LPM302/2017
ID intern unic:  374504
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 302
din  21.12.2017
cu privire la Serviciul Vamal
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 143     Data intrarii in vigoare : 02.06.2018
    MODIFICAT
   
LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Obiectul reglementării
    (1) Prezenta lege reglementează organizarea, funcționarea și activitatea Serviciului Vamal, statutul juridic, protecția socială și serviciul funcționarului public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal.
    (2) Serviciul Vamal este o autoritate administrativă aflată în subordinea Ministerului Finanțelor, care exercită funcțiile și atribuțiile ce îi revin și implementează politica vamală a statului prin aplicarea uniformă și imparțială a legislației în domeniul vamal în scopul asigurării, în limita competențelor sale, a securității economice a statului. Serviciul Vamal dispune de autonomie administrativă și decizională, respectînd prevederile legislației în vigoare.
    (3) Activitatea Serviciului Vamal este un gen special de activitate în serviciul public ce constă în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor Serviciului Vamal, care este parte componentă a sistemului organelor de drept și al organelor securității statului.
    Articolul 2. Cadrul juridic
    Serviciul Vamal activează în conformitate cu prevederile Constituției  Republicii Moldova, ale Codului vamal al Republicii Moldova, ale prezentei legi, ale altor acte normative ce reglementează activitatea vamală, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
    Articolul 3. Principiile de bază ale activităţii
    (1) Activitatea Serviciului Vamal se desfășoară exclusiv în baza legii și pentru executarea legii, în conformitate cu principiile legalității, imparțialității, nediscriminării, profesionalismului, independenței, integrității, transparenței, obiectivității, eficienței, loialității și responsabilității.
    (2) Serviciul Vamal colaborează cu societatea civilă, asigurînd accesul la informaţiile oficiale, cu excepția celor cu accesibilitate limitată, publicarea pe pagina sa web oficială a informațiilor cu caracter public şi transparenţa procesului decizional, în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 4. Competența Ministerului Finanțelor
    (1) Ministerul Finanțelor elaborează şi promovează politica vamală a statului, stabilește obiectivele și indicatorii de performanță ai Serviciului Vamal, aprobă bugetul Serviciului Vamal, solicită și examinează informațiile și rapoartele privind activitatea Serviciului Vamal, exercită și alte atribuții prevăzute de lege.
    (2) Pînă în data de 15 februarie a fiecărui an, Serviciul Vamal prezintă la Ministerul Finanțelor raportul anual privind activitatea sa din anul precedent. Raportul anual se publică pe pagina web oficială a Serviciului Vamal.
Capitolul II
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
SERVICIULUI VAMAL
    Articolul 5. Structura și efectivul-limită
    (1) Serviciul Vamal este o structură organizațională separată în sistemul administrativ al Ministerului Finanțelor.
    (2) Din Serviciul Vamal fac parte:
    a) aparatul central;
    b) birourile vamale, ca subdiviziuni teritoriale cu personalitate juridică, aflate în subordinea aparatului central;
    c) posturile vamale, ca subdiviziuni teritoriale fără personalitate juridică, aflate în subordinea birourilor vamale.
    (3) Aparatul central al Serviciului Vamal şi birourile vamale sînt persoane juridice de drept public, care dispun de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale şi sînt finanţate de la bugetul de stat.
    (4) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Vamal și efectivul-limită al acestuia se aprobă de către Guvern, la propunerea ministrului finanțelor. Structura de ansamblu a Serviciului Vamal se aprobă de către ministrul finanțelor, iar structura organizatorică a subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Vamal se aprobă de către directorul acestuia.
    (5) Serviciul Vamal creează comitetul consultativ, care este un organ consultativ de facilitare a comerţului internaţional și care are drept scop promovarea unui dialog şi a unui parteneriat între Serviciul Vamal şi comunitatea de afaceri, în vederea asigurării transparenţei şi implementării celor mai bune practici internaţionale în domeniul vamal.  Organizarea, funcționarea, componența şi modul de luare a deciziilor în cadrul comitetului consultativ se stabilesc printr-un regulament aprobat prin ordinul directorului Serviciului Vamal.
    (6) În cadrul Serviciului Vamal pot fi create un colegiu, comisii şi grupuri de lucru pe diverse probleme din domeniul vamal, din care fac parte specialişti în problemele respective.
    Articolul 6. Conducerea Serviciului Vamal
    (1)  Serviciul Vamal este condus de un director, asistat de unul sau mai mulţi directori adjuncţi, numărul cărora se stabileşte de către Guvern, la propunerea ministrului finanțelor.
    (2) Ocuparea funcţiei publice vacante de director al Serviciului Vamal (în continuare – director) se face prin concurs, organizat și desfășurat în baza unui regulament aprobat de către ministrul finanțelor.
    (3) Candidat la funcţia de director poate fi persoana care corespunde cerinţelor stabilite de prezenta lege și de Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    (4) Nu poate candida la funcţia de director persoana care are antecedente penale pentru infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, săvîrşite cu intenţie, precum şi persoana care are antecedente penale pentru săvîrşirea de infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, chiar dacă antecedentele penale respective au fost stinse ori persoana a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de graţiere.
    (5) Directorul este numit în funcţie de către ministrul finanţelor pe un termen de 5 ani.
    (6) Directorul poate fi destituit din funcţie de către ministrul finanţelor înainte de expirarea termenului de 5 ani în una dintre următoarele situaţii:
    a) în cazurile prevăzute de prezenta lege;
    b) în cazurile prevăzute la art. 64 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    c) după expirarea unei perioade de cel puţin 6 luni de la data numirii în funcţie a unui nou ministru al finanţelor.
    (7) Numirea în funcţie a directorului ca urmare a promovării concursului, de asemenea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului se efectuează în condiţiile legii de către ministrul finanţelor.
    (8) Candidat la funcţia de director adjunct poate fi persoana care corespunde cerinţelor stabilite la alin. (3) și (4). Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului adjunct al Serviciului Vamal se efectuează de către ministrul finanţelor, la propunerea directorului.
    (9) Directorul:
    a) exercită conducerea Serviciului Vamal;
    b) exercită controlul asupra activității Serviciului Vamal;
    c) asigură realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Serviciului Vamal și poartă răspundere personală în faţa ministrului finanțelor pentru realizarea/ îndeplinirea acestora;
    d) stabileşte atribuţiile directorului adjunct;
    e) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în cadrul Serviciului Vamal;
    f) semnează actele oficiale și administrative ce ţin de competenţa Serviciului Vamal și poate să delege prin ordin acest drept directorului adjunct sau, după caz, altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Serviciului;
    g) emite şi semnează ordine, dispoziţii, circulare şi indicaţii pentru asigurarea implementării actelor normative, precum şi pentru îndeplinirea propriilor atribuții;
    h) administrează și gestionează proprietatea Serviciului Vamal în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    i) soluţionează problemele privind activitatea operativă, organizatorică, economico-financiară şi privind asigurarea materială şi socială;
    j) asigură executarea actelor normative, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului;
    k) aprobă şi modifică statul de personal și schemele de încadrare pentru subdiviziunile teritoriale ale Serviciului Vamal în conformitate cu efectivul-limită şi cu structură organizatorică aprobată;
    l) aprobă regulamentele subdiviziunilor interne ale aparatului central al Serviciului Vamal şi regulamentele subdiviziunilor teritoriale;
    m) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor vamali în condiţiile legii; angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual, în condiţiile legislației în vigoare;
    n) aplică stimulări şi sancţiuni disciplinare funcționarilor vamali şi personalului contractual;
    o) conferă grade speciale funcționarilor vamali în condițiile prezentei legi;
    p) reprezintă Serviciul Vamal în relațiile cu instituțiile și autoritățile naționale și cu organizațiile internaționale din domeniu;
    q) raportează în fața ministrului finanţelor cu privire la activitatea Serviciului Vamal.
