HGM201/2018
ID intern unic:  374547
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 201
din  28.02.2018
cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale
de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 232
    MODIFICAT
   
HG248 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.277; în vigoare 26.04.19    În temeiul art.115 alin. (12) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art. 634), cu modificările și completările ulterioare, art. 14 alin. (7) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, art. III alin. (4)-(7) din Legea nr. 190 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 624) și art.7 lit.b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se modifică denumirea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional în Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
    2. Inspectoratul Școlar Național, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, și Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, autoritate administrativă autonomă față de Guvern, se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
    3. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este succesorul de drepturi și obligații al persoanelor juridice absorbite.
    4. Se aprobă:
    1) Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, conform anexei nr. 1;
    2) Structura Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, conform anexei nr. 3.
    5. Se stabilește efectivul-limită al aparatului administrativ al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în număr de 55 de unități.
    6. Disponibilizarea personalului Inspectoratului Școlar Național și al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare se va efectua în conformitate cu Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și cadrul normativ din domeniul muncii, în cazul imposibilității transferului acestuia.
    7. Transmiterea integrală a patrimoniului de la persoanele juridice absorbite către persoana juridică absorbantă se va efectua, în termen de 2 luni, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.
    8. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri:
    1) va prezenta Guvernului spre aprobare proiectele actelor normative necesare punerii în aplicare a prezentei hotărîri și asigurării funcționării Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
    2) va aproba actele departamentale necesare punerii în aplicare a prezentei hotărîri și asigurării funcționării Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
    9. Președintele și membrii în exercițiu ai Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional își îndeplinesc funcția pînă la numirea în funcție de către Guvern a noului președinte al Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și schimbarea componenței  Consiliului de conducere.
    10. Agenția Servicii Publice, la cererea titularului de drept, va opera modificările necesare în documentele cadastrale și cele de constituire.
    11. Din anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841), cu modificările și completările ulterioare, poziția 8 se exclude.
    12. Agenția Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare va examina prioritar  dosarele privind abilitarea cu dreptul de a conduce doctorate, conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice depuse la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare  pînă la 20 februarie 2018, conform normelor în vigoare la data depunerii acestora.
    13. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                           Monica Babuc
    Ministrul finanțelor                                                           Octavian Armașu

    Nr. 201. Chişinău, 28 februarie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 201 din 28 februarie 2018

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Agenției Naționale
de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
 I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (în continuare – Regulament) stabilește statutul juridic, misiunea, funcțiile, atribuțiile și drepturile Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (în continuare – Agenție), precum și modul de organizare a activității acesteia.
    2. Agenția este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, finanțată din bugetul de stat, inclusiv din venituri colectate.
    3. Agenția este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chișinău, și dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum și de alte atribute specifice autorităților publice, stabilite în actele normative.
   4. Agenția își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Codul educației al Republicii Moldova, Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Președintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanțele, dispozițiile și hotărîrile Guvernului, cu alte acte normative, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și cu prezentul Regulament.
    5. În domeniile sale de activitate, Agenția colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, precum și cu organismele internaționale.
II. MISIUNEA, FUNCȚIILE DE BAZĂ, ATRIBUȚIILE
ȘI DREPTURILE AGENȚIEI
    6. Agenția are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniile de competență atribuite.
    7. Agenția realizează funcțiile stabilite de Codul educației al Republicii Moldova, Codul cu privire la știință și inovare  și de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) învățămînt general, profesional tehnic, superior și de formare profesională continuă;
    2) cercetare și inovare.
    8. În vederea realizării misiunii sale, Agenția are următoarele funcții:
    1) evaluarea calității în învățămîntul general, profesional tehnic și superior;
    2) evaluarea externă a programelor de formare profesională continuă;
    3) evaluarea externă a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării;
    4) evaluarea personalului științific și științifico-didactic;
    5) controlul privind calitatea învățămîntului general, profesional și de formare continuă, respectarea cerințelor de acreditare și autorizare a entităților ofertante de programe și servicii educaționale.
