HCNPFC8/12/2018
ID intern unic:  374419
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 8/12
din  05.02.2018
cu privire la modificarea şi completarea
unor acte normative
Publicat : 23.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 58-66     art Nr : 264
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1298 din 19 februarie 2018
Ministru  _____ Alexandru Tănase


    În temeiul art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS, art.91),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    I. Clauza de emitere a Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.8/15 din 26 februarie 2009 cu privire la aprobarea unor regulamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.86-88, art.363), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.671 din 17 aprilie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
    - textul „art.6 alin.(4), art.7 alin.(7), art.8 alin.(2) şi alin.(4), art.15 alin.(2) pct.1) lit.a)-d) şi art.16 alin.(2) pct.1) lit.b) din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 “Privind birourile istoriilor de credit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138-139, art.559)” se substituie cu textul „art.6 alin.(1), alin.(4) şi alin.(11), art.7 alin.(7), art.8 alin.(2) şi alin.(4), art.17 alin.(3) subalin.1) lit.a)-d) şi lit.g), alin.(7) şi alin.(8), art.18 alin.(2) subalin.1) lit.b) din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 privind birourile istoriilor de credit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.316-321, art.546)”.
    II. Clauza de emitere a Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/4 din 20 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.69-71, art.304), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.669 din 1 aprilie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
    - textul „art.15 alin.(2) pct.1) lit.e) şi art.16 alin.(1)-(3) din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 “Privind birourile istoriilor de credit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138-139, art.559)” se substituie cu textul „art.17 alin.(3) subalin.1) lit.e) şi f), art.18 alin.(1)-(3) din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 privind birourile istoriilor de credit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.316-321, art.546)”.
    III. Regulamentul privind sistemele informaţionale utilizate pentru crearea bazei de date a biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.8/15 din 26 februarie 2009 înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.671 din 17 aprilie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În tot textul Regulamentului:
    1) cuvintele „de program” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „produselor program” la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) cuvintele „semnătura digitală” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „semnătura electronică” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La punctele 1 şi 15, cuvintele „colectarea, păstrarea, stocarea, prelucrarea, transmiterea şi distrugerea (radierea) informaţiilor din istoriile de credit” se substituie cu cuvintele „prelucrarea istoriei de credit”.
    3. La punctul 2:
    1) se introduc două noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „audit tehnic – evaluarea sistemelor informaționale (a echipamentelor și produselor program) efectuată de către o companie specializată în domeniul tehnologiilor informaţionale, cu implicarea cel puțin a unui specialist ce deține certificat CISA (Certified Information Systems Auditor), în vederea determinării gradului de siguranţă și a nivelului de protecţie a sistemului utilizat;
    semnătură electronică - date în formă electronică astfel cum sunt definite în Legea nr.91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic”;
    2) noţiunea „complex de mijloace software şi hardware” va avea următorul cuprins:
    „complex de mijloace software şi hardware – totalitatea produselor program şi echipamentelor tehnice care asigură realizarea proceselor informaţionale;”;
    3) noţiunea „mijloacele semnăturii digitale” se exclude.
    4. La punctul 3, cuvintele „transmiterea, colectarea, păstrarea, stocarea, prelucrarea şi distrugerea (radierea) datelor din istoriile de credit” se substituie cu cuvintele „prelucrarea istoriei de credit”.
    5. La punctul 4 subpunctul 1), cuvintele „colectarea, păstrarea, stocarea, prelucrarea, transmiterea şi distrugerea” se substituie cu cuvântul „prelucrarea”.
    6. La punctul 10, cuvintele „ , în conformitate cu legislaţia privind documentul electronic şi semnătura digitală” se exclud.
    7. La punctul 12 subpunctul 7), după cuvântul „participanții” se va completa cu cuvintele ”, cu care are încheiate contracte de prestare a serviciilor informaționale”.
    8. Punctul 18 se exclude.
    9. Punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „29. Biroul va prezenta informația din baza de date a biroului doar în cazurile și cu respectarea cerințelor stabilite de Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 „Privind birourile istoriilor de credit”.”
    10. Punctul 31 se completează în final cu subpunctul 10) cu următorul cuprins:
    „l0) modul de organizare și generare a înregistrărilor de audit al securităţii în sistemul informaţional al biroului pentru evenimentele indicate în lista corespunzătoare, supuse auditului.”
