HGM101/2018
ID intern unic:  374073
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 101
din  30.01.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare
a mijloacelor financiare pentru deservirea delegaţiilor şi
persoanelor oficiale străine
Publicat : 02.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 33-39     art Nr : 117
    MODIFICAT
   
HG224 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.245; în vigoare 05.05.19
    HG154 din 14.02.18, MO48-57/16.02.18 art.179


    În scopul reglementării modului de utilizare a mijloacelor financiare destinate pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine, conform anexei nr.1.
    2. Cheltuielile ocazionate de deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine vor fi finanţate din contul şi în limitele alocaţiilor bugetare prevăzute autorităţilor responsabile de activităţile respective.
    3. Se recomandă autorităţilor administrației publice locale să aplice prevederile Regulamentului aprobat la organizarea şi desfăşurarea măsurilor de deservire a delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                     Tudor Ulianovschi
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 101. Chişinău, 30 ianuarie  2018.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.101 din 30 ianuarie 2018
REGULAMENT
privind modul de utilizare a mijloacelor financiare
pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine
    1. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine (în continuare – Regulament) stabilește norme privind utilizarea mijloacelor financiare pentru recepția delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice, instituţiile bugetare, autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, finanţate din bugetul public naţional.
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    delegaţie oficială străină – oficiali străini care se află în Republica Moldova la invitaţia demnitarilor moldoveni;
    conducător al delegaţiei străine – persoană care deţine cea mai înaltă poziţie oficială din cadrul delegaţiei sau care este intitulat şef al delegaţiei;
   vizită oficială a unei delegaţii străine – vizitele oficialilor străini în Republica Moldova sînt clasificate în vizite de stat, vizite oficiale şi vizite de lucru. Conform cutumei internaţionale, fiecare tip de vizită impune anumite aspecte în program, cum ar fi ceremonialul de întîmpinare, mesele oficiale și numărul invitaţilor, alte acţiuni protocolare.
    3. În conformitate cu cutuma internaţională şi protocolul diplomatic, recepţia delegaţiei şi persoanelor oficiale străine poate fi efectuată prin organizarea meselor oficiale oferite drept dejun, dineu, masă bufet/recepţii, cocktail şi ceai (în continuare – mese oficiale).
    4. Pentru o delegaţie pot fi organizate cel mult două mese oficiale. Dacă în timpul aflării delegaţiei se organizează mese oficiale de cîteva autorităţi, atunci numărul total al acestora nu trebuie să depăşească trei.
    5. La mesele oficiale ale delegaţiilor străine de grupele II şi III, numărul participanţilor din partea moldovenească nu trebuie să depăşească numărul participanţilor delegaţiei străine.
    6. Primirea şi deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine, cu efectuarea cheltuielilor respective din contul alocaţiilor bugetare, necesită întocmirea următoarelor documente:
    1) ordinul conducătorului autorităţii/instituţiei care primeşte delegaţia, emis în baza înţelegerii prealabile a părţilor (programelor, acordurilor, scrisorilor, etc.), cu indicarea componenţei delegaţiei (numele, funcţiile deţinute), a scopurilor şi termenelor vizitei, a programului vizitei;
    2) devizul de cheltuieli, aprobat de conducătorul autorităţii/instituţiei care organizează recepţia;
    3) documentele justificative.
    7. Întocmirea devizelor de cheltuieli pentru recepția delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine se efectuează ţinîndu-se cont de distribuirea acestora pe grupe în funcție de persoana care conduce delegaţia străină.

