OARFCC9/2018
ID intern unic:  374499
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU
ORDIN Nr. 9
din  14.02.2018
privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la
înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor
Publicat : 28.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 67     art Nr : 320
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1299 din 20 februarie 2018
Ministru _______ Alexandru TĂNASE


    În conformitate cu art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.  44-46, art. 318), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, aprobată prin Ordinul Directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 112 din 22 iunie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,nr. 142-144, art. 487), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 423 din 17 octombrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul Instrucţiunii cuvântul „Întreprinderea” şi cuvintele „Î.S. „Cadastru” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare, cuvintele „oficiul cadastral teritorial” şi „oficiu cadastral” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „organul cadastral teritorial” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La punctul 7 cuvintele „Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare - Agenţia)” se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”.
    3. La punctul 21 alineatul întâi subalineatul cinci cuvintele „extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice” se substituie cu cuvintele „informaţia din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali”.
    4. La punctul 22:
    1) alineatul întâi lit. e)  se completează în final cu cuvintele: „cu excepția cazului când informaţia poate fi extrasă de către registrator din registre şi sisteme informaţionale de stat”;
    2) alineatul doi se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Certificatul înregistrării de stat sau, după caz, decizia de înregistrare nu se prezintă în cazul în care informaţia poate fi extrasă de către registrator din registre şi sisteme informaţionale de stat.”;
    3) la alineatul cinci lit. e1) textul „procesele - verbale de transmitere silită a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, întocmite de către executorul judecătoresc” se substituie cu cuvintele „încheierile instanţei de judecată privind confirmarea încheierilor executorului judecătoresc de transmitere a bunurilor”.
    5. La punctul 33 textul „ , aprobat prin Ordinul Agenţiei” se exclude.
    6. Punctul 35 prima frază se completează în final cu cuvintele „și extrage informaţia necesară din registrele de stat ţinute în formă electronică şi sistemele informaţionale de stat, la care are acces”.
    7. La punctul 36 subalineatul şase textul „Întreprinderea Specializată în Cadastru (în continuare - Întreprinderea)” se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”.
    8. Punctul 44 se completează în final cu textul „(în continuare - Agenţia)”.
    9. La punctul 89 alineatul întâi se completează în final cu textul „sau  pentru efectuarea înscrierilor în registrul bunurilor imobile în cazul reconstrucţiei, supraetajării unei clădiri înregistrare.”
    10. La punctul 90 alineatul întâi cuvintele „actul de stabilire pe teren întocmit de oficiul cadastral teritorial” se substituie cu cuvintele „actul de constatare pe teren”.
    11. La punctul 95 alineatul trei cuvintele „apartamentelor privatizate” se substituie cu cuvintele „încăperilor izolate privatizate”.
    12. Punctul 954 se completează cu două alineate cu următorul cuprins:
    „Suplimentar se va verifica, după caz,  dacă din clauzele contractului de societate civilă derivă:
    - asupra cărui bun urmează a fi efectuată înscrierea (teren, construcţie, încăpere izolată);
    - cerinţa de înregistrare a construcţiei ca bun viitor;
    - cine dintre participanţii care reprezintă societatea în raport cu terţii are dreptul de a încheia contracte de investiţie.
    Pentru radierea notării contractului de societate, ca rezultat al rezilierii unilaterale a contractului, cererea se va depune de către toţi participanţii la societatea civilă, cu excepţia cazului când contractul prevede expres că cererea poate fi depusă de către unul din participanţi.”.
    13. La punctul 122 lit. e) alineatul doi cuvintele „sau documentelor ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie”  se substituie cu cuvintele „şi documentelor ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie”.
    14. La anexa nr. 1 textul „Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
    Oficiul Cadastral Teritorial ________________
    Filiala ____________”
    se substituie cu textul  „Agenţia Servicii Publice
    Serviciul cadastral teritorial _____________”.
    15. La anexa nr. 3 textul „OFICIUL CADASTRAL TERITORIAL __________________” se substituie cu textul „Agenţia Servicii Publice
    Serviciul cadastral teritorial ________________”.
    16. La anexa nr. 4 textul „ÎNTREPRINDEREA DE STAT „CADASTRU”
    OFICIUL CADASTRAL TERITORIAL ___________”
    se substituie cu textul „Agenţia Servicii Publice
    Serviciul cadastral teritorial _______”.
    17. La anexa nr. 9 textul „OFICIUL CADASTRAL TERITORIAL __________”  se substituie cu textul „Agenţia Servicii Publice
    Serviciul cadastral teritorial ________”.
    18. La anexa nr. 10 textul „OFICIUL CADASTRAL TERITORIAL CHIŞINĂU” se substituie cu textul „Agenţia Servicii Publice
    Serviciul cadastral teritorial _____”.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENȚIEI RELAȚII FUNCIARE
    ȘI CADASTRU                                                                       Anatolie GHILAȘ

    Nr. 9. Chişinău, 14 februarie 2018.