HGC163/2018
ID intern unic:  374484
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 163
din  23.02.2018
cu privire la modificarea și completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 28.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 67     art Nr : 193
    În temeiul prevederilor art. 7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 1 alin. (3) și art. 6 din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68-71, art. 505), cu modificările şi completările ulterioare, și ale Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1361 din 22 decembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 9-12, art. 51), cu modificările ulterioare, se completează și se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „autoritatea competentă în domeniul siguranței ocupaționale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul de Stat al Muncii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Regulament:
    a) punctele 9 și 14 vor avea următorul cuprins:
    „9. Angajatorul va comunica imediat despre producerea accidentelor la locul de muncă (prin telefon sau prin orice alte mijloace de comunicare) Inspectoratului de Stat al Muncii, Casei Naționale de Asigurări Sociale și, după caz, forului tutelar, organului sindical de ramură sau interramural, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (în cazurile de intoxicație acută). În cazul producerii accidentelor grave și mortale, va comunica suplimentar Inspectoratului de Poliție din raza raionului sau sectorului în care s-a produs accidentul.”;
    „14. Accidentele grave şi mortale produse la locul de muncă sînt cercetate de Inspectoratul de Stat al Muncii, iar cele cu incapacitate temporară de muncă – de comisia angajatorului.  În cazul în care angajatorul nu are posibilitatea de a  constitui o comisie de cercetare a evenimentului, acesta va fi cercetat de Inspectoratul de Stat al Muncii.”;
    b) la punctul 15, textul „Centrului de Medicină Preventivă teritorial,” se exclude;
    c) punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. La cercetarea accidentelor care s-au produs la obiectele supuse controlului de către autoritățile competente în domeniul siguranței ocupaționale au dreptul să participe și reprezentanții împuterniciți ai acestor autorități.”;
    d) în punctul 31 alineatul doi, cuvintele „inspectorul general de stat al muncii” se substituie cu cuvintele „directorul Inspectoratului de Stat al Muncii”;
    e) punctul 40 va avea următorul cuprins:
    „40. Controlul asupra comunicării, cercetării, raportării şi evidenţei accidentelor produse în muncă îl exercită Inspectoratul de Stat al Muncii. Controlul asupra realizării măsurilor de lichidare a cauzelor accidentelor de muncă îl exercită autoritatea competentă în domeniul siguranţei ocupaţionale.”;
    3) la anexa nr. 2, antetul procesului-verbal privind cercetarea accidentului de muncă va avea următorul cuprins:


    2. Hotărîrea Guvernului nr. 788 din 7 octombrie  2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat al Muncii, a structurii și efectivului-limită ale acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 222-227, art. 892) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) denumirea hotărîrii va avea următorul cuprins: „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii”;
    2) în textul hotărîrii:
    a) la punctul 1, după alineatul doi se introduce un alineat cu următorul cuprins:
    „Organigrama Inspectoratului de Stat al Muncii, conform anexei nr. 11”;
    b) la punctul 2, cifra „109” se substituie cu cifra „73”, cifra „22” se substituie cu cifra „28”, iar cifra „87” se substituie cu cifra „45”;
    3) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 788
din 7 octombrie  2017

STRUCTURA
Inspectoratului de Stat al Muncii
    Aparatul central:
    Director
    Director adjunct
    Consiliul de soluționare a disputelor
    Direcția monitorizarea controlului în domeniul raporturilor de muncă, în domeniul securității și sănătății în muncă și cercetarea accidentelor de muncă
    Direcția analiza și evaluarea riscurilor, planificarea controalelor și raportare, informare și instruire
    Direcția management instituțional
    Secția resurse umane, managementul documentelor și relații cu publicul
    Serviciul evidenţă contabilă
    Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor
    Serviciul juridic
    Subdiviziuni desconcentrate în teritoriu:
    Inspecţiile teritoriale de muncă.”;
    4) se completează cu anexa nr. 11 cu următorul cuprins:

    anexa nr.11

    5) la anexa nr. 2:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Muncii, Protecției Sociale și Familiei” și „muncii, protecției sociale și familiei” se substituie cu cuvintele „Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” și, respectiv, „sănătății, muncii și protecției sociale”;
    b) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Statutul juridic al Inspectoratului de Stat al Muncii
    Inspectoratul de Stat al Muncii (în continuare – Inspectorat) este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.”;
    c) la punctul 3 subpunctul 1), după textul „Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii” se introduce textul „ , Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător”;
    d) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Misiunea
    Inspectoratul coordonează la nivel naţional respectarea actelor normative în domeniul raporturilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă și asigură aplicarea dispoziţiilor actelor normative referitoare la raporturile de muncă.”;
    e) la punctul 5:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) exercitarea controlului de stat asupra respectării actelor normative în domeniul raporturilor de muncă, cu excepția securității și sănătății în muncă, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, la persoane fizice care angajează salariaţi, precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale (în continuare – angajatori)”;
    la litera c), textul „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu textul „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    f) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Atribuţiile principale ale Inspectoratului
    În realizarea misiunii sale Inspectoratul de Stat al Muncii are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează controlul de stat asupra respectării actelor normative cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, efectuat de către inspectorii de muncă din cadrul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale;
    b) ține şi actualizează informaţia referitoare la autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale şi la inspectorii de muncă din cadrul acestora;
    c) analizează riscurile, planifică și controlează respectarea dispoziţiilor actelor normative în domeniul raporturilor de muncă referitoare la:
    contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
    timpul de muncă şi timpul de odihnă;
    retribuirea muncii;
    normele de muncă;
    garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
    disciplina muncii;
    particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi, inclusiv a muncii minorilor și femeilor;
    răspunderea materială potrivit actelor normative în domeniul muncii;
    completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă;
    crearea sau rezervarea locurilor de muncă şi ocuparea/angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu prevederile actelor normative privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
    prezentarea de către angajatori, pe adresa agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, a rapoartelor despre locurile create şi/sau rezervate în cadrul instituţiilor lor pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi despre ocuparea acestor locuri de către persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu prevederile actelor normative privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
    corectitudinea stabilirii, calculării și a plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, a indemnizației pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), a indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav;
    d) înregistrează comunicările despre accidentele în muncă;
    e) cercetează accidentele de muncă, potrivit cadrului normativ;
    f) informează autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale despre cauzele și circumstanțele producerii accidentelor de muncă cercetate;
    g) participă, în comun cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, la elaborarea actelor normative, metodologiilor, instrucţiunilor, ghidurilor, recomandărilor metodice cu privire la aplicarea prevederilor actelor normative referitoare la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, pe care le aprobă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;
    h) după necesitate, prezintă Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale propuneri de modificare a actelor normative în domeniul raporturilor de muncă și al securității şi sănătății în muncă;
    i) realizează activităţi de pregătire, instruire, informare și consultare în domeniul raporturilor de muncă a angajatorilor și a salariaţilor angajați în unitățile din domeniile lor de competență;
    j) examinează petiții ale cetățenilor și sesizări parvenite de la unități economice, instituții și organizații;
    k) creează, întreţine şi actualizează permanent sistemul e-learning, precum și instruiește, prin intermediul acestuia, inspectori de muncă, indiferent de instituţia în care activează aceştia;
    l) organizează şi efectuează, în comun cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, instruirea iniţială şi continuă a inspectorilor de muncă şi verificarea cunoştinţelor acestora la finele fiecărui curs de instruire, indiferent de instituţia în care activează aceştia;
    m) asigură desfăşurarea instruirilor iniţiale şi continue exclusiv prin intermediul sistemului e-learning;
    n) ţine şi actualizează informaţia privind activităţile de control în domeniul siguranţei ocupaţionale întreprinse de autorităţile competente în domeniu, în baza rapoartelor prezentate de acestea;
    o) participă, în cadrul Consiliului de soluționare a disputelor, la examinarea contestațiilor depuse de persoanele controlate împotriva acțiunilor şi actelor inspectorului realizate în cadrul procedurilor de control de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    p) examinează contestaţiile depuse de persoanele controlate care nu sînt subiecți ai activității de întreprinzător, de salariați și de alte persoane împotriva acțiunilor şi actelor inspectorului realizate în cadrul procedurilor de control;
    q) elaborează, cu participarea tuturor autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, raportul anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării actelor normative cu privire la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă;
    r) colaborează cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, cu patronatele şi sindicatele, modalităţile de colaborare fiind stabilite prin acordul comun al părţilor;
    s) colaborează cu organele similare din alte state la realizarea prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul de competenţă;
    t) exercită alte atribuţii prevăzute de actele normative.”;
    g) punctul 8:
    la subpunctul 1), cuvintele „de Guvern” se substituie cu cuvintele „în condițiile legii”;
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) organizează și asigură funcționalitatea Consiliului de soluționare a disputelor, precum şi examinarea în cadrul acestuia a contestațiilor depuse de persoanele controlate împotriva acțiunilor şi actelor inspectorului realizate în cadrul procedurilor de control de stat asupra activităţii de întreprinzător”;
    se completează cu litera k1) cu următorul cuprins:
    „k1) organizează și asigură examinarea contestațiilor depuse de persoanele controlate care nu sînt subiecți ai activității de întreprinzător, de salariați și de alte persoane împotriva acțiunilor şi actelor inspectorului realizate în cadrul procedurilor de control;”.

    PRM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                   Svetlana Cebotari

    Nr. 163. Chişinău, 23 februarie 2018.