LPC304/2017
ID intern unic:  373752
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 304
din  21.12.2017
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 64     Data intrarii in vigoare : 12.01.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu articolul 12451 cu următorul cuprins:
    „Articolul 12451. Cesiunea contractului de credit
    (1) Creditorul poate cesiona contractul de credit bancar unei bănci cu sediul sau sucursală în Republica Moldova fără acordul celeilalte părţi contractante. Concomitent cu cesiunea contractului de credit bancar, creditorul poate cesiona, total sau parţial, şi garanţiile şi alte drepturi accesorii constituite în legătură cu obligaţiile asumate prin contractul de credit bancar, fără acordul celeilalte părţi contractante şi/sau al terţilor care le-au constituit.
    (2) Cesionarul se subrogă în drepturile şi obligaţiile cedentului ce decurg din contractul de credit bancar, din garanţiile şi din alte drepturi accesorii cedate împreună cu acesta, în forma în care se aflau la data substituirii părţii contractante. Creditorul iniţial este liberat de obligaţiile sale faţă de contractantul cedat din momentul notificării substituirii conform alin. (4) din prezentul articol.
    (3) Partea contractantă cedată are dreptul să invoce împotriva cesionarului orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva creditorului iniţial.
    (4) Pentru opozabilitate, creditorul cedent va informa cu privire la cesiune cealaltă parte contractantă şi terţii care au constituit garanţii şi alte drepturi accesorii în legătură cu obligaţiile asumate prin contractul de credit bancar, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    (5) Prezentul articol nu se aplică contractelor care au ca obiect doar cesiunea de creanţă sau doar preluarea datoriei, în cazul acestora fiind aplicabile dispoziţiile art. 556–571 din prezentul cod.
    (6) Cesiunea contractului de credit bancar nu poate aduce atingere drepturilor debitorului și nu poate face obligația acestuia mai oneroasă.”
    Art. II. – Articolul 27 din Legea nr. 142/2008 cu privire la ipotecă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 603), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Banca, în calitate de creditor ipotecar, are dreptul să cesioneze şi/sau să gajeze terţilor drepturile ipotecare prezente şi viitoare fără acordul debitorului ipotecar. Contractele de ipotecă învestite cu formulă executorie care se cesionează unei bănci se transmit împreună cu dreptul la executare silită extrajudiciară.”
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Din momentul intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile acesteia sînt aplicabile şi actelor juridice (contractelor) care au fost încheiate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care sînt în curs de realizare.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 304. Chișinău, 21 decembrie 2017.