HCNPFC14/1/2018
ID intern unic:  374845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 14/1
din  19.03.2018
cu privire la modificarea și completarea
Codului de guvernanță corporativă
Publicat : 30.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 108-112     art Nr : 435     Data intrarii in vigoare : 30.03.2018
    În temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.4, art.20 și art.22 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
    întru asigurarea executării conforme a planului de acțiuni pentru pilonii Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie pe anii 2017-2020 (Strategie) (acţiunea 9, prioritatea VII.3. Etica afacerilor), adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017,
    în scopul consolidării integrității în sectorul privat,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    I. Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.67/10  din  24.12.2015 cu privire la aprobarea Codului de guvernanță corporativă (în continuare - Hotărâre) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.49-54, art.363) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Pct.2 va avea următorul cuprins:
    “2. Entitățile de interes public se vor conforma prevederilor Codului de guvernanță corporativă, inclusiv modificărilor și completărilor operate ulterior, în termen de 6 luni din momentul intrării în vigoare a acestora.”
    2. În Anexa la Hotărâre „Codul de guvernanță corporativă”, în ”Introducere”, al șaselea și al șaptelea alineat vor avea următorul cuprins:
    “1. Prezentul Cod prevede cele mai bune practici naţionale şi internaţionale şi reprezintă un set de standarde de guvernanţă pentru managementul şi acţionarii societăţii în aplicarea conducerii eficiente a unei societăţi, direcționate spre:
    1) protejarea şi promovarea drepturilor acţionarilor şi a altor părţi interesate relevante;
    2) clarificarea rolurilor de guvernare ale organelor de conducere;
    3) asigurarea funcţionării societăților pe acțiuni într-un mediu lipsit de corupţie;
    4) promovarea intereselor managerilor, angajaţilor şi acţionarilor prin armonizarea cadrului normativ, precum şi prin alte măsuri.
    Aderarea la aceste standarde facilitează promovarea unor afaceri viabile şi a unui cadru legal ce susţine guvernarea corporativă eficientă şi iniţiativele de supraveghere aferente, pe care organele de conducere și de supraveghere ale societăţii, acţionarii, angajații ar trebui să le urmărească în relaţiile reciproce.”
    3. După Capitolul IV se introduce Capitolul IV1 cu următorul cuprins: 
“Capitolul IV1
  VALORILE CORPORATIVE ȘI CODUL DE CONDUITĂ
    801. Organul executiv și Consiliul societății vor întreprinde măsurile necesare în vederea instituirii unui mediu etic în cadrul societății, inclusiv prin stabilirea standardelor profesionale şi valorilor corporative care promovează integritatea profesională, atât a conducerii, cât şi a angajaţilor.
    802. Organul executiv elaborează, iar Consiliul societății, la rândul său, aprobă şi supraveghează aplicarea Codului de conduită în afaceri al societății (în continuare – Codul de conduită) bazat pe principiile practicilor echitabile, transparente și legale. La elaborarea Codului de conduită, societățile se vor conduce de prevederile modelului de Cod de conduită pentru întreprinderi, plasat pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție (www.cna.md).
    803. Cu privire la asigurarea funcţionării societăților într-un mediu lipsit de corupţie, organele de conducere și supra-veghere ale societății, în contextul obligaţiilor îndreptate spre îndeplinirea scopurilor strategice şi promovării valorilor corporative ale societății, își vor asuma aplicarea principiului ”toleranţă zero faţă de corupţie”, pentru identificarea potenţialelor acte de corupție, precum și pentru definirea unor măsuri şi activităţi eficiente întru prevenirea acestor cazuri, prin elaborarea și aprobarea Codului de conduită.
    804. Codul de conduită trebuie să prevadă expres, cel puțin următoarele:
    - societatea interzice tuturor angajaţilor săi să pretindă, accepte sau să primească bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă din partea oricăror persoane care deţin relaţii de business cu compania (de ex. clienţi, furnizori, contractanţi);
    - angajaţii nu vor oferi lucruri de valoare în mod direct sau indirect reprezentanților autorităților publice şi partenerilor de afaceri pentru ca aceştia să ofere sau să promită un avantaj necuvenit. Societatea interzice plăţile, ofertele de plată, cât şi alte obiecte de valoare oferite sau promise în mod direct sau indirect în scopul de a influenţa sau de a obţine avantaje personale sau de afaceri necuvenite;
    - societatea îşi asumă angajamentul de a se conforma cadrului normativ aferent  contractelor şi serviciilor guvernamentale (achiziţii publice) şi de a se asigura că rapoartele, certificatele şi declaraţiile sale către reprezentanții autorităților publice sunt corecte şi complete;
    - părţile terţe vor fi contractate doar pentru a realiza sarcini care implică interese de afaceri, cu condiţia că taxele care urmează să fie achitate sunt rezonabile, toate aranjamentele sunt documentate în mod clar și sunt în conformitate cu politicile societății;
    - societatea dă dovadă de ”toleranţă zero faţă de corupţie” prin introducerea în toate contractele sale de afaceri cu părțile terțe a ”clauzei anticorupție”.
    805. Organul executiv și Consiliul societății asigură întreprinderea măsurilor necesare pentru a comunica tuturor angajaților prevederile Codului de conduită. Pentru aplicarea efectivă a Codului de conduită, fiecare angajat semnează o declaraţie de angajament (integritate) privind respectarea standardelor și cerințelor prevăzute de Codul de conduită.
    806. Serviciul resurse umane sau alt angajat al societății, împuternicit în acest sens, va păstra declaraţiile de angajament (integritate) conform procedurilor stabilite de Codul de conduită. Angajatul care încalcă orice prevedere din Codul de conduită, conform angajamentului asumat, poate fi supus sancţiunii disciplinare.”
    4. Pct.120 va avea următorul cuprins:
    “120. Obiectivul de bază în gestionarea riscurilor este de a asigura identificarea şi supravegherea riscurilor legate de activitatea comercială şi investiţională a societăţii. Entitatea va identifica, caracteriza și supraveghea cele mai importante existente şi potenţiale riscuri inerente activității sale, iar pentru a asigura o gestionare eficientă a acestora va defini principiile de bază de gestionare a riscurilor și, în mod special, a celor de fraudă și corupție.”
    II. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                             Valeriu CHIȚAN

    Nr. 14/1. Chişinău, 19 martie 2018.