LPC23/2018
ID intern unic:  374510
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 23
din  23.02.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 149
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Titlul capitolului III se completează în final cu textul „ ,A CONDUCERII CURȚII DE CONTURI”.
    2. La articolul 6 alineatul (1), cuvintele „conform anexelor nr. 2 şi 3” se substituie cu cuvintele „conform anexelor nr. 2, 3 şi 15”.
    3. Legea se completează cu articolul  84 cu următorul cuprins:
    „Art. 84. – Salariile președintelui, vicepreședintelui și membrilor Curții de Conturi cuprind salariul funcției conform anexei nr. 15.”
    4. La anexa nr. 3, compartimentul „Curtea de Conturi” se exclude.
    5. Notele la anexa nr. 8:
    la punctul 1, cuvintele „Curtea de Conturi,” se exclud;
    la punctul 4, după cuvintele „personalul de deservire tehnică din” se introduc cuvintele „Curtea de Conturi,”.
    6. Legea se completează cu anexa nr. 15 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 15

 Salariile funcţiei pentru preşedintele,
vicepreşedintele şi membrii Curții de Conturi

Preşedinte

4,5 salarii medii lunare pe economie realizate în anul precedent

Vicepreşedinte

4,3 salarii medii lunare pe economie realizate în anul precedent

Membru

4,2 salarii medii lunare pe economie realizate în anul precedent


    Art. II. – Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 83 cu următorul cuprins:
    „Articolul 83. Sporul pentru eficiență în activitatea
                           Curții de Conturi
    Angajaților Curții de Conturi care au statut de funcționari publici li se stabilește spor lunar pentru eficiență în activitate în mărime de pînă la 100% din salariile de funcție, prevăzute în anexa nr. 1.”
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          Andrian CANDU

    Nr. 23. Chișinău, 23 februarie 2018.