LPC297/2017
ID intern unic:  373750
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 297
din  21.12.2017
pentru modificarea și completarea
Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 62
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    noțiunea „familie defavorizată” va avea următorul cuprins:
    „familie defavorizată – familie care are un venit global mediu lunar mai mic decît venitul lunar minim garantat şi care a acumulat, la indicatorii de bunăstare, un punctaj mai mic sau egal cu cel stabilit pentru evaluarea bunăstării familiei;”
    articolul se completează cu noțiunea „activități de interes comunitar” cu următorul cuprins:
    „activități de interes comunitar – activități utile comunității, organizate, conduse și controlate de către primar.”
    2. Articolul 5:
    la alineatul (1), litera c) se completează în final cu textul „şi nu refuză participarea la activitățile de interes comunitar”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
     „(11) Dacă minorul are capacitatea deplină de exercițiu în conformitate cu art. 20 din Codul civil și confirmă unul dintre statutele ocupaționale prevăzute în alin. (1) din prezentul articol, acesta este considerat adult în sensul prezentei legi. În caz contrar, acesta este considerat copil în condițiile stabilite de Guvern.”
    la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) nu locuiesc la adresa la care își au domiciliul, fapt confirmat prin ancheta socială;”.
    3. Articolul 7 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Pentru membrii de familie specificați la art. 5 alin. (11), cuantumul venitului lunar minim garantat se calculează în funcție de statutul confirmat: cel de adult sau cel de copil.”
    4. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) La stabilirea venitului global al familiei se iau în considerare veniturile obţinute în formă bănească din munca retribuită, veniturile din toate tipurile de activitate antreprenorială, veniturile realizate din  folosirea terenurilor agricole şi a loturilor de pămînt, precum şi alte tipuri de venituri, inclusiv cele din proprietate. În cazul prestațiilor de asigurări şi de asistenţă socială, se iau în calcul cuantumurile stabilite.”
    5. La articolul 9 alineatul (4), textul „care ar putea influența cuantumul ajutorului social stabilit” se substituie cu textul „care ar putea influența dreptul la ajutor social sau cuantumul ajutorului social stabilit”.
    6. Articolul 12:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Încetarea dreptului la ajutor social  şi/sau
                            la ajutor pentru perioada rece a anului”;
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „Plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului” se substituie cu textul „Dreptul la ajutor social și/sau la ajutor pentru perioada rece a anului”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) familia a refuzat întocmirea anchetei sociale la reşedinţa curentă, precum și în cazul în care prin ancheta socială s-au depistat schimbări în datele indicate în cerere, fapt ce influențează dreptul la ajutor social și/sau la ajutor pentru perioada rece a anului;”
    litera e) se completează în final cu textul „ , sau a refuzat în mod repetat prestarea unor activități de interes comunitar”;
    articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Dreptul la ajutor social sau la ajutor pentru perioada rece a anului încetează după cum urmează:
    a) începînd cu luna următoare celei în care s-au produs situațiile specificate la alin. (1) lit. a)–c);
    b) din luna în care se produc situațiile specificate la alin. (1) lit. d)–g).”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În termen de 15 zile de la data emiterii deciziei, structura teritorială de asistenţă socială informează în scris beneficiarul cu privire la încetarea dreptului la ajutor social sau la ajutor pentru perioada rece a anului.”
    7. La articolul 13, textul „Deciziile privind acordarea, neacordarea sau încetarea plăţii ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului” se substituie cu textul „Deciziile privind acordarea, neacordarea ori încetarea dreptului la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului”.
    8. Legea se completează cu capitolul III2 cu următorul cuprins:
„Capitolul III2
ACTIVITĂȚI DE INTERES COMUNITAR
    Articolul 152. Organizarea activităților de interes comunitar
    (1) Șomerii înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social prestează, la solicitarea primarului, activități de interes comunitar, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate și sănătate în muncă.
    (2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) șomerii din familiile care au fost incluse în lista de plată, pentru care suma stabilită a ajutorului social este de pînă la 30% inclusiv din nivelul venitului lunar minim garantat, sau șomerii din familiile beneficiare care se află în una din situațiile ce nu permit implicarea în activități de interes comunitar, în condițiile stabilite de Guvern.
    (3) Numărul de ore pentru prestarea activităților de interes comunitar se calculează de către structura teritorială de asistență socială, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Asistența Socială”, pentru fiecare familie, proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază aceasta, dar nu va depăși 40 de ore pe lună.
    (4) Modalitatea de organizare a activităților de interes comunitar, tipul lucrărilor, calculul numărului de ore, evidența și controlul acestor activități sînt stabilite de Guvern.
    Articolul 153. Responsabilitățile primarului în desfășurarea
                           activităților de interes comunitar
    (1) Pentru desfășurarea activităților de interes comunitar, primarul asigură:
    a) întocmirea anuală a unui plan de acţiuni de interes comunitar, aprobat de către consiliul local/municipal, care poate fi revizuit la necesitate;
    b) ţinerea evidenţei persoanelor care prestează activități de interes comunitar și a numărului de ore efectuate de către acestea;
    c) instructajul privind normele de securitate și sănătate în muncă pentru persoanele care prestează activități de interes comunitar;
    d) afişarea lunară, la sediul primăriei, a planului de acţiuni de interes local pentru luna în curs, precum şi a situaţiei activităţilor realizate în lunile anterioare.
    (2) Primarul transmite lunar către structura teritorială de asistenţă socială lista persoanelor care au prestat și a celor care au refuzat prestarea activităților de interes comunitar. În cazul în care nu este transmisă lista persoanelor care au prestat/au refuzat prestarea activităților menționate, dreptul acestora la ajutor social pentru luna respectivă nu încetează.
    (3) Refuzul beneficiarului de a presta activități de interes comunitar este documentat printr-un proces-verbal, întocmit de către primar împreună cu reprezentanții autorității administrației publice locale și ai societăţii civile, care este transmis către structura teritorială de asistență socială. În termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării procesului verbal de constatare a refuzului, șeful structurii teritoriale de asistență socială avertizează beneficiarul în scris cu privire la încetarea dreptului la ajutor social din motivul refuzului său repetat de a presta activități de interes comunitar.
    Articolul 154. Garanții pentru persoanele care prestează
                           activități de interes comunitar
    (1) Persoanelor care prestează activități de interes comunitar li se va garanta respectarea drepturilor și a intereselor lor, de asemenea acestea nu vor fi obligate să presteze activități ce lezează onoarea și demnitatea umană.
    (2) Persoanele care prestează activități de interes comunitar au dreptul să fie informate în scris, sub semnătură, despre activitățile ce urmează a fi prestate, precum și despre perioadele de prestare a acestora.
    (3) Persoanele care prestează activități de interes comunitar vor fi informate cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și li se va asigura echipamentul necesar pentru prestarea acestor activități.”
    9. La articolul 16 alineatul (3), după textul „cuantumul veniturilor” se introduce textul „sau în circumstanțele familiei”.
    10. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Verificarea informațiilor prezentate pentru stabilirea ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează de către structura teritorială de asistență socială prin schimbul de informații dintre sistemele informaționale, pe baza certificatelor prezentate, a actelor confirmative sau a anchetelor sociale, conform legislației.”
    11. În cuprinsul legii, textul „direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „structura teritorială de asistenţă socială” la forma gramaticală corespunzătoare.
     Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei legi, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 297. Chișinău, 21 decembrie 2017.