    11. Se completează cu punctele 331 – 336 cu următorul cuprins:
    „331. Biroul istoriilor de credit asigură efectuarea auditului tehnic cel puţin o dată la 3 ani sau la solicitarea Comisiei Naţionale a Pieței Financiare în cazurile prevăzute la art.17 alin. (8) din Legea nr. 122-XVI din 29 mai 2008 „Privind birourile istoriilor de credit”.
    „332. Compania care efectuează auditul tehnic nu poate fi persoană afiliată biroului istoriilor de credit.
    333. Raportul de audit tehnic, efectuat conform standardelor internaţionale de audit în domeniul sistemelor informaţionale, va exprima opinia de audit privind suficienţa şi eficienţa măsurilor de securitate implementate aferente utilizării sistemului informațional pentru crearea bazei de date şi conformarea cu legislația în vigoare și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
    334. Biroul istoriilor de credit nu poate contracta aceeași companie în scopul efectuării auditului tehnic pentru mai mult de 3 auditări consecutive.
   335. La raportul de audit prezentat Comisiei Naţionale a Pieței Financiare conform art.17 alin.(9) din Legea nr. 122-XVI din 29 mai 2008 „Privind birourile istoriilor de credit” se vor anexa documentele ce confirmă corespunderea companiei care efectuează auditul tehnic cerințelor prezentului regulament, precum și declarația pe propria răspundere a specialiștilor care au efectuat auditul privind păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal.
    336. Biroul istoriilor de credit adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea conflictelor de interese ce pot interveni în desfășurarea activității de audit şi este obligat să furnizeze companiei care efectuează auditul tehnic informații complete, corespunzătoare, relevante și în timp util, pentru a permite efectuarea în bune condiții a activității de audit.”
    12. La punctul 40:
    1) cuvintele „(mijloace software şi hardware)” se exclud;
    2) cuvintele „formare, prelucrare, stocare” se substituie cu cuvântul „prelucrare ”.
    13. La punctul 51, cuvintele „care reprezintă un ansamblu de documente electronice şi documente pe suport de hîrtie” se exclud.
    14. La punctul 54, cuvintele „în formă arhivată a” se exclud.
    15. La punctul 55, cuvintele „în formă arhivată” se exclud, iar textul „7 ani” se substituie cu textul „5 ani”.
    16. La punctul 56, cuvântul „arhivate” se substituie cu cuvintele „pe suport de hîrtie”, iar la final se completează cu textul: „Distrugerea (radierea) informației ce constituie istorie de credit din baza de date a biroului se va realiza prin utilizarea algoritmilor prestabiliți de biroul istoriilor de credit.”
    17. La punctul 58, cuvântul „arhivate” se substituie cu cuvântul „deţinute”.
    IV. Regulamentul cu privire la modul de prezentare a informaţiilor la biroul istoriilor de credit şi de eliberare a raportului de credit, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.8/15 din 26 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.86-88, art.363) înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.671 din 17 aprilie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În tot textul Regulamentului:
    1) cuvântul „acord” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul „consimţământ” la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) cuvintele „semnătura digitală” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „semnătura electronică” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La punctul 2:
    1) cuvintele „ „mijloacele semnăturii digitale”,” se exclud;
    2) textul „Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 „Cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală”” se substituie cu textul „Legea nr.91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic”.
    3. La punctul 3 subpunctul 2), cuvintele „subiectului istoriei de credit” se substituie cu cuvintele „persoanei fizice, subiect al istoriei de credit”.
    4. La punctul 4, cuvintele „care şi-au dat acordul” se substituie cu cuvintele „persoane juridice, întreprinzători individuali, precum şi în privinţa debitorilor persoane fizice care şi-au dat consimţământul sau celor care nu și-au onorat obligațiile în termenul stabilit în notificare conform cerințelor prevăzute de art. 6 alin. (5) din Lege,”.
    5. La punctul 5 subpunctul 1), cuvintele „prin ștampila sursei de formare a istoriilor de credit și” se exclud.
    6. La punctul 8:
    1) subpunctul 3) va avea următorul cuprins: „3) va întreprinde măsurile necesare în vederea creării, verificării şi securizării semnăturii electronice conform Legii nr.91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic”;
    2) subpunctul 4) se exclude.
