OMADRMC31/2017
ID intern unic:  374323
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ORDIN Nr. 31
din  21.09.2017
privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea de stat
a fermelor zootehnice de prăsilă
Publicat : 16.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 48-57     art Nr : 201
    În temeiul prevederilor art. 6 al Legii privind selecţia şi reproducţia în zootehnie, nr. 371-XIII din 15.02.1995, art. 6 al Legii zootehniei nr. 412-XIV din 27.05.1999, cu modificările și completările ulterioare, şi în scopul reglementării modului de desfăşurare a procedurii de atestare a fermelor zootehnice de prăsilă,
ORDON:
    1. Se aprobă  Regulamentul cu privire la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă în redacție nouă (se anexează).
    2. Direcţia politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine animalieră va organiza sistematic, o dată în trei ani, sau la cerere, atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă, în conformitate cu prevederile din capitolul 3 al prezentului Regulament.
    3. Se abrogă Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.225 din 26.10.2004, privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă.
    4. Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

    MINISTRUL AGRICULTURII,
    DEZVOLTĂRII REGIONALE
    ŞI MEDIULUI                                                                          Vasile BÎTCA

    Nr. 31. Chişinău, 21 septembrie 2017.

Anexă
la ordinul Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului
nr. 31 din 21 septembrie 2017
REGULAMENT
cu privire la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă
1. DISPOZIŢII GENERALE
    1.1 Atestarea de stat în categoria de prăsilă este o măsură de apreciere comisională a fermelor zootehnice în baza unor cerinţe normative unice, în scopul verificării corespunderii valorii genetice și productive a animalelor cu standardele rasei, accelerării procesului de ameliorare genetică a efectivelor de animale, utilizării raţionale a resurselor de prăsilă şi sporirii eficacităţii activităţii de selecţie şi reproducție.
    1.2 Sunt supuse atestării fermele zootehnice care solicită recunoașterea categoriei de prăsilă, indiferent de forma lor de proprietate.
    1.3 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art. 6 al Legii privind selecţia şi reproducţia în zootehnie nr. 371-XIII din 15.02.1995, art. 6 al Legii zootehniei nr. 412-XIV din 27.05.1999, cu modificările şi completările lor ulterioare, şi prevede modul de organizare şi desfăşurare a procedurii de atestare, precum şi cerinţele faţă de fermele de prăsilă, elaborate în funcţie de standardul raselor şi particularităţile biologice ale fiecărei specii de animale în condiţiile Republicii Moldova.
2. CERINŢELE OBLIGATORII PENTRU ADMITEREA
FERMELOR LA ATESTARE
    2.1 Se admit la atestare fermele zootehnice, ce dispun obligatoriu de următoarele:
    - animale, testate şi apreciate, conform instrucţiunilor de bonitare în vigoare, cu provenienţă genealogică bine determinată şi confirmată prin certificat de rasă, fişă individuală şi registre de evidenţă zootehnică;
    - încăperi suficiente şi amenajate pentru întreţinerea animalelor, conform cerinţelor tehnologice respective;
    - specialişti zootehnici, care ţin evidenţa zootehnică, efectuează lucrările de bonitare, testare, selecţie şi ameliorare a animalelor;
    - bază furajeră trainică, suficientă cel puţin până la roada nouă;
    - mecanisme şi utilaje necesare pentru deservirea tehnologică a animalelor;
    - birou de serviciu, în care activează specialiştii zootehnici şi se păstrează documentaţia evidenţei zootehnice, inclusiv de arhivă, fără termen de prescripţie.
    2.2 Lipsa cel puţin a unui punct din cele menţionate face imposibilă admiterea la atestare.
3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
ATESTĂRII DE STAT A FERMELOR DE PRĂSILĂ

