LPC294/2017
ID intern unic:  373825
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 294
din  21.12.2017
pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
Publicat : 19.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 18-26     art Nr : 97
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 3 din Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările şi completările ulterioare, punctul 9) se completează cu literele c1) şi e2) cu următorul cuprins:
    „c1) pentru autentificarea contractelor                     0,1% din preţul contractului,
           de vînzare-cumpărare a locuințelor                   dar nu mai puţin decît valoarea
           în cadrul Programului de stat                            indicată în registrul bunurilor imobile”
           „Prima casă”
    „e2) pentru autentificarea contractelor de
            ipotecă încheiate în cadrul
           Programului de stat „Prima casă”                      50 lei”.

    Art. II. – Articolul 8 din Legea nr. 271/2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141–145, art. 576), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Cuantumul plăţii pentru autentificarea contractelor de vînzare-cumpărare a locuințelor în cadrul Programului de stat „Prima casă”, precum și pentru autentificarea contractelor de ipotecă în cadrul acestui program, se stabileşte în proporţie de 0,1% din valoarea tranzacţiei.”
    Art. III. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările  şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11 se completează cu litera l1)  cu următorul cuprins:
    „l1) deciziile Ministerului Finanțelor privind încasarea din contul beneficiarilor Programului de stat „Prima casă” a creanțelor rezultate din garanțiile de stat acordate și plătite băncii și neacoperite integral în urma vînzării locuinței ipotecate;”.
    2. Articolul 38 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Onorariul executorului judecătoresc pentru vînzarea locuințelor gajate/ipotecate la solicitarea creditorului gajist, care au fost procurate prin intermediul Programului de stat „Prima casă” va fi calculat în conformitate cu prevederile prezentului articol, dar nu va depăși 5000 de lei.”
    3. Anexa la cod se completează cu punctele 11 şi 61 cu următorul cuprins:
11

Privind evacuarea din locuința procurată prin intermediul Programului de stat „Prima casă”

100 de unităţi convenţionale

150 de unităţi convenţionale


61

Privind efectuarea de către debitor a unor acte obligatorii, legate de remiterea locuinței procurate prin intermediul Programului de stat „Prima casă”

50 de unităţi convenţionale

100 de unităţi convenţionale    Art. IV. – Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 704), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 noțiunea „contract de garanție de stat”, după cuvîntul „persoanei” se introduce textul „fizice beneficiar în cadrul Programului de stat „Prima casă” sau a persoanei”;
    2. Articolul 33 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) pentru garantarea creditelor acordate persoanelor fizice în conformitate cu Legea privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”.”
    Art. V. – La articolul 2 din Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 316–321, art. 546), noțiunea „utilizator al istoriei de credit” se completează în final cu textul „ , precum și Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”.
    Art. VI. – La articolul 331  alineatul (1) din Legea nr. 142/2008  cu privire la ipotecă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 603), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „credit bancar sau de” se substituie cu textul „credit bancar, contractul de acordare a garanției de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă” sau din contractul de”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Andrian  CANDU

    Nr. 294. Chișinău, 21 decembrie 2017.