OMFC163/2017
ID intern unic:  373909
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 163
din  28.12.2017
privind modificarea şi completarea Planului de conturi
 contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice
 privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară
 în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului
 finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 19.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 18-26     art Nr : 46     Data intrarii in vigoare : 28.12.2017
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. Pe tot parcursul textului anexelor, sintagma „trezoreriile teritoriale” se substituie prin „trezoreriile regionale”, cu declinarea respectivă.
    2. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    2.1. Capitolul I „PREVEDERI GENERALE”,
    2.1.1. În punctul 1.2, după noțiunea „Valoarea netă a activelor” se introduce următoarea noțiune:
    „Valoare justă – suma cu care un activ nefinanciar ar putea fi schimbat benevol în cadrul unei tranzacții între două părți interesate.”
    2.1.2. Punctul 1.4.5 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „1.4.5. Reguli generale de evaluare și reevaluare
    1.4.5.1. Pentru evaluarea elementelor din bilanţ, se stabilesc următoarele reguli:
    1) Evaluarea la data intrării în patrimoniul instituției
    Bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:
    a) pentru mijloace fixe, active nemateriale, terenuri:
    - în cazul procurării, valoarea de intrare constă din valoarea de cumpărare, inclusiv taxele vamale şi taxele pentru import, cheltuielile de transport şi achiziţionare, cheltuielile de montaj şi instalare şi alte cheltuieli aferente pregătirii acestora pentru utilizare conform destinaţiei;
    - în cazul creării de către instituţie, valoarea de intrare constă din costul efectiv al consumurilor de materiale, pentru retribuirea muncii, contribuţiile pentru asigurările sociale, primele de asigurări medicale etc.;
    - în cazul primirii cu titlu gratuit, valoarea de intrare se evaluează conform datelor din documentele primare. În cazul când în documentele primare nu este indicată valoarea bunului primit, valoarea de intrare se determinată de către un evaluator independent sau o comisie creată de către autoritatea/instituţia bugetară în conformitate cu valoarea de piaţă a acestuia şi suplimentată, în caz de necesitate, cu cheltuielile aferente pregătirii pentru utilizare conform destinaţiei;
    - în cazul deţinerii, dar nereflectării în evidenţa contabilă, valoarea de intrare este determinată de către un evaluator independent sau o comisie creată de autoritatea/instituţia bugetară, în conformitate cu valoarea de piaţă a acestora, iar referitor la terenuri se va ține cont și de prevederile Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997. În cazul în care bunurile imobile sunt înregistrate la organele cadastrale, acestea se reflectă în evidența contabilă la valoarea cadastrală ajustată;
    b) pentru stocuri de producţie valoarea de intrare constă din costul efectiv al consumurilor de materiale, pentru retribuirea muncii, contribuţiile pentru asigurările sociale, primele de asigurări medicale etc.;
    c) pentru stocuri de materiale, valori, alte active curente valoarea de intrare include costul de procurare al acestora;
    d) pentru resurse naturale valoarea de intrare este costul de procurare sau valoarea evaluată a resurselor.
    2) Evaluarea în rezultatul inventarierii
    Evaluarea elementelor de activ şi pasiv în rezultatul inventarierii se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.60 din 29 mai 2012.
    3) Evaluarea la data ieşirii din instituţie
    La data ieşirii din instituţie sau la darea în consum, bunurile se casează la valoarea de intrare/valoarea reevaluată.
    1.4.5.2. Reevaluarea activelor instituțiilor se efectuează cu scopul determinării valorii juste ale acestora la data raportării, ţinându-se cont de utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.
    Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform prevederilor Legii cu privire la activitatea de evaluare.
    În situaţia în care valoarea justă nu se determină în baza evaluărilor efectuate de evaluatori autorizaţi, valoarea justă se determină de o comisie numită de conducătorul instituţiei bugetare.
   Ținând cont că lucrările de evaluare/reevaluare se execută de către oficiile cadastrale teritoriale sau evaluatori independenți în baza contractelor încheiate cu aceștia, autoritățile/instituțiile bugetare pot iniția procesul de evaluare/reevaluare a mijloacelor fixe, dacă în aceste scopuri sunt prevăzute alocații bugetare.
    Instituţiile bugetare reevaluează activele aflate în patrimoniul lor în urma inventarierii acestora.
    Sunt supuse reevaluării activele nefinanciare ale instituției bugetare în cazul efectuării lucrărilor de investiții, majorând esențial valoarea de intrare a acestora, obiectele aflate în rezervă, în conservare sau nefolosite din alte motive, obiecte transmise în folosință gratuită.
    Nu se supun reevaluării activele nefinanciare care au fost procurate și înregistrate în contabilitate la costul efectiv în cursul anului în care se efectuează reevaluarea; activele în curs de execuție; activele pentru care au fost întocmite documentele de casare ale acestora şi urmează a fi aprobate de organul superior.
    Rezultatul reevaluării se reflectă în contabilitate în anul efectuării acesteia, prin întocmirea următoarelor operațiuni:
    a) în cazul când valoarea reevaluată este mai mică decât valoarea de bilanț: diferența se reflectă în debitul contului de cheltuieli și creditul activului evaluat;
    b) în cazul când valoarea reevaluată este mai mare decât valoarea de bilanț: diferența se reflectă în debitul contului de activ și creditul contului de venit.”
    2.2. În Capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    2.2.1. Se introduc subconturi de nivelul II în următoarea redacție:
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
141541

