HGC182/2018
ID intern unic:  374528
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 182
din  28.02.2018
cu privire la legitimațiile veteranilor de război
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 213
    În temeiul prevederilor art. 5 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84-86, art. 392), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Comisia interdepartamentală pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război.
    2. Se aprobă:
    1) componența Comisiei interdepartamentale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război, conform anexei nr. 1;
    2) Regulamentul cu privire la modul de atribuire a statutului de veteran de război și de eliberare a legitimațiilor veteranilor de război, conform anexei nr. 2;
    3) modelul legitimației de veteran de război, conform anexei nr. 3.
    3. Se stabileşte că:
    1) schimbarea legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou se va realiza în perioada 1 aprilie 2018-31 decembrie 2020;
    2) în perioada de schimbare vor fi valabile atît legitimațiile de veteran de război de model nou, cît și cele de model vechi;
    3) începînd cu 1 ianuarie 2021 vor fi valabile doar legitimațiile de veteran de război de model nou;
    4) pînă la data de 1 aprilie 2018, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate vor asigura desfășurarea acțiunilor preparatorii de implementare a procesului de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou;
    5) concomitent cu procesul de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou se va desfășura evaluarea numărului real de veterani de război.
    4. Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” va asigura confecţionarea legitimaţiilor de veteran de război de model nou.
    5. Ministerul Finanțelor, în limitele și din contul mijloacelor financiare alocate în acest scop Ministerului Apărării, va finanța confecționarea legitimațiilor de veteran de război de model nou, în baza documentelor justificative.
    6. Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informaţii şi Securitate:
    1) vor aproba listele unităţilor militare şi structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, cu indicarea perioadelor de aflare pe aceste poziţii, iar Serviciul de Informații și Securitate – lista persoanelor care au participat la acțiuni militare și perioada participării;
    2) vor crea comisii interne pentru examinarea cererilor solicitanţilor legitimației de veteran de război și vor aproba, în modul stabilit, regulamentele de organizare și funcționare a acestora. Comisiile respective vor înainta spre aprobare proiectele de decizii Comisiei interdepartamentale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război.
    7. Autoritățile menționate în anexa nr. 1 vor delega, prin ordine interne, membrii Comisiei interdepartamentale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război, conform componenței stabilite.
    8. Responsabilitatea pentru înmînarea, evidenţa şi păstrarea legitimaţiilor se pune în sarcina Marelui Stat Major al Armatei Naţionale.
    9. Controlul asupra corectitudinii eliberării, schimbului, evidenţei şi a păstrării legitimaţiilor se pune în sarcina Ministerului Apărării.
    10. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1281 din 19 noiembrie 2004 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire a statutului şi de eliberare a legitimaţiilor de veteran de război” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 212-217, art. 1477), cu modificările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                                Eugeniu Sturza
    Ministrul afacerilor interne                                                Alexandru Jizdan
    Ministrul finanțelor                                                             Octavian Armaşu

    Nr. 182. Chişinău, 28 februarie 2018.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.182
din 28 februarie 2018

COMPONENȚA
Comisiei interdepartamentale pentru asigurarea schimbării
și eliberării legitimației de veteran de război
    Președintele Comisiei:
    Secretar de stat al Ministerului Apărării;
    Vicepreședintele Comisiei:
    Șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale;
    Secretarul Comisiei:
    un reprezentant al Ministerului Apărării/Marelui Stat Major al Armatei Naționale;
    Membrii Comisiei:
    patru reprezentanți ai Ministerului Apărării/Marelui Stat Major al Armatei Naționale;
    doi reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne;
    doi reprezentanți ai Serviciului de Informații și Securitate;
    un reprezentant al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.182
din 28 februarie 2018

REGULAMENT
cu privire la modul de atribuire a statutului de veteran de război
și de eliberare a legitimațiilor veteranilor de război
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la modul de atribuire a statutului de veteran de război și de eliberare a legitimațiilor veteranilor de război (în continuare – Regulament) stabilește modul de recunoaștere și atribuire a statutului de veteran de război, precum și condiţiile de eliberare, înmînare, evidență, păstrare, retragere și nimicire a legitimaţiilor de veteran de război.
