LPC237/2017
ID intern unic:  374272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 237
din  17.11.2017
pentru modificarea şi completarea
Legii regnului animal nr. 439/1995
Publicat : 16.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 48-57     art Nr : 120     Data intrarii in vigoare : 16.08.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea regnului animal nr. 439/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 688), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvîntul „taxă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „plată” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 2:
    după noţiunea „animale rare, periclitate și vulnerabile” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „arie de protecţie specială avifaunistică – spaţiu natural destinat conservării, menţinerii şi, după caz, readucerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice în vederea protecţiei speciilor de păsări migratoare sălbatice;”
    după noțiunea „pescuit sportiv şi de amatori” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „reglementarea efectivului animalelor de vînat – capturarea în stare vie, imobilizarea, strămutarea, sacrificarea, vînătoare sportivă și de amatori, vînătoarea de selecție a animalelor sălbatice în cazul depășirii numărului optimal al acestora și în cazul epizootiilor;”.
    3. Articolul 14 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Se interzice amplasarea fermelor eoliene şi reţelelor electrice în ariile naturale protejate de stat şi în căile de migraţie intensă a pasărilor sălbatice, iar în cazul reţelelor electrice existente, trebuie amenajate dispozitive de semnalizare vizuală prin montarea deasupra conductorului de protecţie la traversări a balizelor sferice alb-roşu, din fibră de sticlă cu diametrul de minimum 600 mm, iar distanţele între balize – de 50 m. Lanţurile de izolatoare trebuie să aibă o lungime de minimum 6 m, astfel încît păsările de talie mare să nu poată închide circuitul între două conductoare aflate la potenţial diferit.”
    4. Articolul 29:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Speciile de animale şi efectivul de animale care sînt supuse reglementării numerice se stabilesc de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecția mediului. Modul de aplicare a măsurilor de reglementare se stabilește de către gestionar, coordonat în scris cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, iar în cazul epizootiilor – cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Reglementarea efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat se organizează și se efectuează prin regulamentul elaborat de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului aprobat de către Guvern.”
    5. Legea se completează cu articolul 441 cu următorul cuprins:
    „Articolul 441.
    Prezenta lege este armonizată parţial cu articolele 1, 3, 4, 7 și 8 ale Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 20 din 26 ianuarie 2010.”
    6. Articolul 48 se completează, după subalineatul al treilea, cu un subalineat nou cu următorul cuprins:
    „Lista speciilor de păsări migratoare întîlnite pe teritoriul Republicii Moldova – anexa nr. 41;”
    7. Anexa nr. 1:
    la punctul 7, textul „Terenuri interzise pentru vînătoare se consideră rezervațiile științifice, peisagistice, parcurile naționale, monumentele naturii etc.” se substituie cu textul „În parcurile naționale, în rezervația biosferei și în zonele umede de importanță internațională, vînătoarea se efectuează în conformitate cu zonarea și planurile de management.”
    la punctul 36:
    litera a) se completează în final cu textul „, iar pentru speciile de păsări migratoare – în timpul perioadei de reproducere şi în timpul traseului de întoarcere către locul cuibăritului, precum şi în locurile concentraţiilor de iernare”;
    la litera b), textul „, cu excepția vînătorii de selecție și reglementării efectivului de animale în arii naturale protejate de stat, precum și” se exclude;
    la litera c), cuvîntul „ţigănuşă” se substituie cu cuvîntul „ţigănuş”;
    litera d) se completează în final cu textul „, vînarea în perioada de maturizare şi în diferite etape de reproducere”;
    punctul se completează cu literele o)–r) cu următorul cuprins:
    „o) utilizarea următoarelor mijloace şi metode de vînătoare sau forme de exploatare a mamiferelor sălbatice: laţuri; animale vii utilizate ca apelanţi, orbite sau mutilate; chemătoare electronice de sunete utilizate pentru vînarea cerbilor, muflonilor, căpriorilor, căprioarelor, mistreților, iepurilor; aparate electrice capabile să ucidă, surse luminoase artificiale; oglinzi şi alte obiecte orbitoare; dispozitive de ochire cuprinzînd un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapte; explozive; fileuri; curse sau capcane; plase; otravă şi momeli otrăvite sau tranchilizante; gazare şi afumare; vehicule/automobile în deplasare;
    p) utilizarea următoarelor mijloace şi metode de vînătoare sau forme de exploatare a păsărilor sălbatice: laţuri; cleiuri; cîrlige; păsari vii utilizate ca apelante, orbite sau mutilate; chemătoare electronice de sunete pentru vînarea porumbeilor, rațelor, gîștelor, fazanilor, culicilor; aparate electrice capabile să ucidă; surse luminoase artificiale; oglinzi şi alte obiecte orbitoare; dispozitive pentru iluminarea țintelor; dispozitive de ochire cuprinzînd un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapte; explozive; curse sau capcane; plase; otravă şi momeli otrăvite sau tranchilizante; vehicule/automobile în deplasare;
    q) capturarea sau uciderea speciilor din fauna sălbatică, folosirea oricăror mijloace, sisteme sau metode pentru capturarea ori uciderea pe scară largă sau neselectivă, care pot conduce la dispariţia pe plan local ori la perturbarea gravă a unei specii;
    r) reglementarea efectivului de păsări migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi de specii care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare, precum şi reglementarea efectivului de păsări în suprafeţele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la reglementarea numerică, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate, aprobate de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.”
    8. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    9. Legea se completează cu anexa nr. 41 cu următorul cuprins:

    anexa nr.41

    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 237. Chișinău, 17 noiembrie 2017.