Redevența din concesionarea activelor și terenurilor aferente

P
142234

Recuperarea bunurilor infracționale indisponibilizate prin hotărîre judecătorească definitivă, încasată în bugetul de stat

P
143116
Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului
P
415231

Privatizarea bunurilor proprietate publică în bază de proiecte individuale

P
415232

Privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică

P
415233

Privatizarea întreprinderilor de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice

P
415234

Privatizarea obiectelor nefinalizate, complexelor de bunuri, bunurilor imobile și mobile, încăperilor nelocuibile

P
415235

Vînzarea terenurilor proprietate publică și terenurilor aferente bunurilor imobile proprietate privată

P
418130

Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget

P


    2.2.2. Se modifică şi se expun în redacţie nouă următoarele subconturi de nivelul II:

Subcont de nivelul II

Denumirea conturilor

Activ/Pasiv
143410

Amenzi aplicate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică

P
143430

Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat

P
143440

Amenzi pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor auto, a construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor

P
143450

Amenzi aplicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică

P
143460
Amenzi aplicate de Agenția pentru Protecția Consumătorilor și Supravegherea Pieței
P
281500
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la autoritatea/instituția bugetară
P
    2.2.3. Se exclud subconturile de nivelul II: 142330, 143440, 415210 și 415230 cu denumirile corespunzătoare.
    2.3. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    2.3.1. În punctul 3.1.52,
    2.3.1.1. După subcontul de nivelul I 14153 „Venituri de la arenda terenurilor cu altă destinaţie decât cea agricolă” se introduce subcontul de nivelul I nou 14154 cu următoarea denumire:
    „Venituri din concesiuni și închirieri”.
    2.3.1.2. După descrierea subcontului de nivelul II 141533 se introduce descrierea subcontului de nivelul I 14154 în următoarea redacție:
    „Subcontul de nivelul I 14154 „Venituri din concesiuni și închirieri” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    141541 „Redevența din concesionarea activelor și terenurilor aferente”.
    La subcontul de nivelul II 141541 „Redevența din concesionarea activelor și terenurilor aferente” se reflectă redevențele din concesionarea activelor și terenurilor aferente, inclusiv achitate de către Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”.”
    2.3.2. În punctul 3.1.55,
    2.3.2.1. În descrierea subcontului de nivelul I 14223 „Încasările de la vânzarea averii şi valutei confiscate”, după subcontul de nivelul II 142233 se intoduce subcontul de nivelul II nou 142234 cu următoarea denumire:
„Recuperarea bunurilor infracționale indisponibilizate prin hotărâre judecătorească definitivă, încasată în bugetul de stat”.
    2.3.2.2. După descrierea subcontului de nivelul II 142233 se introduce descrierea subcontului de nivelul II 142234 în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 142234 „Recuperarea bunurilor infracționale indisponibilizate prin hotărâre judecătorească definitivă, încasată în bugetul de stat” se reflectă încasările de la recuperarea bunurilor infracționale indisponibilizate prin hotărâre judecătorească definitivă stabilite de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”.
    2.3.3. În punctul 3.1.56,
    2.3.3.1. Din descrierea contului 1423 „Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către autorităţile/instituţiile bugetare” se exclude subcontul de nivelul I 14233 „Taxa pentru închirierea manualelor”.
    2.3.3.2. Se exclude descrierea subcontului de nivelul I 14233 „Taxa pentru închirierea manualelor”.
    2.3.4. În punctul 3.1.59,
    2.3.4.1. În descrierea subcontului de nivelul I 14311 „Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul de stat”, după subcontul de nivelul II 143115 se intoduce subcontul de nivelul II nou 143116 cu următoarea denumire:
    „Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    2.3.4.2. După descrierea subcontului de nivelul II 143115 se introduce descrierea subcontului de nivelul II 143116 în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 143116 „Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului” se reflectă veniturile încasate din amenzile aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului.”.
    2.3.5. În punctul 3.1.62,
    2.3.5.1. În descrierea contului 1434 „Amenzi aplicate de alte organe de stat”:
