HGC220/2018
ID intern unic:  374684
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 220
din  12.03.2018
cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1, nr.2 și nr. 21
la Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23 ianuarie 2013
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 248
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 21  la Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.18-21, art.109), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1:
    la punctul 8 subpunctul 4) litera a), după cuvintele „studiilor clinice” se introduc cuvintele „a medicamentelor”;
    subpunctul 9):
    literele b) și l) se abrogă;
    la litera k), cuvintele „certificate în Republica Moldova” se exclud;
    la litera n), cuvîntul „pieței” se substituie cu cuvintele „utilizării dispozitivelor medicale”;
    2) în anexele nr. 2 și nr.21, în sintagmele „Secția relații internaționale, reglementare și strategii”, „Secția audit intern”, „Secția autorizare import/export”, „Comitetul permanent de control asupra drogurilor (cu statut de secție)”, cuvîntul „secție”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „serviciu”, la forma gramaticală corespunzătoare.

    PRIM-MINISTRU
                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                             Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 220. Chişinău, 12 martie 2018.