OSFSC52/2018
ID intern unic:  374372
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 52
din  05.02.2018
cu privire la modificarea şi completarea
Ordinului IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014
Publicat : 16.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 48-57     art Nr : 250
    În vederea respectării prevederilor art. 133 alin. (1) pct. 8) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), precum şi a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal, ţinînd cont de modificările şi completările efectuate prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 808),
ORDON:
    1. În anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) şi a Formularului TRN15, rîndurile 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4, în partea ce ţine de taxa pentru apă (cod ECO 114611), se modifică conform anexei la prezentul ordin.
    2. Formularul tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15), cu modificările şi completările efectuate prin prezentul ordin, se aplică începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2018.
    3. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor să aducă prezentul ordin la cunoștința tuturor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat şi să asigure publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                                      Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 52. Chişinău, 5 februarie 2018.


    anexa