    2.3.5.1.1. Se modifică şi se expune în redacţie nouă denumirea subcontului de nivelul I 14341:
    „Amenzi aplicate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    2.3.5.1.2. Se exclude subcontul de nivelul I 14344 „Amenzi pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor auto, a construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor”.
    2.3.5.2. Se exclude descrierea subcontului de nivelul I 14344 „Amenzi pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor auto, a construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor”.
    2.3.6. În punctul 3.2.44, se modifică și se expune în redacție nouă denumirea contului 2815:
    „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la autoritatea/instituția bugetară”.
    2.3.7. Punctul 3.2.49 se modifică și se expune în redacție nouă:
    „Contul 2815 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente rambursării mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară.
    În creditul acestui cont se ţine evidenţa rambursării mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară, iar în debit – transferul mijloacelor bugetare la bugetul respectiv.
    Contul 2815 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    28150 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară”.
    Subcontul de nivelul I 28150 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    281500 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară”.
    La subcontul de nivelul II 281500 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară” se reflectă cheltuielile aferente sumelor de mijloace bugetare restituite la conturile trezoreriale ale autorităților/instituțiilor bugetare de către entități și persoane fizice, fiind calificate ca utilizate contrar destinaţiei în rezultatul controalelor, precum şi sumele mijloacelor bugetare neutilizate în anii precedenţi, recuperarea cheltuielilor judiciare, care ulterior urmează a fi transferate de către autoritatea/instituția bugetară la codul economic 418130 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget” la bugetul respectiv.”
    2.3.8. În punctul 3.2.58, descrierea subcontului de nivelul II 289400 „Cheltuieli excepționale (Pierderi din evenimente excepționale)”, la final, se completează cu următorul conținut:
    „De asemenea, la subcontul respectiv se reflectă cheltuielile de elaborare a documentaţiei de proiect pentru investiţiile capitale în active nefinanciare, care nu au fost create, în cazul existenței unei decizii de încetare a investiţiei capitale.”.
    2.3.9. După punctul 3.3.1 se introduc puncte noi 3.3.11 și 3.3.12, cu următorul conținut:
    „3.3.11.Contabilitatea operaţiunilor de aprovizionare centralizată cu bunuri materiale, care au loc între beneficiar şi destinatarul încărcăturii, finanţaţi din acelaşi buget
    3.3.11.1. Decontările între autoritățile publice centrale (beneficiari) şi furnizori privind aprovizionarea centralizată a instituţiilor bugetare (destinatar) cu bunuri materiale se efectuează prin intermediul beneficiarului.
   3.3.11.2. Destinatarul bunurilor, din momentul primirii de la beneficiar a avizului privind expedierea în adresa sa, de către furnizor, a bunurilor materiale, este obligat să supravegheze sosirea lor şi să comunice beneficiarului despre primirea şi luarea la evidenţă a acestora. Dacă bunurile materiale nu au fost primite într-o perioadă de timp suficientă pentru transportarea lor, acest fapt trebuie comunicat beneficiarului, pentru a se lua măsuri în vederea căutării şi livrării lor destinatarului.
   3.3.11.3. Decontările cu furnizorii pentru bunurile materiale procurate prin sistemul de aprovizionare centralizată a instituţiei sunt ţinute la evidenţă de către beneficiar la subcontul 519220. La achitarea facturii fiscale a furnizorului beneficiarul debitează subcontul 519220 şi creditează subcontul 431100.
Modul de contabilizare a bunurilor materiale procurate de către beneficiar și reflectate în contabilitatea destinatarului
   3.3.11.4. În baza documentelor justificative, primite de la furnizor pentru bunurile expediate destinatarului încărcăturii, beneficiarul înregistrează suma acestor valori în debitul subcontului 149800 şi creditul subcontului 519220. La momentul înscrierii operațiunilor respective, beneficiarul expediază destinatarului un aviz de expediere a bunurilor materiale, stabilit de instituția respectivă. La aviz se anexează copia facturii fiscale a furnizorului pentru bunurile materiale expediate în adresa destinatarului.
    3.3.11.5. Contabilitatea destinatarului, la primirea de la beneficiar a avizului şi copiei facturii fiscale a furnizorului pentru bunurile materiale expediate în adresa sa, efectuează următoarele înregistrări:
    - cu suma bunului primit, care intră în componenţa mijloacelor fixe, se debitează subconturile corespunzătoare de procurări de active ale subclasei 31 „Mijloace fixe” şi creditează subcontul 519220. Concomitent, se înscrie: debitul subcontului 519220 și creditul subcontului 149800;
    - cu suma materialelor recepţionate se debitează subconturile corespunzătoare de procurări de active ale subclasei 33 „Stocuri de materiale” şi creditează subcontul 519220. Concomitent, se înscrie: debitul subcontului 519220 și creditul subcontului 149800.
    Modul de contabilizare a bunurilor materiale procurate și reflectate în contabilitate de către beneficiar
    3.3.11.6. Beneficiarul, în baza facturii fiscale pentru bunurile primite și depozitate, efectuează următoarele înregistrări:
    - cu suma bunului, care intră în componenţa mijloacelor fixe, se debitează subconturile corespunzătoare de procurări de active ale subclasei 31 „Mijloace fixe” şi creditează subcontul 519220;
    - cu suma materialelor se debitează subconturile corespunzătoare de procurări de active ale subclasei 33 „Stocuri de materiale” şi creditează subcontul 519220.
    3.3.11.7. La momentul transmiterii bunurilor către destinatar, beneficiarul efectuează următoarele înregistrări:
    - cu suma bunului, care intră în componenţa mijloacelor fixe, se debitează subcontul 149800 şi creditează subconturile corespunzătoare de active transmise gratuit ale subclasei 31 „Mijloace fixe”;
    - cu suma materialelor se debitează subcontul 149800 şi creditează subconturile corespunzătoare de active transmise gratuit ale subclasei 33 „Stocuri de materiale”.
    La momentul înscrierii operațiunilor respective, beneficiarul expediază destinatarului un aviz de expediere a bunurilor materiale, stabilit de instituția respectivă.
    3.3.11.8. Contabilitatea destinatarului, la primirea de la beneficiar a avizului, efectuează următoarele înregistrări:
    - cu suma bunului primit, care intră în componenţa mijloacelor fixe, se debitează subconturile corespunzătoare de intrări gratuite de active ale subclasei 31 „Mijloace fixe” şi creditează subcontul 149800;
    - cu suma materialelor recepţionate se debitează subconturile corespunzătoare de intrări gratuite de active ale subclasei 33 „Stocuri de materiale” şi creditează subcontul 149800.
    Raportarea financiară
    3.3.11.9. În raportul financiar „Raport privind executarea bugetului” (Forma FD-044), beneficiarul şi destinatarul bunurilor reflectă operaţiunile de aprovizionare centralizată după cum urmează:
    Beneficiarul completează coloniţele „Aprobat iniţial pe an”, „Plan precizat pe an”, „Executat în perioada de gestiune”.
    Destinatarul completează numai coloniţa „Venituri/cheltuieli efective”.
    Atât beneficiarul, cât şi destinatarul argumentează operaţiunea dată în „Raportul narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.
    3.3.11.10. În cazul când bunurile au fost procurate și reflectate în contabilitate de către beneficiar, la întocmirea rapoartelor consolidate, valoarea bunurilor intrate și transmise de beneficiar se exclude din Raportul privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale (Forma FD-045) și Raportul privind circulaţia stocului de materiale circulante şi rezervelor de stat (Forma FD-046).
    3.3.12. În cazul predării activelor nefinanciare la păstrare în afara autorității/instituției bugetare, fără transmiterea dreptului de proprietate, se întocmește factura fiscală.”
    2.3.10. În punctul 3.3.102, sintagma „registrul f.nr.296” se substituie prin „registrul f.nr.9”.
    2.3.11. În punctul 3.4.18, alineatul unu se modifică și se expune în redacție nouă prima frază:
   „Grupa de conturi 415 “Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării” este destinată generalizării informaţiei privind investiţiile în întreprinderi şi a intrărilor de mijloace bănești din privatizarea și/sau vânzarea bunurilor proprietate publică, inclusiv terenurilor, care nu aparțin autorităților/instituțiilor bugetare.”.
    2.3.12. În punctul 3.4.21,
    2.3.12.1. Din descrierea contului 4152:
    2.3.12.1.1. Se exclude subcontul de nivelul I 41521 „Privatizarea pachetelor de acţiuni/cotelor sociale proprietate publică”.
    2.3.12.1.2. Se modifică și se expune în redacție nouă denumirea subcontului de nivelul I 41523:
    „Privatizarea bunurilor proprietate publică”.
    2.3.12.2. Se exclude descrierea subcontului de nivelul I 41521.
    2.3.12.3. Se modifică și se expune în redacție nouă descrierea subcontului de nivelul I 41523:
    „Subcontul de nivelul I 41523 „Privatizarea bunurilor proprietate publică” cuprinde următoarele subconturi de nivelul II:
    415231 „Privatizarea bunurilor proprietate publică în bază de proiecte individuale”
    415232 „Privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică”
    415233 „Privatizarea întreprinderilor de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice”
    415234 „Privatizarea obiectelor nefinalizate, complexelor de bunuri, bunurilor imobile și mobile, încăperilor nelocuibile”
    415235 „Vânzarea terenurilor proprietate publică și terenurilor aferente bunurilor imobile proprietate privată”.
    La subcontul de nivelul II 415231 „Privatizarea bunurilor proprietate publică în bază de proiecte individuale” se reflectă mijloacele din privatizarea bunurilor proprietate publică în bază de proiecte individuale.
    La subcontul de nivelul II 415232 „Privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică” se reflectă mijloacele din privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică.
    La subcontul de nivelul II 415233 „Privatizarea întreprinderilor de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice” se reflectă mijloacele din privatizarea întreprinderilor de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice.
    La subcontul de nivelul II 415234 „Privatizarea obiectelor nefinalizate, complexelor de bunuri, bunurilor imobile și mobile, încăperilor nelocuibile” se reflectă mijloacele din privatizarea obiectelor nefinalizate, complexelor de bunuri, bunurilor imobile și mobile, încăperilor nelocuibile.
    La subcontul de nivelul II 415235 „Vînzarea terenurilor proprietate publică și terenurilor aferente bunurilor imobile proprietate privată” se reflectă mijloacele din vânzarea terenurilor proprietate publică și terenurilor aferente bunurilor imobile proprietate privată.”.
    2.3.13. În punctul 3.4.22,
    2.3.13.1. Alineatul unu se modifică și se expune în redacție nouă:
    „Grupa de conturi 418 „Alte creanțe interne ale bugetului” este destinată generalizării informației privind alte creanțe interne ale bugetului, care nu pot fi reflectate la grupele de conturi relevante, precum și mijloacele bugetare încasate în bugetul respectiv din rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți de către autorități/instituții bugetare.”.
    2.3.13.2. În descrierea contului 4181 „Alte creanțe interne ale bugetului”, după subcontul de nivelul I 41812 se introduce subcontul de nivelul I 41813 cu următorul conținut:
    41813 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget”.
    2.3.13.3. În descrierea subcontului de nivelul I 41812, fraza „La subcontul de nivelul II 418110 “Majorarea altor creanţe interne ale bugetului” se reflectă micşorarea altor creanţe interne ale bugetului.” se substituie prin „La subcontul de nivelul II 418120 “Micșorarea altor creanţe interne ale bugetului” se reflectă micşorarea altor creanţe interne ale bugetului.”
    2.3.13.4. După descrierea subcontului de nivelul II 418120 se introduce descrierea subcontului de nivelul I 41813 în următoarea redacție:
    „Subcontul de nivelul I 41813 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    418130 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget”.
    La subcontul de nivelul II 418130 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget” se reflectă mijloacele bugetare încasate în bugetul respectiv din rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți de către autorități/instituții bugetare.”.
    2.3.14. În punctul 3.4.59, alineatul unu, sintagma „imprimatele carnetelor de muncă” se exclude.
    2.3.15. În punctul 3.7.11, descrierea subcontului de nivelul II 723000 „Corectarea rezultatelor anilor precedenţi ale autorităţilor/instituţiilor bugetare” se completează cu următorul conținut:
    „Tot la subcontul respectiv se reflectă transmiterea/primirea activelor și pasivelor, în cazul reorganizării autorităților/instituțiilor bugetare.”.
    2.4. La anexa nr.4 „Formularele rapoartelor lunare, trimestriale, semianuale şi anuale”, Forma FD-053 „Raport de performanță”, în punctul 5 din Note, sintagma „iar în cazul prestaţiilor finanţate din BASS se vor reflecta cheltuielile efective” se exclude.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării, cu excepția punctului 1, care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2018 și a punctului 2.4, care se pune în aplicare începând cu perioada de raportare pentru anul 2017 și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                                                                 Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 163. Chişinău, 28 decembrie 2017.