OSVC101/2018
ID intern unic:  374635
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 101
din  03.03.2018
cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.333-O
din 31.07.2014 cu privire la formularul, modul de completare şi
utilizare a Deciziei de regularizare
Publicat : 09.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 77-83     art Nr : 373
    În temeiul articolelor 127, 12713 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială) şi al punctului 8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15),
ORDON:
    1. Ordinul Serviciului Vamal nr.333-O din 31.07.2014 ”Cu privire la formularul, modul de completare și utilizare a Deciziei de regularizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.256-260, art.1250), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - la pct.9 sintagma ”Direcția dezvoltare informațională” se substituie cu sintagma ”Direcția dezvoltare și securitate informațională”;
    - la pct.10 și 11 sintagma ”Direcției venituri vamale, Direcției control ulterior, Direcției control al încasării obligației vamale și asistență juridică și Direcției tehnologii informaționale” se substituie cu sintagma ”Direcției venituri vamale, Direcției valoare în vamă, clasificarea și originea mărfurilor, Direcției control ulterior, Direcției control juridic și executare silită și Direcției dezvoltare și securitate informațională”.
    2. Anexa nr.1 la Ordin se modifică după cum urmează:
    - la rubrica 3 sintagma ”Șef organ (birou) vamal” se substituie cu sintagma ”Șef/șef adjunct organ (birou) vamal”;
    - la rubrica 9 sintagma ”Șef Secție reverificare și audit postvămuire/Șef Secție control ulterior/Șef Secție (Serviciu) destinații vamale” se substituie cu sintagma ”Șef Secție control ulterior/Șef Secție proceduri vamale”, sintagma ”Șef Direcție control ulterior/Șef Secție venituri, valoarea în vamă și clasificarea mărfurilor” se substituie cu sintagma ”Șef Direcție control ulterior/Șef  Secție reglementări tarifare și netarifare”, sintagma ”Șef Direcție CÎOVAJ/Șef Secție ÎSOVAJ” se substituie cu sintagma ”Șef Direcție control juridic și executare silită/Șef Secție juridică și executare silită”.
    3. Anexa nr.2 la Ordin, în Instrucțiunea privind completarea formularului deciziei de regularizare se modifică după cum urmează:
    - la pct.1 lit.a) sintagma ”șefului biroului vamal” se substituie cu sintagma ”șefului/șefului adjunct biroului vamal”;
    - la pct.4, rubrica 3 sintagma ”șefului organului (biroului) vamal” se substituie cu sintagma ”șefului/șefului adjunct organului (biroului) vamal”.
    4. Din anexa nr.3 la Ordin de exclus textul:
    ”Decizia de regularizare reprezintă un document de o formă stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de organele vamale, care servește drept dovadă a apariției obligației vamale şi a măsurilor de politică economică şi care este executoriu din momentul aducerii acesteia la cunoștința plătitorului vamal/persoanei terțe solidar-responsabilă.
    Achitarea benevolă a obligației vamale calculate în baza deciziei de regularizare se efectuează în termen de 10 zile calendaristice calculate din ziua aducerii la cunoștință a deciziei. În cazul neachitării benevole a obligației vamale în termenul indicat, organul vamal va întreprinde măsurile de încasare silită prevăzute în art.art.128, 129, 1301-13014 din Codul vamal, Legea nr.1149-XIV din 20.07.2000.”
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERALA
    AL SERVICIULUI VAMAL                                           Vitalie VRABIE

    Nr. 101-O. Chişinău, 3 martie 2018.