rigoare sau a celor care nu sînt dotate, în cazurile stabilite de Guvern, cu tahograf funcțional, certificat sau omologat şi verificat metrologic (cu excepția vehiculelor fără autopropulsie), ori a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Admiterea exploatării locomotivelor şi a vagoanelor, a navelor cu vicii ce au determinat interzicerea exploatării lor, a celor reutilate fără autorizația corespunzătoare, a celor care nu sînt înregistrate în modul stabilit de legislație, a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat
se sancționează cu amendă de la 150 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    6. La articolul 208:
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 90 de unităţi convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    în dispoziția alineatului (2), cuvîntul „Nerespectarea” se substituie cu textul „Neexecutarea prescripției, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat al activității de întreprinzător, ce ține de respectarea”.
    7. La articolul 216 alineatul (1), în sancțiune, textul „18 la 30” se substituie cu textul „30 la 40”.
    8. La articolul 220, în dispoziție, textul „operatorul aerian” se substituie cu textul „agentul aeronautic”.
    9. La articolul 2201, în dispoziție, textul „operatorii aerieni” se substituie cu textul „agenţii aeronautici”.
    10. La articolul 2203, în dispoziție, textul „operatorilor aerieni” se substituie cu textul „agenţilor aeronautici”.
    11. La articolul 2205:
    în dispoziție, după textul „însoţitorul de bord” se introduce textul „ , de către controlorul de trafic aerian”;
    în sancţiune, textul „60 la 90” se substituie cu textul „350 la 500”.
    12. La articolul 224, alineatele (5) şi (10) se abrogă.
    13. La articolul 266:
    la alineatul (2), dispoziţia se completează în final cu textul „de către persoanele fizice înregistrate, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, de către notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi mediatori”;
    la alineatul (6), în dispoziţie, după textul „a notarilor publici” se introduce textul „ , a executorilor judecătoreşti, a mediatorilor”.
    14. La articolul 2661, alineatul (3) se abrogă.
    15. La articolul 349, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    16. La articolul 400 alineatul (1), textul „art. 197 alin. (1)–(4), (9)–(13), (15), (21), (22)” se substituie cu textul „art. 197 alin. (1)–(4), (9), (11)–(13), (15), (21), (22), (27)”.
    17. Articolul 402 va avea în următorul cuprins:
    „Articolul 402. Autorităţi administrative din subordinea
                             Ministerului Finanţelor
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 263, art. 266 alin. (1), (4) și (6), art. 273 pct. 5) și 51), art. 275 alin. (2), art. 277 alin. (2), (3), (6), (8) și (9), art. 2771 alin. (1), (2) şi (4), art. 288, 289, 290, 291, 2931, 2932 alin. (1), (2) şi (3), art. 294, 2941, art. 2951, 296, 297, 2971, 298, 299, 301, 3011, 311, 330 se examinează conform competenţei, de către autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanţelor şi de către Serviciul Fiscal de Stat. Contravenţiile prevăzute la art. 293, 295, 349 alin. (1) se examinează de către autoritatea administrativă de inspectare financiară sau, după caz, de Serviciul Fiscal de Stat, în funcție de organul care le-a constatat. Contravenţiile prevăzute la art. 266 alin. (1), (3) şi (4) se examinează de către organele Serviciului Fiscal de Stat.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor, angajaţii din cadrul Serviciului Fiscal de Stat împuterniciţi prin ordinul directorului Serviciului, conducătorul autorităţii administrative de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanţelor, adjunctul său şi conducătorii subdiviziunilor teritoriale ale acesteia, directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui.”
    18. La articolul 407:
    la alineatul (1), textul „cu dreptul de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere” se substituie cu textul „conform tipului de transport corespunzător competenței”;
    la alineatul (2) litera c), textul „căpitanul portului şi inspectorii căpităniei portului” se substituie cu textul „directorul și inspectorii Agenției Navale a Republicii Moldova”.
    19. Articolul 412 se abrogă.
    20. La articolul 413 alineatul (1), textul „art. 266 alin. (2), (4)–(7), art. 349  alin. (3)” se substituie cu textul „art. 266 alin. (2), (5) și (6)”.
    21. Articolul 4391:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier se aplică pînă la momentul achitării sancțiunii pentru contravenția respectivă.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Măsura de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier încetează și plăcuţele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare se restituie, la cererea contravenientului, cu condiția prezentării dovezii de achitare a amenzii.”
    Art. X. – Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184,   art. 595), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 30, alineatul (5) se completează în final cu textul: „Consiliile de soluţionare a disputelor îşi organizează şi își desfăşoară activitatea conform regulamentului-cadru aprobat de Guvern.”
    2. La Anexă, poziţia a 12-a va avea următorul cuprins:
 
12
Inspectoratul de Stat al Muncii

Respectarea prevederilor legale referitoare la raportu-rile de muncă, respectarea corectitudinii stabilirii, calculării şi plăţii indemnizaţiilor de asigurări sociale


