HGC145/2018
ID intern unic:  374302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 145
din  13.02.2018
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012
Publicat : 16.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 48-57     art Nr : 170
    În temeiul art. 3 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 748), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                        Tudor Ulianovschi
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale şi mediului                                        Liviu Volconovici

    Nr. 145. Chişinău, 13 februarie 2018.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 145 din 13 februarie 2018
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012
    Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 397), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre:
    alineatele doi și trei vor avea următorul cuprins:
    „Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire pe teritoriul Republicii Moldova sînt interzise, conform anexei nr. 1;
    Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale, conform anexei nr. 2;”
    după alineatul trei se introduce următorul alineat:
    „Lista plantelor și produselor vegetale a căror introducere în Republica Moldova și în anumite zone protejate este interzisă, conform anexei nr. 21;”
    2) anexele nr. 1 şi nr. 2 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    3) se completează cu anexa nr. 21cu următorul cuprins:

    anexa nr.21