LPM6/2018
ID intern unic:  374652
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 6
din  08.02.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 171
    MODIFICAT
    RMO121 din 13.04.18, MO121-125/13.04.18 pag.9


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 43 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Drepturile de folosință și de locațiune asupra bunurilor imobile, instituite pe un termen mai mare de 3 ani, precum și drepturile de arendă asupra terenurilor și asupra altor bunuri agricole, instituite pe un termen mai mare de 5 ani, sînt supuse înregistrării obligatorii. La cererea titularilor, drepturile de locațiune/arendă pot fi înregistrate și în cazul unor termene mai mici decît cele prevăzute de prezentul alineat. În cazul prelungirii sau modificării termenelor drepturilor de folosință, locațiune/arendă, la organul cadastral teritorial se prezintă actele justificative în acest sens.”
    Art. II. – Legea nr. 198/2003 cu privire la arenda în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 163–166, art. 650), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatele (1), (4) și (7), cifra „3” se substituie cu cifra „5”.
    2. La articolul 11 alineatul (1), cifra „3” se substituie cu cifra „5”.
    Art. III. – La articolul 39 alineatul (1) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările și completările ulterioare, litera r) va avea următorul cuprins:
    „r) înregistrează contractele de arendă a terenurilor agricole și a altor bunuri agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.”
    [Art.III modificat prin RMO121 din 13.04.18, MO121-125/13.04.18 pag.9]
    Art. IV. – În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 6. Chişinău,  8 februarie 2018.