    7. Punctele 11 şi 12 vor avea următorul cuprins:
    „11. În cazul subiectului istoriei de credit persoană fizică, sursa de formare a istoriilor de credit prezintă informaţie biroului istoriilor de credit doar cu condiţia existenţei consimţământului în acest sens, întocmit conform prezentului Regulament. În cazul în care subiectul istoriei de credit este persoană juridică sau întreprinzător individual, pentru furnizarea către biroul istoriilor de credit a informaţiilor ce constituie istorie de credit nu este necesară existenţa consimţământului.
    12. În cazul lipsei consimţământului subiectului istoriei de credit persoană fizică, sursa de formare a istoriei de credit nu va prezenta biroului istoriei de credit nicio informaţie despre subiectul istoriei de credit persoană fizică. Cu condiția notificării prealabile în modul stabilit de art.6 alin.(5) din Lege, în cazul neonorării de către subiectul istoriilor de credit în termenul indicat în notificare a obligațiilor ce decurg din contractul de credit, sursele de formare a istoriilor de credit vor prezenta biroului istoriilor de credit și vor actualiza până la încetarea acestuia toate informațiile de care dispun aferente acestui contact de credit.”
    8. La punctul 13, textul „30 de zile calendaristice din” se substituie cu textul „7 zile lucrătoare de la”.
    9. La punctul 14, după cuvintele „subiectului istoriei de credit” se completează cu cuvintele „persoană fizică”.
    10. Se completează cu punctele 181 – 187 cu următorul cuprins:
    „181. Biroul istoriilor de credit elaborează şi aprobă standardele proprii ale calităţii informaţiilor (în continuare - standarde) conform prevederilor art.6 alin.(11) din Lege.
    182. În termen de 3 zile lucrătoare din momentul aprobării standardelor de către consiliu, biroul istoriilor de credit depune la Comisia Naţională a Pieței Financiare o cerere de acceptare a standardelor semnată de conducătorul biroului istoriilor de credit sau de persoanele împuternicite în mod corespunzător, la care se anexează:
    1) Standardele. Textul integral al standardelor se anexează pe suport de hârtie şi în format electronic;
    2) Copia deciziei consiliului prin care au fost aprobate standardele;
    3) Dovada achitării taxei în conformitate cu hotărârea privind bugetul Comisiei Naţionale a Pieței Financiare pe anul respectiv.
    183. Comisia Naţională a Pieței Financiare examinează cererea prevăzută la pct.182 şi documentele anexate în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data depunerii.
    184. Dacă standardele nu corespund prevederilor Legii şi altor acte normative Comisia Naţională a Pieței Financiare este în drept să solicite modificarea standardelor în termenul stabilit de aceasta. În caz că nu s-au prezentat modificările solicitate în termenul stabilit, Comisia Naţională a Pieței Financiare este în drept să respingă cererea.
    185. Standardele, modificările şi completările operate la aceste standarde pot fi aplicate numai după adoptarea deciziei de acceptare a acestora de Comisia Naţională a Pieței Financiare.
    186. Biroul istoriilor de credit este obligat să prezinte Comisiei Naţionale a Pieței Financiare pentru coordonare orice modificări sau completări la standarde în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.
    187. În cazul respingerii cererii, Comisia Naţională a Pieței Financiare informează în scris biroul istoriilor de credit şi comunică motivele respingerii cererii în termen de 5 zile lucrătoare din data expirării perioadei prevăzute la pct.184 din prezentul Regulament. Biroul, cu condiţia înlăturării motivelor care au servit drept temei pentru respingerea cererii, poate depune o nouă cerere, în modul stabilit de prezentul Regulament.”
    11. La punctul 20 subpunctul 2):
    1) după cuvintele „persoană juridică” se completează cu cuvintele „sau întreprinzător individual”;
    2) la litera c), după cuvintele „persoanei juridice” se completează cu cuvintele „sau întreprinzătorului individual”;
    3) litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) menţiunea privind existenţa unei cereri scrise de oferire a serviciilor de creditare sau de acordare a garanţiilor ori dacă există deja un acord în vigoare referitor la prestarea serviciilor de creditare sau de acordare a garanţiilor;”.
    12. La punctul 21 subpunctul 1) lit.d), cuvântul „format” se substituie cu cuvintele „formă de document”.
    13. La punctul 23:
    1) cuvintele „utilizatorului sau” se exclud;
    2) la lit.b), după cuvintele „certificatul înregistrării de stat a persoanei juridice” se completează cu cuvintele „(în cazul existenţei)”.
