HGC86/2018
ID intern unic:  373994
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 86
din  24.01.2018
cu privire la unele instituții rezidenţiale
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 96
    În temeiul art. 21 alin. (3) și art. 139 lit. f) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, lichidarea Casei de Copii, mun. Bălți; Școlii de tip-internat pentru copii orfani şi rămași fără îngrijirea părinților, mun. Bălți; Școlii-internat auxiliare, s. Corten, r-nul Taraclia; Școlii-internat auxiliare, s. Grinăuţi-Moldova, r-nul Ocnița.
    2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va institui comisiile de lichidare a instituțiilor de învățămînt menționate în pct.1.
    3. Disponibilizarea salariaților instituțiilor se va efectua în conformitate cu prevederile legislației muncii.
    4. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul consiliilor raionale/municipale, bunurile imobile aflate în gestiunea instituțiilor de învățămînt și terenurile aferente acestora (conform anexei), din proprietatea publică a statului (administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale respective, pentru valorificarea, de preferință, în scopuri educaționale.
    5. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu Consiliul municipal Bălți și consiliile raionale Taraclia și Ocnița, va institui comisiile de transmitere a bunurilor și va asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea acestora, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2), cu modificările și completările ulterioare.
    6. Agenția Servicii Publice, la cererea autorităților administrațiilor publice, va asigura înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a modificărilor corespunzătoare în privința bunurilor imobile menționate în anexa la prezenta hotărîre, în conformitate cu prevederile legislației.
    7. Din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educației” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările și completările ulterioare, se exclud următoarele poziții:
    „Casa de Copii, mun. Bălți”;
    „Școala de tip-internat pentru copii orfani şi rămași fără îngrijirea părinților, mun. Bălți”;
    „Școala-internat auxiliară, s. Corten, r-nul Taraclia”;
    „Școala-internat auxiliară, s. Grinăuți-Moldova, r-nul Ocnița”.
    8. Din anexa nr. 2212 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art. 1072), cu modificările și completările ulterioare, pozițiile 7, 12, 17 şi 19 se exclud.
    9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                           Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                           Octavian Armaşu

    Nr. 86. Chişinău, 24 ianuarie 2018.

 Anexă

la Hotărîrea Guvernului nr. 86

din 24 ianuarie 2018


LISTA

bunurilor imobile aflate în gestiunea instituțiilor de învățămînt și

 terenurilor aferente care se transmit din proprietatea publică a statului

 (administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) în

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale


Nr.
crt.
Bunurile imobile și terenurile aferente
care se transmit

Unitatea administrativ-teritorială căreia i se transmit bunurile imobile și terenurile aferente

1.

Bunurile imobile aflate în gestiunea Casei de Copii, mun. Bălți, amplasate pe str. N. Cicikalo, 6, mun.Bălți, precum și terenul aferent acestora cu numărul cadastral 0300210.388

Municipiul Bălți
2.

Bunurile imobile aflate în gestiunea Școlii de tip-internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților, mun. Bălți, amplasate pe str. T. Vladimirescu, 86, mun.Bălți, precum și terenul aferent acestora cu numărul cadastral 0300211.081

Municipiul Bălți
3.

Bunurile imobile aflate în gestiunea Şcolii-internat auxiliare, s. Corten, r-nul Taraclia, amplasate pe str. Komsomolskaia, 3, s. Corten, r-nul Taraclia, pe terenul cu numărul cadastral 8723207.278

Raionul Taraclia
4.

Bunurile imobile aflate în gestiunea Şcolii-internat auxiliare, s. Grinăuţi-Moldova, r-nul Ocnița

Raionul Ocnița