    9. Atribuțiile Agenției:
    1) asigurarea calității în învățămîntul general:
    a) elaborarea și prezentarea spre aprobare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a metodologiilor necesare realizării funcției de asigurare a calității în învățămîntul general;
    b) evaluarea instituțiilor de învățămînt general;
    c) evaluarea curriculumului;
    d) evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar și de conducere din învățămîntul general;
    e) acreditarea instituțiilor din învățămîntul general;
    f) exercitarea altor atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ în domeniul de activitate al Agenției;
    2) asigurarea calității în învățămîntul profesional tehnic:
    a) elaborarea standardelor naționale de referință și a standardelor de acreditare și prezentarea acestora Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru a fi promovate spre aprobare de către Guvern;
    b) elaborarea metodologiei de evaluare a curriculumului, a procesului educațional și a rezultatelor școlare în învățămîntul profesional tehnic și prezentarea acesteia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru a fi promovate spre aprobare de către Guvern;
    c) elaborarea metodologiei de evaluare a calității în învățămîntul profesional tehnic;
    d) evaluarea programelor și instituțiilor în învățămîntul profesional tehnic;
    e) evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar și de conducere din învățămîntul profesional tehnic;
    f) stabilirea, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și cu organele centrale de resort, a criteriilor de desfășurare a examenului de calificare, de certificare a competențelor dobîndite în contextul educației nonformale și informale și/sau de susținere a tezei sau a proiectului de diplomă în învățămîntul profesional tehnic;
    g) exercitarea altor atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ în domeniul de activitate al Agenției;
    3) asigurarea calității în învățămîntul superior:
    a) elaborarea metodologiei și a criteriilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie sau a acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt superior și prezentarea acestora Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru a fi promovate spre aprobare de către Guvern;
    b) elaborarea metodologiei de aprobare a dreptului de a conduce doctorate și prezentarea acesteia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru a fi promovată spre aprobare de către Guvern;
    c) aprobarea metodologiei prevăzute la art. 83 alin. (3) din Codul educației  al Republicii Moldova;
    d) aprobarea procedurii privind autorizarea de funcționare provizorie și de acreditare a programelor comune de studii superioare;
    e) evaluarea externă a calității în învățămîntul superior;
    f) evaluarea instituțiilor de învățămînt superior și a programelor de studii în scopul autorizării de funcționare provizorie sau al acreditării acestora;
    g) evaluarea externă a programelor și a școlilor doctorale;
    h) aprobarea sau respingerea cererii de a deveni conducător de doctorat ca urmare a  evaluării dosarelor prezentate de candidații interesați;
    i) exercitarea altor atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ în domeniul de activitate al Agenției;
    4) evaluarea programelor de formare profesională continuă:
    a) elaborarea metodologiilor necesare implementării funcției de evaluare a programelor de formare profesională continuă și prezentarea acestora pentru a fi promovate spre aprobare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
    b) exercitarea altor atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ;
    5) evaluarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării:
    a) elaborarea metodologiei de evaluare complexă a capacităților organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și ale personalului științific și științifico-didactic al acestora și prezentarea acesteia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru a fi promovată spre aprobare de către Guvern;
    b) evaluarea complexă a capacităților organizațiilor din domeniile cercetării și inovării de a activa în vederea îndeplinirii misiunilor asumate;
    c) asigurarea evidenței organizațiilor din domeniile cercetării și inovării;
    d) exercitarea altor atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ în domeniul de activitate al Agenției;
    6) evaluarea personalului științific și științifico-didactic:
    a) elaborarea metodologiilor de confirmare a titlurilor științifice (doctor, doctor habilitat) și științifico-didactice (conferențiar universitar, profesor universitar) și prezentarea acestora Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru a fi promovate spre aprobare de către Guvern;
    b) expertizarea obiectivității deciziilor emise de comisiile de susținere a tezelor de doctorat și de doctor habilitat;
    c) confirmarea titlurilor științifice și științifico-didactice sau respingerea motivată a deciziei respective a senatului insituției organizatoare de doctorat;
    d) retragerea confirmării titlului de doctor sau de doctor habilitat și inițierea procedurilor de retragere a titlurilor de către instituția emitentă;
    e) recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice ale cetățenilor Republicii Moldova, precum și ale celor străini, eliberate în alte state;
    f) asigurarea evidenței persoanelor cu titluri științifice și științifico-didactice;
    g) exercitarea altor atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ în domeniul de activitate al Agenției.
    10. Agenția este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să prezinte Ministerului Educației, Culturii și Cercetării propuneri privind perfecționarea cadrului normativ în domeniile de competență;
    2) să aprobe, în limitele competențelor stabilite de cadrul normativ, acte normative;
    3) să solicite și să recepționeze gratuit, în modul stabilit de cadrul normativ, de la autoritățile publice centrale și locale informațiile care se referă la domeniile sale de competență, necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;
    4) să înființeze consilii, comisii, grupuri de experți și alte platforme consultative pentru exercitarea atribuțiilor în domeniile sale de competență;
    5) să inițieze și să participe la proiecte naționale și internaționale în domeniile sale de competență;
    6) să fie membru al diferitor organizații internaționale de specialitate;
    7) să colaboreze cu agenții similare din alte țări pentru dezvoltarea și aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătățire a calității programelor de  formare profesională;
    8) să încheie, în modul stabilit de cadrul normativ, contracte de achiziții publice;
    9) să antreneze evaluatori în domeniile sale de competență;
    10) să delege experți evaluatori în cadrul misiunilor de evaluare externă a calității;
    11) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de experții evaluatori;
    12) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile din domeniile de activitate încredințate.
