OSVC10/2018
ID intern unic:  373934
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 10
din  10.01.2018
cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 12
la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările și completările
ulterioare
Publicat : 19.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 18-26     art Nr : 69
    În scopul implementării prevederilor Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr. 172 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial, 2014, nr. 231-237), Protocolului adițional 4 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), precum şi în temeiul prevederilor art. 12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial, ediție specială din 01.01.2007) și al pct. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr. 3-5),
ORDON :
    1. Anexa nr. 12 „Lista codurilor  contingentelor în vigoare” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876) se modifică și completează după cum urmează:
    1) Lista codurilor contingentelor în vigoare se modifică și completează după cum urmează:
    a) codul MK - Contingent conform Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) pentru mărfurile de la poziţia tarifară 2204 originare şi importate din Macedonia, se abrogă;
    b în colonița 2 a codului EUZH și ALZH, denumirea contingentului se expune în următoarea redacție: „Contingent în conformitate cu Nota la Capitolul 17 al Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr. 172 din 25 iulie 2014”;
    c) în colonița 2 a codului LAQT, denumirea contingentului se expune în următoarea redacție „Contingent import în vrac a laptelui clasificat la poziţia tarifară 0401 în limita contingentului tarifar stabilit (HG nr. 400 din 16.06.2015)”;
    d) în colonița 2 a codului ETQT, textul „(HG nr. 18 din 04.03.2015)” se substituie cu textul „pentru pozițiile tarifare 220710000 şi 220890910 în limita volumului cantitativ anual stabilit de Guvern”.
    2. Direcția dezvoltare și securitate informațională și Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor asigura aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului Ordin, colaboratorilor vamali, brokerilor vamali şi declaranților în nume propriu.
    4. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina  Departamentului venituri și control vamal (Direcția venituri vamale).
    6. Prezentul Ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                              Vitalie VRABIE

    Nr. 10-O. Chişinău, 10 ianuarie 2018.