LPC315/2017
ID intern unic:  373760
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 315
din  22.12.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 72
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 62), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 151:
    la alineatul (2), textul „din rîndul judecătorilor care au activat în funcția de judecător cel puțin 3 ani,” se exclude;
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4) literele a) și b), textul „și (3)” se exclude.
    2. La articolul 45:
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „În cadrul Judecătoriei Chișinău, președintele instanței judecătorești numește în conformitate cu Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și șefii adjuncți ai secretariatului Judecătoriei Chișinău.”
    alineatul (4) se completează în final cu textul: „În cazul absenței șefului secretariatului Judecătoriei Chișinău, funcțiile acestuia se exercită de către un șef adjunct al secretariatului instanței judecătorești conform ordinului președintelui instanței.”
    3. La anexa nr. 3
    la compartimentul Chișinău, după poziția „Căușeni” se introduce o poziție nouă cu următorul cuprins:
Ungheni
Ungheni
  la compartimentul Bălți, se exclude următoarea poziție:
Ungheni
Ungheni
    Art. II. – La articolul 9 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera j1) cu următorul cuprins:
    „j1) şef adjunct al secretariatului Judecătoriei Chişinău;”.
    Art. III. – La poziția B14 din capitolul I secţiunea a III-a punctul 2 din anexa la Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu modificările și completările ulterioare, coloana a doua va avea următorul cuprins:
  Şef al secretar
iatului instanţei judecătoreşti/șef adjunct al secretariatului Judecătoriei Chişinău
    Art. IV. – În compartimentul „Judecătoriile, inclusiv cea militară” din anexa nr. 2 la Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia „B14 Şef al secretariatului instanţei judecătoreşti” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:
B 14

Şef adjunct al secretariatului Judecătoriei Chişinău

11

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian  CANDU

    Nr. 315. Chișinău, 22 decembrie 2017.