    Articolul 7. Misiunea și funcţiile de bază
    Pentru asigurarea, în limita competențelor sale, a securității economice a statului, Serviciul Vamal îndeplinește următoarele funcții de bază:
    a) implementarea politicii vamale a statului prin aplicarea uniformă și imparțială a legislației vamale;
    b) facilitarea comerțului;
    c) asigurarea respectării reglementărilor vamale și a legislației fiscale la trecerea mărfurilor și a mijloacelor de transport peste frontiera vamală;
    d) perceperea drepturilor de import și a drepturilor de export;
    e) efectuarea vămuirii;
    f) efectuarea controlului și a supravegherii vamale, inclusiv prevenirea, depistarea și combaterea contrabandei și a eschivării de la achitarea drepturilor de import/export și a altor plăți;
    g) contribuirea la prevenirea și combaterea spălării banilor, la combaterea terorismului internațional, precum și a traficului ilicit de droguri, armament și muniții, în limita competențelor sale;
    h) asigurarea îndeplinirii obligaţiilor internaţionale ale statului în domeniul vamal, în limita competențelor sale.
    Articolul 8. Atribuţiile principale
    Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Serviciul Vamal:
    a) asigură respectarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei în cadrul activității vamale;
    b) apără interesele economice ale statului;
    c) creează condiții pentru accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală; asigură menținerea unui echilibru adecvat între controalele vamale și facilitarea comerțului, conform legislației în vigoare;
    d) gestionează sistemul de certificare a originii, în cazurile stabilite de către Guvern, inclusiv certifică originea mărfurilor și eliberează certificate de origine la exportul mărfurilor;
    e) constată și sancționează contravenții în conformitate cu legislația în vigoare;
    f) constată infracțiunile ce țin de competența sa;
    g) desfășoară activitatea operativă de investigații în scopul depistării persoanelor culpabile de pregătirea și comiterea unor contravenții vamale, de contrabandă și de alte infracțiuni ce țin de competența organului de urmărire penală al Serviciului Vamal;
    h) prelevă mostre și probe;
    i) aplică acțiuni de executare silită;
    j) aplică procedeele vamale de reglementare a relațiilor economice și comerciale;
    k) dispune de mărfurile confiscate și abandonate în favoarea statului;
    l) desfășoară activitățile necesare pentru administrarea riscurilor;
    m) colaborează cu alte autorități publice, instituții și cu organe de ocrotire a normelor de drept care au obligația să-i acorde asistență;
    n)  contribuie, în limitele legii, la realizarea măsurilor de asigurare a securității statului, a ordinii publice, de apărare a vieții și sănătății oamenilor, de ocrotire a florei și faunei, a mediului înconjurător în ansamblu;
    o) asigură dezvoltarea bazei tehnico-materiale și sociale a Serviciului Vamal, creează condiții pentru activitatea personalului Serviciului; asigură dezvoltarea serviciilor electronice în domeniul de activitate al Serviciului Vamal;
    p) participă la elaborarea politicii vamale a statului;
    q) participă la elaborarea măsurilor de politică economică ce țin de trecerea mărfurilor peste frontiera vamală și aplică aceste măsuri;
    r) participă la elaborarea acordurilor internaționale în domeniul vamal, colaborează cu autoritățile vamale, cu alte autorități publice din străinătate, cu organizațiile internaționale din domeniul vamal;
    s) asigură popularizarea legislației vamale și accesul la informații de interes public;
    t) participă la elaborarea statisticii vamale privind comerțul exterior și a statisticii vamale în general;
    u) dezvoltă parteneriatul public-privat în domeniul vamal și colaborează cu mediul de afaceri;
    v) exercită alte atribuții stabilite prin lege.
    Articolul 9. Drepturile generale
    În exercitarea atribuţiilor sale, Serviciul Vamal are următoarele drepturi generale:
    a) să exercite controlul asupra legalităţii introducerii/scoaterii mărfurilor şi a mijloacelor de transport în/din teritoriul vamal al statului;
    b) să emită, în limita competenţelor sale, acte normative, inclusiv acte normative care reglementează activitatea de întreprinzător pentru plătitorii vamali;
    c) să solicite şi să primească de la persoanele fizice şi juridice informațiile şi documentele necesare pentru scopuri vamale;
    d) să prezinte Ministerului Finanțelor propuneri pentru modificarea și completarea legislației vamale;
    e) să prezinte Ministerului Finanțelor propuneri privind crearea, în modul stabilit, a laboratoarelor vamale, a instituțiilor de învățămînt, a centrelor de calcul și a altor subdiviziuni ce vor activa conform principiului de autogestiune și vor contribui la îndeplinirea funcţiilor Serviciului Vamal;
    f) să efectueze, în modul stabilit, controlul ulterior al activităţii economice externe a plătitorilor vamali după efectuarea vămuirii mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe;
    g) să acceseze, colecteze, stocheze, prelucreze și să păstreze date cu caracter personal, să creeze sisteme informaţionale automatizate proprii, să utilizeze şi să acceseze gratuit, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de către Guvern, informaţiile şi bazele de date incluse în registrele de stat deţinute de alte autorităţi şi instituţii publice, respectînd legislația privind protecţia datelor cu caracter personal.
    Articolul 10. Finanțarea și asigurarea materială
                         și tehnică a activităţii
    (1) Serviciul Vamal este finanțat de la bugetul de stat, în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetul Serviciului Vamal se elaborează, se aprobă şi se administrează în conformitate cu principiile, regulile şi procedurile stabilite de legislația privind finanțele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală.
    (3) Bunurile Serviciului Vamal fac parte din domeniul public al statului şi includ:  spaţii de serviciu, spații locative de serviciu, edificii și sedii administrative ale aparatului central și ale subdiviziunilor teritoriale, ale instituțiilor de învățămînt pentru pregătirea şi specializarea personalului, utilaje, baza instructiv-materială și mijloace tehnice de instruire, mijloace speciale, muniţii, arme de foc, tehnică specială, construcții, precum și alte bunuri utilizate de către Serviciul Vamal la executarea funcțiilor și atribuțiilor care îi revin.
    (4) Asigurarea materială şi tehnică a Serviciului Vamal, crearea infrastructurii pentru obiectivele și subdiviziunile sale se efectuează pe seama bugetului de stat şi din alte surse financiare neinterzise de lege.
    (5) Normele de asigurare cu mijloace speciale, cu muniţii, cu arme de foc, cu tehnică specială, cu echipament şi cu alte bunuri, precum şi normele de consum al carburanţilor şi lubrifianţilor se aprobă de către Guvern.
Capitolul III
STATUTUL FUNCȚIONARULUI VAMAL
    Articolul 11. Personalul Serviciului Vamal
    (1) Personalul Serviciului Vamal este constituit din funcţionarii publici cu statut special din cadrul Serviciului şi personalul contractual (de deservire tehnică şi cel auxiliar).
    (2) Statutul juridic al funcţionarului public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal (în continuare – funcționar vamal) este reglementat de prezenta lege şi este conferit datorită naturii atribuţiilor de serviciu. Acţiunea Legii  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public se extinde asupra raporturilor de serviciu ale funcționarului vamal în măsura în care acestea nu sînt reglementate prin prezenta lege. Gradele de calificare stabilite prin Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nu se conferă funcționarilor vamali.
    (3) În cazul personalului contractual din cadrul Serviciului Vamal, care nu are statut de funcţionar vamal, angajat în baza contractului individual de muncă, se aplică prevederile legislaţiei muncii.
    (4) Drepturile, obligațiile, atribuţiile şi competenţele personalului Serviciului Vamal se stabilesc prin prezenta lege, prin fişa postului şi prin alte acte normative.
    Articolul 12. Drepturile funcționarului vamal
    În exercitarea obligațiilor sale de serviciu, funcționarul vamal are următoarele drepturi:
    a) să beneficieze de condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
    b) să beneficieze de stabilitate în funcţia deţinută;
    c) să primească informaţia şi materialele necesare îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
    d) să fie informat de conducerea Serviciului Vamal despre drepturile şi obligaţiile sale privind evoluția în carieră, evaluarea performanţelor profesionale şi oportunităţile de promovare în conformitate cu prevederile şi procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    e) să fie promovat în funcție de pregătirea profesională, de rezultatele evaluării performanţelor profesionale și de rezultatele obţinute în activitatea desfășurată;
    f) să se dezvolte profesional în conformitate cu prezenta lege;
    g) să întemeieze organizații sindicale şi să adere la ele;
    h) să participe la adunările din cadrul Serviciului Vamal, conform atribuţiilor de serviciu sau care îl vizează în mod direct;
    i) să înainteze propuneri de îmbunătăţire a activităţii Serviciului Vamal;
    j) să se acorde protecţie de stat integrității sale fizice şi morale faţă de pericolele la care este expus ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea;
    k) să aibă acces liber la dosarul său personal şi la datele sale personale şi profesionale;
    l) să fie informat cu privire la toate deciziile care îl vizează în mod direct;
    m) să cumuleze, în cadrul Serviciului Vamal, atribuţiile funcţiei sale cu atribuţiile funcţiei vacante sau temporar vacante;
    n) să beneficieze de condiţii pentru formarea sa profesională inițială și continuă;
    o) să conteste informaţiile ce îi lezează drepturile, onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, inclusiv să solicite efectuarea unei anchete de serviciu în acest sens;
    p) să aplice forţa fizică, mijloacele speciale şi arma din dotare în modul şi în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.