    14. La punctul 24, textul „(specificate la art.5 alin.(3) diviziunea 2) lit.a) pct.(iv) şi alin.(7) diviziunea 2) lit.a) pct.(iv) din Lege)” se exclude.
    15. La punctul 25, după cuvintele „istoriei de credit date” se completează cu textul „precum şi informaţia specificată la art.7 alin.(2) din Lege.”
    16. La punctul 26, cuvintele „prin ștampila biroului istoriilor de credit și” se exclud, iar cuvintele „adjunctului acestuia” se substituie cu cuvintele „altei persoane împuternicite în mod corespunzător”.
    17. La punctele 28 şi 29, textul „10 zile calendaristice” se substituie cu textul „2 zile lucrătoare”.
    18. La punctul 30, cuvintele „numai cu condiţia existenţei acordului subiectului istoriei de credit” se substituie cu cuvintele „în privinţa subiectului istoriei de credit persoană fizică numai cu condiţia existenţei consimţământului acestuia”.
    19. La punctul 31:
    1) după cuvintele „Biroul istoriilor de credit” se completează cu cuvintele „ , în caz de necesitate,”;
    2) cuvintele „în orice timp” se exclud.
    20. La punctul 32, cuvintele „informaţia referitoare la utilizatorii istoriei de credit, şi anume: denumirea deplină şi abreviată (dacă există), IDNO, data depunerii demersului de către utilizatorul istoriei de credit” se substituie cu textul „informaţiile specificate la art.5 alin.(5) din Lege”.
    21. Se completează cu punctul 341 cu următorul cuprins:
    „341. Transmiterea raportului de credit unui utilizator al istoriei de credit sau unui birou al istoriilor de credit din afara teritoriului ţării poate avea loc doar cu condiţia asigurării securităţii şi confidenţialităţii informaţiei din istoria de credit la prelucrarea istoriei de credit, conform standardelor şi normelor general acceptate în domeniul securităţii informaţionale.”
    22. În titlul capitolului V și în tot textul din capitolul V, după cuvintele „subiectului istoriei de credit” la orice formă gramaticală se completează cu cuvintele „(persoană fizică)”.
    23. Punctul 49 va avea următorul cuprins:
    „49. În cazul efectuării schimbului de informaţii între birourile istoriilor de credit, în scopul executării art.6 alin.(2) şi alin.(4) din Lege, consimţământul va conţine: denumirea, IDNO, adresa juridică a tuturor birourilor istoriilor de credit care participă la schimbul informațional”.
    24. Se completează cu punctul 491 cu următorul cuprins:
    „491. În cazul existenței contractelor privind obţinerea de către birou de la persoane juridice de drept public și privat a informaţiei despre gajarea (ipotecarea) bunurilor mobile şi imobile, despre respectarea de către subiectul istoriilor de credit a obligaţiilor faţă de bugetul public naţional, precum şi despre executarea hotărârilor judecătoreşti pe cauze civile irevocabile, referitoare la executarea obligaţiilor pecuniare, în conformitate cu art. 11 alin. (1) lit. g) din Lege, consimțământul va conține denumirea, IDNO, adresa juridică a tuturor entităților de la care se va obține informația menționată.”
    25. La punctul 50, după textul „pct.23” se completează cu textul „lit.a)”.
    26. La punctul 51, textul „art.17 din Legea nr.17-XVI din 15 februarie 2007 “Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal”” se substituie cu cuvintele „legislaţia civilă, contravenţională sau penală”.
    27. La punctul 52, cuvintele „termen de o lună” se substituie cu textul „decurs de 30 de zile de la data acordării acestuia.”.
    28. La punctul 53, textul „în decursul termenului menţionat la pct.52” se exclude.
    29. Punctul 54 va avea următorul cuprins:
    ”54.Consimțământul subiectului istoriei de credit (persoană fizică) nu face parte integrantă a contractului de credit şi se întocmește conform modelului stabilit în Anexele nr. 1-3 la prezentul Regulament.”.