 III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENȚIEI
    11. Agenția se constituie din:
    1) consiliul de conducere;
    2) comisiile de profil;
    3) aparatul administrativ.
    12. Consiliul de conducere al Agenției (în continuare – Consiliu de conducere) este organul colectiv de conducere care asigură elaborarea și implementarea strategiei Agenției.
    13. Consiliul de conducere este constituit din 15 membri: 13 cadre cu titluri științifico-didactice și științifice, cu grade didactice și manageriale relevante pentru  învățămîntul general, profesional tehnic, superior și cercetare, un reprezentant al studenților și un reprezentant al mediului de afaceri. Membrii Consiliului de conducere nu pot deține funcții de demnitate publică, funcția de rector, membru al Consiliului de dezvoltare strategică instituțională sau de director al instituției de învățămînt sau de cercetare.
    14. Membrii Consiliului de conducere sînt selectați prin concurs deschis, jurizat internațional, organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,  din rîndul tuturor celor interesați, pentru un mandat de 4 ani. Aceeași persoană poate candida repetat pentru calitatea de membru al Consiliului de conducere, dar nu mai mult decît pentru 2 mandate consecutive.
    15. Concursul privind selectarea membrilor Consiliului de conducere este organizat și desfășurat prin intermediul unei comisii de concurs, alcătuite din 5 experți internaționali, delegați de autorități de asigurare a calității din statele Uniunii Europene.
    16. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării expediază demersuri către agențiile de asigurare a calității din statele europene prevăzute la pct.15 din prezentul Regulament pentru delegarea membrilor în comisia de concurs. După recepționarea propunerilor, Ministerul aprobă componența comisiei de concurs.
    17. Concursul se inițiază cu 3 luni înainte de expirarea mandatelor membrilor Consiliului de conducere în exercițiu. Regulamentul de concurs se aprobă de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    [Pct.17 modificat prin HG248 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.277; în vigoare 26.04.19]
    18. La finalizarea concursului, comisia de concurs perfectează un proces-verbal, ce include 3 liste separate ale candidaților care au promovat concursul, în funcție de notele finale obținute, în ordine descrescătoare: în prima listă se includ cadrele cu funcții științifice și științifico-didactice în învățămîntul general, superior și cel profesional tehnic și în cercetare, în cea de-a doua – reprezentanții studenților și în a treia – reprezentanții mediului de afaceri.
    19. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării confirmă, prin ordin, membrii Consiliului de conducere.
    20. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general al Consiliului de conducere sînt aleşi din rîndul membrilor acestuia, pentru un mandat de 4 ani, cu votul majorităţii membrilor Consiliului de conducere. În funcțiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar general al Consiliului de conducere nu pot fi aleși reprezentantul studenţilor şi reprezentantul mediului de afaceri.
    Activitatea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general al Consiliului de conducere cade sub incidența prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    Persoana care a fost propusă în funcţia de preşedinte al Consiliului de conducere este numită în funcţie de către Guvern, în baza demersului Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării.
    Persoanele care au fost propuse în funcţia de vicepreşedinte şi secretar general al Consiliului de conducere sînt numite în funcţie de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
    [Pct.20 în redacția HG248 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.277; în vigoare 26.04.19]
    21. Conducerea executivă a Agenției este exercitată de către președintele Consiliului de conducere, numit în funcție de Guvern, care este asistat de vicepreședinte și secretarul general.
    22. Mandatul de membru în Consiliul de conducere încetează la expirarea termenului sau în caz de demisie sau de revocare.
    23. Revocarea se constată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în următoarele cazuri:
    1) imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile pentru o perioadă de cel puțin 4 luni, inclusiv din motive de sănătate;
    2) nerespectarea prevederilor Codului de etică profesională și/sau a prevederilor prezentului Regulament;
    3) numirea/alegerea într-o funcție de demnitate publică, de rector, de membru al consiliului de dezvoltare strategică instituțională sau de director al unei instituții de învățămînt;
    4) absența nejustificată la 4 ședințe consecutive ale Consiliului de conducere.