    2. Legitimaţia de veteran de război (în continuare – Legitimație) este documentul care confirmă statutul juridic al veteranului de război și drepturile acestuia acordate în conformitate cu prevederile legii.
    Legitimația reprezintă o cartelă laminată bilateral, cu dimensiunile de 54,0 mm x 85,6 mm, imprimată color.
    3. Legitimaţia conţine următoarele elemente şi informaţii:
    1) pe recto:
    a) în partea superioară:
    - imaginea Drapelului de Stat;
    - inscripția „MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA”;
    - imaginea Drapelului Armatei Naționale;
    b) în partea de mijloc:
    - fotografia titularului;
    - denumirea, seria și numărul documentului;
    - numele titularului;
    - prenumele titularului;
    - data nașterii titularului;
    - numărul de identificare de stat al persoanei fizice al titularului;
    - elementul de protecție – ștanțare la cald cu folie aurie „Stema de Stat a Republicii Moldova”;
    c) în partea inferioară:
    - inscripția „VETERAN DE RĂZBOI”;
    2) pe verso:
    a) în partea superioară:
    - inscripția „MARELE STAT MAJOR AL ARMATEI NAȚIONALE”;
    b) în partea de mijloc:
    - textul „Titularul legitimației deține statutul de veteran de război și beneficiază de dreptul la protecția socială stabilită de legislație.”;
    c) în partea inferioară:
    - data eliberării;
    - textul „Valabilă pe termen nelimitat”.
    4. Legitimațiile sînt de 5 tipuri:
    1) tipul 1 – legitimații din seria „A” – pentru veteranii celui de-al Doilea Război Mondial: pct. 6 subpct. 1) lit. a)-e) din prezentul Regulament;
    2) tipul 2 – legitimații din seria „B” – pentru veteranii acţiunilor de luptă din Afganistan: pct. 6 subpct. 1) lit. f) din prezentul Regulament;
    3) tipul 3 – legitimații din seria „C” – pentru veteranii acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova: pct. 6 subpct. 1) lit. g) din prezentul Regulament;
    4) tipul 4 – legitimații din seria „BC” – pentru veteranii acţiunilor de luptă din Afganistan: pct. 6 subpct. 1) lit. f) din prezentul Regulament, care au participat și la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova: pct. 6 subpct. 1) lit. g) din prezentul Regulament;
    5) tipul 5 – legitimații din seria „D” – pentru veteranii acţiunilor de luptă de pe teritoriile altor state (cu excepția Afganistanului) și persoanele asimilate participanţilor la război: pct. 6 subpct. 1) lit. f) și subpct. 2) din prezentul Regulament.
    5. Termenul de valabilitate al legitimaţiei este nelimitat.
Capitolul II
RECUNOAȘTEREA ȘI ATRIBUIREA STATUTULUI
DE VETERAN DE RĂZBOI
    6. Statutul de veteran de război se atribuie cetățenilor Republicii Moldova care fac parte din următoarele categorii:
    1) participanţi la război:
    a) militari care au îndeplinit serviciul militar în subunităţile, unităţile militare, statele majore şi instituţiile militare care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial sau în timpul altor acţiuni de luptă pentru apărarea fostei U.R.S.S. se aflau în componenţa armatei active, precum şi persoanele care au activat în detaşamentele de partizani;
    b) militari care au participat la cel de-al Doilea Război Mondial în cadrul armatei române;
    c) angajaţi civili ai Forţelor Armate, ai organelor afacerilor interne şi ai organelor securităţii de stat ale fostei U.R.S.S. care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au deținut funcţii conform statelor în subunităţi, unităţi militare, state majore şi instituţii militare din componenţa armatei active;
    d) persoane care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-au aflat în componenţa subunităţilor, unităţilor militare, statelor majore şi a instituţiilor militare ale armatei active şi flotei în calitate de „fii” (discipoli) ai regimentului sau elevi marinari;
    e) persoane care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au participat la acţiunile militare împotriva Germaniei fasciste desfăşurate pe teritoriile altor state, aflîndu-se în componenţa detaşamentelor de partizani, în organizaţiile de ilegalişti şi în alte formaţiuni antifasciste;
    f) persoane participante la acţiunile de luptă din Afganistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratori ai organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S., precum și lucrători din aceste categorii care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora (conform anexei la Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani);