    30. Anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1
   
    31. Anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    32. După Anexa nr.2, Regulamentul se completează cu Anexa nr.3 cu următorul cuprins:

    anexa nr.3

    V. Regulamentul privind modul de raportare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare de către birourile istoriilor de credit, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.8/15 din 26 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.86-88, art.363), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.671 din 17 aprilie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Birourile istoriilor de credit prezintă la Comisia Naţională următoarele rapoarte:
    1) Raport privind numărul istoriilor de credit conţinute în baza de date a biroului istoriilor de credit, întocmit conform anexei nr.2;
    2) Raport privind numărul de credite raportate de către sursele de formare a istoriilor de credit, întocmit conform anexei nr.3;
    3) Raport privind numărul rapoartelor de credit prezentate, întocmit conform anexei nr.4;
    4) Raport privind numărul istoriilor de credit contestate, întocmit conform anexei nr.5;
    5) Raport privind numărul contractelor de prestare a serviciilor informaţionale încheiate cu sursele de formare/utilizatorii istoriilor de credit, întocmit conform anexei nr.6;
    6) Raport privind alte servicii prestate, întocmit conform anexei nr.7;
    7) Raport privind numărul creditelor pe categorii de întârziere înregistrate în baza de date a biroului istoriilor de credit, întocmit conform anexei nr.8.”
    2. La punctul 4, după cuvântul „trimestrial” se completează cu textul „(cu excepţia trimestrului IV),”.
    3. Se completează cu punctele 41 - 43 cu următorul cuprins:
    „41. La rapoartele trimestriale (cu excepţia trimestrului IV) biroul istoriilor de credit va prezenta situaţiile financiare trimestriale (bilanţul, situaţia de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar) întocmite la ultima zi calendaristică a trimestrului de gestiune în baza standardelor de contabilitate aplicabile.
    42. Biroul istoriilor de credit va prezenta rapoartele pentru trimestrul IV prevăzute la pct.3 din prezentul Regulament împreună cu situaţiile financiare anuale până la 31 martie a anului ce urmează după anul de gestiune şi copia de pe raportul de audit în cazul efectuării auditului situațiilor financiare.
    43. Biroul istoriilor de credit este în drept să solicite informaţii de la sursele de formare a istoriilor de credit cu care are încheiat contract de prestare a serviciilor informaţionale în scopul executării prevederilor prezentului Regulament.”
    4. La punctul 10, cuvintele ” , și se autentifică cu ștampila biroului” se exclud.
    5. Anexele nr.2, 3, 4 şi 5 se substituie cu anexele nr.2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 cu următorul cuprins:

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8
   
    VI. Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/4 din 20 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.69-71, art.304) înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.669 din 1 aprilie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În tot textul Regulamentului, cuvintele „de program” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „produselor program” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Punctul 1 se completează în final cu textul: „ , cerinţele privind studiile, calificarea şi competenţa membrilor consiliului, organului executiv şi personalului biroului istoriilor de credit”.
    3. Se completează cu Capitolul II1 cu următorul cuprins:
    „II1 CERINŢE PRIVIND STUDIILE, CALIFICAREA ŞI COMPETENŢA MEMBRILOR CONSILIULUI, ORGANULUI EXECUTIV ŞI PERSONALULUI BIROULUI ISTORIILOR DE CREDIT
    61. Membrii consiliului trebuie să corespundă cumulativ următoarelor cerinţe:
    1) să nu fie membri ai consiliului de administraţie, conducători, angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală directă sau indirectă cu un alt birou al istoriilor de credit;
    2) să se bucure de o bună reputaţie pentru a asigura o administrare stabilă şi prudentă a biroului istoriilor de credit;
    3) să corespundă cerinţelor prevăzute în pct.6 subpct.1) şi 2);
    4) să nu fi deţinut funcţia de conducător al unei societăţi aflată în curs de lichidare pe cale judiciară ori declarată în stare de insolvabilitate în ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii de lichidare/insolvabilitate.
    62. Conducătorilor biroului istoriilor de credit şi adjuncţilor acestora li se aplică prevederile pct.61 ale prezentului Regulament şi aceștia nu pot să presteze muncă prin cumul la o altă entitate.
    63. Conducătorii biroului istoriilor de credit şi adjuncţii trebuie să aibă studii superioare absolvite şi o experienţă profesională în domeniul economic, financiar-bancar, juridic, tehnologiilor informaţionale de cel puţin 3 ani.
