OSVC549/2017
ID intern unic:  373932
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 549
din  29.12.2017
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11
 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 19.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 18-26     art Nr : 67     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    În conformitate cu prevederile art.I, III, VII din Legea nr.288 din 15.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative referitor la modificările operate în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, în Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal şi în  Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, care se pun în aplicare de la 01.01.2018, precum şi întru reglementarea modului de evidenţă
informatică,
ORDON:
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” se modifică, după cum urmează:
    1.1 coloniţa 2 a codului scutirii 001 se modifică șiva avea următoarea redacţie:
   

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

001

LTV, pct.5 al Notei la Anexa nr.2;
LTV, art.28 lit.d);
CF, art.124 alin.(2);
CF, art.103 alin.(5)

Hotărîrea Guvernului nr.663 din 03.06.2003

Scutiri aplicate la importul mărfurilor definite ca ajutor umanitar, în modul stabilit de Guvern

    1.2 coloniţele 2 și 3  a codului scutirii 002 se modifică șivor avea următoarea redacţie:
 

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

002
LTV, art.28 lit.n3);

LTV, pct.15) al Notei la Anexa nr.2;

CF, art.4; art.104 lit.c1);
CF art.124 alin.(3) lit.a);

Hotărîrea Guvernului nr.246 din 08.04.2010Scutiri aplicate la importul mărfurilor, destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limitele tratatelor la care aceasta este parte

Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor de asistenţă tehnică se stabilesc de Guvern

    1.3 coloniţele 2 și 3 a codului scutirii 008 se modifică șivor avea următoarea redacţie:
 

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

008
LTV, art.28 lit.n);

LTV, pct.1 al Notei la Anexa nr.2;

CF, art.4; art.104 lit.c1);
CF art.124 alin.(3) lit.b);

Hotărîrea Guvernului nr.246 din 08.04.2010Scutiri aplicate la importul mărfurilor finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget.

Lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget se stabilesc de Guvern

    1.4 coloniţele 2 și 3 a codului scutirii 032 se modifică șivor avea următoarea redacţie:
 

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

032

1. LTV, art.28 lit.z);
LTV pct.11 lit. a), c), d) al Notei la Anexa nr.2;
CF, art.103 alin.(96) lit. a), c), d); CF art.124 alin.(14) lit. a), c), d);

Hotărîrea Guvernului nr.474 din 20.04.2016;

2. Legile de derogare (după publicarea în Monitorul Oficial)

1. Scutiri aplicate la importul mijloacelor de transport cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:

a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;

      c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 870530000;

d) pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materialele, pentru colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.

Pot beneficia de facilităţile fiscale şi vamale respective atît beneficiarii, cu condiţia utilizării în exclusivitate a mijloacelor de transport menţionate pe motivul destinaţiei lor finale, cît şi persoanele terţe care au importat şi livrat mijloacele de transport respective către beneficiari.

Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilităţile fiscale şi vamale respective este stabilit de Guvern.

1.      Scutiri aplicate la importul mijloacelor de transport auto, autorizate prin legile de derogare

    1.5 coloniţa 2 a codului scutirii 209 va avea următoarea redacţie:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

TVA

209
Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 art.4 alin.(18);
HG nr.819 din 18.10.2017
HG nr.1085 din 22.11.2010
 

Scutiri aplicate la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor nevăzătorilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, conform listei organizaţiilor şi întreprinderilor respective, aprobată de Guvern

    1.6 coloniţa 3 a codului scutirii 700 va avea următoarea redacţie:
 

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

TV, TVA

700
LTV, art.28 lit.p);

CF, art.103 alin.(1) pct.21)

 

Scutiri aplicate la importul timbrelor de acciz pentru marcarea mărfurilor supuse accizelor, precum şi hîrtiile speciale importate pentru marcarea mărfurilor supuse accizelor destinate exportului

    1.7 coloniţa 3 a codului scutirii 702 va avea următoarea redacţie:

 

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

TV, TVA
702

LTV, art.28 lit.q2);
CF, art.103 alin.(1) pсt.29)

Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014

Scutiri aplicate la importul mijloacelor fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern

    1.8 a completa cu codul scutirii 887:
 

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

TV, Acciz,TVA

887
LTV, art.28 lit.l1);

CF, art.104 lit.a);

CF art.124 alin.(20)

Se scutește combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia

    1.9 a completa cu codul scutirii 975:
 

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz

975

LTV, art.28 lit.z) liniuța a doua;
LTV pct.11 lit.b) al Notei la Anexa nr.2;
CF art.124 alin.(14) lit.b);
Hotărîrea Guvernului nr.474 din 20.04.2016

 

Scutiri aplicate la importul mijloacelor de transport cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:

b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziţia tarifară 8703.

Pot beneficia de facilităţile fiscale şi vamale respective atît beneficiarii, cu condiţia utilizării în exclusivitate a mijloacelor de transport menţionate pe motivul destinaţiei lor finale, cît şi persoanele terţe care au importat şi livrat mijloacele de transport respective către beneficiari.

Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilităţile fiscale şi vamale respective este stabilit de Guvern

 
    1.10 codul scutirii 039 se exclude:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

039

Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.(135)
Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000, art.4 alin.(81);
LTV art.28 lit.t1);
LTV pct.14 din Nota la anexa nr.2

Scutiri aplicate la importul:
-  mărfurilor, utilajelor, echipamentelor, mobilierului, destinate reparației clădirii Parlamentului de pe bul. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.105, mun. Chișinău, pentru anii 2016-2017
-
mărfurilor destinate clădirii Parlamentului, și anume:
a) aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare și reproducere a sunetului;
c) alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice;
d) aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

  
  2. După codul scutirii 099 se introduce un compartiment cu următorul conţinut:

CODURILE

facilităţilor fiscale acordate conform legislaţiei în vigoare

în cadrul procedurii vamale ”Export”
Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor
TVA
250
CF, art.104 lit.a)

Se scutesc de TVA cu drept de deducere marfurile pentru export

    3. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările și modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    4. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    5. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    6. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    7. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    8. Prezentul Ordin intră în vigoare din 01.01.2018 și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                  Vitalie VRABIE

    Nr. 549-O. Chişinău, 29 decembrie 2017.