    g) militari aflaţi în serviciul activ, rezervişti chemaţi la concentrare, voluntari şi colaboratori ai organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului penitenciar incluşi în efectivul unităţilor militare şi al structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militari colaboratori ai organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului penitenciar şi persoanele civile delegate în aceste unităţi în vederea îndeplinirii unor misiuni speciale în scopul asigurării eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    2) persoane asimilate participanţilor la război:
    a) militari, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retragere), şi angajaţi civili decoraţi cu ordine şi medalii pentru serviciu militar impecabil, cu medalia „Pentru victorie asupra Germaniei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din 1941-1945” sau cu medalia „Pentru victorie asupra Japoniei”, care au îndeplinit serviciul militar în perioada 22 iunie 1941-3 septembrie 1945 în unităţi militare, instituţii militare, instituţii de învăţămînt în domeniul milităriei ce nu făceau parte din armata activă;
    b) persoane care s-au aflat în oraşul Sankt-Petersburg (Leningrad) în perioada blocadei (8 septembrie 1941-27 ianuarie 1944) și au lucrat la întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile din oraş, decorate cu insigna „Locuitor al oraşului Leningrad în blocadă” sau cu medalia „Pentru apărarea Leningradului”;
    c) persoane decorate cu ordine sau medalii pentru muncă plină de abnegaţie în anii celui de-al Doilea Război Mondial, care în perioada 22 iunie 1941-9 mai 1945 au lucrat în spatele frontului cel puţin 6 luni, cu excepţia perioadelor de lucru pe teritoriile temporar ocupate ale fostei U.R.S.S.;
    d) persoane antrenate de organele puterii locale la colectarea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    e) foşti deţinuţi în lagărele de concentrare, ghetouri şi în alte locuri de detenție forțată, create de Germania fascistă și aliații ei în perioada celui de-al Doilea Război Mondial.
    7. Statutul de veteran de război se conferă (reconfirmă) persoanelor ce beneficiază de acest drept în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, în baza deciziei Comisiei interdepartamentale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război (în continuare – Comisie), de la data eliberării legitimaţiei de model nou.
Capitolul III
COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ
PENTRU ASIGURAREA SCHIMBĂRII ȘI ELIBERĂRII
LEGITIMAȚIEI DE VETERAN DE RĂZBOI
    8. Obiectivul de bază al activităţii Comisiei îl constituie evaluarea numărului real al veteranilor de război, recunoaşterea și atribuirea (reconfirmarea) statutului de veteran de război, asigurarea schimbului legitimațiilor de model vechi cu cele de model nou și a eliberării acestora pentru solicitanți.
    9. Comisia are următoarele atribuții:
    1) evaluarea numărului real al veteranilor de război prin examinarea documentelor confirmative, în vederea adoptării deciziilor privind atribuirea, reconfirmarea sau refuzul de a atribui/reconfirma statutul de veteran de război;
    2) coordonarea activității comisiilor interne ale autorităților publice în partea ce se referă la examinarea primară a documentelor confirmative prezentate de către solicitanţii legitimației;
    3) examinarea adresărilor şi contestațiilor cetăţenilor, inclusiv a chestiunilor ce ţin de respectarea legislaţiei în domeniu;
    4) exercitarea controlului privind eliberarea legitimaţiilor;
    5) retragerea legitimațiilor în cazul refuzului de a atribui/reconfirma statutul de veteran de război.
    10. În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia este împuternicită:
    1) să solicite și să obțină de la autoritățile administrației publice informațiile necesare pentru desfășurarea activității sale;
    2) să audieze persoane pe probleme ce țin de competența Comisiei;
    3) să monitorizeze și să controleze activitatea comisiilor interne ale autorităților publice în partea ce se referă la examinarea primară a documentelor confirmative prezentate de către solicitanţii legitimației;
    4) să examineze și să soluționeze adresările şi contestațiile cetăţenilor, inclusiv chestiunile ce ţin de respectarea legislaţiei în domeniu;
    5) să efectueze controlul asupra modului de eliberare a legitimațiilor;
    6) să retragă legitimațiile persoanelor cărora le-a fost refuzată atribuirea/reconfirmarea statutului de veteran de război.