    24. Încetarea mandatului înainte de expirarea termenului se dispune sau, după caz, se constată de Consiliul de conducere, cu votul a cel puțin 10 membri. Pentru ocuparea locurilor vacante, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va coopta, nu mai tîrziu de o lună de la data constatării încetării mandatului înainte de expirarea termenului, candidații participanți la concursul privind selectarea membrilor Consiliului de conducere care au fost plasați pe locurile ierarhic superioare imediat după candidații aleși în Consiliul de conducere.
    25. Consiliul de conducere al Agenției îndeplinește următoarele atribuții:
    1) stabilește direcțiile de dezvoltare strategică ale Agenției și aprobă strategia instituțională a acesteia;
    2) aprobă metodologia de selectare a experților evaluatori;
    3) prezintă, după consultarea cu Academia de Științe a Moldovei, regulamentul de organizare și funcționare, structura și componența nominală a comisiilor de profil, formate din rîndul specialiștilor cu activitate și experiență remarcabile în toate domeniile de activitate pentru care sînt constituite comisiile, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru a fi promovate spre aprobare de către Guvern;
    4) prezintă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării actele normative necesare realizării funcțiilor și atribuțiilor Agenției pentru a fi promovate spre aprobare de către Guvern;
    5) aprobă metodologia prevăzută la art. 83 alin. (3) din Codul educației al Republicii Moldova;
    6) aprobă procedura de autorizare de funcționare provizorie și de acreditare a programelor comune de studii superioare;
    7) prezintă standardele naționale de referință și standardele de acreditare pe domenii de formare profesională în învățămîntul superior Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru a fi promovate spre aprobare de către Guvern;
    8) prezintă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării metodologia de evaluare complexă a capacităților organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și ale personalului științific și științifico-didactic al acestora de a activa în vederea îndeplinirii misiunii asumate pentru a fi promovată spre aprobare de către Guvern;
    9) prezintă spre aprobare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării metodologiile de confirmare a titlurilor personalului științific și științifico-didactic;
    10) aprobă planul misiunilor de evaluare și/sau acreditare și componența echipelor de evaluatori;
    11) examinează și adoptă decizii privind rapoartele comisiilor de profil  privind acreditarea în învățămîntul general;
    12) examinează rapoartele de evaluare externă în învățămîntul superior, adoptă decizii asupra acestora și le remite  Ministerului  Educației, Culturii și Cercetării pentru a fi promovate spre aprobare de către Guvern;
    13) examinează rapoartele de evaluare externă în domeniile sale de competență, altele decît cele specificate în prezentul Regulament;
    14) în baza raportului comisiei de profil respective, confirmă titlurile științifice și științifico-didactice sau respinge decizia instituției organizatoare de doctorat;
    15) retrage confirmarea titlului de doctor sau de doctor habilitat și inițiază procedurile de retragere a titlurilor de către instituția emitentă;
    16) examinează și adoptă decizii în baza rapoartelor comisiilor de profil  privind evaluarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării;
    17) aprobă Codul de etică profesională în cadrul Agenției, inclusiv în ceea ce privește experții evaluatori;
    18) aprobă ghidurile/manualele de evaluare internă a calității, ghidurile de bună practică pentru evaluarea internă și externă a calității studiilor și cercetărilor, lucrărilor de sinteză etc. realizate în cadrul Agenției;
    19) monitorizează activitatea aparatului administrativ și face propuneri de îmbunătățire a acestuia;
    20) examinează raportul privind activitatea președintelui Consiliului de conducere;
    21) aprobă raportul anual de activitate și rapoartele de autoevaluare ale Agenției;
    22) exercită alte atribuții prevăzute de prezentul Regulament și de cadrul normativ în domeniul de activitate al Agenției.
    26. Consiliul de conducere se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare. Ședințele extraordinare pot fi convocate la inițiativa președintelui sau a cel puțin 5 membri ai Consiliului de conducere.
    27. Ședințele Consiliului de conducere sînt deliberative dacă la acestea participă cel puțin 10 membri.
    28. Deciziile Consiliului de conducere sînt emise cu votul a cel puțin 8 membri, cu excepția cazurilor în care prezentul Regulament stabilește altfel. Deciziile sînt semnate de președintele și secretarul general ai Consiliului de conducere.
    29. Modul de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului de conducere se stabilește prin regulament aprobat de Consiliul de conducere.
