LPC318/2017
ID intern unic:  373762
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 318
din  22.12.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 74
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 589/1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11–12, art. 114), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), în partea introductivă, după cuvintele „elaborate de” se introduce textul „Ministerul Afacerilor Interne,”, iar sintagma „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie cu cuvintele „autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare”.
    2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2. Administrarea rezervelor materiale ale statului
    Administrarea, coordonarea şi exercitarea controlului în domeniul rezervelor materiale ale statului sînt efectuate de autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare (în continuare – autoritate responsabilă), desemnată de către Guvern în condițiile legii.”
    3. La articolul 3 alineatul (3), după cuvintele „corelate cu” se introduce textul „Ministerul Afacerilor Interne,”.
    4. La articolul 4, textul „elaborate de Agenţia – regulamente, instrucţiuni – coordonate cu organele de stat respective şi” se exclude.
    5. În textul legii, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar cuvîntul „Agenția”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „autoritatea responsabilă” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. II. – La punctul 16 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările şi completările ulterioare, textul „al Agenției Rezerve Materiale,” se exclude.
   Art. III. – La articolul 418 alineatul (2) din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „directorul general al Agenției” se substituie cu cuvintele „conducătorul Agenției”.
    Art. IV. – La poziția 22 din anexa nr. 1 la Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modi-ficările şi completările ulterioare, cuvintele „Director general” se substituie cu cuvîntul „Conducător”.
    Art. V. – Legea nr. 174/2014 cu privire la organizarea şi funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231–237, art. 533), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 noțiunea „administrator al Serviciului 112”, cuvintele „în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor electronice” se substituie cu cuvintele „desemnat de Guvern”.
    2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Serviciul 112 este persoană juridică, care se organizează și funcționează în conformitate cu Regulamentul Serviciului 112, aprobat de Guvern.”
    3. La articolul 7, în partea introductivă, cuvintele „în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor electronice” se substituie cu cuvintele „desemnat de Guvern”.
    4. La articolul 11 alineatul (1) litera c), textul „din cadrul Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu textul „din cadrul autorităților responsabile de domeniile sănătății, afacerilor interne, tehnologiei informației și comunicațiilor”, iar cuvintele „şeful Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale” – cu cuvintele „şeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”.
    Art. VI. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va asigura revizuirea legislației în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare;
    b) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    c) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 318. Chișinău, 22 decembrie 2017.