    Art. XI. – Legea nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 238–242, art. 672), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), textul „organului de specialitate în domeniul transportului naval” se substituie cu textul „Agenției navale a Republicii Moldova”.
    2. La articolul 31, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Controlul de stat se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XII. – Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    ,,(2) Agenţia este autoritatea administrativă din subordinea organului central de specialitate, cu statut de persoană juridică, finanțată din contul veniturilor acumulate din:
    a) taxele pentru eliberarea actelor permisive în conformitate cu legislația în vigoare;
    b) mijloacele financiare provenite din prestarea serviciilor cu plată, cuantumul și modalitatea de percepere a acestora fiind prevăzute de actele normative aprobate de Guvern;
    c) mijloacele financiare provenite din sponsorizări, granturi etc., care nu contravin cerințelor stabilite pentru Agenție.”
    2. Articolul 10 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Agenția poate presta servicii cu plată, lista și tarifele acestora fiind aprobate de Guvern.”
    3. La titlul IV, capitolul 2 va avea următoarea denumire:
„Capitolul 2
TRANSPORTUL RUTIER DE MĂRFURI ȘI COLETE”.
    4. Articolul 58:
    în partea introductivă, după textul „operatorul de transport rutier” se introduce textul „și/sau conducătorul auto”;
    articolul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) foaia de parcurs, conform modelului prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri și colete.”
    5. La articolul 59, în partea introductivă, după textul „operatorul de transport rutier” se introduce textul „și/sau conducătorul auto”.
    6.  La articolul 60, în partea introductivă, după textul „un operator de transport rutier străin” se introduce textul „și/sau un conducător auto”.
    7. La articolul 61, în partea introductivă,  după cuvîntul „întreprinderea” se introduce textul „și/sau conducătorul auto”.
    8. La articolul 62, în partea introductivă,  după textul „operatorul de transport rutier” se  introduce textul „și/sau conducătorul auto”, iar după cuvîntul „întreprinderea” – textul „și/sau conducătorul auto”.
    9. La articolul 70, în partea introductivă,  după textul „Operatorul de transport rutier” se introduce textul „și/sau conducătorul auto”.
    10. La articolul 72, în partea introductivă, după textul „Operatorul de transport rutier” se introduce textul „și/sau conducătorul auto”.
    11. La articolul 73, în partea introductivă, după textul „Operatorul de transport rutier” se introduce textul „și/sau conducătorul auto”.
    12. La articolele 76 și 83, după textul „operatorul de transport rutier” se introduce textul „și/sau conducătorul auto”.
    13. La articolul 148:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Actele sau alte înscrisuri de documentare a controlului nu substituie procesul-verbal de control prevăzut de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și se atașează la acesta.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Nu se consideră control de stat participarea reprezentanților Agenției la examenele pentru atestarea profesională, desfășurate în conformitate cu art. 43.”
    14. Articolul 149:
    la alineatul (1), textul „ , precum şi la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier” se exclude;
    alineatele (2)–(8) se abrogă.
    15. Codul se completează cu articolul 1521 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1521. Contestarea procedurii sau a
                                rezultatelor controlului
    Contestarea acțiunilor, a inacțiunilor și a actelor administrative emise în cadrul procedurii de control se efectuează în conformitate cu prevederile Legii      nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XIII. – Articolul 78 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 519), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 78. Inspectarea financiară
    (1) Inspectarea financiară se efectuează de către autoritatea administrativă responsabilă din subordinea Ministerului Finanţelor, în baza regulamentului aprobat de către Guvern.
   (2) În cadrul inspectării financiare se verifică activitatea economico-financiară, inclusiv prin investigări operative şi analize documentare efectuate în baza informaţiilor privind eventuale încălcări ale legislaţiei sau fraude în gestionarea şi utilizarea resurselor bugetare, în administrarea patrimoniului public, raportarea datoriei sectorului public, în calcularea profitului net al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu cota de participare a statului, precum şi a dividendelor şi a defalcărilor la buget ale unei părţi a profitului net al acestora.
    (3)  Inspectării financiare pot fi supuse:
    a) autorităţile/instituţiile bugetare;
    b) autorităţile/instituţiile publice la autogestiune şi autorităţile bugetare independente – pe aspecte ale corectitudinii în utilizarea alocațiilor financiare obținute din bugetul public național, în gestionarea/utilizarea patrimoniului public, precum și pe cele privind conformarea la regulile aplicabile achizițiilor publice prevăzute de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
    c) întreprinderile de stat/municipale, societăţile comerciale în al căror capital social statul deţine o cotă-parte de cel puțin 25 la sută, precum şi persoanele afiliate acestora – pe aspecte ale gestionării/utilizării resurselor financiare şi/sau patrimoniului public ale entităților specificate la lit. a); 
    d) alte persoane fizice şi juridice – pe aspecte ale gestionării şi utilizării resurselor financiare şi ale administrării patrimoniului public al  entităţilor specificate la lit. a) și c).
    (4) Inspectarea financiară se inițiază:
    a) la solicitarea Prim-ministrului;
    b) de către ministrul finanțelor, care, prin intermediul autorităţii administrative responsabile din subordinea Ministerului Finanţelor, planifică inspectări financiare în funcţie de riscurile evaluate, aferente activităţilor procesului bugetar şi subiectelor menţionate la alin. (3).”
    Art. XIV. – Articolul 47 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 711) se modifică și se completează după cum urmează:
    la alineatul (2), textul „60 de zile” se substituie cu textul „6 luni”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Comisia este în drept să stabilească, printr-o decizie motivată, un termen mai mare de examinare a pretențiilor depuse conform alin. (1) decît cel indicat la alin. (2), dar care nu va depăși 12 luni de la data expirării termenului menționat la alin. (2)”.
    Art. XV. – Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal şi art. 6 alin. (21) din Codul vamal al Republicii Moldova, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                           Andrian CANDU

    Nr. 295. Chișinău, 21 decembrie 2017.