Grupa
delegaţiei

Persoanele care conduc delegaţia străină

Grupa I

Şefi de stat, preşedinţi de parlament, prim-miniştri, şefi ai organizaţiilor internaţionale

Grupa II

Membri ai Guvernului, reprezentanţi ai organizaţiilor şi misiunilor internaţionale, persoane împuternicite legal cu funcţia de reprezentare a conducătorilor parlamentului, guvernului, prim-viceministrului, organelor de drept sau organelor de control, de securitate şi apărare, personalităţi remarcabile în domeniul culturii, ştiinţei şi tehnicii, din societatea civilă, precum şi conducători ai companiilor şi întreprinderilor notorii

Grupa III

Viceminiştri, secretari generali de stat, secretari de stat (implicit echivalentul acestor funcţii), conducători ai altor autorităţi ale administraţiei publice, reprezentanţi ai societăţii civile, personalităţi în domeniul culturii, ştiinţei şi tehnicii, reprezentanţi ai organelor de drept sau organelor de control, de securitate şi apărare, experţi internaţionali din cadrul unor proiecte/programe regionale şi internaţionale, alte persoane împuternicite legal cu funcţia de reprezentare a acestora (neprevăzute în grupa II)

 
    8. Planificarea şi utilizarea mijloacelor financiare pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine se efectuează conform normelor stabilite în prezentul tabel:

Categoriile de cheltuieli
Note
Volumele maxime de cheltuieli, conform grupelor de delegaţii (lei)
Grupa
I
Grupa II
Grupa III
1
2
3
4
5

1. Organizarea meselor oficiale:

 
 
 
 
1.1. dejun, dineu
pentru un participant
900
700
500
1.2. masă bufet, recepţie
pentru un participant
800
650
450
1.3. cocktail
pentru un participant
400
300
200
1.4. ceai (cafea, ceai, apă, suc, produse de patiserie)
 
pentru un participant
200
150
100
2. Activităţi cu caracter cultural-ştiinţific
pentru un participant
600
550
500

3. Organizarea hranei în afara meselor oficiale (mese neoficiale)

pentru un participant, pe zi
850
650
550

4. Cadouri:

 
 
 
 
4.1. pentru conducătorul delegaţiei oficiale
 
3 000
1 500
750
4.2. pentru membrii delegaţiei oficiale
pentru un participant
800
600
500

1.    Articole de cancelarie (programe,

mape, invitaţii, pixuri, plicuri, agende, ecusoane etc.)

pentru un participant
200
150
100

6. Băuturi, şampanie, vin cu ocazia sosirii, plecării delegaţiei, semnării acordurilor bilaterale sau înmînării distincţiilor de stat

pentru un participant
40
30
20

7. Ceremonialul de întîmpinare

pentru o delegaţie
350
 
 

8. Buchete de flori la sosirea şi plecarea delegaţiei

pentru o delegaţie
600
350
200

9. Flori pentru amenajarea sălii în care se vor desfăşura mesele oficiale, reuniunile şi întîlnirile oficiale

pentru o delegaţie
1 500
1 000
500

10. Băuturi, cafea, ceai, apă minerală în timpul tratativelor, şedinţelor de lucru

pentru un participant, pe zi
100
75
50

11. Pauză de cafea (cafea, ceai, apă, suc, produse de patiserie)

pentru un participant
110
85
65
12. Remunerarea muncii traducătorilor contractaţi:
 
 
 
 
12.1. cu traducere consecutivă a textelor
un traducător/oră
1 000
12.2. cu traducere sincronă cu utilaj special
un traducător/oră
1 200
1 100
1 000

