LPC27/2018
ID intern unic:  374778
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 27
din  01.03.2018
privind modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 27.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 105-107     art Nr : 197
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 125 alineatul (3), textul „(pozițiile 1 și 14)” se substituie cu textul „(pozițiile 1, 131 și 14)”.
    2. La anexa nr. l compartimentul I, lista actelor permisive eliberate de Agenția Servicii Publice se completează cu poziția 131 cu următorul cuprins:

   131

Licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora    Art. II. – Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masa (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364–370, art. 618) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la noțiunea „operator”, cuvintele „pentru desfășurarea activității” se substituie cu cuvintele „pentru activitatea”;
    la noțiunea „unitate comercială/de alimentație publică”, după cuvintele „persoană juridică” se introduc cuvintele „sau persoană fizică ce practică activitate de întreprinzător”;
    articolul se completează cu următoarele noțiuni:
    „loc de muncă de bază – loc de muncă al salariatului unde durata normală a timpului de muncă constituie nu mai puțin de 6 ore pe zi. În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, locul de muncă de bază se stabilește individual de către salariat, cu anunțarea angajatorului, dar nu mai des decît o dată pe lună;
    zi lucrătoare – zi în care durata normală a timpului de muncă constituie, în baza contractului de muncă încheiat între salariat și angajator, nu mai puțin de 4 ore.”
    2. Articolul 3:
    la alineatul (3), după cuvintele „pentru hrană” se introduc cuvintele „pentru un angajat”, iar după cuvintele „care vor fi deduse” – cuvintele „în scopuri fiscale”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Modul de operare cu tichetele de masă se stabilește printr-un regulament aprobat de Guvern.”
    3. Articolul 4:
    la alineatul (1), după cuvintele „Valoarea nominală deductibilă” se introduc cuvintele „în scopuri fiscale”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Angajatorii pot acorda tichete de masă cu valoarea nominală mai mare, diferenţa dintre aceasta şi valoarea nominală prevăzută la alin. (1) fiind nedeductibilă în scopuri fiscale.”
    4. La articolul 5:
     alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În numărul total de ore lucrate nu se include perioada în care salariatul este în deplasare în interes de serviciu și primește diurnă.”
    articolul se completează cu alineatul (4):
    „(4) Numărul total al tichetelor de masă pe suport de hîrtie acordate pe parcursul lunii salariatului ce desfășoară munca în schimburi trebuie să fie egal cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt. În cazul tichetelor de masă pe suport electronic, valoarea totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Rezultatul se aproximează, conform regulilor matematice, pînă la un semn după virgulă.
    5. Articolul 7:
    la alineatul (2), după cuvintele „Valoarea nominală” se introduce cuvîntul „deductibilă”, iar în final se completează cu textul „ , cu excepția cazului în care valoarea nominală depășește limita stabilită la art. 4 alin. (1)”;
    la alineatul (4), după cuvintele „sînt deductibile” se introduce textul „în limitele stabilite la art. 4 alin. (1)”.
    6. La articolul 8 alineatul (1), textul „Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”.
    7. Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvîntul „electronic” se exclude, iar textul „Legii nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;
    la alineatul (2), textul „unitățile comerciale/de alimentație publică aflate în procedură de insolvabilitate, precum și cele” se substituie cu textul „operatorii aflați în procedură de insolvabilitate, precum și cei”;
    la alineatul (3), în partea introductivă, textul „Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;
    la alineatul (4), textul „Unitățile comerciale/de alimentație publică nu pot fi licențiate” se substituie cu textul „Operatorii nu pot fi licențiați”;
    la alineatul (5), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Operatorii care solicită licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă pe suport de hîrtie trebuie să facă dovada faptului că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masă, şi anume:”;
    articolul se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Operatorii care solicită licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă pe suport electronic trebuie să facă dovada faptului că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de masă, și anume:
    a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic;
    b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor de masă pe suport electronic, cu particularități distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);
    c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de masă. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (dispunerea cel puțin de mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, de mijloace tehnice de siguranță și de sisteme de alarmă);
    d) existența unei platforme proprii pentru emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor de masă pe suport electronic sau, după caz, a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu o organizație care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate;
    e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de masă încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;
    f) asigurarea sistemelor, a funcționalităților și a mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete de masă pe suport electronic la unitățile de alimentație publică;
    g) existența mijloacelor de transport speciale și asigurarea protecției la transportarea suporturilor electronice ale tichetelor de masă.
    (7) Operatorii pot opta pentru obținerea licenței pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, fie pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete de masă pe suport de hîrtie, fie pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligați să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită licență.”
    8. La articolul 19 alineatele (1) și (3), textul „Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 27. Chişinău, 1 martie 2018.