    11. Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin potrivit specificului activităţii, Comisia colaborează, în limitele competențelor, cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii necomerciale, cu alte persoane juridice de drept public şi drept privat, precum şi cu persoane fizice.
    12. Președintele Comisiei are următoarele responsabilități:
    1) conduce activitatea Comisiei și poartă răspundere pentru exercitarea atribuțiilor încredințate Comisiei;
    2) semnează corespondența oficială a Comisiei;
    3) aprobă planurile de activitate ale Comisiei;
    4) stabilește/aprobă ordinea de zi, locul și timpul desfășurării ședințelor Comisiei;
    5) prezidează ședințele Comisiei;
    6) semnează actele elaborate de către Comisie.
    13. Vicepreședintele Comisiei are următoarele responsabilități:
    1) organizează activitatea Comisiei;
    2) desfășoară, la indicația președintelui Comisiei, ședințele acesteia;
    3) îndeplinește, în lipsa președintelui Comisiei, responsabilitățile acestuia;
    4) autentifică copiile de pe actele elaborate de către Comisie;
    5) monitorizează și verifică modul în care sînt executate deciziile Comisiei;
    6) îndeplinește, la indicația președintelui Comisiei, alte responsabilități din domeniul de competență al Comisiei.
    14. Membrii Comisiei au următoarele responsabilități:
    1) participă la şedinţele Comisiei, fiind obligați să-şi înregistreze prezenţa la secretarul Comisiei, iar în cazul în care este în imposibilitatea de a participa la şedinţă, comunică, din timp, despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei;
    2) înaintează propuneri şi obiecţii privind ordinea de zi a şedinţei Comisiei şi modul de examinare a problemelor puse în discuţie;
    3) participă la dezbateri, înaintează propuneri şi votează pentru adoptarea deciziilor Comisiei, adresează întrebări raportorilor şi solicită răspunsuri la ele;
    4) argumentează propunerile şi prezintă note informative asupra problemelor puse în discuţie;
    5) îndeplinesc alte responsabilități din domeniul de competență al Comisiei, la indicația președintelui sau vicepreședintelui Comisiei.
    15. Secretarul Comisiei are următoarele responsabilități:
    1) asigură pregătirea și întocmirea ordinii de zi a ședințelor Comisiei, pregătește materialele necesare și proiectele de decizii ale Comisiei;
    2) informează membrii Comisiei referitor la ordinea de zi, locul, data şi ora de desfăşurare a şedinţelor Comisiei, precum și îi asigură cu materialele informative necesare;
    3) participă, fără drept de vot, la ședințele Comisiei;
    4) întocmește procesele-verbale ale Comisiei și asigură păstrarea acestora, precum și a altor materiale de lucru ale Comisiei, conform prevederilor actelor normative;
    5) îndeplinește alte responsabilități din domeniul de competență al Comisiei, la indicația președintelui sau vicepreședintelui Comisiei.
    16. Şedinţele Comisiei se convoacă ori de cîte ori este necesar, la propunerea vicepreședintelui Comisiei şi la decizia preşedintelui Comisiei.
    Membrii Comisiei se anunţă în prealabil cu privire la ordinea de zi, locul, data şi ora de desfăşurare a şedinţelor Comisiei cu cel puţin 24 de ore înainte de convocarea acesteia.
    În caz de necesitate emergentă, ședința Comisiei poate fi convocată ad-hoc de către președintele Comisiei.
    17. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele au participat cel puţin 2/3 din numărul membrilor ei.
    Decizia se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
    În situaţia în care la şedinţa Comisiei se prezintă un număr de membri mai mic decît cel prevăzut la primul alineat al prezentului punct, aceasta se suspendă şi se replanifică pentru o dată stabilită de preşedintele Comisiei, la propunerea secretarului acesteia.
