OSFSC44/2018
ID intern unic:  374254
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 44
din  31.01.2018
cu privire la modificarea și completarea
Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal
de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012
Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 195     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    În conformitate cu art.115 alin.(1), art.103 alin.(1) pct.29 şi în temeiul art.133 alin.(1) pct.8 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),
ORDON:
    1. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din  25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.234-236, art. 1375), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, conform anexei la prezentul Ordin.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare şi se aplică la perfectarea Declaraţiilor privind TVA pentru perioadele fiscale, începînd cu ianuarie 2018.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor să asigure publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL
    SERVICIULUI FISCAL DE STAT                             Serghei PUŞCUŢA  

    Nr. 44. Chişinău, 31 ianuarie 2018.

Anexă
la ordinul SFS
nr.44 din 31 ianuarie 2018

    1. Anexa nr.1 se modifică după cum urmează.
    1) denumirea boxei 5 „Livrări la cota „0” se substituie cu textul „Livrări scutite de TVA cu drept de deducere”;
    2) denumirea boxei 6 „Livrări scutite” se substituie cu textul „Livrări scutite de TVA fără drept de deducere”;
    3) denumirea boxei 17 „Trecerea în cont a TVA din perioada precedentă” se substituie cu textul „Suma TVA spre deducere din perioada precedentă”;
    4) denumirea boxei 21 „TVA destinată trecerii în cont în perioada ulterioară” se substituie cu textul „Suma TVA spre deducere în perioada ulterioară”.
    2. Anexa nr.2. se expune în următoarea redacţie:“
MODUL
de completare a Declaraţiei privind TVA
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Declaraţia privind TVA se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la prezentul ordin în baza datelor reflectate în Registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor.
    2. Obligaţia de prezentare a Declaraţiei privind TVA o au:
    - persoanele juridice şi fizice înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în calitate de plătitor al TVA (subiecţii impozabili specificaţi la art.94 lit.a) al Codului fiscal);
    - persoanele juridice şi fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA (subiecţii impozabili specificaţi la art.94 lit.c) al Codului fiscal);
    - persoanele juridice, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistrate în calitate de plătitori de TVA, care au obligaţia achitării T.V.A. în temeiul art.103 alin.(1) p.29) al Codului fiscal, cu excepția sumelor TVA achitate pentru mijloacele fixe importate.
II. MODUL DE COMPLETARE
    3. Declaraţia privind TVA conţine 22 de boxe în care se înscrie următoarea informaţie:
    3.1. Perioada fiscală – se completează sub formă de cod cu următorul format:
    LL/AAAA, unde:
    LL – indică numărul lunii calendaristice ce corespunde perioadei fiscale pentru care se prezintă declaraţia;
    AAAA – indică anul respectiv.
    Exemplu: în declaraţia fiscală pentru luna octombrie 2012 în rubrica “perioada fiscală” se va indica 10/2012.
    3.2. În boxa 1 “Livrări de mărfuri şi servicii” se indică valoarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate la cota standard efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv sumele primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări, precum şi ajustarea valorii livrărilor impozitate la cota standard a TVA, în conformitate cu art.98 din Codul fiscal, efectuată în perioada pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA.
    3.3. În boxa 2 “Suma TVA aferentă livrărilor de mărfuri şi servicii” se indică suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa 1, inclusiv suma TVA calculată de la plată anticipată (în avans) primită pentru aceste livrări, precum și TVA aferentăajustării valorii livrărilor reflectate în boxa 1.
    3.4. Subboxele 1.1 şi 2.1 nu se completează.
    3.5. În boxa 3 “Livrări de mărfuri, servicii la cota redusă” se indică valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii pentru care, conform legislaţiei în vigoare, este prevăzută aplicarea TVA la cota redusă, inclusiv sumele primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări, precum şi ajustarea valorii livrărilor impozitate la cota redusă a TVA, în conformitate cu art.98 din Codul fiscal, efectuată în perioada pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA.
    3.6. În boxa 4 “Suma TVA aferentă livrărilor de mărfuri, servicii la cota redusă” se indică suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa 3, inclusiv suma TVA calculată de la plata anticipată (în avans) primită pentru aceste livrări, precum și TVA aferentăajustării valorii livrărilor reflectate în boxa 3 .