    64. Biroul istoriilor de credit este obligat să desemneze/angajeze cel puţin 2 specialişti cu studii superioare absolvite în domeniul tehnologiilor informaţionale şi experienţă profesională în domeniu de cel puţin 3 ani.”.
    4. La punctul 24, cuvintele „ , se va autentifica prin ștampila organizației” se exclud.
    5. La punctul 25:
    1) subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) Planul de afaceri pe termen scurt sau pe termen mediu care să includă o perioadă de cel puţin 3 ani.”;
    2) se completează cu subpunctul 41 cu următorul cuprins:
    „41) Politicile şi procedurile de identificare și gestionare a riscurilor şi de soluţionare a litigiilor.”;
    3) la subpunctul 5), lit.d) va avea următorul cuprins:
    „d) în cazul amplasării echipamentelor tehnice şi produselor program în încăperile unui prestator de servicii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de asigurare a securităţii informaţionale, se va prezenta:
    - copia contractului încheiat;
    - documentele ce confirmă corespunderea încăperilor cerinţelor Legii şi prezentului Regulament.”;
    4) la subpunctul 6) lit.b), textul „Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”” se substituie cu textul „Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”;
    5) la subpunctul 6):
    - litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) documentele ce confirmă provenienţa produselor program şi copia de pe licenţă în caz că sunt licenţiate”;
    - la litera g), textul ”și prin ștampila biroului istoriilor de credit” se exclude;
    -se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    ”h) plan de acţiuni pentru dezvoltarea tehnică a bazei de date a biroului istoriilor de credit şi a măsurilor pentru protecţia datelor împotriva accesului neautorizat sau furnizării ilegale de date.”;
    6) se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:
    „8) Documentele ce confirmă corespunderea membrilor consiliului, persoanelor care reprezintă organul executiv și personalului biroului menționat la pct. 64 cerinţelor prezentului Regulament:
    - copia actului de identitate;
    - decizia organului competent referitor la desemnarea/angajarea persoanei în funcţie;
    - copia actului de studii;
    - copia de pe documentul ce confirmă experienţa de muncă;
    - cazierul judiciar, depus în termenul de valabilitate a acestuia;
    - curriculum vitae datat şi semnat”.
    Biroul istoriilor de credit este obligat să notifice Comisia Naţională despre înlocuirea persoanelor indicate în Capitolul II1 în următoarea zi lucrătoare după luarea deciziei de desemnare/angajare de către organul competent, cu prezentarea la Comisia Naţională a documentelor menţionate în prezentul subpunct, ce confirmă că noile persoane corespund cerinţelor stabilite de prezentul Regulament.”
    6. La punctul 33, textul „Mărimea taxei pentru eliberarea licenţei este de 2500 lei.” se exclude.
    7. Punctul 40 va avea următorul cuprins:
    „40. Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta și taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei se stabileşte în mărimea indicată la art. 1210 alin. (5) din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.”
    8. La punctul 42, subpct.4) va avea următorul cuprins:
    „4) necorespunderea persoanelor cu funcţii de răspundere prevederilor Legii şi prezentului Regulament.”
    9. La punctul 46, cuvintele „publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „intrării în vigoare”.
    10. La pct.53 şi pct.58, textul „art.14” se substituie cu textul „art.16”.
    11. La punctul 56:
    1) textul „motivele indicate în art.21 alin.(2) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 “Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”, precum şi în cazurile cînd” se substituie cu cuvintele „următoarele motive”;
    2) se completează cu subpct.6) cu următorul cuprins:
    „6) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia.”
    12. La punctul 57 subpct.1) şi 2), cuvântul „publicării” se substituie cu cuvântul „emiterii”.
    13. Se completează cu Capitolele VIII şi IX cu următorul cuprins:
„VIII. ELIBERAREA AVIZULUI PREALABIL
LA EXTERNALIZAREA FUNCŢIILR BIROULUI
ISTORIILOR DE CREDIT

    60. În cazul externalizării funcţiilor, biroul istoriilor de credit, în termen de 15 zile din data luării deciziei de externalizare de către consiliul biroului istoriilor de credit, informează în scris Comisia Naţională despre decizia de externalizare şi conceptul externalizării.
    61. În scopul obţinerii avizului prealabil privind externalizarea funcţiilor, cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care se preconizează încheierea contractului de externalizare, biroul istoriilor de credit depune la Comisia Naţională o cerere. Cererea va fi întocmită în limba de stat şi semnată de conducător şi autentificată prin ştampila organizaţiei.