    18. Dezbaterile ce au loc în cadrul şedinţei Comisiei se consemnează într-un proces-verbal.
    Procesul-verbal se întocmeşte de către secretarul Comisiei, în exemplar unic, în termen de maximum 24 de ore de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Comisiei.
    În procesul-verbal al şedinţei Comisiei se va consemna:
    1) data desfăşurării şedinţei;
    2) ordinea de zi;
    3) problemele analizate şi decizia adoptată de către membrii Comisiei, prin vot, pentru fiecare dintre acestea;
    4) numărul de voturi „pro”, „contra”, de abţineri pentru fiecare decizie;
    5) decizia finală privind problemele analizate.
    Procesul-verbal este adus la cunoștință, contra semnătură, tuturor membrilor Comisiei.
    19. Membrii Comisiei care nu sînt de acord cu deciziile adoptate pot înainta opinii separate, în scris, președintelui Comisiei.
    Opiniile separate se anexează la procesul-verbal al şedinţei Comisiei.
Capitolul IV
MODUL DE ELIBERARE, ÎNMÎNARE,
EVIDENȚĂ ȘI PĂSTRARE
A LEGITIMAȚIILOR DE VETERAN DE RĂZBOI
    20. Confecționarea și nimicirea legitimațiilor se asigură de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, în baza contractului încheiat cu Ministerul Apărării.
    21. Legitimaţia se perfectează în baza cererii personale a solicitantului, depusă în organul administrativ-militar teritorial în evidența căruia se află.
    La cerere se anexează copia buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova şi a documentelor justificative (extrasul din dosarul personal, înscrierea în livretul militar, confirmată cu ştampila unităţii militare în componenţa căreia cetățeanul a participat la acţiunile de luptă, sau certificatul din instituţia de arhivă).
    Cererea și documentele anexate se expediază comisiei interne a autorității publice competente, pentru examinarea acesteia.
    22. Legitimaţia nu se eliberează persoanelor care în perioada războiului sau conflictului armat:
    1) au părăsit samavolnic unităţile militare sau formaţiunile militarizate;
    2) au dezertat;
    3) au fost eliberaţi din serviciu în legătură cu încălcarea disciplinei;
    4) au fost traşi la răspundere penală pentru infracțiuni de război.
    23. Legitimația se înmînează nemijlocit titularului, la prezentarea buletinului de identitate.
    24. Evidenţa legitimaţiilor se ţine de către organele administrativ-militare teritoriale, în registre speciale, numerotate și sigilate, în corespundere cu prevederile actelor normative în domeniu.
    25. Înscrierile în registrele de evidenţă se efectuează de către specialiştii responsabili de perfectarea şi înmînarea legitimaţiilor, indicîndu-se (fără abrevieri) numele, prenumele, patronimicul, adresa de la domiciliu, seria şi numărul buletinului de identitate al titularului, documentele de confirmare a dreptului la legitimaţie, numărul legitimaţiei, data eliberării, numele persoanei care a înmînat legitimația şi semnătura titularului.
    26. Pînă la înmînare, legitimațiile se păstrează în seifuri sau dulapuri metalice amenajate special conform cerințelor de păstrare a blanchetelor de evidență strictă.
    27. Informația prezentată pentru eliberarea legitimațiilor conține date cu caracter personal, iar prelucrarea acestora se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Capitolul V
OBLIGAȚIILE TITULARULUI LEGITIMAȚIEI
DE VETERAN DE RĂZBOI
    28. Titularii legitimațiilor vor utiliza legitimațiile doar în scopul confirmării statutului de veteran de război, a drepturilor și garanțiilor de protecție socială, în corespundere cu prevederile legislației.
    29. Utilizarea ilegală a legitimației atrage răspunderea stabilită în legislație.
    30. Titularul legitimației este obligat să asigure integritatea și păstrarea acesteia, să întreprindă măsuri de precauție în scopul evitării pierderii, sustragerii sau deteriorării acesteia.
    31. Se interzice de a transmite legitimația unei alte persoane, cu excepția celei desemnate de a asigura, în ordinea stabilită, ridicarea, retragerea sau schimbul acesteia.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.182
din 28 februarie2018
MODELUL

legitimației de veteran de război


Recto

Verso