    3.7. În boxa 5 „Livrări scutite de TVA cu drept de deducere” se indică valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii pentru care, conform legislaţiei în vigoare, este prevăzută aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, cu excepţia plăţilor primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări.
    3.8. În boxa 6 „Livrări scutite de TVA fără drept de deducere” se indică valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii scutite de TVA fără drept de deducere, conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia plăţilor primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări, precum şi ajustarea valorii livrărilor de mărfuri şi servicii scutite de TVA fără drept de deducere, efectuată în perioada pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA.
    3.9. În boxa 7 “Import de servicii” se indică:
    - valoarea achitată a serviciilor importate;
    - valoarea achitată a serviciilor, valoarea energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale, apei livrate, procurate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, care conform normelor legale nu se declară la Serviciul Vamal;
    - valoarea mijloacelor fixe, incluse în capitalul statutar (social) indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută în art.103 alin.(1) p.29) din Codul fiscal, care au fost înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, cu excepția mijloacelor fixe importate.
    3.10. În boxa 8 “Suma TVA aferentă importului de servicii” se indică suma TVA calculată de la valoarea serviciilor, mărfurilor reflectate în boxa 7.
    3.11. În boxa 9 “Ajustarea TVA aferentă livrărilor” se indică:
    a) sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale precedente au fost comise erori în reflectarea TVA aferentă livrărilor efectuate;
    b) sumele TVA ajustate, în conformitate cu art.116 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul datoriilor compromise pentru livrările anterior efectuate;
    c) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal.
    3.12. În boxa 10 “Total” se indică volumul total al livrărilor efectuate în perioada gestionară, constituit din suma indicilor din boxele 1, 3, 5, 6.
    3.13. În boxa 11“Suma TVA aferentă totalului” se indică suma TVA aferentă livrărilor de mărfuri, servicii efectuate în perioada gestionară, constituită din suma indicilor din boxele 2, 4, 9.
    3.14. În subboxa 11.1 “Inclusiv plăţi anticipate (în avans)” se indică valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în avans), încasate de la beneficiar pentru livrările impozitate cu TVA la cota standard şi cota redusă. Subboxa 11.1 nu se completează în cazul în care plata anticipată (în avans) a fost primită în aceeaşi perioadă fiscală în care a fost efectuată livrarea.
    3.15. În boxa 12 “Procurări de mărfuri, servicii” se indică valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, precum şi ajustarea valorii impozabile a acestora la cota standard şi la cota redusă, în conformitate cu art.98 şi art.102 alin.(6) şi (7) din Codul fiscal, efectuate în perioada pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia procurărilor efectuate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.
    În boxa data se permite şi reflectarea valorii mărfurilor şi serviciilor procurate ce nu generează apariţia dreptului la deducerea sumelor TVA.
    3.16. În boxa 13 “Suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri, servicii” se indică suma TVA pentru procurările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, determinate în boxa 12 care, în conformitate cu prevederile art.102 al Codului fiscal, este destinată deducerii.
    3.17. În boxa 14 “Importul şi procurările de mărfuri, servicii” se indică:
    - valoarea facturată (indicată în invoce) a mărfurilor şi serviciilor importate;
    - valoarea mărfurilor, procurate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.
    În boxa data se permite şi reflectarea valorii mărfurilor şi serviciilor importate, procurate ce nu generează apariţia dreptului la deducerea sumelor TVA.
    3.18. În boxa 15 “Suma TVA aferentă importului şi procurărilor de mărfuri, servicii” se indică suma TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 14 care, în conformitate cu prevederile art.102 al Codului fiscal, este destinată deducerii, precum şi ajustarea sumei TVA în conformitate cu documentele regulatorii ale Serviciului Vamal.