    30. Președintele îndeplinește, în condițiile cadrului normativ, următoarele atribuții:
    1) conduce aparatul administrativ al Agenției;
    2) reprezintă Agenția în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;
    3) organizează sistemul de management financiar și control, precum și funcția de audit intern în Agenție;
    4) conduce ședințele Consiliului de conducere și asigură realizarea ordinii de zi în cadrul acestora;
    5) coordonează elaborarea proiectului planului instituțional al Agenției și a altor acte ce țin de activitatea internă și le prezintă spre aprobare Consiliului de conducere;
    6) asigură desfășurarea procesului de evaluare în învățămîntul general și profesional tehnic;
    7) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale Agenției în limitele fondului de retribuire a muncii și ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;
    8) numește în funcție publică, modifică, suspendă și încetează raporturile de serviciu ale funcționarilor publici din cadrul Agenției, în condițiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
    9) angajează și eliberează personalul contractat al Agenției;
    10) coordonează elaborarea raportului anual cu privire la activitatea Agenției;
    11) stabilește atribuțiile vicepreședintelui și secretarului general;
    12) aprobă regulamentele de activitate ale subdiviziunilor Agenției;
    13) informează instituția evaluată și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asupra rezultatelor evaluării externe;
    14) asigură transparența activității Agenției;
    15) exercită alte atribuții în limitele prezentului Regulament și ale cadrului normativ.
    31. În lipsa președintelui Consiliului de conducere, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către vicepreședinte.
    32. Activitatea de secretariat al Consiliului de conducere este asigurată de secretarul general.
   33. Pe lîngă subdiviziunile Agenției funcționează, conform regulamentelor proprii de organizare și funcționare, comisiile de profil, care organizează concursul pentru selectarea de experți-evaluatori și includerea lor în Registrul experților evaluatori pe domenii, aprobat de Consiliul de conducere. Comisiile de profil sînt organizate pentru fiecare domeniu de activitate al Agenției: învățămînt general, profesional tehnic, superior, de formare profesională continuă, cercetare și inovare.
    Registrul experților evaluatori pe domenii este publicat pe pagina web oficială a Agenției.
    34. Modul de selectare, remunerare și drepturile experților-evaluatori sînt stabilite în baza metodologiei aprobate de Guvern.
    35. Experții-evaluatori sînt instruiți pentru activități de evaluare în cadrul unor sesiuni de formare organizate de Agenție.
    36. Persoanele angajate în cadrul instituției sau al programului de studii supus evaluării, care dețin și calitatea de experți-evaluatori și/sau membri ai Consiliului de conducere ori soți, rude sau afini pînă la gradul al patrulea ai acestora nu pot participa la procedurile aferente evaluării.
    37. Experții-evaluatori sînt remunerați pentru activitatea lor din sursele Agenției, conform cadrului normativ.
    38. În cadrul Agenției funcționează comisiile de profil, constituite în conformitate cu Regulamentul elaborat de către Agenție și aprobat de către Guvern, prin coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, după consultarea cu Academia de Științe a Moldovei.
IV. FINANȚAREA AGENȚIEI
    39. Finanțarea Agenției se efectuează din mijloacele bugetului de stat, din venituri colectate și resursele aferente proiectelor finanțate din surse externe.
    40. Nomenclatorul serviciilor contra plată efectuate și/sau prestate de către Agenție și mărimea tarifelor la serviciile respective se aprobă de către Guvern.
    41. Membrii Consiliului de conducere, precum și membrii comisiilor de profil sînt remunerați conform cadrului normativ.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 201
din 28 februarie 2018

STRUCTURA
Agenției Naționale de Asigurare a Calității
în Educație și Cercetare

    Consiliul de conducere, inclusiv:
    Președinte
    Vicepreședinte
    Secretar general
    Serviciul audit intern
    Direcția evaluare în învățămîntul general
    Secția evaluare învățămînt preșcolar
    Secția evaluare învățămînt primar și gimnazial
    Secția evaluare învățămînt liceal
    Direcția evaluare în învățămîntul profesional tehnic și de formare continuă
    Secția evaluare în învățămîntul profesional tehnic
    Secția evaluare în învățămîntul de formare continuă
    Direcția evaluare în învățămîntul superior
    Direcția evaluare în cercetare și inovare
    Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat
    Secția evaluare organizații de cercetare și inovare
    Secția management instituțional
    Serviciul financiar-administrativ
    Serviciul juridic și resurse umane
    Serviciul relații cu publicul și cooperare internațională
    Serviciul managementul documentelor
    Serviciul tehnologii informaționale

    anexa nr.3

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 201
din  28 februarie 2018
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 898 din 27 aprilie 2014 „Cu privire la Inspectoratul Școlar Național” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 325-332, art. 965).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 98-101, art. 217).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 14 din 10 ianuarie 2005 „Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită al aparatului administrativ al Consiliului National pentru Acreditare și Atestare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.5-12, art. 62), cu modificările și completările ulterioare.