HGC258/2018
ID intern unic:  374809
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 258
din  28.03.2018
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se
operează în Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23 aprilie 2008
Publicat : 30.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 108-112     art Nr : 293
    În temeiul prevederilor art. CX alin. (3) din Legea nr. 185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 371-382, art. 632) și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23 aprilie 2008 „Cu privire la crearea Agenţiei Naţionale Transport Auto” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                      Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                                Octavian Armaşu

    Nr. 258. Chişinău, 28 martie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.258
din 28 martie 2018

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23 aprilie 2008
    Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23 aprilie 2008  „Cu privire la crearea Agenției Naționale Transport Auto” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 82, art. 521), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexei nr. 1, cuvintele „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    a) la punctul 1, cifra „120” se substituie cu cifra „124”;
    b) la punctul 2, după alineatul doi se introduc următoarele alineate:
    „Structura Agenției Naționale Transport Auto, conform anexei nr. 11;
    Organigrama Agenției Naționale Transport Auto, conform anexei nr. 12”;
    3) anexa nr. 1:
    a) se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. În cadrul Agenției se constituie Consiliul de soluționare a disputelor, conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale cărui componență și regulament de activitate se aprobă de către directorul Agenției.”;
    b) punctul 7 se completează cu subpunctele 38) și 39) cu următorul cuprins:
    „38) exercită controlul de stat în domeniul siguranței ocupaționale în unitățile de producere și de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul transporturilor rutiere;
    39) exercită controlul protecției consumatorilor în domeniul transportului rutier în trafic național și internațional.”;
    c) punctul 13 se completează cu subpunctul 81) cu următorul cuprins:
    „81) asigură funcționalitatea Consiliului de soluționare a disputelor”;
    d) punctul 14 se abrogă;
    4) hotărîrea se completează cu anexele nr.11 și 12 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 11
la Hotărîrea Guvernului
nr. 539 din 23 aprilie 2008

STRUCTURA
Agenției Naționale Transport Auto
    Director
    Consiliul de soluționare a disputelor
    Directori adjuncți
    Direcția control rutier, autogări și protecția consumatorului
    Direcția control și audit al siguranței rutiere
    Serviciul control și siguranță ocupațională
    Direcția management instituțional
    Secția juridică
    Serviciul resurse umane
    Secția financiar-administrativă
    Serviciul managementul documentelor și controlul executării
    Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor
    Serviciul audit intern
    Direcția relații internaționale și protocol
    Serviciul analiză, evaluare a riscurilor și planificare a controalelor
    Direcția servicii publice
    Direcția înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor permisive
    Secția programe de transport

   
anexa nr.12