OSFSC108/2018
ID intern unic:  374658
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 108
din  28.02.2018
cu privire la modificarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012
Publicat : 09.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 77-83     art Nr : 392     Data intrarii in vigoare : 01.02.2018
    În temeiul art.133 alin.(1) pct.8) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),
ORDON:
    1. Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.234-236, art. 1375), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - la subpunctul 3.17 prima liniuță va avea următorul cuprins: „pentru mărfurile importate se indică valoarea facturată (indicată în invoce)  sau valoarea în vamă a mărfurilor, determinată în conformitate cu legislaţia vamală, iar pentru serviciile importate se indică valoarea achitată a serviciilor importate”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare şi se aplică la perfectarea declaraţiilor privind TVA pentru perioadele fiscale, începînd cu luna februarie 2018.
    3. Direcţia gestionare documente şi arhivare va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

     DIRECTORUL ADJUNCT
    AL SERVICIULUI FISCAL DE STAT                                 Iuri LICHII

    Nr. 108. Chişinău, 28 februarie 2018.