    3.1 Atestarea de stat a fermelor zootehnice în categoria de prăsilă se efectuează în mod planificat o dată la trei ani sau la cererea solicitantului pentru fermele nou-create. În legătură cu aceasta, nivelul activităţii economice şi productivitatea animalelor în aceste gospodării trebuie să corespundă cerinţelor de apreciere şi actelor normative în vigoare.
    3.2 Pentru desfăşurarea atestării de stat a fermelor de prăsilă, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului emite un ordin, prin care instituie Comisii de atestare, ce efectuează examinarea fermelor ce solicită a fi atestate. În componenţa Comisiilor de atestare se includ reprezentanţi ai:
    - Direcţiei de specialitate a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;
    - Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
    - Instituţiilor de cercetări ştiinţifice de profil şi/sau Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
    3.3 La lucrările Comisiei de atestare participă și specialiști ai instituțiilor teritoriale de profil, cum sunt:
    - şeful Secţiei Sănătatea Animală a Subdiviziunii teritoriale, raionale/municipale pentru Siguranţa Alimentelor;
    - inspectorul zootehnic al Subdiviziunii teritoriale, raionale/municipale pentru Siguranţa Alimentelor;
    - specialistul zootehnic al Direcţiei raionale agricultură şi alimentaţie;
    - specialistul pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie.
    3.4 Deţinătorii de ferme de prăsilă care urmează a fi reatestați, precum și cei ce nu fac parte din categoria de prăsilă, dar pretind la aceasta, depun o cerere, conform modelului din anexa nr. 1, la adresa Ministerului cu privire la admiterea spre atestare şi susţinerea ei. Cererea depusă trebuie să fie însoțită de planul de selecție și ameliorare a animalelor, întocmit conform structurii expuse în anexa nr. 2, în două exemplare, pe un termen de minimum 5 ani, care urmează a fi avizat de către Direcţia de specialitate a Ministerului, precum și informaţia privind indicii cantitativi şi calitativi ai productivităţii animalelor, conform anexei nr. 3, legalizată prin ştampilă/semnătură de către conducătorul exploatației, şi coordonat cu serviciul zootehnic raional şi inspectorul zootehnic al Subdiviziunii teritoriale, raionale/municipale pentru Siguranţa Alimentelor. Anterior depunerii, Cererea urmează a fi coordonată cu Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor.
    3.5 Fermele zootehnice care au importat animale le pot prezenta Comisiei de atestare pentru examinare, doar după o perioadă de 12 luni – pentru taurine și 6 luni – pentru celelalte specii de animale, de la data importului.
    3.6 Pentru efectuarea atestării, Comisia se deplasează pe teren (la fermă), unde, în prezenţa deţinătorului de animale, desfăşoară procedura de atestare în conformitate cu cerinţele minime de apreciere a fermelor de prăsilă şi în baza indicilor cantitativi şi a productivităţii animalelor comparativ cu standardele rasei, precum şi ai activităţii economice de producţie.
    3.7 Comisia de atestare verifică autenticitatea documentaţiei zootehnice (inclusiv în baza agendelor de lucru), examinează animalele în natură, analizează indicii ce caracterizează calităţile de rasă şi productivitatea animalelor, activitatea economică de producţie, nivelul activităţii de selecţie şi reproducţie pe parcursul ultimilor trei ani. La fermele nou-create, Comisia analizează certificatele de rasă, determină valoarea de prăsilă a animalelor procurate, legitimitatea procurării lor, examinează condiţiile de exploatare şi întreţinere, evidenţa zootehnică.
    3.8 Conducerea fermelor de prăsilă este obligată să prezinte Comisiei de atestare efectivele de animale pentru examinare în natură, loturi (mostre) de producţie pentru unele specii (pielicele, blănuri, lână etc.), Autorizația sanitar-veterinară de funcționare, eliberată în temeiul Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007, privind activitatea sanitar-veterinară, documentaţia de evidenţă zootehnică a productivităţii individuale a animalelor, lucrărilor de selecţie (bonitare, apreciere, testare) şi reproducţie conform formularelor şi instrucţiunilor în vigoare, precum şi adeverinţa despre starea sanitar-veterinară a fermei, eliberată de serviciul sanitar-veterinar.
    3.9 În baza analizei indicilor activităţii fermelor de prăsilă, Comisia de atestare întocmeşte un act de examinare ce conţine avizul cu privire la corespunderea fermei categoriei de prăsilă și îl prezintă Direcţiei de specialitate a ministerului, care elaborează proiectul de ordin corespunzător şi îl prezintă spre aprobare conducerii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.
    3.10 Fermelor zootehnice de prăsilă li se înmânează un atestat care confirmă categoria de prăsilă.
    3.11 Pentru atribuirea categoriei de prăsilă, fermele zootehnice trebuie să corespundă cerinţelor minime, stabilite în anexa nr. 4.
    3.12 Fermelor zootehnice care nu au susţinut atestarea, li se înmânează prescripţii de înlăturare a neajunsurilor depistate, precum şi de ameliorare a lucrărilor tehnologice de selecţie, creştere şi întreţinere a animalelor. În cazul îndeplinirii tuturor prescripţiilor, după o perioadă de 3 luni, deținătorul de animale are dreptul să se adreseze cu cerere repetată pentru atestare în vederea obţinerii categoriei de prăsilă.
4. ACTIVITATEA FERMELOR DE PRĂSILĂ
ȘI RETRAGEREA  ATESTATULUI
    4.1 Fermele zootehnice de prăsilă, pe întreaga perioadă de valabilitate a Atestatului de prăsilă, vor efectua lucrări de selecție și ameliorare a efectivului de animale disponibil și vor prezenta trimestrial informația privind efectuarea acestor lucrări către Î.S. Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor.
    4.2 Fermele zootehnice de prăsilă vor comercializa animale de prăsilă doar însoțite de Certificatul de rasă eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    4.3 Fermele zootehnice de prăsilă care nu vor executa prevederile pct.4.1 și 4.2, la propunerea Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor” și/sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, vor fi eliminate din Lista fermelor zootehnice de prăsilă și li se va retrage Atestatul de prăsilă.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4