OMFC39/2018
ID intern unic:  374320
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 39
din  05.02.2018
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la
Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017
Publicat : 16.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 48-57     art Nr : 198
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1291 din 09.02.2018
Ministru _________ Alexandru Tănase    În temeiul art.11 alin.(2) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările și completările ulterioare, art. 102 alin.(14) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, și în conformitate cu pct.9 subpct.11) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.801),
ORDON:
    Anexa nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.340-351, art.1750), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.1256 din 13 septembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 subpunctele 3) şi 4), cuvintele „se va trece în cont” se substituie cu cuvintele „se va deduce”;
    2) la punctul 4 subpunctul 1) şi în ultimul alineat , cuvintele „la trecerea în cont” se substituie cu cuvintele „la deducere”;
    3) la punctul 11:
    a) subpunctul 14), cuvântul „accizului” se substituie cu cuvântul „accizei”;
    b) subpunctul 16) se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins: „În cazul livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere se va înscrie cifra „0”. ”;
    c) subpunctul 19), cuvintele „plătitor de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozitar autorizat”;
    4) punctul 13 subpunctul 8) se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins: „În cazul livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere se va înscrie cifra „0”.”;
    5) punctul 15 subpunctul 10) va avea următorul cuprins: „10) În coloana 10.9 „Altă informaţie” se indică suma în lei a accizelor, aferentă expedierii (transportării) din antrepozitul fiscal de către antrepozitarul autorizat al mărfurilor supuse accizelor.”.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                  Octavian ARMAŞU

    Nr. 39. Chişinău, 5 februarie 2018.