    Articolul 13. Obligaţiile funcționarului vamal
    Funcționarul vamal este obligat:
    a)  să respecte şi să asigure respectarea Constituţiei Republicii Moldova, a legilor şi a altor acte normative, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    b) să respecte jurămîntul depus, să cunoască și să respecte regulamentele de ordine interioară şi Codul de etică și conduită al funcționarului vamal, precum și cerinţele fişei postului; 
    c)  să fie disciplinat şi vigilent, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să îndeplinească conştiincios  îndatoririle de serviciu prevăzute de lege;
    d) să execute instrucţiunile de serviciu, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhic superiori;
    e)  să-şi perfecţioneze continuu pregătirea profesională;
    f) să păstreze informaţia oficială cu accesibilitate limitată şi să nu divulge informaţia care i-a devenit cunoscută în exerciţiul funcţiunii;
    g) să informeze, în mod corect şi în limitele responsabilităţilor profesionale, persoanele fizice şi juridice interesate;
    h)  să folosească patrimoniul şi echipamentul din dotare în scopul îndeplinirii corespunzătoare a îndatoririlor de serviciu şi să nu le folosească pentru interese personale;
    i)  să depună, în condiţiile legii, declarația de avere și interese personale;
    j) să raporteze imediat conducătorului ierarhic superior cazurile de corupție, practicile ilegale, abaterile de la conduita și etica profesională, care i-au devenit cunoscute. 
    Articolul 14. Exercitarea funcţiei
    (1) Activitatea profesională a funcţionarilor vamali se desfăşoară în interesul statului, prin punerea în aplicare a legislaţiei vamale. În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul vamal este învestit cu exercitarea prerogativelor de putere publică în limitele legii. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.
    (2) Funcţionarul vamal se subordonează conducătorilor ierarhic superiori şi este obligat să respecte prevederile legislației vamale şi să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhic superiori privind activitatea sa profesională.
    (3) Funcţionarul vamal are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea unei dispoziţii primite de la conducătorul ierarhic superior  pe care o consideră ilegală sau care este vădit ilegală, indiferent de faptul dacă dispoziţia a fost sau nu formulată în scris. Funcţionarul vamal are obligația să aducă această situaţie la cunoştinţa conducătorului ierarhic superior al persoanei care a emis dispoziţia.
    (4) Funcţionarul vamal nu poate fi sancţionat sau prejudiciat pentru sesizările făcute cu bună-credinţă cu privire la dispoziţiile ilegale ale superiorului.
    (5) Conducătorii din cadrul Serviciului Vamal poartă răspundere pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor pe care le dau personalului din subordine, fiind obligaţi să verifice modul de îndeplinire a acestora.
    (6) Se consideră a fi în exerciţiul funcţiunii funcţionarul vamal care:
    a) își îndeplineşte obligaţiile de serviciu prevăzute de fişa postului, de prezenta lege şi de alte acte normative care reglementează activitatea vamală;
    b)  își îndeplineşte obligaţiile de serviciu în timpul sau, în caz de necesitate stringentă, în afara orelor de program, inclusiv în timpul formării profesionale cu trimitere din partea Serviciului Vamal;
    c) participă la întruniri, exerciţii, competiţii şi alte activităţi al căror iniţiator ori participant este Serviciul Vamal;
    d)  se deplasează spre şi de la locul de serviciu, se află în deplasare de serviciu, execută misiuni de serviciu;
    e) îndeplineşte alte acţiuni declarate de instanţa de judecată ca fiind savîrşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    Articolul 15. Restricţii și incompatibilități
    (1) Nu poate fi angajată în calitate de funcționar vamal şi nu se poate afla în exerciţiul funcţiunii persoana:
    a) care a fost anterior destituită din funcție pentru fapte ilicite ce au discreditat statutul de funcţionar vamal;
    b) care are antecedente penale nestinse;
    c) în privința căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară;
    [Art.15 al.(1), lit.c) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    d) care este soţul/soţia, ruda ori afinul de gradul I sau II al unei persoane fizice afiliate unei persoane juridice ce deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal.
    Persoană fizică afiliată persoanei juridice poate fi:
    1) organul executiv unipersonal, fondator, membru al organului executiv colegial şi persoană cu funcţie de răspundere în cadrul organului executiv al persoanei juridice respective;
    2) membru al consiliului de observatori, al consiliului de directori sau membru al comisiei de cenzori a persoanei juridice respective;
    3) persoana care, în mod individual sau împreună cu alte persoane, deţine o poziţie de control al capitalului persoanei juridice respective;
    4) persoana care acţionează în numele şi pe seama persoanei juridice respective;
    5) persoana în numele şi pe seama căreia acţionează persoana juridică respectivă;
    6) persoana care acţionează împreună cu persoana juridică respectivă;
    7) persoana care, împreună cu persoana juridică respectivă, se află sub controlul unei terţe persoane;
    8) persoana a cărei afiliere este demonstrată de Serviciul Vamal;
    e) care este soţul/soţia, ruda ori afinul de gradul I sau II al unui angajat, al unui fondator/asociat sau al unui conducător din cadrul persoanei juridice ce deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal;
    f) care, la angajare, a tăinuit informaţii ce împiedică aflarea ei în Serviciul Vamal.
    (2) Funcţionarul vamal aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), în termen de 30 de zile, trebuie să le înlăture, în caz contrar acesta urmînd a fi destituit din funcție conform art. 41.
    (3) Funcţia de funcţionar vamal este incompatibilă cu:
    a) o altă funcţie sau activitate remunerată, cu excepţia activităţilor didactice, ştiinţifice şi de creaţie;
    b) activitatea de întreprinzător desfăşurată personal sau prin intermediul unui terţ;
    c) calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
    d) calitatea de împuternicit sau reprezentant al unui terţ în Serviciul Vamal.
    (4) Nu se află în situaţie de incompatibilitate în sensul prevederilor alin. (3) lit. a) funcţionarul vamal care este desemnat, prin act administrativ, să facă parte din echipa unui proiect investiţional sau a unui proiect de asistenţă tehnică, finanţat din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, ori din granturile acordate Guvernului, precum şi din granturile acordate instituţiilor finanţate de la buget, cu excepţia funcţionarilor vamali care exercită atribuţii de audit sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia și a funcţionarilor vamali pentru care activitatea desfăşurată în cadrul echipei de proiect generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică deținută.
    (5) Funcţionarului vamal îi este interzis:
    a) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnice, materiale şi informaţionale, alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu;
    b) să primească de la persoane fizice și juridice daruri, remuneraţii, împrumuturi, servicii, mijloace financiare pentru plata odihnei, a distracţiilor, a cheltuielilor de transport, precum şi alte recompense legate de exercitarea obligaţiilor de serviciu;
    c) să plece în deplasări de serviciu în străinătate pe banii unor persoane fizice și juridice, cu excepţia deplasărilor efectuate în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu acordurile mutuale interstatale sau acordurile încheiate între autorităţi publice și organizaţii internaţionale;
    d) să facă uz de serviciu în interesul unor partide politice, asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale, și al unor comunităţi religioase.
    (6) În Serviciul Vamal este inadmisibilă crearea de structuri ale partidelor, de asociaţii obşteşti, cu excepţia sindicatelor, și de asociații religioase.
    (7) Pe perioada activității în Serviciul Vamal, funcţionarul vamal este obligat să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa (pachetul de acţiuni) din fondul statutar al societății comerciale, în modul stabilit de lege.
    Articolul 16. Aplicarea forţei fizice, a mijloacelor
                         speciale şi a armelor de foc
    (1) Funcţionarul vamal în exerciţiul funcţiunii are dreptul să aplice forţa fizică. De asemenea, după o pregătire corespunzătoare, funcţionarul vamal are dreptul să deţină, să folosească și să aplice armele şi mijloacele speciale din dotare.
