OSVC76/2018
ID intern unic:  374634
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 76
din  16.02.2018
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”
Publicat : 09.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 77-83     art Nr : 372     Data intrarii in vigoare : 09.03.2018
    În vederea asigurării implementării art. 1951 din Codul vamal al Republicii Moldova (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 01.01.2007) și pct.18 din Hotărîrea Guvernului nr. 647 din 07.08.2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secțiunilor a 271-a și a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.238-246/696 din 15.08.2014),
ORDON:
    1. Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr. 346-O din 24.12.2009, la capitolul III secțiunea A „Indicații privind completarea declarației vamale în cazul procedurilor vamale de export definitiv, export temporar, reexport, tranzit” și secțiunea C „Indicații privind completarea declarației vamale în detaliu în cazul procedurilor de import definitiv, introducere cu titlu temporar, reimport, antrepozit vamal sau zona liberă, transformare sub control vamal sau alte proceduri vamale”, la Rubrica 44 „MENȚIUNI SPECIALE; DOCUMENTE ANEXATE/CERTIFICATE ȘI AUTORIZAȚII” la alineatul trei cuvintele „Certificatului” și „Certificat” se substituie cu „Autorizației”, și respectiv, „Autorizație”.
    2. În Anexa nr. 14 la „Normele tehnice privind imprimarea și completarea declarației vamale în detaliu”, în colonița a doua a codului document 171 cuvîntul „Certificatul” se substituie cu „Autorizație”.
    3. Direcția dezvoltare și securitate informațională și Î.S. „Vamservinform” vor opera modificările corespunzătoare în Sistemul Informațional  “Asycuda World”.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Șefiii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali, declaranților în nume propriu și titularilor statutului AEO prevederile prezentului ordin.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                Vitalie VRABIE

    Nr. 76-O. Chişinău, 16 februarie 2018.