    3.19. În boxa 16 “Ajustarea TVA aferentă procurărilor” se indică:
    a) sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale precedente au fost comise erori în reflectarea sumelor TVA destinate deducerii;
    b) sumele TVA ajustate, în conformitate cu art.116 alin.(3) din Codul fiscal, în cazul datoriilor compromise pentru procurările anterior efectuate;
    c) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art.102 alin.(4) din Codul fiscal cu privire la aplicarea proratei definitive,
    3.20. În boxa 17 “Suma TVA spre deducere din perioada precedentă” se indică suma TVA spre deducere din perioada fiscală precedentă şi reflectată în declaraţia pentru perioada precedentă în boxa 21, majorată cu suma TVA, indicată în boxa 22, dar nesolicitată sau neacceptată spre restituire.
    3.21. În boxa 18 “Total TVA spre deducere” se indică suma totală a TVA spre deducere, calculată ca suma indicilor din boxele 13, 15, 16, 17.
    3.22. În boxa 19 “TVA aferentă bugetului” se indică suma TVA aferentă bugetului, calculată în conformitate cu prevederile art.101 al Codului fiscal. Boxa dată se completează numai în cazurile în care suma totală a TVA pe volumul de livrări efectuate în perioada fiscală dată depăşeşte suma totală a TVA spre deducere şi care se determină ca diferenţa boxelor (11 – 18).
    3.23. În boxa 20 “TVA aferentă bugetului pentru import de servicii (suma echivalentă celei reflectate în boxa 8)” se indică suma TVA aferentă bugetului (echivalentă cu suma TVA reflectată în boxa 8), calculată de la valoarea serviciilor, mărfurilor reflectată în boxa 7, inclusiv sumele TVA aferente bugetului, în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal.
    3.24. În boxa 21 “Suma TVA spre deducere în perioada ulterioară” se indică suma TVA destinată deducerii în perioada fiscală ulterioară. Boxa dată se completează numai în cazul în care suma totală a TVA spre deducere depăşeşte suma totală a TVA pe valoarea livrărilor efectuate în perioada fiscală dată şi TVA spre restituire care se determină ca diferenţa indicatorilor din boxele (18 – 11 – 22).
    3.25. În boxa 22 “TVA spre restituire” se indică suma TVA solicitată spre restituire.
    3.26. În cazul calculări sumelor TVA în conformitate cu prevederile art. 103 alin.(1) p.29) al Codului fiscal, subiectul impozabil înregistrat în calitate de plătitor de TVAva completa boxele 7 şi 8 din Declarația privind TVA, şi boxa 20 echivalentă cu suma TVA reflectată în boxa 8.
    4. La Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa nr.1 “Lista facturilor fiscale primite” (forma TVA FACT) şi anexa nr.2 “Lista facturilor fiscale eliberate” (forma TVA LIVR) care constituie părţi indispensabile ale Declaraţiei privind TVA.
    5. În anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.
    51. În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.
III. PREVEDERI SPECIALE
    6. Pentru livrările pentru care, conform legislaţiei, este prevăzută scutirea de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată (art.4 alin.(15) lit.c) şi alin.(18) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), declararea TVA se efectuează conform ordinii stabilite de prezentul ordin, cu indicarea obligatorie în fereastra din colţul drept de sus al formularului Declaraţiei privind TVA a semnului “X”.
    În cazul în care contribuabilul paralel cu livrările pentru care este prevăzută scutirea de vărsarea la buget a TVA efectuează şi alte livrări impozitate cu TVA pe principii generale, acesta va prezenta două Declaraţii privind TVA:
    - una în care se vor reflecta livrările pentru care contribuabilul este scutit de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată şi procurările aferente acestor livrări, cu indicatorul “X”;
    - a doua în care se vor reflecta livrările impozitate cu TVA pe principii generale şi procurările aferente acestor livrări.
    7. Persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, au obligaţia de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat Declaraţia privind TVA în următoarele situaţii:
    - importă servicii (art.94 lit.c) din Codul fiscal);
    - procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar (art.4 alin.(6) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepţia sumelor declarate şi achitate organelor vamale,
    - înstrăinează, transmit în folosinţă sau posesie mijloace fixe, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, pentru care au beneficiat de facilitatea fiscală în corespundere cu art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal.
    În aceste situaţii, în Declaraţia privind TVA se vor completa boxele 7, 8 şi 20.”