    (2) Modul de aplicare a forţei fizice, precum şi modul de deţinere şi utilizare a armelor şi mijloacelor speciale sînt stabilite de Legea nr. 218/2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc.
    (3) Lista funcţionarilor vamali abilitaţi cu dreptul de a deține și a utiliza armele de foc și mijloacele speciale este aprobată prin ordinul directorului.
    Articolul 17. Protecţia juridică a funcţionarului vamal
    (1) Funcţionarul vamal în exerciţiul funcţiunii se află sub protecţia statului şi a legii. Persoana, onoarea şi demnitatea acestuia sînt ocrotite prin lege.
    (2) Funcţionarul vamal şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea statului împotriva ameninţărilor şi violenţelor la care sînt ori ar putea fi expuşi ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu aceasta.
    (3) Nimeni altcineva decît persoanele abilitate prin lege nu are dreptul să intervină în activitatea funcţionarului vamal. Acţiunile acestuia se prezumă legitime pînă la proba contrarie. 
    Articolul  18. Gradele speciale şi funcţiile în Serviciul Vamal
    (1) Gradele speciale conferite în cadrul Serviciului Vamal sînt următoarele:
    a) locotenent al Serviciului Vamal;
    b) locotenent-major al Serviciului Vamal;
    c) căpitan al Serviciului Vamal;
    d) maior al Serviciului Vamal;
    e) locotenent-colonel al Serviciului Vamal;
    f) colonel al Serviciului Vamal;
    g) general-maior al Serviciului Vamal;
    h) general-locotenent al Serviciului Vamal;
    i) general-colonel al Serviciului Vamal.
    (2) Funcţiile din cadrul Serviciului Vamal şi gradele speciale corespunzătoare acestor funcţii se grupează astfel:
    a) efectivul de comandă mediu: locotenent al Serviciului Vamal; locotenent-major al Serviciului Vamal; căpitan al Serviciului Vamal;
    b) efectivul de comandă superior: maior al Serviciului Vamal; locotenent-colonel al Serviciului Vamal; colonel al Serviciului Vamal;
    c) efectivul de comandă suprem: general-maior al Serviciului Vamal; general-locotenent al Serviciului Vamal; general-colonel al Serviciului Vamal.
    Articolul 19. Condiţiile generale de conferire a gradelor
                         speciale
    (1) Gradele speciale se conferă corespunzător cu funcţiile deţinute.
    (2) Gradele speciale conferite funcţionarului vamal se clasifică în grade speciale iniţiale şi grade speciale ulterioare.
    (3) Gradele speciale de pînă la gradul de colonel al Serviciului Vamal inclusiv se conferă de către director.
    (4) Gradele speciale de la gradul de general-maior al Serviciului Vamal în sus se conferă de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea ministrului finanţelor.
    (5) Gradele speciale ulterioare se conferă succesiv, în corespundere cu funcţia deţinută şi la expirarea termenului de deţinere a gradului precedent, precum și cu condiția obținerii cel puţin a calificativului „foarte bine” la ultima evaluare anuală a performanţelor profesionale sau a calificativului „bine” la ultimele două evaluări anuale ale performanţelor profesionale.
    (6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), gradul special ulterior se poate conferi:
    a) ca menţiune pentru atitudinea conştiincioasă faţă de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, pînă la expirarea termenului de deţinere a gradului precedent, însă nu mai înalt decît gradul special corespunzător funcţiei deţinute, cu condiţia că menţiunea este conferită la expirarea cel puţin a unei jumătăți din termenul de deţinere a gradului precedent;
    b) la expirarea termenului de deţinere a gradului special, pentru merite deosebite, cu o treaptă superioară față de gradul special corespunzător funcţiei deţinute.
    (7) În cazul deţinerii unui grad special, a unui grad militar sau a unui grad ştiinţific, gradul ulterior se conferă cu o treaptă superioară față de gradul special corespunzător funcţiei deţinute, pînă la gradul de colonel al Serviciului Vamal inclusiv.
    (8) În cazul gradelor speciale de pînă la gradul de colonel al Serviciului Vamal inclusiv, directorul poate lua decizia cu privire la conferirea acestora înainte de termen sau cu o treaptă superioară față de gradul special corespunzător funcţiei deţinute.
    (9) Gradul special ulterior poate fi conferit înainte de expirarea termenului de deţinere a gradului precedent sau cu o treaptă superioară față de gradul special corespunzător funcţiei deţinute o singură dată pe parcursul activității în Serviciul Vamal.
    (10) Se interzice stabilirea unei alte modalități de conferire a gradelor speciale decît cea prevăzută în prezenta lege.
    Articolul 20. Termenele de deţinere a gradelor speciale
    (1) Se stabilesc următoarele termene de deţinere a gradelor speciale pentru efectivul de comandă mediu şi efectivul de comandă superior:
    a) locotenent al Serviciului Vamal – 2 ani;
    b) locotenent-major al Serviciului Vamal – 2 ani;
    c) căpitan al Serviciului Vamal – 3 ani;
    d) maior al Serviciului Vamal – 4 ani;
    e) locotenent-colonel al Serviciului Vamal – 5 ani.
    (2) Pentru gradele speciale de la colonel al Serviciului Vamal în sus nu se stabilesc termene de deţinere.
    (3) Pentru funcţionarii vamali care au studii superioare în domeniul vamal şi activează în Serviciul Vamal la o specialitate specifică activităţii vamale, termenul de deţinere a gradului special de locotenent al Serviciului Vamal este de un an.
    (4) Gradul special ulterior, corespunzător funcţiei deţinute, este conferit funcţionarului vamal după expirarea termenului de deţinere a gradului precedent.
    (5) La calcularea termenului de deținere a gradului special nu se includ următoarele perioade:
    a) perioada de aflare în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 3 ani;
    b) perioada de aflare în concediul pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 4 ani;
    c) perioada de retrogradare din gradul special;
    d) perioada de suspendare a raporturilor de serviciu ce depăşeşte 60 de zile lucrătoare,  cu excepția concediilor prevăzute de lege.
    Articolul 21. Neconferirea în termen a gradului special
                         ulterior
    Funcţionarul vamal care are sancţiuni disciplinare nestinse sau în privința căruia s-a intentat o acţiune penală ori o anchetă de serviciu privind încălcarea disciplinei de serviciu nu poate fi propus pentru conferirea gradului special ulterior. În cazul în care este achitat sau ancheta de serviciu se finalizează printr-un raport privind lipsa de încălcări, funcţionarul vamal poate fi propus pentru conferirea gradului special ulterior.
    Articolul 22. Particularităţile conferirii gradelor speciale şi
                         calculării vechimii în muncă
    (1) La angajarea în Serviciul Vamal, funcționarilor publici, inclusiv celor cu statut special din instanţele judecătorești, din organele procuraturii, din Ministerul Justiţiei, din Ministerul Finanţelor, din Serviciul Fiscal de Stat, militarilor și persoanelor din corpul de comandă al Ministerului Afacerilor Interne li se conferă grade speciale în corespundere cu art. 18 şi 19.
    (2) Vechimea în Serviciul Vamal a persoanelor indicate la alin. (1) va include și anii de muncă (de serviciu) în organele respective.
    Articolul 23. Semnele specifice ale funcţionarului vamal
    (1) Semnele specifice ale funcţionarului vamal sînt uniforma, însemnele distinctive şi legitimaţia de serviciu.
    (2) Funcţionarul vamal poartă uniformă, atribuită gratuit, precum şi însemnele distinctive ale Serviciului Vamal. Modelul uniformei și al însemnelor şi normele de asigurare cu uniformă se aprobă de către Guvern. Regulile de purtare a uniformei şi a însemnelor distinctive sînt stabilite prin ordinul directorului.
    (3) La cerere, funcţionarul vamal îşi confirmă statutul special în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu prin prezentarea legitimaţiei de serviciu. Modelul şi modul de eliberare a legitimaţiei de serviciu sînt stabilite prin ordinul directorului.
    (4) Se interzice ca uniforma, însemnele distinctive sau legitimaţia de serviciu a angajaților unor persoane juridice să fie identice ori similare cu cele ale funcționarilor vamali.
    (5) În perioada suspendării raporturilor de serviciu, precum și la încetarea acestora, funcționarului vamal i se retrage legitimația.