    62. La cererea pentru obţinerea avizului prealabil privind externalizarea funcţiilor se anexează următoarele documente şi informaţii:
    a) decizia consiliului biroului istoriilor de credit privind externalizarea funcţiilor;
    b) descrierea detaliată a funcţiilor externalizate;
    c) fundamentarea externalizării funcţiilor;
    d) documentele justificative privind respectarea cerinţelor art.12 alin.(6) din Lege;
    e) prezentarea informaţiei aferentă furnizorului, care să cuprindă, cel puţin, denumirea, sediul;
    f) proiectul contractului de externalizare;
    g) politicile şi procedurile interne aferente funcţiilor externalizate care conţin descrierea modului prin care funcţiile externalizate vor fi reintegrate în activitatea biroului istoriilor de credit;
    h) dovada achitării taxei în conformitate cu hotărârea privind bugetul Comisiei Naţionale a Pieței Financiare pe anul respectiv.
    63. În termen de 30 de zile din data primirii setului integral de documente şi informaţii conform pct.62, Comisia Naţională emite decizia prin care admite cererea și eliberează avizul prealabil privind externalizarea funcţiilor sau respinge cererea, informând în scris solicitantul, cu indicarea motivului respingerii.
    64. În cazul necesităţii solicitării unor informaţii suplimentare de către Comisia Naţională, termenul stabilit la pct.63 poate fi prelungit pentru o perioadă de până la 15 zile, cu informarea în scris a biroului istoriilor de credit.
    65. Avizul privind externalizarea funcţiilor nu este transferabil altei persoane şi este valabil pe durata perioadei contractului de externalizare încheiat între biroul istoriilor de credit şi furnizor.
    66. Drept motiv de respingere a cererii pentru eliberarea avizului privind externalizarea funcţiilor serveşte:
    1) neprezentarea setului integral de documente şi informaţii prevăzute la pct.62 sau celor solicitate conform pct.64 şi/sau prezentarea documentelor şi a informaţiilor neveridice;
    2) necorespunderea activităţii biroului istoriilor de credit cu prevederile Legii şi actele normative adoptate întru executarea acesteia ca urmare a externalizării funcţiilor respective.
    67. După externalizarea funcţiilor biroul istoriilor de credit notifică despre aceasta Comisia Naţională, anexând copia contractului de externalizare.
    68. În cazul retragerii avizului eliberat în conformitate cu art.12 alin.(3) din Lege sau încetării contractului privind externalizarea funcţiilor, biroul istoriilor de credit şi furnizorul sunt obligaţi să notifice Comisia Naţională, cu anexarea documentelor justificative, privind conformarea cu prevederile art.12 alin.(8) din Lege.
IX. ELIBERAREA AVIZULUI PREALABIL LA
PRESTAREA

    ALTOR SERVICII INFORMAŢIONALE
    69. În vederea obţinerii avizului prealabil conform art.11 alin.(2) din Lege, biroul istoriilor de credit depune la Comisia Naţională o cerere întocmită în limba de stat şi semnată de conducător şi autentificată prin ştampila organizaţiei la care se anexează:
    1) o notă de fundamentare a necesităţii şi oportunităţii prestării altor servicii informaţionale;
    2) planul de afaceri care include cel puţin descrierea detaliată a tipurilor de servicii preconizate a fi prestate, identificarea riscurilor la care se expune sau poate fi expus biroul istoriilor de credit, bugetul estimativ pentru primii 3 ani de activitate financiară, bazat pe calcule realiste, resursele disponibile pentru desfăşurarea activităţii;
    3) declaraţia pe propria răspundere că prestarea altor servicii informaţionale nu vor prejudicia în vreun fel activitatea de prestare a serviciilor de formare, prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit, precum şi de prezentare a rapoartelor de credit;
    4) dovada achitării taxei în conformitate cu hotărârea privind bugetul Comisiei Naţionale a Pieței Financiare pe anul respectiv.
    70. Comisia Națională examinează cererea de eliberare a avizului prealabil în modul și termenul prevăzut de pct.63, 64 și 66 din prezentul Regulament.”

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                               Valeriu CHIȚAN

    Nr. 8/12. Chişinău, 5 februarie 2018.