LPC4/2018
ID intern unic:  374506
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 4
din  08.02.2018
pentru modificarea și completarea Codului muncii
al Republicii Moldova nr. 154/2003
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 145
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 77, litera e) se abrogă.
    2. Articolul 78 alineatul (1):
    la litera b), cuvintele „un an” se substituie cu cuvintele „doi ani”;
    alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu durata de pînă la 2 ani;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Andrian CANDU

    Nr. 4. Chișinău, 8 februarie 2018.