Capitolul IV
CARIERA FUNCȚIONARULUI VAMAL
Secţiunea 1
Selecția funcţionarilor vamali
    Articolul 24. Regulile de organizare și desfășurare
                         a carierei profesionale
    (1) În condiţiile prezentei legi, reglementarea carierei funcţionarului vamal vizează:
    a) ocuparea funcţiei de funcționar vamal;
    b) acordarea gradului special, retragerea gradului special și retrogradarea;
    c) formarea profesională;
    d) promovarea în funcţie;
    e) stimularea;
    f) evaluarea performanţelor profesionale;
    g) modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu.
    (2) Managementul carierei funcţionarului vamal este asigurat de către Serviciul Vamal.
    Articolul  25. Condiţiile de angajare
    (1) Poate candida la o funcție publică cu statut special în cadrul Serviciului Vamal persoana care îndeplinește următoarele condiţii:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul pe teritoriul acesteia;
    b) a atins vîrsta de 18 ani;
    c) posedă limba de stat;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
    e) are studii superioare;
    f) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
    g) nu are antecedente penale nestinse, nu se află sub urmărire penală sau nu i-a fost aplicată liberarea de pedeapsă penală;
    h) îndeplinește condiţiile specifice postului;
    i) nu a fost, în ultimii 5 ani, concediată dintr-o funcție publică sau dintr-o funcție publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei muncii;
    j) nu a fost concediată din cadrul Serviciului Vamal pentru fapte ilicite ce au discreditat statutul de funcționar vamal;
    k) nu este privată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități;
    l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.25 al.(1), lit.k) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (2) La angajare în Serviciul Vamal, candidatul este obligat să depună, conform legislației în vigoare, declarația de avere și interese personale.
    (3) La angajare în Serviciul Vamal, se aplică prevederile Legii nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).
    (4) Candidatul este angajat în funcție numai după exprimarea, în formă scrisă, a acordului său cu privire la:
    a) testarea integrității profesionale în conformitate cu prevederile Legii  nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;
    b) testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activității de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
    c) prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    (5) Angajarea în Serviciul Vamal este benevolă.
    (6)  Informaţia privind funcţiile vacante şi condiţiile de ocupare a acestora este dată publicităţii. Publicitatea se asigură prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin plasarea informaţiei pe pagina web oficială a Serviciului Vamal și pe portalul guvernamental unic al funcţiilor publice www.cariere.gov.md şi prin afişarea acesteia pe panoul informaţional la sediul aparatului central al Serviciului Vamal.
    (7) La angajare în Serviciul Vamal, candidatul prezintă:
    a) cererea;
    b) buletinul de identitate;
    c) diploma de studii superioare de licență sau un act de studii echivalent;
    d) certificatul medical eliberat de instituția medicală abilitată;
    e) cazierul judiciar;
    f) livretul militar sau adeverinţa de recrut.
    (8) La angajarea în Serviciul Vamal, actele indicate la alin. (7) sînt verificate în modul stabilit de lege.
    (9) După angajarea în Serviciul Vamal, funcţionarul vamal este supus  înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii în conformitate cu Legea nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat.
    Articolul 26. Modalităţile de ocupare a funcţiei
                          de funcționar vamal
    (1) Ocuparea funcției vacante sau temporar vacante de funcționarul vamal se face prin:
    a) concurs;
    b) promovare;
    c) transfer;
    d) detaşare;
    e) asigurarea interimatului funcţiei de conducere.
    (2) Concursul se organizează după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei de funcționar vamal specificate la alin. (1) lit. b) şi c).
    Articolul 27. Concursul
    (1) Concursul pentru ocuparea funcţiei vacante sau temporar vacante de funcţionar vamal are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei, competenţei şi meritelor profesionale, precum şi principiul egalităţii de acces la funcţia de funcţionar vamal pentru fiecare cetăţean.
    (2) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de funcţionar vamal se efectuează conform unui regulament aprobat de către ministrul finanțelor. Serviciul Vamal participă la elaborarea regulamentului respectiv.
    Articolul 28. Promovarea în funcție a funcționarului vamal
    (1) Promovarea este o modalitate de dezvoltare a carierei funcționarului vamal prin ocuparea unei funcții publice superioare față de cea deținută.
    (2) Promovarea funcţionarului vamal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    Articolul 29. Transferul funcţionarului vamal
    Transferul funcţionarului vamal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
    Articolul 30. Detaşarea și trecerea temporară  într-o
                         altă funcție
    (1) Detaşarea funcţionarului vamal se dispune printr-un act administrativ, de către directorul Serviciului Vamal, la solicitarea scrisă a conducătorului autorităţii publice sau al instituției publice în interesul căreia se efectuează detaşarea, pe o perioadă de cel mult un an. Cu acordul funcţionarului vamal, perioada detaşării poate fi prelungită cu încă cel mult 2 ani.
    (2) În cadrul unor instituții ale serviciului diplomatic al Republicii Moldova pot fi instituite funcții de consilier pe probleme vamale (atașați vamali). Numărul de unități este stabilit de către Guvern. La revenirea în Republica Moldova în legătură cu încheierea misiunii, atașații vamali și membrii familiilor lor beneficiază de scutirile și înlesnirile prevăzute de Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic.
    (3) Pe perioada detaşării, funcţionarul vamal este salarizat de autoritatea publică sau de instituția publică la care este detaşat. Salariul corespunzător funcţiei în care este detaşat nu poate fi mai mic decît salariul de la locul de muncă precedent.
    (4) Alte aspecte ce ţin de detaşarea la o altă autoritate publică sau la o altă instituție publică se reglementează în conformitate cu Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    (5) Trecerea temporară într-o altă funcţie din cadrul Serviciului Vamal se dispune prin ordinul directorului pentru o perioadă de cel mult un an. Perioada trecerii temporare într-o altă funcţie din cadrul Serviciului Vamal poate fi prelungită cu încă cel mult un an, numai cu acordul funcţionarului vamal.
    (6) Trecerea temporară într-o altă funcţie din cadrul Serviciului Vamal se poate dispune doar dacă pregătirea profesională a funcţionarului vamal corespunde atribuțiilor şi responsabilităților funcției în care urmează să fie trecut.
    (7) Pe perioada trecerii temporare într-o altă funcţie din cadrul Serviciului Vamal, funcţionarul vamal îşi păstrează funcţia sa. Aceasta poate fi ocupată de către un alt funcţionar vamal pe o perioadă determinată.
    (8) Pe perioada trecerii temporare într-o altă funcţie din cadrul Serviciului Vamal, funcţionarul vamal are dreptul la compensarea integrală a cheltuielilor de transport tur-retur, precum şi a cheltuielilor de cazare. Salarizarea, în caz de trecere temporară într-o altă funcţie din cadrul Serviciului Vamal, va fi efectuată de subdiviziunea teritorială la care va lucra salariatul.
    (9) La expirarea termenului trecerii temporare într-o altă funcţie în cadrul Serviciului Vamal, funcţionarul vamal este reîncadrat în funcţia exercitată anterior, începînd din ziua următoare celei în care a expirat termenul pentru care a fost trecut într-o altă funcție, fără a fi necesar să se emită un nou ordin în acest sens.
    (10) Încetarea înainte de termen a trecerii temporare într-o altă funcție din cadrul Serviciului Vamal are loc prin ordinul directorului.
    Articolul 31.  Interimatul funcţiei publice de conducere
    Asigurarea de către funcţionarul vamal a interimatului unei funcții publice de conducere se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    Articolul  32. Numirea în funcţia de funcţionar vamal
    (1) Candidatul selectat este numit în funcţia de funcţionar vamal prin ordinul directorului.
    (2) Ordinul de numire în funcție are formă scrisă şi conţine temeiul legal al numirii, modalitatea de angajare, numele și prenumele, data nașterii persoanei numite, funcţia și subdiviziunea în care persoana este numită, data la care aceasta urmează să înceapă exercitarea funcţiei, drepturile salariale, gradul special, iar în cazul funcționarului vamal debutant, ordinul va conține inclusiv perioada de probă şi numele și prenumele mentorului.
    (3) Numirea în funcţie se face pe o perioadă nedeterminată, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (4) Ordinul de numire, la care se anexează fişa postului de care persoana a luat cunoştinţă sub semnătură, se aduce la cunoştinţa persoanei numite. Copii de pe ordinul de numire şi fişa postului se înmînează persoanei numite şi conducătorului ierarhic superior al acesteia.