    Note:
    1) Cheltuielile pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine cu transportul auto al autorităţii/instituţiei responsabile de deservire se prevăd din calculul remunerării pe o unitate de timp: pentru conducătorul delegaţiei grupelor II şi III – un automobil şi pentru membrii delegaţiilor menţionate – un automobil la 3 persoane, cu folosirea transportului auto pînă la 12 ore în zi, în funcţie de program, necesităţile de serviciu şi protocolare. După caz, pot fi utilizate alte unităţi de transport pe bază contractuală. Pentru persoanele oficiale străine și membrii delegațiilor străine invitate la decizia Președintelui Republicii Moldova, Președintelui Parlamentului, Prim-ministrului și Președintelui Curții Constituționale pot fi achitate cheltuielile de transport internațional (avia, feroviar, auto) în modul stabilit de procedurile de achiziții publice.
    2) Plata pentru folosirea sălii delegaţiilor oficiale din aeroport şi pentru închirierea sălii pentru organizarea recepţiilor, precum şi plata pentru echipamentul de traducere şi pentru servicii de sonorizare şi iluminare se efectuează în bază contractuală.
    3) Plata pentru deservirea membrilor delegaţiei străine (mese neoficiale şi cazare) pe perioada aflării lor în vizită oficială în Republica Moldova se efectuează în baza principiului de reciprocitate sau a altor motive argumentate. În zilele organizării meselor oficiale, cheltuielile pentru mese, prevăzute la poziția 3 din tabel, se reduc cu 30%.
    4) Cazarea membrilor delegaţiilor oficiale străine se va efectua în hotele de 5 stele pentru grupa I, hotele de 4-5 stele pentru grupa II şi hotele de 4 stele pentru grupa III. Pentru membrii delegaţiilor oficiale străine pot fi identificate oportunităţi de cazare în hotele de alte categorii, dar nu mai mari decît cele indicate. Pentru conducătorii delegaţiilor oficiale străine se poate achita costul pentru cazare într-o cameră de hotel lux sau apartament.
    5) În cazul în care delegaţia străină este constituită din cel mult 5 persoane, ea este însoţită de o persoană din partea Republicii Moldova, iar în caz de necesitate şi de un traducător din contul autorității care primeşte delegaţia. Dacă din delegaţie fac parte mai mult de 5 persoane, numărul traducătorilor ce o deservesc şi al persoanelor însoţitoare se stabileşte din calculul – un traducător şi 1-2 însoţitori pentru 5 membri ai delegaţiei. Cheltuielile pentru activităţi cu caracter cultural şi mesele însoţitorilor şi traducătorilor se includ în devizul de cheltuieli conform normelor stabilite de prezentul Regulament.
    6) Cheltuielile pentru activităţile cu caracter cultural de la poziția 2 din tabel pot include costuri pentru vizionarea unor spectacole, concerte, excursii prin oraş sau vizitarea unor muzee etc. Din categoria respectivă se vor achita şi serviciile formaţiunilor muzicale/de dans oferite în cadrul recepţiilor, întrunirilor sau activităţilor cu caracter cultural.
    7) Băuturile, cafeaua, ceaiul, apa minerală indicate la poziţia 10 din tabel vor fi folosite în cadrul evenimentelor care nu prevăd pauze de cafea. Dacă evenimentul presupune pauze de cafea, costul cheltuielilor pentru băuturi, apă, cafea etc. se va stabili conform poziţiei 11 din tabel. Pauzele de cafea pot include cheltuieli pentru apă minerală, alte băuturi, cafea, ceai, dulciuri sau alte produse alimentare, efectuate fie prin achiziţionarea mărfurilor de către organizatori, fie prin contractarea serviciilor respective.
    8) În limita normei indicate la poziţia 8 din tabel, buchetele de flori oferite cu ocazia sosirii sau plecării delegaţiei pot fi substituite sau, după caz, însoţite de semnele distincte tradiţionale de întîmpinare (prosop, pîine, sare etc.).
    9) Pentru asigurarea acţiunilor protocolare cu caracter intern – recepţii, dineuri etc. – oferite de persoanele specificate în punctul 7 (grupa I), la care vor participa membrii corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, alte persoane marcante din ţară şi de peste hotare, volumele maxime de cheltuieli pentru un participant vor constitui 90% din cele stabilite pentru desfăşurarea întrunirilor oficiale cu participarea delegaţiilor de grupa I.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG224 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.245; în vigoare 05.05.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG154 din 14.02.18, MO48-57/16.02.18 art.179]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.101 din 30 ianuarie 2018
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.550 din 13 iunie 1997 „Privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale străine şi a anumitor persoane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.46-47, art.491).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.993 din 17 septembrie 2001 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 550 din 13 iunie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.114-115, art.1041).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.58 din 27 ianuarie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.550 din 13 iunie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.185).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.822 din 23 iulie 2007 „Privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.550 din 13 iunie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.860).
    5. Punctul 4 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.928 din 12 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269, art.1001).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.34 din 22 ianuarie 2014 „Privind modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.550 din 13 iunie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.17-23, art.39).