OSFSC19/2018
ID intern unic:  374044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 19
din  18.01.2018
privind modificarea Ordinului Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 120
    În scopul executării prevederilor art. 22611 alin. (3) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 133 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se modifică Ordinul IFPS nr. 16 din 14 ianuarie 2013 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 alin. (9) și art. 22611 alin. (2) din Codul fiscal după cum urmează:
    1) pct. 4 va avea următorul cuprins:
   „4. Persoanele indicate la pct. 3 al prezentului Ordin vor transmite informația în formă electronică prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, care se va confirma cu semnătura electronică eliberată de către unul dintre prestatorii de servicii acreditați în domeniul semnăturii electronice avansate calificate din Republica Moldova.”
    2. Direcția gestionare documente și arhivare va aduce prezentul Ordin la cunoștința subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.
    3.   Direcția generală managementul riscurilor va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                          Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 19. Chişinău, 18 ianuarie 2018.