OSFSC524/2017
ID intern unic:  374473
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 524
din  22.12.2017
cu privire la modificarea și completarea
Ordinului IFPS nr. 693 din 26 decembrie 2007 privind
particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34)
din Codul fiscal
Publicat : 23.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 58-66     art Nr : 317
    În scopul asigurării bunei administrări fiscale, aplicării conforme a prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal şi în temeiul prevederilor art. 133 alin. (1) pct.8) și alin. (2) pct.4) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Anexa nr. 1 „Recomandări metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal” la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 693 din 26 decembrie 2007 se modifică și se completează după cum urmează:
    - primul alineat din punctul 4, la sfîrșit se completează cu următoarea sintagmă „sau, după caz, la locul amplasării bunului imobil”;
    - punctul 4, după primul alineat, se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În scopul optimizării modului de înregistrare a Contractelor de transmitere în folosință a proprietății imobiliare (locațiune, arendă, uzufruct) de către persoanele fizice, locatorul care se conformează prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal este în drept să înainteze cerere de înregistrare a contractului de locațiune (arendă, uzufruct), cu anexarea obligatorie a copiei contractului de locațiune sau a declarației despre bunul dat în locațiune, copiei buletinului de identitate al locatorului, la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu (reședință) al acestuia sau locul amplasării bunului imobil.”;
    - punctul 9 se completează la început cu o propoziție nouă cu următorul cuprins:
    „Se consideră dată a înregistrării contractului de locațiune (arendă, uzufruct) data depunerii cererii de către contribuabil (locator), cu anexarea documentelor necesare, la orice subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat.”;
    - punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „11. Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va recepționa în mod obligatoriu cererea privind transmiterea contractului de locațiune (arendă, uzufruct) și documentele anexate de la persoana fizică (locator) și, în funcție de circumstanțele ce reies din cerere, va întreprinde următoarele acțiuni:
    - în caz că locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator) corespunde razei de deservire a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat (domiciliul (reședința)/sau bunul imobil), unde au fost depuse documentele, aceasta va purcede la procedura de înregistrare a contractului în modul expus mai jos;
    - în caz că locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator) nu corespunde razei de deservire a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat (domiciliul (reședința)/sau bunul imobil) unde au fost depuse documentele, aceasta va expedia în termen de 3 zile lucrătoare pentru înregistrare cererea de înregistrare a contractului și documentele anexate la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căreia îşi are domiciliul persoana fizică (locatorul), care urmează să înregistreze contractul în modul general stabilit;
    - în cazul în care persoana fizică (locatorul) nu dispune de domiciliul de bază, cererea și contractele de locaţiune (arendă, uzufruct) se vor îndrepta în termen de 3 zile lucrătoare spre înregistrare la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în raza căreia este amplasat bunul imobil transmis în locaţiune (arendă, uzufruct), care urmează să înregistreze contractul în modul general stabilit.
    Funcționarii fiscali vor informa contribuabilul despre necesitatea achitării lunare, cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, cu excepția lunii în care a fost încheiat contractul (în acest caz termenul de achitate este nu mai tîrziu de a doua zi după încheierea contractului), a impozitului în mărime de 7% din valoarea contractului, la clasificația economică 111130 „Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare” conform modului și rechizitelor, indicate în punctul 13 și, respectiv, punctul 10 din prezentele Recomandări, în funcție de nivelul bugetului (bugetul de stat sau bugetul local)”;
    - se introduce un punct nou, 14, cu următorul cuprins:
    „14. Din momentul implementării Registrului electronic unic privind înregistrarea contractelor de locațiune, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, care vor recepționa cererile privind înregistrarea contractelor de locațiune (arendă, uzufruct) de la persoanele care se conformează prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, vor înregistra contractele în cauză în Registrul electronic unic.”.
    2. Se pune în sarcina subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat executarea conformă a prevederilor prezentului ordin.
    3. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                                        Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 524. Chişinău, 22 decembrie 2017.