    Articolul 33. Perioada de probă a funcţionarului vamal
                         debutant
    (1) Durata perioadei de probă este de 6 luni.
    (2) Perioada de probă are drept scop verificarea cunoştinţelor, a abilităţilor şi aptitudinilor profesionale ale persoanei, formarea practică a acesteia, precum şi cunoaşterea specificului şi a exigenţelor funcţiei de funcţionar vamal.
    (3) Persoana este numită în funcţie în calitate de funcţionar vamal debutant. Activitatea acestuia se desfășoară sub îndrumarea unui mentor, desemnat prin ordinul de numire, care este un funcţionar vamal experimentat din cadrul subdiviziunii în care este angajat funcţionarul vamal debutant.
    (4) La expirarea perioadei de probă, debutantul este:
    a) confirmat, printr-un ordin separat, în funcţia de funcţionar vamal, cu acordarea gradului special – dacă la evaluarea activităţii profesionale a obţinut cel puţin calificativul „satisfăcător”;
    b) eliberat – dacă la evaluarea activităţii profesionale a obţinut calificativul „nesatisfăcător”.
    (5) Procedura de organizare a perioadei de probă și de evaluare a activităţii profesionale a funcționarului vamal debutant se desfășoară în conformitate cu Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcționarul public debutant, aprobat prin ordinul directorului.
    (6) Perioada de probă nu se aplică persoanelor numite într-o funcţie din efectivul de comandă suprem, persoanelor care anterior au exercitat funcţii de demnitate publică, persoanelor care au activat în calitate de funcţionari publici sau celor care au activat anterior într-o funcţie publică cu statut special în cadrul altor autorităţi publice.
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), perioada de probă se aplică persoanei care a exercitat anterior o funcţie publică, însă a fost eliberată din funcţie ca urmare a obţinerii calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea activităţii sale  profesionale.
    (8) Perioada de probă se ia în considerare la calculul vechimii în muncă a funcţionarului vamal, cu excepţia cazului în care debutantul a fost eliberat din funcție ca urmare a obținerii calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea activităţii sale profesionale.
    Articolul 34. Jurămîntul funcţionarului vamal
    (1) La expirarea perioadei de probă şi după confirmarea sa în funcţie, funcţionarul vamal depune, în termen de 10 zile, jurămîntul de credinţă cu următorul cuprins: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, securitatea economică, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să aplic în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile care îmi revin în legătură cu exercitarea funcţiei şi să respect Codul de etică și conduită al funcţionarului vamal. Dacă voi încălca acest jurămînt, sînt gata să port răspundere cu toată rigoarea legii”.
    (2) Jurămîntul este depus de către funcţionarul vamal într-o atmosferă solemnă şi în prezența simbolurilor de stat, în faţa directorului sau a directorului adjunct sau, după caz, în faţa conducătorilor subdiviziunilor interne și a cel puţin doi angajaţi, dintre care unul este conducătorul subdiviziunii în care a fost numit funcţionarul vamal. Textul jurămîntului, semnat de funcționarul vamal, se păstrează în dosarul personal al acestuia.
    (3) Directorul și directorul adjunct al Serviciului Vamal depun jurămîntul de credinţă în faţa ministrului finanțelor.
    (4) Refuzul de a depune jurămîntul se consemnează în scris şi atrage după sine revocarea actului administrativ de numire în funcţie.
Secţiunea a 2-a
Dezvoltarea profesională și stimularea
    Articolul 35. Dezvoltarea profesională
    (1) Serviciul Vamal asigură formarea profesională iniţială şi continuă a funcţionarului vamal.
    (2) Procesul de dezvoltare profesională a funcționarilor vamali are un caracter continuu, sistematic şi planificat.
    (3) Modul de organizare și desfășurare a procesului de dezvoltare profesională continuă a funcționarilor vamali se stabilește prin Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor vamali, aprobat prin ordinul directorului.
    Articolul 36. Finanţarea procesului de dezvoltare profesională
    (1) Serviciul Vamal alocă din bugetul său anual, în valoare de cel puţin 2% din fondul de salarizare, mijloace pentru finanţarea procesului de formare profesională iniţială şi continuă a funcţionarilor vamali.
    (2) Serviciul Vamal poate achiziţiona servicii de instruire de la prestatorii de astfel de servicii.
    Articolul 37. Condiţiile specifice ale procesului de dezvoltare
                          profesională
    (1) Pe perioada în care urmează diverse forme de dezvoltare profesională, funcționarul vamal beneficiază de salariu în situaţia în care aceste formări sînt efectuate:
    a) la iniţiativa sau în interesul Serviciului Vamal;
    b) la iniţiativa funcţionarului vamal, cu acordul scris al directorului.
    (2) În cazul în care cursurile de dezvoltare profesională se organizează în afara localităţii în care funcționarul vamal îşi desfăşoară activitatea, acesta beneficiază de compensarea cheltuielilor legate de deplasare.
    (3) Funcţionarul vamal care urmează cursuri de dezvoltare profesională cu o durată mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, precum şi cel care urmează studii superioare de master, organizate în ţară sau în străinătate, cu excepţia studiilor urmate pe cont propriu, sînt obligați să îşi asume angajamentul, în scris, că, după terminarea cursurilor sau a altor forme de instruire, vor activa în cadrul Serviciului Vamal între 2 şi 5 ani, proporţional cu numărul zilelor în care au urmat cursuri de dezvoltare profesională. Modul de întocmire a angajamentului se stabileşte de către Guvern.
    (4) În cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. (3), de asemenea în cazul în care funcţionarul vamal nu a absolvit din vina sa cursurile de dezvoltare profesională, acesta este obligat să restituie Serviciului Vamal cheltuielile suportate pentru dezvoltarea profesională, inclusiv salariul încasat în această perioadă, calculate în condiţiile legii.
    (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care funcţionarul vamal nu mai deţine funcţia din motive neimputabile acestuia.
    Articolul 38. Evaluarea performanţelor profesionale
    Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului vamal se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Modalitatea de evaluare a performanţelor profesionale se stabilește prin Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului vamal, aprobat prin ordinul directorului. Performanțele profesionale ale directorului se evaluează de către ministrul finanțelor în modul stabilit de către Guvern.
    Articolul 39. Stimularea
    (1) Pentru îndeplinirea conştiincioasă a serviciului, funcţionarul vamal poate fi stimulat prin:
    a) exprimare de mulţumiri;
    b) premiere;
    c) acordarea Diplomei de Onoare a Serviciului Vamal;
    d) decorare cu:
    – crucea „Pentru Merit”, clasele I și II;
    – medaliile „Pentru Serviciu Impecabil”, clasele I, II și III, „Veteran al Serviciului Vamal”, „Aniversarea Serviciului Vamal”, „Pentru Cooperare”, „Pentru Devotament în Serviciu”;
    – insignele „Eminent al Serviciului Vamal” şi „Funcționar Onorific al Serviciului Vamal”;
    e) revocarea înainte de termen a unei sancţiuni disciplinare.
    (2) Pentru merite deosebite în exercitarea serviciului, de asemenea pentru exercitarea unor misiuni speciale, funcţionarului vamal i se poate acorda gradul special ulterior înainte de termen sau un grad mai înalt decît cel corespunzător funcţiei deţinute.
    (3) Pentru profesionalism în exercitarea serviciului sau pentru alte merite deosebite faţă de Patrie, funcţionarul vamal poate fi propus de către director spre a fi decorat cu distincţii de stat sau spre a-i fi acordate titluri onorifice ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (4) Modelul medaliilor şi al insignelor se aprobă de către director, avînd avizul Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.
Secţiunea a 3-a
Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor
de serviciu

    Articolul 40. Modificarea, suspendarea raporturilor de serviciu
                         şi reîncadrarea în funcţie
    (1) Modificarea, suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului vamal şi reîncadrarea acestuia în funcţie se efectuează conform prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (2) În cazul suspendării raporturilor de serviciu pe durata efectuării unei anchete de serviciu, la reîncadrarea în funcţie a funcţionarului vamal salariul pentru perioada suspendării se plăteşte de către angajator.
    Articolul 41. Condiţiile de încetare a raporturilor de serviciu
                         ale funcţionarului vamal
    (1) Raporturile de serviciu ale funcţionarului vamal încetează în următoarele cazuri:
    a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor;
    b) demisia funcţionarului vamal;
    c) eliberare din funcţie a funcţionarului vamal;
    d) destituire din funcție a funcţionarului vamal.
    (2) Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului vamal în cazurile prevăzute la alin. (1) are loc conform prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (3) Eliberarea şi destituirea funcţionarului vamal se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    (4) Destituirea din funcție a funcţionarului vamal poate avea loc şi în următoarele cazuri:
    a) aflarea funcţionarului vamal în una din situațiile specificate la art. 15;
    b) constatarea unei abateri disciplinare grave prevăzute la art. 51;
    c) stabilirea, printr-un act de constatare rămas definitiv, a faptului că acesta a  emis/adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terţe, un act juridic, a luat sau a participat la luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislaţiei privind reglementarea conflictului de interese;
    d) aflarea acestuia în situație de incompatibilitate, stabilită printr-un act de constatare rămas definitiv;
    e) nedepunerea de către acesta a declaraţiei de avere şi interese personale sau refuzul de a o depune în condiţiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate;
    f) confiscarea averii nejustificate a acestuia dispusă de către  instanţa de judecată printr-o hotărîre irevocabilă;
    g) retragerea cetăţeniei Republicii Moldova.
Capitolul V
SERVICIUL, REMUNERAREA ȘI GARANȚIILE SOCIALE
ALE FUNCŢIONARULUI VAMAL

    Articolul 42. Timpul de muncă
    (1) Durata normală a timpului de muncă în cazul funcţionarului vamal nu poate depăşi 40 de ore pe săptămînă.
    (2) Prin dispoziţia scrisă a directorului și în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii, funcţionarul vamal poate fi atras să presteze ore de muncă suplimentară, muncă în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare în interes de serviciu, astfel încît să se asigure şi continuitatea serviciului şi restabilirea capacităţii de muncă.
    (3) Retribuirea muncii suplimentare şi a muncii prestate în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (4) Nu se admite atragerea la muncă peste durata timpului normal de muncă a femeilor gravide şi a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani.
    Articolul 43. Concediile
    Funcţionarul vamal beneficiază de următoarele concedii:
    a) concediu de odihnă anual;
    b) concediu suplimentar;
    c) concediu neplătit;
    d) concedii sociale. 
    Articolul 44. Concediul de odihnă anual
    (1) Funcţionarul vamal beneficiază de un concediu de odihnă anual plătit, cu durata de 35 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Concediul poate fi acordat integral sau divizat, cu condiţia ca una dintre părţi să nu fie mai mică de 14 zile calendaristice.
    (2) Nu se admite compensarea în bani a concediului de odihnă anual nefolosit, cu excepția cazului de încetare a raporturilor de serviciu sau de suspendare a acestora în baza art. 52 lit. a), b), f) şi h) şi a art. 54 alin. (1) lit. b), f) şi g) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. În cazurile specificate în prezentul alineat, funcţionarul vamal are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale și a celor suplimentare  nefolosite.
    Articolul 45. Concediul suplimentar
    (1) Funcționarul vamal beneficiază anual de un concediu suplimentar plătit cu durata:
    a) de 3 zile calendaristice – pentru o vechime în muncă de peste 5 ani;
    b) de 5 zile calendaristice – pentru o vechime în muncă de peste 10 ani;
    c) de 10 zile calendaristice – pentru o vechime în muncă de peste 15 ani;
    d) de 15 zile calendaristice – pentru o vechime în muncă de peste 20 de ani.
    (2) Funcţionarul vamal care lucrează în condiţii vătămătoare beneficiază de un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de cel puţin 4 zile calendaristice. Durata concretă a concediului de odihnă anual suplimentar plătit este stabilită prin contractul colectiv de muncă, în baza nomenclatorului corespunzător aprobat de către Guvern.
    (3) Concediile suplimentare prevăzute la alin. (1) şi (2) se însumează în concediul de odihnă anual.
    Articolul 46. Concediul neplătit şi concediile sociale
    (1) Pentru rezolvarea unor probleme sociale şi de trai, în cazul unor situaţii excepţionale în familie, al unor calamităţi sau intemperii, precum şi din alte motive întemeiate, funcţionarul vamal poate beneficia, la cerere, de concediu neplătit, a cărui durată totală nu poate depăși 60 de zile calendaristice.
    (2) Funcționarul vamal beneficiază de concedii sociale conform legislației în vigoare.
    Articolul 47. Salarizarea
    Salariul funcţionarului vamal se stabilește în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Art.47 modificat prin LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    Articolul 48. Garanţii sociale
    (1) Viaţa, sănătatea şi capacitatea de muncă ale funcţionarului vamal sînt supuse asigurării de stat obligatorii.
    (2) În caz de deces al funcţionarului vamal survenit în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu ori ca urmare a unei boli contractate sau traume suferite în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, se acordă o indemnizaţie unică în mărime de 120 de salarii lunare, conform ultimei funcţii deţinute, ce se achită în părţi egale soţului/soţiei defunctului, copiilor minori, copiilor majori inapţi de muncă şi persoanelor aflate la întreţinerea defunctului.
    (3) În caz de pierdere a capacităţii de muncă în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, funcţionarul vamal beneficiază de o indemnizaţie unică, ale cărei mărimi variază în funcţie de gravitatea mutilării, după cum urmează:
    a) uşoară – 3 salarii lunare;
    b) medie – 5 salarii lunare;
    c) gravă – 7 salarii lunare.
    (4) În caz de eliberare din serviciu pe motiv că a fost clasat ca fiind inapt pentru serviciu ca urmare a pierderii capacităţii de muncă în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, funcţionarul vamal beneficiază de o indemnizaţie unică în mărime de un salariu mediu lunar, conform ultimei funcţii deţinute pe parcursul ultimelor 6 luni pînă la survenirea evenimentului asigurat, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii de muncă.
    (5) În caz de dizabilitate a funcţionarului vamal survenită în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau după încetarea raporturilor de serviciu în cadrul Serviciului Vamal, însă ca urmare a unei afecţiuni din perioada serviciului, survenite în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, în lipsă de temei pentru stabilirea pensiei pentru vechime în muncă și pînă la restabilirea capacităţii de muncă, funcţionarul vamal beneficiază de o compensaţie lunară, raportată la salariul său lunar conform ultimei funcţii deţinute, avînd următoarele valori:
    a) de 100% – pentru o dizabilitate severă;
    b) de 80% – pentru o dizabilitate accentuată;
    c) de 60% – pentru o dizabilitate medie.
    (6) Plata despăgubirii de asigurare a funcţionarului vamal nu se efectuează dacă evenimentul asigurat a survenit din cauza săvîrşirii de către acesta:
    a) a unei infracţiuni sau contravenţii;
    b) a unei fapte ca urmare a consumului benevol de băuturi alcoolice, de substanţe narcotice, psihotrope sau de alte substanţe cu efecte similare;
    c) a suicidului sau a tentativei de suicid, dacă aceste acţiuni nu au fost provocate de o stare patologică sau de acţiuni de determinare la sinucidere;
    d) a altor fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
    (7) Funcţionarul vamal care primeşte compensaţia prevăzută la alin. (5) nu beneficiază concomitent şi de pensia de dizabilitate.
    (8) Funcţionarul vamal beneficiază de pensie în condiţiile Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii și Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (9) Funcţionarii vamali au dreptul la asistenţă medicală şi tratament medical ambulatoriu şi staţionar pe seama statului, în modul stabilit de lege.
    (10) Prejudiciul cauzat bunurilor funcţionarului vamal în legătură cu îndeplinirea obligațiilor sale de serviciu se repară integral de către Serviciul Vamal.
    (11) Dreptul la transport gratuit se asigură pe seama bugetului Serviciului Vamal în următoarele cazuri:
    a) transportul funcţionarului vamal, al membrilor familiei sale şi al bunurilor lor personale, legat de transferul funcţionarului vamal într-o altă localitate;
    b) transportul corpului neînsufleţit al funcţionarului vamal decedat în exerciţiul funcţiunii şi al persoanelor care îl însoţesc, transportul membrilor familiei sale şi al bunurilor lor personale în localitatea în care vor domicilia pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) funcționarul vamal care își exercită atribuțiile de serviciu într-o altă localitate decît în cea în care își are domiciliul are dreptul la restituirea cheltuielilor de transport tur-retur conform unui regulament aprobat de către ministrul finanțelor.
Capitolul VI
RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARULUI VAMAL
    Articolul 49. Răspunderea juridică a funcţionarului vamal
    (1) Pentru neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu, pentru  încălcarea normelor de etică și conduită, pentru pagubele materiale pricinuite, pentru contravenţiile sau infracţiunile săvîrşite în timpul ori în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, funcţionarul vamal poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
    (2) Răspunderea disciplinară reprezintă un ansamblu de norme care reglementează actele şi faptele săvîrşite de către funcţionarul vamal în exercitarea atribuţiilor sale, considerate a fi abateri disciplinare, precum şi de sancţiuni care se aplică în mod corespunzător.
    Articolul 50. Codul de etică și conduită al funcţionarului
                          vamal
    (1) Normele de etică,  de conduită şi cele care țin de disciplina de serviciu în cadrul Serviciului Vamal sînt stabilite de Codul de etică și conduită al funcționarului vamal (în continuare – Codul de etică și conduită), aprobat de către Guvern.
    (2) Codul de etică și conduită prescrie modul în care funcţionarul vamal trebuie să se comporte în relaţiile sale cu persoanele fizice şi juridice, colegii, conducătorii şi subordonaţii, precum şi cu ceilalţi angajaţi.
    (3) Codul de etică și conduită este accesibil public.
    (4) Funcţionarii vamali beneficiază de instruire privind standardele şi aplicarea Codului de etică și conduită, iar conducătorii Serviciului Vamal sînt obligaţi să asigure respectarea acestuia.
    (5) Nerespectarea Codului de etică și conduită atrage răspunderea disciplinară.
    (6) Serviciul Vamal pune la dispoziția persoanelor fizice şi juridice proceduri disponibile public de depunere a plîngerilor privind comportamentul funcţionarilor vamali ce contravine standardelor prevăzute de Codul de etică și conduită.
    Articolul 51. Abaterile disciplinare
    (1) Constituie abateri disciplinare:
    a) nerespectarea programului de muncă, inclusiv absenţa sau întîrzierea nemotivată la serviciu ori plecarea de la serviciu înainte de ora stabilită în program, admise în mod repetat;
    b) intervenţiile în favoarea soluţionării unor cereri în afara cadrului legal;
    c) nerespectarea cerinţelor privind păstrarea secretului de stat sau a confidenţialităţii informaţiilor de care funcţionarul vamal ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii;
    d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile de serviciu şi dispoziţiile conducătorului;
    e) neglijenţa şi/sau tergiversarea, în mod repetat, a îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
    f) acţiunile care aduc atingere prestigiului Serviciului Vamal;
    g) încălcarea normelor de etică și conduită a funcţionarului vamal;
    h) exprimarea sau manifestarea publică a preferinţelor politice şi favorizarea vreunui partid politic sau vreunei organizaţii social-politice în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
    i) încălcarea prevederilor referitoare la obligaţiile sale, conflictul de interese şi restricţiile stabilite prin lege;
    j) încălcarea regulilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante sau temporar vacante, a regulilor de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor vamali;
    k) alte fapte considerate drept abateri disciplinare în legislaţia cu privire la funcţia publică şi funcţionarii publici.
    (2) Constituie abateri disciplinare grave, ce conduc la destituirea din funcție, următoarele acţiuni comise intenţionat sau din imprudenţă:
    a) acţiunile care contribuie la trecerea bunurilor peste frontiera vamală cu încălcarea legislaţiei vamale, dacă aceste acţiuni nu atrag răspunderea penală;
    b) reţinerea, primirea spre păstrare şi eliberarea bunurilor şi a mijloacelor băneşti fără perfectarea documentelor în modul stabilit;
    c) încălcarea modului stabilit de transmitere, utilizare şi păstrare a ştampilei personale, a sigiliilor vamale, a ştampilelor şi a documentelor de strictă evidenţă, avînd ca urmare pierderea sau utilizarea lor de către persoanele neautorizate;
    d) nerespectarea modului stabilit de perfectare a documentelor aferente operaţiunilor vamale;
    e) divulgarea informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată utilizate în activitatea de serviciu, pierderea documentelor, a copiilor autentificate ce conţin asemenea informaţii;
    f) acordarea de servicii prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, al unui serviciu sau al altor beneficii;
    g) efectuarea de operaţiuni vamale în afara orelor de program, în alt loc decît cel stabilit, fără autorizarea directorului, în cazul în care autorizarea era obligatorie şi nu a fost acordată;
    h) stabilirea incorectă a valorii mărfurilor în vamă, fapt prin care s-a prejudiciat statul în proporţii mari;
    i) folosirea în scopuri personale a oricăror sume de bani încasaţi ca taxe vamale ori ca alte taxe, plăţi sau mijloace financiare destinate Serviciului Vamal, dacă această acţiune nu atrage răspunderea penală;
    j) ofensa adusă unui cetăţean şi lezarea drepturilor acestuia în timpul efectuării operaţiunilor vamale, constatate în urma unei investigaţii de serviciu, a unei cercetări sau printr-o hotărîre judecătorească definitivă.
    Articolul 52. Sancţiunile disciplinare
    Pentru comiterea abaterilor disciplinare, funcţionarului vamal i se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) mustrare aspră;
    d) retrogradarea în funcţie cu o treaptă pe un termen de pînă la 6 luni;
    e) retrogradare cu un grad special pe un termen de pînă la 1 an;
    f) suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie pe o perioadă de 2 ani;
    g) suspendarea dreptului de a fi avansat în trepte de salarizare pe o perioadă de pînă la 1 an;
    h) destituire din funcție.
    Articolul 53. Aplicarea sancţiunilor disciplinare
    (1) Sancţiunile disciplinare se aplică de către directorul Serviciului Vamal:
    a) în termen de 6 luni de la data săvîrşirii abaterii, cu excepţiile prevăzute de Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și de Codul muncii al Republicii Moldova;
    b) în termen de o lună de la data constatării abaterii disciplinare de către angajator, în urma efectuării unei anchete de serviciu, iar în cazul în care funcționarul vamal se află în concediu anual de odihnă, în concediu de studii sau în concediu medical acest termen se suspendă pînă la revenirea acestuia la serviciu.
    (2) Sancţiunea disciplinară, exceptînd avertismentul, nu poate fi aplicată decît după o cercetare prealabilă a faptei imputate de către comisia de disciplină. Cercetarea prealabilă impune aplicarea sancţiunii disciplinare după investigarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea echitabilă a funcţionarului vamal.
    (3) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, de circumstanţele în care aceasta a fost săvîrşită, de comportamentul funcţionarului vamal în timpul serviciului, precum şi de existenţa altor sancţiuni disciplinare al căror termen nu a expirat.
    (4) Constituirea, componenţa și atribuţiile comisiei de disciplină, precum şi procedura de efectuare a anchetei de serviciu și de aplicare a sancţiunilor disciplinare se stabilesc printr-un regulament aprobat prin ordinul directorului.
    (5) Termenul de acţiune a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an de la data aplicării.
    (6) Dacă, pe parcursul acestui an, funcționarul vamal nu este supus unei noi sancțiuni, se consideră că acestuia nu i s-a aplicat sancțiune disciplinară.
    (7) Actul administrativ de sancţionare disciplinară poate fi atacat în instanţa de contencios administrativ în modul stabilit de lege.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 54
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea serviciului în organele vamale nr. 1150/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
    (3) Directorul Serviciului Vamal aflat în funcție la momentul intrării în vigoare a prezentei legi își va exercita mandatul de director general pînă la data numirii în funcţie a noului director al Serviciului Vamal ca urmare a concursului, fără a fi limitat în drepturi, atribuţii şi responsabilităţi.
    (4) La intrarea în vigoare a prezentei legi, gradele de calificare ale persoanelor angajate în cadrul Serviciului Vamal care, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, au deţinut funcția de funcționar public şi continuă să activeze neîntrerupt în funcţii publice în cadrul Serviciului Vamal se echivalează cu gradele speciale în modul stabilit de către Guvern.
    Articolul 55
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri vizînd aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va elabora actele normative necesare pentru executarea prezentei legi;
    c) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 302. Chișinău, 21 decembrie 2017.